نتایج جستجو برای برچسب

فیلترها

کارل مارکس

آیزایا برلین

750,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ پنجم

368 صفحه insert_drive_file
%

کارل مارکس

آلن و. وود

712,500 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ ششم

520 صفحه insert_drive_file
%

آشنایی با مارکس

پل استراترن

210,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ چهارم

72 صفحه insert_drive_file
%

مارکس و ویتگنشتاین

دیوید روبینشتاین

525,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ چهارم

368 صفحه insert_drive_file
%

پرسش هایی از مارکس

تری ایگلتون

375,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ ششم

258 صفحه insert_drive_file
%

مارکس انسان شناس

تامس پترسون

735,000 ریال

ناشر: لاهیتا

چاپ یکم

328 صفحه insert_drive_file
%