نتایج جستجو برای نظریه

فیلترها

ادم اسمیت

دیوید رافائل

150,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ یکم

140 صفحه insert_drive_file
ادم اسمیت
%

پول

اریک لونرگن

340,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ پنجم

176 صفحه insert_drive_file
پول
%

گذر از مرزها

آلبرت هیرشمن

50,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ یکم

104 صفحه insert_drive_file
گذر از مرزها
%

علیه سرمایه

ساد فیلهو

670,000 ریال

ناشر: روزآمد

چاپ یکم

428 صفحه insert_drive_file
علیه سرمایه
%

اقتصاد روایی

رابرت شیلر

840,000 ریال

ناشر: آموخته

چاپ دوم

424 صفحه insert_drive_file
اقتصاد روایی
%

بحران بی پایان

جان بلامی فاستر

600,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ سوم

320 صفحه insert_drive_file
بحران بی پایان
%