فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای شعر جهان

دسته بندی ها

(241)

موضوع های اصلی

(2)
(2)
(235)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(2)
(232)
(3)
(2)

انتشارات

(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(7)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(27)
(2)
(27)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(6)
(7)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(14)
(2)
(13)
(7)
(9)

نویسنده ها

(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(4)
(5)
(2)

مترجم ها

(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
241 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای شعر جهان

دسته بندی ها

(241)

موضوع های اصلی

(2)
(2)
(235)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(2)
(232)
(3)
(2)

انتشارات

(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(7)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(27)
(2)
(27)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(6)
(7)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(14)
(2)
(13)
(7)
(9)

نویسنده ها

(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(4)
(5)
(2)

مترجم ها

(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
241 محصول
خشخاش و حافظه (مولي)

خشخاش و حافظه

مولی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

کمدي الهي (نگاه)

کمدی الهی

نگاه

10,650,000 ریال

8,520,000 ریال

هزار و يکمين شب نيلگون (فرهنگ معاصر)

هزار و یکمین شب نیلگون

فرهنگ معاصر

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

به زيبايي زن (فرهنگ نشر نو)

به زیبایی زن

فرهنگ نشر نو

4,500,000 ریال

4,500,000 ریال

زمين سوخته (ايهام)

زمین سوخته

ایهام

850,000 ریال

680,000 ریال

شبي در تمام شهرها (حکمت کلمه)

شبی در تمام شهرها

حکمت کلمه

1,000,000 ریال

800,000 ریال

منظومه سرزمين بي‌حاصل (نگاه)

منظومه سرزمین بیحاصل

نگاه

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

عکسي از يازده سپتامبر (نگارستان انديشه)

عکسی از یازده سپتامبر

نگارستان اندیشه

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

در سرم زني ست (ايجاز)

در سرم زنی ست

ایجاز

1,000,000 ریال

800,000 ریال

درخت زيتون (روزبهان)

درخت زیتون

روزبهان

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

ديدار شرق و غرب در هجرت گوته (گويا)

دیدار شرق و غرب در هجرت گوته

گویا

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

از آستين شعر (ثالث)

از آستین شعر

ثالث

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

نامه هايي به فليسين (ثالث)

نامه هایی به فلیسین

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

کاش از خالي مي نوشتم (ثالث)

کاش از خالی می نوشتم

ثالث

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

سفر با چمدان عشق (گويا)

سفر با چمدان عشق

گویا

1,050,000 ریال

840,000 ریال

عشق کافه کوچکي است (گويا)

عشق کافه کوچکی است

گویا

1,050,000 ریال

840,000 ریال

حکايت هاي کنتربري (چشمه)

حکایت های کنتربری

چشمه

7,900,000 ریال

6,715,000 ریال

نرودا (بيدگل)

نرودا

بیدگل

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

نزار قباني (نخستين)

نزار قبانی

نخستین

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

عاشقانه هايي براي شکستن قلبت (نشر علم)

عاشقانه هایی برای شکستن قلبت

نشر علم

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

حکم زندگي (ثالث)

حکم زندگی

ثالث

1,280,000 ریال

1,024,000 ریال

روباه سوخته (اتفاق)

روباه سوخته

کارگاه اتفاق

860,000 ریال

688,000 ریال

محاصره (روزنه)

محاصره

روزنه

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

سازش ناپذير (ايهام)

سازش ناپذیر

ایهام

990,000 ریال

792,000 ریال

چشم هايت رو به آفتاب اند (ايهام)

چشم هایت رو به آفتاب اند

ایهام

580,000 ریال

464,000 ریال

زنبق وحشي (ايهام)

زنبق وحشی

ایهام

400,000 ریال

320,000 ریال

شام خصوصي نزار قباني (ايهام)

شام خصوصی نزار قبانی

ایهام

970,000 ریال

776,000 ریال

کلمات (ثالث)

کلمات

ثالث

880,000 ریال

704,000 ریال

صحنه و آينه ها (سيب سرخ)

صحنه و آینه ها

سیب سرخ

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

آمدنت را حس مي کنم (ثالث)

آمدنت را حس می کنم

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

بر چکاد چکامه ي عشاق (مولي)

بر چکاد چکامه ی عشاق

مولی

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

به سوي شعرهاي باشکوه (نيلوفر)

به سوی شعرهای باشکوه

نیلوفر

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

من رويا و اميد بردگانم (چشمه)

من رویا و امید بردگانم

چشمه

780,000 ریال

663,000 ریال

ترانه هاي مهيار دمشقي (کارنامه)

ترانه های مهیار دمشقی

کارنامه

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

يک حرف نامکرر (مرکز)

یک حرف نامکرر

مرکز

985,000 ریال

788,000 ریال

ونوس و آدونيس و تجاوز به لوکرس (نيلوفر)

ونوس و آدونیس و تجاوز به لوکرس

نیلوفر

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

ايران در آينه شعر روس (هرمس)

ایران در آینه شعر روس

هرمس‏

490,000 ریال

392,000 ریال

پيامبر 2 زبانه (فرهنگ نشر نو)

پیامبر 2 زبانه

فرهنگ نشر نو

1,000,000 ریال

1,000,000 ریال

شعري ناتمام بر زندگي (چشمه)

شعری ناتمام بر زندگی

چشمه

480,000 ریال

408,000 ریال

بلکه داها دئينمه ديم (نيلوفر)

بلکه داها دئینمه دیم

نیلوفر

350,000 ریال

297,500 ریال

باغچه ي اشراق (مانيا هنر)

باغچه ی اشراق

مانیا هنر

310,000 ریال

248,000 ریال

روباني از عشق (ايجاز)

روبانی از عشق

ایجاز

220,000 ریال

176,000 ریال

گزيده اي از سروده هاي رابيندرانات تاگور (هرمس)

گزیده ای از سروده های رابیندرانات تاگور

هرمس‏

600,000 ریال

480,000 ریال

زيبايي زندگي (کارنامه)

زیبایی زندگی

کارنامه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

خنده غمگين ترت مي کند (ثالث)

خنده غمگین ترت می کند

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

آن هنگام که رخت از شهر سوزان مي بستيم (حرفه هنرمند)

آن هنگام که رخت از شهر سوزان می بستیم

حرفه هنرمند

390,000 ریال

312,000 ریال

آکورد آزادي (چشمه)

آکورد آزادی

چشمه

800,000 ریال

680,000 ریال

رسما اعلام عشق مي کنم (ايهام)

رسما اعلام عشق می کنم

ایهام

450,000 ریال

360,000 ریال

شکوه متنبي (سخن)

شکوه متنبی

سخن

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

خداي به سپيدي ياس (فرهنگ نشر نو)

خدای به سپیدی یاس

فرهنگ نشر نو

500,000 ریال

500,000 ریال

زمان سنگي (ثالث)

زمان سنگی

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

مجموعه اشعار ژاک پره ور (ماهريس)

مجموعه اشعار ژاک پره ور

ماهریس

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

يادبودهاي جزيره سياه (ماهريس)

یادبودهای جزیره سیاه

ماهریس

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

هرز آباد (فنجان)

هرز آباد

فنجان

500,000 ریال

400,000 ریال

الکتاب 3 جلدي (مولي)

الکتاب 3 جلدی

مولی

18,500,000 ریال

14,800,000 ریال

اوهام يک مهاجر (چشمه)

اوهام یک مهاجر

چشمه

280,000 ریال

238,000 ریال

قمار باز (حکمت کلمه)

قمار باز

حکمت کلمه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

خنديدن در خانه اي که ميسوخت دوزبانه (فارسي-انگليسي-کلاغ سفيد)

خندیدن در خانه ای که میسوخت دوزبانه

کلاغ سفید

950,000 ریال

712,500 ریال

گزينه اشعار اميلي ديکنسون (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار امیلی دیکنسون

مروارید

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

آدرنالين (مرکز)

آدرنالین

مرکز

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

تو خواب عشق مي بيني من خواب استخوان (نيماژ)

تو خواب عشق می بینی من خواب استخوان

نیماژ

300,000 ریال

255,000 ریال

زني عاشق زير باران (ثالث)

زنی عاشق زیر باران

ثالث

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

سرزمين بي‌حاصل (نيلوفر)

سرزمین بیحاصل

نیلوفر

1,450,000 ریال

1,232,500 ریال

روايت زادبوم (چشمه)

روایت زادبوم

چشمه

75,000 ریال

63,750 ریال

مادران کبوتر مي شوند (نشر دنياي نو)

مادران کبوتر می شوند

نشر دنیای نو

2,790,000 ریال

2,232,000 ریال

ملال پاريس و برگزيده اي از گل هاي بدي (فرهنگ جاويد)

ملال پاریس و برگزیده ای از گل های بدی

فرهنگ جاوید

4,990,000 ریال

4,241,500 ریال

مجمع الجزاير رويا (چشمه)

مجمع الجزایر رویا

چشمه

130,000 ریال

110,500 ریال

تاريخ دلتنگي: گزيده اشعار محمود درويش (ايجاز)

تاریخ دلتنگی: گزیده اشعار محمود درویش

ایجاز

1,100,000 ریال

880,000 ریال

آدم ها روي پل (مرکز)

آدم ها روی پل

مرکز

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

رنگ قايق ها مال شما (کلاغ سفيد)

رنگ قایق ها مال شما

کلاغ سفید

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

مرثيه اي براي درخت (کلاغ سفيد)

مرثیه ای برای درخت

کلاغ سفید

450,000 ریال

360,000 ریال

دوردست هاي درون ما (کلاغ سفيد)

دوردست های درون ما

کلاغ سفید

450,000 ریال

360,000 ریال

گيل گمش در پي جاودانگي (کلاغ سفيد)

گیل گمش در پی جاودانگی

کلاغ سفید

600,000 ریال

480,000 ریال

بنويس!  ساعت پاکنويس (نيماژ)

بنویس! ساعت پاکنویس

نیماژ

400,000 ریال

340,000 ریال

همه چيز راز است! (چشمه)

همه چیز راز است!

چشمه

700,000 ریال

595,000 ریال

ميان بازي ها (چشمه)

میان بازی ها

چشمه

200,000 ریال

170,000 ریال

با من چيزي از ابرها بنوش (ثالث)

با من چیزی از ابرها بنوش

ثالث

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

شعرهاي هشدار (نيلوفر)

شعرهای هشدار

نیلوفر

950,000 ریال

807,500 ریال

نيت خير (بيدگل)

نیت خیر

بیدگل

1,610,000 ریال

1,288,000 ریال

عليه تو اعلان عشق مي‌دهم (چشمه)

علیه تو اعلان عشق میدهم

چشمه

700,000 ریال

595,000 ریال

هايکو (چشمه)

هایکو

چشمه

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

هوا را از من بگير خنده ات را نه! (چشمه)

هوا را از من بگیر خنده ات را نه!

چشمه

980,000 ریال

833,000 ریال

داستان شورانگيز بازرگان ونديکي شوميز (نيلوفر)

داستان شورانگیز بازرگان وندیکی شومیز

نیلوفر

750,000 ریال

637,500 ریال

شاعري شيفته رنگ (نيلوفر)

شاعری شیفته رنگ

نیلوفر

950,000 ریال

807,500 ریال

چهار کوارتت (نيلوفر)

چهار کوارتت

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,572,500 ریال

خاطرات پابلو نرودا (نگاه)

خاطرات پابلو نرودا

نگاه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

تابستان زبان مرده (گوشه)

تابستان زبان مرده

گوشه

150,000 ریال

120,000 ریال

سنگ هاي شامگاه (نيلوفر)

سنگ های شامگاه

نیلوفر

950,000 ریال

807,500 ریال

مراقب آزادي باشيد (ايجاز)

مراقب آزادی باشید

ایجاز

500,000 ریال

400,000 ریال

تو را دوست دارم چون نان و نمک (چشمه)

تو را دوست دارم چون نان و نمک

چشمه

1,100,000 ریال

935,000 ریال

در نيمکره من شب شده بود (اتفاق)

در نیمکره من شب شده بود

کارگاه اتفاق

330,000 ریال

264,000 ریال

خسته اي فکر مي کنم (اتفاق)

خسته ای فکر می کنم

کارگاه اتفاق

500,000 ریال

400,000 ریال

براي من غمگين نشويد (اتفاق)

برای من غمگین نشوید

کارگاه اتفاق

1,100,000 ریال

880,000 ریال

شاعري با يک پرنده آبي (ثالث)

شاعری با یک پرنده آبی

ثالث

1,200,000 ریال

960,000 ریال

صدها سال است آواره ام (ايجاز)

صدها سال است آواره ام

ایجاز

150,000 ریال

120,000 ریال

غزلواره ها (نيلوفر)

غزلواره ها

نیلوفر

3,600,000 ریال

3,060,000 ریال

پيام عاشقي (علم)

پیام عاشقی

نشر علم

600,000 ریال

480,000 ریال

تنهايي جهان (هرمس)

تنهایی جهان

هرمس‏

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

جغد روشنفکر (پرسش)

جغد روشنفکر

پرسش

700,000 ریال

560,000 ریال

سوگ نامه (بازتاب نگار)

سوگ نامه

بازتاب نگار

350,000 ریال

280,000 ریال

قلب عريان: دفتر خاطرات شارل بودلر (درون)

قلب عریان: دفتر خاطرات شارل بودلر

نشر درون

590,000 ریال

472,000 ریال

سکونت شاعرانه (نيلوفر)

سکونت شاعرانه

نیلوفر

750,000 ریال

637,500 ریال

سرود اعتراض (نيلوفر)

سرود اعتراض

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,572,500 ریال

پيامبر (شوميز - روزنه)

پیامبر

روزنه

1,650,000 ریال

1,650,000 ریال

شعر اسپانيا از آغاز تا امروز - 2 زبانه (فنجان)

شعر اسپانیا از آغاز تا امروز - 2 زبانه

فنجان

1,000,000 ریال

800,000 ریال

سه گانه رومي (فرهنگ نشر نو)

سه گانه رومی

فرهنگ نشر نو

500,000 ریال

500,000 ریال

گل هاي روييده بر گور: ترانه هاي عاميانه جنوب اروپا (زندگي روزانه)

گل های روییده بر گور: ترانه های عامیانه جنوب اروپا

زندگی روزانه

1,120,000 ریال

896,000 ریال

صد نامه ي عاشقانه (چشمه)

صد نامه ی عاشقانه

چشمه

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

برايت نامي سراغ ندارم: عاشقانه هاي کوتاه (علم)

برایت نامی سراغ ندارم: عاشقانه های کوتاه

نشر علم

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

گزيده شعرهاي واسکوپوپا (ثالث)

گزیده شعرهای واسکوپوپا

ثالث

420,000 ریال

336,000 ریال

سرگذشت لافکاديو: شيري که جواب گلوله را با گلوبه داد (هستان)

سرگذشت لافکادیو: شیری که جواب گلوله را با گلوبه داد

نشر هستان

600,000 ریال

480,000 ریال

جهان ساعت هايش را با چشمان تو کوک مي کند (ثالث)

جهان ساعت هایش را با چشمان تو کوک می کند

ثالث

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال

فيقدان آتي (عنوان)

فیقدان آتی

عنوان

670,000 ریال

536,000 ریال

عاشقانه هاي متنبّي 1 با شناخت نامه (زوار)

عاشقانه های متنبّی 1 با شناخت نامه

زوار

580,000 ریال

464,000 ریال

برگزين اشعار پوشکين: برايم ترانه بخوان (لاهيتا)

برگزین اشعار پوشکین: برایم ترانه بخوان

لاهیتا

1,000,000 ریال

800,000 ریال

اگر قرار آمدن داري بيا (نيماژ)

اگر قرار آمدن داری بیا

نیماژ

400,000 ریال

340,000 ریال

گزينه اشعار بورخس: رز زرد (نگاه)

گزینه اشعار بورخس: رز زرد

نگاه

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

لورکا (بيدگل)

لورکا

بیدگل

6,700,000 ریال

5,360,000 ریال

اکنون ميان دو هيچ (جامي)

اکنون میان دو هیچ

جامی

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

مستغلات (بيدگل)

مستغلات

بیدگل

1,170,000 ریال

936,000 ریال

گزيده ي اشعار شل سيلور استاين (نيماژ)

گزیده ی اشعار شل سیلور استاین

نیماژ

890,000 ریال

756,500 ریال

بانوي اقيانوس و صد غزل عاشقانه (ثالث)

بانوی اقیانوس و صد غزل عاشقانه

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

خوش شانس ها (مرواريد)

خوش شانس ها

مروارید

550,000 ریال

440,000 ریال

اشراقها (بيدگل)

اشراقها

بیدگل

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

صبح روان (بيدگل)

صبح روان

بیدگل

1,370,000 ریال

1,096,000 ریال

مجموعه اشعار ناظم حکمت: کجاست دستان تو (نگاه)

مجموعه اشعار ناظم حکمت: کجاست دستان تو

نگاه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

زمرد و حمله (بيدگل)

زمرد و حمله

بیدگل

1,170,000 ریال

936,000 ریال

ترانه هاي پينک فلويد (ثالث)

ترانه های پینک فلوید

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

بلقيس و عاشقانه هاي ديگر (ثالث)

بلقیس و عاشقانه های دیگر

ثالث

720,000 ریال

576,000 ریال

سوختن در آب غرق شدن در آتش (چشمه)

سوختن در آب غرق شدن در آتش

چشمه

1,100,000 ریال

935,000 ریال

برگه هاي علف (هرمس)

برگه های علف

هرمس‏

3,960,000 ریال

3,168,000 ریال

چشم هايت (ثالث)

چشم هایت

1,200,000 ریال

960,000 ریال

کلمه ها شعله هاي آتش اند (ناهونته)

کلمه ها شعله های آتش اند

ناهونته

980,000 ریال

784,000 ریال

حرف هايي که کاش مي زدم (مجيد)

حرف هایی که کاش می زدم

مجید

720,000 ریال

576,000 ریال

بنيامين بودلر: گزيده ي ملال پاريس اشعار منثور شارل بودلر (ردپا)

بنیامین بودلر: گزیده ی ملال پاریس اشعار منثور شارل بودلر

ردپا

780,000 ریال

624,000 ریال

موزه ي مصيبت ها (اتفاق)

موزه ی مصیبت ها

کارگاه اتفاق

450,000 ریال

360,000 ریال

اشعار عاشقانه: فدريکو گارسيا لورکا (اختران)

اشعار عاشقانه: فدریکو گارسیا لورکا

اختران

300,000 ریال

240,000 ریال

ديوان غربي - شرقي (چشمه)

دیوان غربی - شرقی

چشمه

880,000 ریال

748,000 ریال

در صداي تو مي داني چيست؟ (سيب سرخ)

در صدای تو می دانی چیست؟

سیب سرخ

250,000 ریال

200,000 ریال

زندگي در لجن زار (سولار)

زندگی در لجن زار

سولار

400,000 ریال

320,000 ریال

ايستگاه 42 (نظامي)

ایستگاه 42

حکیم نظامی گنجه ای

200,000 ریال

160,000 ریال

خراب آباد دوزبانه (قطره)

خراب آباد دوزبانه

قطره

170,000 ریال

136,000 ریال

اقتدار عبوس کلاغ ها (چشمه)

اقتدار عبوس کلاغ ها

چشمه

120,000 ریال

102,000 ریال

من عاشقم (علمي و فرهنگي)

من عاشقم

علمی و فرهنگی

1,180,000 ریال

944,000 ریال

چشم هاي ذاتا مشکي (فصل پنجم)

چشم های ذاتا مشکی

فصل پنجم

160,000 ریال

128,000 ریال

شارل بودلر (فارسي فرانسه-فنجان)

شارل بودلر

فنجان

400,000 ریال

320,000 ریال

ريتا... عشق و ياسمن (سرزمين اهورايي)

ریتا... عشق و یاسمن

سرزمین اهورایی

330,000 ریال

264,000 ریال

امروزم ابر است، فردايم باران (اتفاق)

امروزم ابر است، فردایم باران

کارگاه اتفاق

240,000 ریال

192,000 ریال

منزلگاهي بر زمين (ماهريس)

منزلگاهی بر زمین

ماهریس

320,000 ریال

256,000 ریال

نغمه هاي اسکندريه (حکمت کلمه)

نغمه های اسکندریه

حکمت کلمه

230,000 ریال

184,000 ریال

گزينه شعرها چزاره پاوزه (چشمه)

گزینه شعرها چزاره پاوزه

چشمه

50,000 ریال

42,500 ریال

دلي لرين کولگه سي (شعر آذري-کلاغ سفيد)

دلی لرین کولگه سی

کلاغ سفید

350,000 ریال

262,500 ریال

چهار عاشقانه (چشمه)

چهار عاشقانه

چشمه

630,000 ریال

535,500 ریال

ققنوس و قمري و شکايت عاشق (چشمه)

ققنوس و قمری و شکایت عاشق

چشمه

440,000 ریال

374,000 ریال

آنا آخماتووا: سايه اي در ميان شما (نگاه)

آنا آخماتووا: سایه ای در میان شما

نگاه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

راهب انگور (آرادمان)

راهب انگور

آرادمان

250,000 ریال

200,000 ریال

لندن 1939 (آرادمان)

لندن 1939

آرادمان

100,000 ریال

80,000 ریال

من مردمم (ثالث)

من مردمم

ثالث

185,000 ریال

148,000 ریال

از آنچه کرده اي عذر خواهي نکن (بوتيمار)

از آنچه کرده ای عذر خواهی نکن

بوتیمار

110,000 ریال

88,000 ریال

هواي عشق باراني ست: مجموعه کامل اشعار ريچارد براتيگان (شمشاد)

هوای عشق بارانی ست: مجموعه کامل اشعار ریچارد براتیگان

شمشاد

290,000 ریال

232,000 ریال

ابر شلوار پوش (مينا)

ابر شلوار پوش

مینا

350,000 ریال

280,000 ریال

گورستان گل ها ( ثالث)

گورستان گل ها

ثالث

120,000 ریال

96,000 ریال

به خاطر آوازهاي يک عاشق (پژواک)

به خاطر آوازهای یک عاشق

پژواک

80,000 ریال

64,000 ریال

نغمه هاي اسکندريه (ثالث)

نغمه های اسکندریه

ثالث

150,000 ریال

120,000 ریال

سمندر وراي عشق (ثالث)

سمندر ورای عشق

ثالث

100,000 ریال

80,000 ریال

با برگ هايي سرگرمم (آرادمان)

با برگ هایی سرگرمم

آرادمان

120,000 ریال

96,000 ریال

فانوس دريايي وسط مه غليظ (آرادمان)

فانوس دریایی وسط مه غلیظ

آرادمان

120,000 ریال

96,000 ریال

آناباز  دوزبانه (هرمس)

آناباز دوزبانه

هرمس‏

90,000 ریال

72,000 ریال

آواز غمناک کلاغ سياه (نگاه)

آواز غمناک کلاغ سیاه

نگاه

160,000 ریال

128,000 ریال

آنها مشغول مردن اند! (چشمه)

آنها مشغول مردن اند!

چشمه

140,000 ریال

119,000 ریال

از آنچه کرده اي عذرخواهي نکن (نشر ورا)

از آنچه کرده ای عذرخواهی نکن

نشر ورا

270,000 ریال

216,000 ریال

چيزي تو کشو نيست: گزيده اي از شعر و عکس جهان (حرفه هنرمند)

چیزی تو کشو نیست: گزیده ای از شعر و عکس جهان

حرفه هنرمند

520,000 ریال

416,000 ریال

خاتمه ندارد (فصل پنجم)

خاتمه ندارد

فصل پنجم

150,000 ریال

120,000 ریال

شعر معاصر فرانسه (ثالث)

شعر معاصر فرانسه

ثالث

325,000 ریال

260,000 ریال

شعر مدرن از بودلر تا استيونس (بيدگل)

شعر مدرن از بودلر تا استیونس

بیدگل

690,000 ریال

552,000 ریال

هيچ چيز دوبار اتفاق نمي افتد (چشمه)

هیچ چیز دوبار اتفاق نمی افتد

چشمه

700,000 ریال

595,000 ریال

اين جا (چشمه)

این جا

چشمه

140,000 ریال

119,000 ریال

اين عکس من است (چشمه)

این عکس من است

چشمه

370,000 ریال

314,500 ریال

تکلم ميلاد تابناک فنا (ثالث)

تکلم میلاد تابناک فنا

ثالث

80,000 ریال

64,000 ریال

دارد هوا که بخواند (مرواريد)

دارد هوا که بخواند

مروارید

100,000 ریال

80,000 ریال

گورخانه اي براي بوريس داويدويچ  (کتاب سراي نيک)

گورخانه ای برای بوریس داویدویچ

کتاب سرای نیک

175,000 ریال

140,000 ریال

پرواز با درنا (ثالث)

پرواز با درنا

ثالث

185,000 ریال

148,000 ریال

عاشقانه هاي ابو نواس اهوازي (نگاه)

عاشقانه های ابو نواس اهوازی

نگاه

90,000 ریال

72,000 ریال

مجموعه اشعار پل الوار (نگاه)

مجموعه اشعار پل الوار

نگاه

600,000 ریال

480,000 ریال

يونانيت و آخرين قرن قبل بشر (ثالث)

یونانیت و آخرین قرن قبل بشر

ثالث

150,000 ریال

120,000 ریال

چهل ساعت با خضر (ثالث)

چهل ساعت با خضر

ثالث

100,000 ریال

80,000 ریال

آوازهاي آبي (هرمس)

آوازهای آبی

هرمس‏

50,000 ریال

40,000 ریال

کوچه فانوس ها (مرواريد)

کوچه فانوس ها

مروارید

39,000 ریال

31,200 ریال

دوستت دارم امضاي من است (ايهام)

دوستت دارم امضای من است

ایهام

730,000 ریال

584,000 ریال

در توفان گل سرخ (ثالث)

در توفان گل سرخ

ثالث

100,000 ریال

80,000 ریال

عاشقانه ها (جامي)

عاشقانه ها

جامی

320,000 ریال

256,000 ریال

مجموعه شعر جهان 10  شب زنبيل سياهي ست (مرواريد)

مجموعه شعر جهان 10 شب زنبیل سیاهی ست

مروارید

18,000 ریال

14,400 ریال

چشمان تو قاتل منند (نگاه)

چشمان تو قاتل منند

نگاه

60,000 ریال

48,000 ریال

در بندر آبي چشمانت (چشمه)

در بندر آبی چشمانت

چشمه

980,000 ریال

833,000 ریال

يه ميخ به ديوار بکوب (چشمه)

یه میخ به دیوار بکوب

چشمه

90,000 ریال

76,500 ریال

شب پلنگ (قو)

شب پلنگ

قو

60,000 ریال

48,000 ریال

بانوي ماسه و ماه (دارينوش)

بانوی ماسه و ماه

دارینوش

300,000 ریال

240,000 ریال

شعر پرسه ها (مهر و دل)

شعر پرسه ها

مهر و دل

400,000 ریال

320,000 ریال

دروغ هاي قشنگ (گل آذين)

دروغ های قشنگ

نشر گل آذین

200,000 ریال

160,000 ریال

شعرهاي ترسيده (مهر و دل)

شعرهای ترسیده

مهر و دل

160,000 ریال

128,000 ریال

ديوان غربي - شرقي (هرمس)

دیوان غربی - شرقی

هرمس‏

660,000 ریال

528,000 ریال

شادتر از هفده سالگي پسري عاشق (مهر و دل)

شادتر از هفده سالگی پسری عاشق

مهر و دل

150,000 ریال

120,000 ریال

خرمالويي بر شانه ي پاييز (مهر و دل)

خرمالویی بر شانه ی پاییز

مهر و دل

160,000 ریال

128,000 ریال

زبان منشوري ست (مهر و دل)

زبان منشوری ست

مهر و دل

160,000 ریال

128,000 ریال

لبه (مهر و دل)

لبه

مهر و دل

180,000 ریال

144,000 ریال

عاشقانه هاي وطن (مهر و دل)

عاشقانه های وطن

مهر و دل

160,000 ریال

128,000 ریال

چکامه هاي متنبي (هرمس)

چکامه های متنبی

هرمس‏

950,000 ریال

760,000 ریال

عاشقانه هاي ملل (کتاب مرو)

عاشقانه های ملل

کتاب مرو

255,000 ریال

204,000 ریال

من فرداي روز رفتن توام (کنار)

من فردای روز رفتن توام

کنار

750,000 ریال

600,000 ریال

عشق از سويداي دل (چشمه)

عشق از سویدای دل

چشمه

280,000 ریال

238,000 ریال

آنچه مي ماند: گزيده ي سي شعر و شرح آن (نيلوفر)

آنچه می ماند: گزیده ی سی شعر و شرح آن

نیلوفر

850,000 ریال

722,500 ریال

کسي در اين خانه نمي ميرد (نيماژ)

کسی در این خانه نمی میرد

نیماژ

100,000 ریال

85,000 ریال

کمي بزرگتر از تمام جهان (ماهريس)

کمی بزرگتر از تمام جهان

ماهریس

250,000 ریال

200,000 ریال

يک کاسه عسل (مينا)

یک کاسه عسل

مینا

70,000 ریال

56,000 ریال

صد سال شعر آلماني زبان (علمي و فرهنگي)

صد سال شعر آلمانی زبان

علمی و فرهنگی

90,000 ریال

72,000 ریال

گزيده اي از شعر عربي معاصر (سخن)

گزیده ای از شعر عربی معاصر

سخن

75,000 ریال

60,000 ریال

ستاره ها در دست (سخن)

ستاره ها در دست

سخن

75,000 ریال

60,000 ریال

گل هاي رنج: گزيده اشعار شارل بودلر (هرمس)

گل های رنج: گزیده اشعار شارل بودلر

هرمس‏

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

شعر امروز يونان: پنجره اي روشن به صد سال شعر نو يوناني (علمي و فرهنگي)

شعر امروز یونان: پنجره ای روشن به صد سال شعر نو یونانی

علمی و فرهنگی

220,000 ریال

176,000 ریال

آنجا که پياده رو پايان مي يابد... (هستان)

آنجا که پیاده رو پایان می یابد...

نشر هستان

120,000 ریال

96,000 ریال

چراغي زير شيرواني (هستان)

چراغی زیر شیروانی

نشر هستان

110,000 ریال

88,000 ریال

سقوط به بالا (هستان)

سقوط به بالا

نشر هستان

110,000 ریال

88,000 ریال

بگذار با هم بباريم (مشکي)

بگذار با هم بباریم

نشر مشکی

40,000 ریال

32,000 ریال

سونات مهتاب (شورآفرين)

سونات مهتاب

شورآفرین

180,000 ریال

144,000 ریال

من خود، من هم مي رقصم! (افراز)

من خود، من هم می رقصم!

افراز

330,000 ریال

264,000 ریال

شعر و شاعران عرب و چند گفتار در باب ادبيات و ترجمه (روزآمد)

شعر و شاعران عرب و چند گفتار در باب ادبیات و ترجمه

روزآمد

320,000 ریال

256,000 ریال

نگارنامه هاي نزار قباني: صد نامه عاشقانه (نيماژ)

نگارنامه های نزار قبانی: صد نامه عاشقانه

نیماژ

290,000 ریال

246,500 ریال

وضعيت محاصره (نيماژ)

وضعیت محاصره

نیماژ

300,000 ریال

255,000 ریال

زبان و شاعري (آگه)

زبان و شاعری

آگه

580,000 ریال

464,000 ریال

حديث ساغرومي (نگاه معاصر)

حدیث ساغرومی

نگاه معاصر

86,000 ریال

68,800 ریال

زورق مست (نگاه معاصر)

زورق مست

نگاه معاصر

120,000 ریال

96,000 ریال

اسپانيا در قلب ما (گويا)

اسپانیا در قلب ما

گویا

150,000 ریال

120,000 ریال

ميخ ها (مرواريد)

میخ ها

مروارید

260,000 ریال

208,000 ریال

مجموعه اشعار شارل بودلر (نگاه)

مجموعه اشعار شارل بودلر

نگاه

600,000 ریال

480,000 ریال

مجموعه اشعار فدريکو گارسيا لورکا (نگاه)

مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

نگاه

900,000 ریال

720,000 ریال

آلاتورکا (ثالث)

آلاتورکا

ثالث

285,000 ریال

228,000 ریال

ديوان متنبي 2 جلدي (زوار)

دیوان متنبی 2 جلدی

زوار

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

ديوان غربي شرقي (کتاب پارسه)

دیوان غربی شرقی

کتاب پارسه

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

عصر طلايي و عصر نقره اي -  شعر روس (نشرني)

عصر طلایی و عصر نقره ای - شعر روس

نشر نی

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

سنگ آفتاب روز هاي اشتغال سمندر (نگاه)

سنگ آفتاب روز های اشتغال سمندر

نگاه

150,000 ریال

120,000 ریال

مجموعه آثار احمد شاملو دفتر دوم (نگاه)

مجموعه آثار احمد شاملو دفتر دوم

نگاه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال