نتایج جستجو برای تاریخ-هنر

فیلترها

هنر مدرن

نوربرت لینتن

2,500,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

518 صفحه insert_drive_file
هنر مدرن
%

چیستی هنر

نایجل واربرتن

300,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفتم

177 صفحه insert_drive_file
چیستی هنر
%

امواج پست مدرن

علیرضا سمیع آذر

2,000,000 ریال

ناشر: نظر

چاپ یکم

280 صفحه insert_drive_file
امواج پست مدرن
%

جنگ بی پایان

کارستن ینسن

490,000 ریال

ناشر: ماهریس

چاپ یکم

310 صفحه insert_drive_file
جنگ بی پایان
%

تاریخ هنر باستان

یعقوب آژند

770,000 ریال

ناشر: سمت

چاپ ششم

646 صفحه insert_drive_file
تاریخ هنر باستان
%

فلسفه هنر معاصر

هربرت رید

750,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ چهارم

400 صفحه insert_drive_file
فلسفه هنر معاصر
%