نتایج جستجو برای حقوق

فیلترها

حق و مصلحت 2

محمد راسخ

735,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفتم

576 صفحه insert_drive_file
%

در باب مدارا

مایکل والزر

262,500 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

158 صفحه insert_drive_file
%

اخلاق بازجویی

مایکل اسکرکر

1,050,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ سوم

418 صفحه insert_drive_file
%

کلیات جرم شناسی

مهرداد رایجیان اصلی

1,350,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

532 صفحه insert_drive_file
%

دموکراسی و حقوق بشر

محمد عابد الجابری

277,500 ریال

ناشر: مروارید

چاپ یکم

240 صفحه insert_drive_file
%

حق و سو استفاده از آن

محمدعلی موحد

446,250 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ یکم

199 صفحه insert_drive_file
%