نتایج جستجو برای زیست-شناسی

فیلترها

علم سرنوشت

هانا کریچلو

1,275,000 ریال

ناشر: چترنگ

چاپ یکم

238 صفحه insert_drive_file
%

ماده و آگاهی

پاول چرچلند

636,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ هفتم

256 صفحه insert_drive_file
%

چیستی تکامل

ارنست مایر

2,320,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفتم

432 صفحه insert_drive_file
%

زبان و تکامل مغز

جان اس. الن

600,000 ریال

ناشر: کرگدن

چاپ یکم

110 صفحه insert_drive_file
%

ذهن مکانیکی

تیم کرین

2,500,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ دوم

416 صفحه insert_drive_file

هنر هشیارانه زیستن

ناتانیل برندن

1,125,000 ریال

ناشر: کرگدن

چاپ یکم

264 صفحه insert_drive_file
%