نتایج جستجو برای تاریخ-هنر

فیلترها

هنر مدرن

نوربرت لینتن

2,250,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

518 صفحه insert_drive_file
%

دموکراسی و هنر

آرتور ملزر

465,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ چهارم

368 صفحه insert_drive_file
%

فلسفه تاریخ هنر

آرنولد هاوز

1,237,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ هشتم

522 صفحه insert_drive_file
%

تاریخ هنر

ارنست گامبریج

3,000,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سیزدهم

676 صفحه insert_drive_file
%

نقاشی ایرانی

بازل گری

937,500 ریال

ناشر: نشر دنیای نو

چاپ پنجم

280 صفحه insert_drive_file
%

ویروس مجموعه داری

پرویز تناولی

450,000 ریال

ناشر: نظر

چاپ یکم

160 صفحه insert_drive_file
%