نتایج جستجو برای تاریخ-هنر

فیلترها

هنرفهم هنر

هوگ موس

1,445,000 ریال

ناشر: نظر

چاپ یکم

144 صفحه insert_drive_file
%

چیستی هنر

نایجل واربرتن

784,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

177 صفحه insert_drive_file
%

داستان عکاسی

مایکل لنگفورد

1,875,000 ریال

ناشر: افکار

چاپ چهارم

272 صفحه insert_drive_file
%

دموکراسی و هنر

آرتور ملزر

527,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ چهارم

368 صفحه insert_drive_file
%

فلسفه تاریخ هنر

آرنولد هاوز

3,187,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ هشتم

522 صفحه insert_drive_file
%

مبانی تاریخ هنر

گرانت پوک

1,062,500 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ چهارم

336 صفحه insert_drive_file
%