نتایج جستجو برای انسان-شناسی

فیلترها

تبار انسان

چارلزداروین

465,000 ریال

ناشر: سبزان

چاپ سوم

168 صفحه insert_drive_file
%

انسان شناسی

مارک اوژه

210,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

136 صفحه insert_drive_file
%

شتاب و بیگانگی

هارتموت رزا

262,500 ریال

ناشر: آگاه

چاپ چهارم

140 صفحه insert_drive_file
%

مارکس انسان شناس

تامس پترسون

735,000 ریال

ناشر: لاهیتا

چاپ یکم

328 صفحه insert_drive_file
%

مبانی انسان شناسی

ناصر فکوهی

675,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دهم

240 صفحه insert_drive_file
%

600,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفدهم

312 صفحه insert_drive_file
%