نتایج جستجو برای نظریه

فیلترها

ماکس وبر

فرانک پارکین

1,020,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ چهارم

176 صفحه insert_drive_file
%

پول

اریک لونرگن

960,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ ششم

176 صفحه insert_drive_file

سرمایه مانگا

کارل مارکس

1,875,000 ریال

ناشر: آده

چاپ یکم

380 صفحه insert_drive_file
%

ثروت انقلابی

الوین تافلر

4,125,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ هشتم

712 صفحه insert_drive_file
%

اقتصاد کلان

گریگوری منکیو

2,800,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ بیست و دوم

708 صفحه insert_drive_file
%

علیه سرمایه

ساد فیلهو

1,290,000 ریال

ناشر: روزآمد

چاپ دوم

428 صفحه insert_drive_file
%