نتایج جستجو برای انسان-شناسی

فیلترها

شتاب و بیگانگی

هارتموت رزا

297,500 ریال

ناشر: آگه

چاپ چهارم

140 صفحه insert_drive_file
%

مارکس انسان شناس

تامس پترسون

833,000 ریال

ناشر: لاهیتا

چاپ یکم

328 صفحه insert_drive_file
%

مبانی انسان شناسی

ناصر فکوهی

747,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دهم

240 صفحه insert_drive_file
%

664,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفدهم

312 صفحه insert_drive_file
%

734,550 ریال

ناشر: مرکز

چاپ هفتم

290 صفحه insert_drive_file
%

انسان شناسی بیماری

گروهی از نویسندگان

900,000 ریال

ناشر: انسان شناسی

چاپ یکم

364 صفحه insert_drive_file
%