نتایج جستجو برای ������������-������

فیلترها

مدیر یک دقیقه ای

کنت بلانچارد

260,000 ریال

ناشر: پل

چاپ هشتم

128 صفحه insert_drive_file
مدیر یک دقیقه ای
%

380,000 ریال

ناشر: لوح فکر

چاپ یکم

248 صفحه insert_drive_file
نیسان به صحنه باز میگردد
%

230,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ ششم

92 صفحه insert_drive_file
همراه مدیران: مسیر شغلی
%

230,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ ششم

130 صفحه insert_drive_file
همراه مدیران: حفظ کارکنان
%

مدیر حرفه ای 6: رهبر حرفه ای

کریستینا آزبورن

380,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ سوم

104 صفحه insert_drive_file
مدیر حرفه ای 6: رهبر حرفه ای
%

180,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ هفتم

96 صفحه insert_drive_file
همراه مدیران: تفکر استراتژیک
%