نتایج جستجو برای نقد-و-نظریه

فیلترها

هنرفهم هنر

هوگ موس

1,445,000 ریال

ناشر: نظر

چاپ یکم

144 صفحه insert_drive_file
%

قدرت هنر

بوریس گرویس

977,500 ریال

ناشر: اختران

چاپ چهارم

230 صفحه insert_drive_file
%

زیبایی شناسی

ژان پل سارتر

357,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ هفتم

144 صفحه insert_drive_file
%

فلسفه دیزاین

گلن پارسونز

637,500 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ سوم

256 صفحه insert_drive_file
%

نقد هنر

تری برت

2,086,750 ریال

ناشر: چتر فیروزه

چاپ هشتم

440 صفحه insert_drive_file
%

وابی سابی

لئونارد کورن

620,500 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ پنجم

104 صفحه insert_drive_file
%