نتایج جستجو برای برچسب

فیلترها

ایران باستان

ماریا بروسیوس

380,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ چهارم

280 صفحه insert_drive_file
ایران باستان
%

ایران باستان

یوزف ویسهوفر

720,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ چهاردهم

389 صفحه insert_drive_file
ایران باستان
%

تاریخ هنر باستان

یعقوب آژند

770,000 ریال

ناشر: سمت

چاپ ششم

646 صفحه insert_drive_file
تاریخ هنر باستان
%

باستان شناسی سینما

ژان لوک گدار

210,000 ریال

ناشر: حرفه نویسنده

چاپ سوم

128 صفحه insert_drive_file
باستان شناسی سینما
%

تاریخ یونان باستان - 2 جلدی

دکتر اردشیر خدادادیان

2,750,000 ریال

ناشر: سخن

چاپ یکم

0 صفحه insert_drive_file
تاریخ یونان باستان - 2 جلدی
%

50,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ یکم

120 صفحه insert_drive_file
دیباچه ای بر هنر جهان باستان
%