نتایج جستجو برای انسان-شناسی

فیلترها

آموزش و قدرت

مایکل دبلیو. اپل

784,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ یکم

328 صفحه insert_drive_file
%

اخلاق پزشکی

مایکل دان

862,500 ریال

ناشر: همان

چاپ یکم

182 صفحه insert_drive_file
%

مصائب بدن

جیمز آلفرد آهو

750,000 ریال

ناشر: فرهامه

چاپ دوم

224 صفحه insert_drive_file
%

جامعه باستان

لوئیس هنری مورگان

2,400,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ یکم

748 صفحه insert_drive_file
%

شتاب و بیگانگی

هارتموت رزا

280,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ چهارم

140 صفحه insert_drive_file
%

به سوی تمدن جدید

الوین تافلر

637,500 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ یکم

142 صفحه insert_drive_file
%