نتایج جستجو برای برچسب

فیلترها

انقلاب صنعتی

جیمزآکوریک

1,020,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ دوازدهم

146 صفحه insert_drive_file
%

صنعت و امپراتوری

اریک جان هابسبام

1,387,500 ریال

ناشر: ماهی

چاپ چهارم

440 صفحه insert_drive_file
%

انقلاب صنعتی سوم

جرمی ریف کین

1,445,000 ریال

ناشر: طرح نو

چاپ دوم

444 صفحه insert_drive_file
%

1,200,000 ریال

ناشر: سیته

چاپ سوم

314 صفحه insert_drive_file
%

جامعه های ماقبل صنعتی

پاتریشیا کرون

1,087,500 ریال

ناشر: ماهی

چاپ چهارم

360 صفحه insert_drive_file
%

562,500 ریال

ناشر: گستره

چاپ یکم

96 صفحه insert_drive_file
%