نتایج جستجو برای حقوق

فیلترها

حق و مصلحت 2

محمد راسخ

735,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفتم

576 صفحه insert_drive_file
%

قانون حاکم

محمد علی موحد

375,000 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ دوم

328 صفحه insert_drive_file
%

حقوق انسان

توماس پین

525,000 ریال

ناشر: روشنگران

چاپ دوم

176 صفحه insert_drive_file
%

در باب مدارا

مایکل والزر

262,500 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

158 صفحه insert_drive_file
%

چالش های حقوق بشر

جمعی از نویسندگان

60,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ دوم

224 صفحه insert_drive_file
%

اخلاق بازجویی

مایکل اسکرکر

1,050,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ سوم

418 صفحه insert_drive_file
%