نتایج جستجو برای برچسب

فیلترها

101 مسئله فلسفی

مارتین کوهن

944,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ چهاردهم

286 صفحه insert_drive_file
%

پژوهشهای فلسفی

لودیگ ویتگنشتاین

1,560,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ یازدهم

442 صفحه insert_drive_file
%

گفتگوهای فلسفی

رابرت ام. مارتین

3,230,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ چهارم

496 صفحه insert_drive_file
%

تکامل فلسفی من

برتراند راسل

1,487,500 ریال

ناشر: طرح نو

چاپ یکم

400 صفحه insert_drive_file
%

سوگ

مایکل چلبی

1,612,500 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ دوم

264 صفحه insert_drive_file
%

پرسش های بزرگ فلسفی

رابرت سی. سولومون

5,015,000 ریال

ناشر: چرخ_چشمه

چاپ ششم

750 صفحه insert_drive_file
%