نتایج جستجو برای قوانین-کار

فیلترها

مدیر یک دقیقه ای

کنت بلانچارد

195,000 ریال

ناشر: پل

چاپ هشتم

128 صفحه insert_drive_file
%

285,000 ریال

ناشر: لوح فکر

چاپ یکم

248 صفحه insert_drive_file
%

172,500 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ ششم

92 صفحه insert_drive_file
%

172,500 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ هشتم

84 صفحه insert_drive_file
%

172,500 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ ششم

130 صفحه insert_drive_file
%

مدیر حرفه ای 6: رهبر حرفه ای

کریستینا آزبورن

285,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ سوم

104 صفحه insert_drive_file
%