نتایج جستجو برای تاریخ-هنر

فیلترها

چیستی هنر

نایجل واربرتن

615,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

177 صفحه insert_drive_file
%

هنرفهم هنر

هوگ موس

900,000 ریال

ناشر: نظر

چاپ یکم

144 صفحه insert_drive_file
%

امواج پست مدرن

علیرضا سمیع آذر

1,500,000 ریال

ناشر: نظر

چاپ یکم

280 صفحه insert_drive_file
%

دموکراسی و هنر

آرتور ملزر

465,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ چهارم

368 صفحه insert_drive_file
%

فلسفه تاریخ هنر

آرنولد هاوز

1,237,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ هشتم

522 صفحه insert_drive_file
%

فلسفه هنر معاصر

هربرت رید

562,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ چهارم

400 صفحه insert_drive_file
%