نتایج جستجو برای جستار-و-مقاله

فیلترها

خاطرات کتابی

احمد اخوت

1,425,000 ریال

ناشر: گمان

چاپ چهارم

348 صفحه insert_drive_file
%

خاطرات مسکو

والتر بنیامین

1,275,000 ریال

ناشر: ناهید

چاپ دوم

204 صفحه insert_drive_file
%

سیاست جستار

جمعی از نویسندگان

920,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دوم

120 صفحه insert_drive_file
%

کتاب یا سیگار

جورج‏ اورول‏

935,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ هفتم

146 صفحه insert_drive_file
%

تعلق و تماشا

محمدعلی سپانلو

807,500 ریال

ناشر: نیلوفر

چاپ یکم

400 صفحه insert_drive_file
%

تفنگ چخوف

احمد اخوت

2,775,000 ریال

ناشر: جهان کتاب

چاپ سوم

532 صفحه insert_drive_file
%