نتایج جستجو برای نقد-و-نظریه

فیلترها

مدرنیسم

پیتر چایلدز

1,387,500 ریال

ناشر: ماهی

چاپ هشتم

272 صفحه insert_drive_file
%

هنرفهم هنر

هوگ موس

1,445,000 ریال

ناشر: نظر

چاپ یکم

144 صفحه insert_drive_file
%

فلسفه هنر

استیون دیویس

1,760,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دوم

348 صفحه insert_drive_file
%

در باب قتل

تامس دی کوئینسی

1,500,000 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ دوم

336 صفحه insert_drive_file
%

قدرت هنر

بوریس گرویس

862,500 ریال

ناشر: اختران

چاپ چهارم

230 صفحه insert_drive_file
%

زیبایی شناسی

ژان پل سارتر

336,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ هفتم

144 صفحه insert_drive_file
%