فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(137)
(2)
(4)
(4)
(12)

موضوع های اصلی

(3)
(81)
(8)
(14)
(2)
(1)
(1)
(5)
(19)
(2)
(4)
(3)
(4)
(12)

موضوع های فرعی

(2)
(2)
(1)
(6)
(7)
(1)
(10)
(5)
(2)
(48)
(31)
(2)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(6)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(5)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(23)
(1)
(3)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
168 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(137)
(2)
(4)
(4)
(12)

موضوع های اصلی

(3)
(81)
(8)
(14)
(2)
(1)
(1)
(5)
(19)
(2)
(4)
(3)
(4)
(12)

موضوع های فرعی

(2)
(2)
(1)
(6)
(7)
(1)
(10)
(5)
(2)
(48)
(31)
(2)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(6)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(5)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(23)
(1)
(3)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
168 محصول
سي و شش تدبير جنگي (جهان کتاب)

سی و شش تدبیر جنگی

جهان کتاب

1,400,000 ریال

980,000 ریال

ارگان تاريخ از دست رفته (کارنامک)

ارگان تاریخ از دست رفته

کارنامک

3,800,000 ریال

2,819,600 ریال

تاريخ فشرده‌ي چين (مرکز)

تاریخ فشرده‌ی چین

مرکز

2,960,000 ریال

2,456,800 ریال

طاس: 35 جستار کوتاه فلسفي (لگا)

طاس: 35 جستار کوتاه فلسفی

لگا

2,240,000 ریال

1,680,000 ریال

اسطوره طوفان و رزم نامه گيلگمش در بابل باستان ( اميد سخن)

اسطوره طوفان و رزم نامه گیلگمش در بابل باستان

امید سخن

800,000 ریال

600,000 ریال

راه و رسم ارسطو (مان کتاب)

راه و رسم ارسطو

مان کتاب

2,900,000 ریال

2,175,000 ریال

نظريه امور غير جسماني در رواقي گري باستان (حکمت)

نظریه امور غیر جسمانی در رواقی گری باستان

حکمت

900,000 ریال

720,000 ریال

هومونرانس (چرخ_چشمه)

هومونرانس

چرخ_چشمه

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

ارتهه شاستره (مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي)

ارتهه شاستره

دایره المعارف بزرگ اسلامی

4,200,000 ریال

3,150,000 ریال

نظريه هاي تئاتر جلد اول (گيلگمش_چشمه)

نظریه های تئاتر جلد اول

گیلگمش_چشمه

4,900,000 ریال

3,920,000 ریال

باستان شناسي و هنر شاهنشاهي هخامنشي در مصر (آوشت)

باستان شناسی و هنر شاهنشاهی هخامنشی در مصر

آوشت

3,600,000 ریال

2,700,000 ریال

هفت غار (فرهنگ نشر نو)

هفت غار

فرهنگ نشر نو

3,800,000 ریال

3,230,000 ریال

زن و پوشش (آواي خاور)

زن و پوشش

آوای خاور

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

چگونه امپراتوري پليد شويم (چشمه)

چگونه امپراتوری پلید شویم

چشمه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

مهر در ايران و هند باستان (ققنوس)

مهر در ایران و هند باستان

ققنوس

1,100,000 ریال

935,000 ریال

ايران باستان (اميرکبير)

ایران باستان

امیرکبیر

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

مجموعه تاريخ ايران زمين 2: هخامنشيان (ققنوس)

مجموعه تاریخ ایران زمین 2: هخامنشیان

ققنوس

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

پادشاه هفت اقليم (ققنوس)

پادشاه هفت اقلیم

ققنوس

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

کيهان نگاري در ايران باستان (طهوري)

کیهان نگاری در ایران باستان

طهوری

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

هوگاکو (اميرکبير)

هوگاکو

امیرکبیر

850,000 ریال

722,500 ریال

ايران و اديان باستاني (ققنوس)

ایران و ادیان باستانی

ققنوس

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

جهان نماي تاريخ (نداي تاريخ)

جهان نمای تاریخ

ندای تاریخ

5,500,000 ریال

4,125,000 ریال

اعمال آدم کش ها (نگاه)

اعمال آدم کش ها

نگاه

2,450,000 ریال

1,715,000 ریال

درميان امپراتوري ها (سينا)

درمیان امپراتوری ها

سینا

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

انديشه تاريخي در يونان باستان (فرهنگ جاويد)

اندیشه تاریخی در یونان باستان

فرهنگ جاوید

1,990,000 ریال

1,691,500 ریال

يونان باستان (شفيعي)

یونان باستان

شفیعی

3,600,000 ریال

2,700,000 ریال

روم باستان (شفيعي)

روم باستان

شفیعی

2,700,000 ریال

2,025,000 ریال

داستان هاي ايران باستان (جامي)

داستان های ایران باستان

جامی

1,950,000 ریال

1,462,500 ریال

باغ سالار جنگ (فرهنگ معاصر)

باغ سالار جنگ

فرهنگ معاصر

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

تاريخ و اساطير ايران باستان (آواي خاور)

تاریخ و اساطیر ایران باستان

آوای خاور

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

زنان در تاريخ انديشه سياسي (ثالث)

زنان در تاریخ اندیشه سیاسی

ثالث

1,100,000 ریال

770,000 ریال

چگونه آزاد باشيم (چشمه)

چگونه آزاد باشیم

چشمه

980,000 ریال

784,000 ریال

انسان و خانه (کرگدن)

انسان و خانه

کرگدن

600,000 ریال

420,000 ریال

چگونه خونسردي خود را حفظ کنيم (چشمه)

چگونه خونسردی خود را حفظ کنیم

چشمه

900,000 ریال

720,000 ریال

تاريخ خردورزي: مختصر ولي کامل از دوره باستان تا قرن بيست و يکم (روزنه)

تاریخ خردورزی: مختصر ولی کامل از دوره باستان تا قرن بیست و یکم

روزنه

3,450,000 ریال

2,760,000 ریال

ايران زمين: روزگار باستان (فرهنگ معاصر)

ایران زمین: روزگار باستان

فرهنگ معاصر

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال

تاريخ انديشه فلسفي در غرب از يونان باستان تا قرن بيستم (طرح نو)

تاریخ اندیشه فلسفی در غرب از یونان باستان تا قرن بیستم

طرح نو

7,000,000 ریال

5,950,000 ریال

مجموعه تاريخ جهان بين النهرين باستان (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان بین النهرین باستان

ققنوس

1,100,000 ریال

935,000 ریال

تاريخ لباس (پيله)

تاریخ لباس

پیله

1,965,000 ریال

1,473,750 ریال

روابط حکمت اشراق و فلسفه ايران باستان (اساطير)

روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان

اساطیر

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

تاريخ مستند ايران باستان (ماهريس)

تاریخ مستند ایران باستان

ماهریس

5,000,000 ریال

3,750,000 ریال

فارسي باستان (علمي)

فارسی باستان

علمی

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

ايرانيان نمايشنامه يونان باستان (ماثر)

ایرانیان نمایشنامه یونان باستان

ماثر

1,250,000 ریال

937,500 ریال

هنرهاي باستاني آسياي مرکزي (گستره)

هنرهای باستانی آسیای مرکزی

گستره

500,000 ریال

425,000 ریال

راهنماي زبان‌هاي ايراني جلد 1  (ققنوس)

راهنمای زبان‌های ایرانی جلد 1

ققنوس

4,200,000 ریال

3,570,000 ریال

مکتب هاي فلسفي (نگاه)

مکتب های فلسفی

نگاه

6,950,000 ریال

5,004,000 ریال

ايران باستان (ماهي)

ایران باستان

ماهی

2,300,000 ریال

1,610,000 ریال

تئوفانيا : جانمايه دين يونان باستان (ثالث)

تئوفانیا : جانمایه دین یونان باستان

ثالث

1,800,000 ریال

1,260,000 ریال

ايرانيان باستان (ثالث)

ایرانیان باستان

ثالث

2,800,000 ریال

1,960,000 ریال

پژوهش هاي ايراني باستان و ميانه (طهوري)

پژوهش های ایرانی باستان و میانه

طهوری

950,000 ریال

760,000 ریال

باستان شناسي سينما (حرفه نويسنده)

باستان شناسی سینما

حرفه نویسنده

900,000 ریال

675,000 ریال

حماسه بيوولف و ديگر شاعران انگليسي باستان (کتاب پارسه)

حماسه بیوولف و دیگر شاعران انگلیسی باستان

کتاب پارسه

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

انسان و کيهان در ايران باستان (ماهي)

انسان و کیهان در ایران باستان

ماهی

1,750,000 ریال

1,225,000 ریال

ايرانيان دوران باستان تا دوره معاصر (شوميز - مرکز)

ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر

مرکز

2,850,000 ریال

2,365,500 ریال

کاخ بردک سياه (کارنامک)

کاخ بردک سیاه

کارنامک

6,000,000 ریال

4,500,000 ریال

پانته‌آ (ثالث)

پانته‌آ

ثالث

1,500,000 ریال

1,050,000 ریال

تاريخ ايران باستان سه جلدي (ماه مهر)

تاریخ ایران باستان سه جلدی

ماه مهر

12,500,000 ریال

9,375,000 ریال

چگونه يک کشور را اداره کنيم (چشمه)

چگونه یک کشور را اداره کنیم

چشمه

420,000 ریال

336,000 ریال

هشت گفتار درباره‌ي باستان شناسي و تاريخ سيستان و بلوچستان (پل فيروزه)

هشت گفتار درباره‌ی باستان شناسی و تاریخ سیستان و بلوچستان

پل فیروزه

4,700,000 ریال

3,290,000 ریال

تاريخ ايران باستان (علمي فرهنگي)

تاریخ ایران باستان

علمی و فرهنگی

1,420,000 ریال

1,136,000 ریال

بازنگري تاريخ ايران از عهد باستان تا امروز (تهران)

بازنگری تاریخ ایران از عهد باستان تا امروز

تهران

3,000,000 ریال

2,250,000 ریال

تاريخ ترجمه در ايران (ققنوس)

تاریخ ترجمه در ایران

ققنوس

850,000 ریال

722,500 ریال

تاريخ فلسفه غرب جلد 1: انديشه فلسفي در عصر باستان (روزنه)

تاریخ فلسفه غرب جلد 1: اندیشه فلسفی در عصر باستان

روزنه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

تاريخچه آشنايي ايرانيان با تئاتر جلد 5 (کوله پشتي)

تاریخچه آشنایی ایرانیان با تئاتر جلد 5

کوله پشتی

850,000 ریال

595,000 ریال

هند باستان (علمي فرهنگي)

هند باستان

علمی و فرهنگی

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

فرهنگ ايران باستان (اساطير)

فرهنگ ایران باستان

اساطیر

3,300,000 ریال

2,805,000 ریال

ايران باستاني (اساطير)

ایران باستانی

اساطیر

4,200,000 ریال

3,570,000 ریال

تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز (مرواريد)

تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز

مروارید

4,000,000 ریال

2,800,000 ریال

مختصر مفيد 15: باستان شناسي (ماهي)

مختصر مفید 15: باستان شناسی

ماهی

1,200,000 ریال

840,000 ریال

هنر باستاني بلوچستان؛ سنگ نگاره هاي سراوان (پل فيروزه)

هنر باستانی بلوچستان؛ سنگ نگاره های سراوان

پل فیروزه

3,100,000 ریال

2,170,000 ریال

جهان باستان: تمدن هاي خاور نزديک و آسياس جنوب غربي (علمي و فرهنگي)

جهان باستان: تمدن های خاور نزدیک و آسیاس جنوب غربی

علمی و فرهنگی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

دايره المعارف اساطير و آيين هاي باستاني جهان 3 (سوره مهر)

دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان 3

سوره مهر

2,900,000 ریال

2,175,000 ریال

مقدمه اي بر اساطير و آيين هاي باستاني جهان (سوره مهر)

مقدمه ای بر اساطیر و آیین های باستانی جهان

سوره مهر

2,550,000 ریال

1,912,500 ریال

شکل دهي به هويت ملي در ايران (شيرازه)

شکل دهی به هویت ملی در ایران

شیرازه

1,300,000 ریال

910,000 ریال

فهم فلسفه 1: انديشه در روزگار باستان و دوره يوناني مآبي (روزنه)

فهم فلسفه 1: اندیشه در روزگار باستان و دوره یونانی مآبی

روزنه

930,000 ریال

744,000 ریال

فرضيه خوشبختي (نوين)

فرضیه خوشبختی

نوین

2,250,000 ریال

1,575,000 ریال

يافته هاي تازه از ايران باستان (ققنوس)

یافته های تازه از ایران باستان

ققنوس

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

ايران باستان (ققنوس)

ایران باستان

ققنوس

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

الفاظ و اشيا (ماهي)

الفاظ و اشیا

ماهی

4,400,000 ریال

3,080,000 ریال

تولد پزشکي باليني (ماهي)

تولد پزشکی بالینی

ماهی

2,650,000 ریال

1,855,000 ریال

دين هاي ايران باستان (قطره)

دین های ایران باستان

قطره

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

ديباچه اي بر جهان باستان (ققنوس)

دیباچه ای بر جهان باستان

ققنوس

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال

روياي خرد: تاريخ فلسفه غرب از يونان باستان تا رنسانس (ققنوس)

رویای خرد: تاریخ فلسفه غرب از یونان باستان تا رنسانس

ققنوس

5,500,000 ریال

4,675,000 ریال

خاورميانه باستان گهواره تمدن (ققنوس)

خاورمیانه باستان گهواره تمدن

ققنوس

4,500,000 ریال

3,825,000 ریال

تاريخ يونان باستان در پنجاه زندگي نامه (ققنوس)

تاریخ یونان باستان در پنجاه زندگی نامه

ققنوس

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

نخستين دموکراسي (بيدگل)

نخستین دموکراسی

بیدگل

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

هويت ايراني (نشر ني)

هویت ایرانی

نشر نی

1,400,000 ریال

1,162,000 ریال

تاريخ فلسفه غرب جلد 1 (کتاب پارسه)

تاریخ فلسفه غرب جلد 1

کتاب پارسه

5,100,000 ریال

3,825,000 ریال

تاريخ ايران باستان 3 جلدي با قاب (نگاه)

تاریخ ایران باستان 3 جلدی با قاب

نگاه

16,250,000 ریال

11,375,000 ریال

باستان شناسي و اديان جهاني (کتاب پارسه)

باستان شناسی و ادیان جهانی

کتاب پارسه

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

فلسفه علوم اجتماعي قاره اي (نشر ني)

فلسفه علوم اجتماعی قاره ای

نشر نی

2,800,000 ریال

2,324,000 ریال

قهرمانان تاريخ (کتاب پارسه)

قهرمانان تاریخ

کتاب پارسه

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

تاريخ انديشه ي سياسي غرب جلد 1 (نشر ني)

تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب جلد 1

نشر نی

3,200,000 ریال

2,656,000 ریال

ثنويان در عهد باستان (طهوري)

ثنویان در عهد باستان

طهوری

950,000 ریال

760,000 ریال

گذار از عهد باستان به فئوداليسم (ثالث)

گذار از عهد باستان به فئودالیسم

ثالث

2,200,000 ریال

1,540,000 ریال

سرگذشت فلسفه (نشر ني)

سرگذشت فلسفه

نشر نی

6,400,000 ریال

5,312,000 ریال

دشتستان بزرگ (کارنامک)

دشتستان بزرگ

کارنامک

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

اردبيل کهن ديار 2 جلدي (طهوري)

اردبیل کهن دیار 2 جلدی

طهوری

11,000,000 ریال

8,800,000 ریال

بهشت و دوزخ در باور بابليان باستان (اميد سخن)

بهشت و دوزخ در باور بابلیان باستان

امید سخن

950,000 ریال

712,500 ریال

جامعه باستان (ثالث)

جامعه باستان

ثالث

3,200,000 ریال

2,240,000 ریال

تاريخ واردان و جنگ ارمني (تاريخ ايران)

تاریخ واردان و جنگ ارمنی

تاریخ ایران

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

ربي ها ساحران پادشاهان و موبدان (فرهامه)

ربی ها ساحران پادشاهان و موبدان

فرهامه

1,700,000 ریال

1,190,000 ریال

انديشه و سياست در ايران باستان جلد 4 (مطالعات فرهنگي و اجتماعي)

اندیشه و سیاست در ایران باستان جلد 4

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

5,340,000 ریال

4,005,000 ریال

انديشه و سياست در ايران باستان جلد 3 (مطالعات فرهنگي و اجتماعي)

اندیشه و سیاست در ایران باستان جلد 3

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

5,070,000 ریال

3,802,500 ریال

انديشه و سياست در ايران باستان جلد 2 (مطالعات فرهنگي و اجتماعي)

اندیشه و سیاست در ایران باستان جلد 2

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

4,750,000 ریال

3,562,500 ریال

انديشه و سياست در ايران باستان جلد 1 (مطالعات فرهنگ و اجتماعي )

اندیشه و سیاست در ایران باستان جلد 1

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

4,740,000 ریال

3,555,000 ریال

دايره المعارف مصور مصر باستان (سايان)

دایره المعارف مصور مصر باستان

سایان

10,000,000 ریال

7,500,000 ریال

سپهر مجد جشن نامه دکتر يوسف مجد زاده (مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي)

سپهر مجد جشن نامه دکتر یوسف مجد زاده

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

14,500,000 ریال

10,875,000 ریال

چهره هاي مهر (ماهي)

چهره های مهر

ماهی

700,000 ریال

490,000 ریال

چگونه دوستي کنيم (چشمه)

چگونه دوستی کنیم

چشمه

880,000 ریال

704,000 ریال

پارت ها و روزگارشان: پژوهشي در تاريخ باستان ايران (پايان)

پارت ها و روزگارشان: پژوهشی در تاریخ باستان ایران

پایان

140,000 ریال

105,000 ریال

نهاد پادشاهي در ايران باستان (پل فيروزه)

نهاد پادشاهی در ایران باستان

پل فیروزه

450,000 ریال

315,000 ریال

تاريخ و فرهنگ باستاني ايرانيان و شاهنامه فردوسي (ققنوس)

تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی

ققنوس

750,000 ریال

637,500 ریال

فلسفه باستاني چيست؟ (علم)

فلسفه باستانی چیست؟

نشر علم

750,000 ریال

600,000 ریال

تاريخ هنر باستان (سمت)

تاریخ هنر باستان

سمت

770,000 ریال

577,500 ریال

مجموعه کتاب رازها 16 :اسرار مصر باستان (پرنده آبي)

مجموعه کتاب رازها 16 :اسرار مصر باستان

علمی و فرهنگی

120,000 ریال

96,000 ریال

تاريخ جنون از عهد باستان تا عصر مدرن (هنوز)

تاریخ جنون از عهد باستان تا عصر مدرن

هنوز

420,000 ریال

315,000 ریال

تاريخ اجتماعي ايران 1(نگاه)

تاریخ اجتماعی ایران 1

نگاه

1,550,000 ریال

1,085,000 ریال

دروازه ي راشومون : معمايي در ژاپن باستان (قطره)

دروازه ی راشومون : معمایی در ژاپن باستان

قطره

400,000 ریال

320,000 ریال

آرش کمانگير: برگرفته از داستان هاي ايران باستان (نشر نظر)

آرش کمانگیر: برگرفته از داستان های ایران باستان

نظر

300,000 ریال

255,000 ریال

تاريخ ايران باستان (سنگي - با جعبه - سپاس)

تاریخ ایران باستان

کارگاه فیلم و گرافیک سپاس

2,900,000 ریال

2,175,000 ریال

باستان شناسي دين و آيين (کتاب پارسه)

باستان شناسی دین و آیین

کتاب پارسه

450,000 ریال

337,500 ریال

مقدمه اي بر دين ايران باستان (کتاب پارسه)

مقدمه ای بر دین ایران باستان

کتاب پارسه

600,000 ریال

450,000 ریال

اژدهايان (مرکز)

اژدهایان

مرکز

149,000 ریال

123,670 ریال

کهن ديار جلد 1 (سبزان)

کهن دیار جلد 1

سبزان

450,000 ریال

337,500 ریال

ايران و يونان در بستر باستان (سهامي انتشار)

ایران و یونان در بستر باستان

شرکت سهامی انتشار

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

مروري بر پنجاه سال باستان شناسي ايران (ميراث فرهنگي)

مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران

میراث فرهنگی

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

تله ي پيشرفت (چشمه)

تله ی پیشرفت

چشمه

680,000 ریال

544,000 ریال

تاريخ مصر باستان (سخن)

تاریخ مصر باستان

سخن

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

دايره المعارف اساطير و آيين هاي باستاني جهان 2 (سوره مهر)

دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان 2

سوره مهر

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

ديباچه اي بر هنر جهان باستان (ققنوس)

دیباچه ای بر هنر جهان باستان

ققنوس

50,000 ریال

42,500 ریال

تاريخ يونان باستان 2 جلدي (سخن)

تاریخ یونان باستان 2 جلدی

سخن

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

سرودهاي روشنايي (هيرمند)

سرودهای روشنایی

هیرمند

440,000 ریال

308,000 ریال

تاريخ آتروپاتن: آذربايجان باستان (ققنوس)

تاریخ آتروپاتن: آذربایجان باستان

ققنوس

450,000 ریال

382,500 ریال

جادوگران، بدکاره گان و ساحران: انگاره ديو در ايران باستان (فرهامه)

جادوگران، بدکاره گان و ساحران: انگاره دیو در ایران باستان

فرهامه

1,500,000 ریال

1,050,000 ریال

حکايت هاي فلسفي: اسطوره هاي يونان باستان (آفرينگان)

حکایت های فلسفی: اسطوره های یونان باستان

آفرینگان

150,000 ریال

112,500 ریال

دين مهر در جهان باستان (توس)

دین مهر در جهان باستان

توس

850,000 ریال

722,500 ریال

من هم باستان شناس شدم! (بنياد فرهنگ کاشان)

من هم باستان شناس شدم!

بنیاد فرهنگ کاشان

2,300,000 ریال

1,725,000 ریال

طراحي صحنه و لباس 2: طراحان صحنه ي تئاتر يونان و روم باستان (قطره)

طراحی صحنه و لباس 2: طراحان صحنه ی تئاتر یونان و روم باستان

قطره

400,000 ریال

320,000 ریال

100 حقيقت درباره ي باستان شناسي (سايه گستر)

100 حقیقت درباره ی باستان شناسی

سایه گستر

190,000 ریال

142,500 ریال

مجموعه تاريخ جهان: آمريکاي باستان (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان: آمریکای باستان

ققنوس

160,000 ریال

136,000 ریال

مجموعه تاريخ جهان: چين باستان (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان: چین باستان

ققنوس

220,000 ریال

187,000 ریال

مجموعه تاريخ جهان: زنان يونان باستان (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان: زنان یونان باستان

ققنوس

150,000 ریال

127,500 ریال

مجموعه تاريخ جهان: خاور نزديک باستان (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان: خاور نزدیک باستان

ققنوس

350,000 ریال

297,500 ریال

تمدن هاي گمشده: مصريان باستان (ققنوس)

تمدن های گمشده: مصریان باستان

ققنوس

110,000 ریال

93,500 ریال

مجموعه تاريخ جهان: هند باستان (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان: هند باستان

ققنوس

150,000 ریال

127,500 ریال

مجموعه تاريخ جهان: يونان باستان (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان: یونان باستان

ققنوس

160,000 ریال

136,000 ریال

تاريخ باستاني ايران (علمي و فرهنگي)

تاریخ باستانی ایران

علمی و فرهنگی

345,000 ریال

276,000 ریال

يونان باستان به زبان آدميزاد (هيرمند)

یونان باستان به زبان آدمیزاد

هیرمند

250,000 ریال

175,000 ریال

100 حقيقت درباره ي يونان باستان (سايه گستر)

100 حقیقت درباره ی یونان باستان

سایه گستر

190,000 ریال

142,500 ریال

100 حقيقت درباره ي مصر باستان (سايه گستر)

100 حقیقت درباره ی مصر باستان

سایه گستر

150,000 ریال

112,500 ریال

جدال عقل و اسطوره در يونان باستان (نگاه معاصر)

جدال عقل و اسطوره در یونان باستان

نگاه معاصر

200,000 ریال

150,000 ریال

باستان شناسي سياست هاي جنسي و جنسيتي (نگاه معاصر)

باستان شناسی سیاست های جنسی و جنسیتی

نگاه معاصر

120,000 ریال

90,000 ریال

ثمود: باستان شناسي قوم ثمود (نگاه معاصر)

ثمود: باستان شناسی قوم ثمود

نگاه معاصر

140,000 ریال

105,000 ریال

بيان آزاد و دموکراسي در آتن باستان (نگاه معاصر)

بیان آزاد و دموکراسی در آتن باستان

نگاه معاصر

290,000 ریال

217,500 ریال

گنجينه ي پرسش هاي دنياي باستان (حوض نقره)

گنجینه ی پرسش های دنیای باستان

حوض نقره

59,000 ریال

44,250 ریال

اين جا موزه است از نوع چندان باستان (حوض نقره)

این جا موزه است از نوع چندان باستان

حوض نقره

95,000 ریال

71,250 ریال

باستان شناسي امپراتوري هخامنشي (کتاب پارسه)

باستان شناسی امپراتوری هخامنشی

کتاب پارسه

390,000 ریال

292,500 ریال

زن در ايران باستان (روشنگران)

زن در ایران باستان

روشنگران و مطالعات زنان

350,000 ریال

262,500 ریال

پادشاه زن (سبزان)

پادشاه زن

سبزان

200,000 ریال

150,000 ریال

جادوي رياضي (سبزان)

جادوی ریاضی

سبزان

100,000 ریال

75,000 ریال

اسرار تمدن هاي باستاني بين النهرين (سبزان)

اسرار تمدن های باستانی بین النهرین

سبزان

120,000 ریال

90,000 ریال

اسرار تمدن هاي باستاني اينکا مايا و آزتک (سبزان)

اسرار تمدن های باستانی اینکا مایا و آزتک

سبزان

120,000 ریال

90,000 ریال

گزارش سفر کاوش هاي باستان شناسي در فارس باستان (طهوري)

گزارش سفر کاوش های باستان شناسی در فارس باستان

طهوری

550,000 ریال

440,000 ریال

انديشه ي سياسي در شرق باستان (مرکز)

اندیشه ی سیاسی در شرق باستان

مرکز

409,000 ریال

339,470 ریال

اسرار تمدن روم باستان (سبزان)

اسرار تمدن روم باستان

سبزان

120,000 ریال

90,000 ریال

گاه شماري و جشن هاي ايران باستان (بهجت)

گاه شماری و جشن های ایران باستان

بهجت

1,000,000 ریال

750,000 ریال

آتش در خاور نزديک باستان  (ماهي)

آتش در خاور نزدیک باستان

ماهی

1,250,000 ریال

875,000 ریال