نتایج جستجو برای ������������-������

فیلترها

مدیر یک دقیقه ای

کنت بلانچارد

260,000 ریال

ناشر: پل

چاپ هشتم

128 صفحه insert_drive_file
مدیر یک دقیقه ای

380,000 ریال

ناشر: لوح فکر

چاپ یکم

248 صفحه insert_drive_file
نیسان به صحنه باز میگردد

230,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ ششم

92 صفحه insert_drive_file
همراه مدیران: مسیر شغلی

230,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ هشتم

84 صفحه insert_drive_file
همراه مدیران:  هدف گذاری

230,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ ششم

130 صفحه insert_drive_file
همراه مدیران: حفظ کارکنان

مدیر حرفه ای 6: رهبر حرفه ای

کریستینا آزبورن

380,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ سوم

104 صفحه insert_drive_file
مدیر حرفه ای 6: رهبر حرفه ای