نتایج جستجو برای

فیلترها

کار عمیق

کال نیوپورت

935,000 ریال

ناشر: نوین

چاپ بیست و ششم

272 صفحه insert_drive_file
%

بازی بی نهایت

سایمون سینک

637,500 ریال

ناشر: نوین

چاپ دهم

248 صفحه insert_drive_file
%

از خوب به عالی

جیم کالینز

1,003,000 ریال

ناشر: پیک آوین

چاپ سی و چهارم

308 صفحه insert_drive_file
%

خلق مدل کسب و کار

الکساندر استروالدر

1,853,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ هجدهم

290 صفحه insert_drive_file
%

297,500 ریال

ناشر: لوح فکر

چاپ دوم

156 صفحه insert_drive_file
%

1,768,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ یازدهم

400 صفحه insert_drive_file
%