نتایج جستجو برای قوانین-کار

فیلترها

مدیر یک دقیقه ای

کنت بلانچارد

260,000 ریال

ناشر: پل

چاپ هشتم

128 صفحه insert_drive_file
مدیر یک دقیقه ای
%

380,000 ریال

ناشر: لوح فکر

چاپ یکم

248 صفحه insert_drive_file
نیسان به صحنه باز میگردد
%

130,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ پنجم

92 صفحه insert_drive_file
همراه مدیران: مسیر شغلی

150,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ هفتم

84 صفحه insert_drive_file
همراه مدیران:  هدف گذاری

110,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ پنجم

130 صفحه insert_drive_file
همراه مدیران: حفظ کارکنان

200,000 ریال

ناشر: نگاه نوین

چاپ چهارم

0 صفحه insert_drive_file
5 قانون پول که باید بدانید