نتایج جستجو برای زبان-شناسی

فیلترها

جادوی زبان

دکتر سیروس شمیسا

864,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ دوم

248 صفحه insert_drive_file
%

درباره زبان

محمدرضا باطنی

297,500 ریال

ناشر: آگه

چاپ هفتم

148 صفحه insert_drive_file
%

زبان زنده

منوچهر انور

1,987,500 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ یکم

358 صفحه insert_drive_file
%

زبان و آگاهی

جرالد ادلمن

935,000 ریال

ناشر: نیلوفر

چاپ سوم

232 صفحه insert_drive_file
%

فرهنگ های فارسی

علی اشرف صادقی

1,400,000 ریال

ناشر: سخن

چاپ یکم

504 صفحه insert_drive_file
%

گفتمان و ترجمه

علی صلح جو

496,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ دهم

122 صفحه insert_drive_file
%