فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای قطره

دسته بندی ها

(1)
(449)
(1)
(1)
(1)
(50)

موضوع های اصلی

(289)
(6)
(1)
(4)
(79)
(7)
(1)
(25)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(29)
(1)
(50)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(8)
(27)
(2)
(12)
(1)
(1)
(3)
(42)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(8)
(9)
(17)
(3)
(8)
(1)
(1)
(36)
(4)
(4)
(1)
(7)
(1)
(7)
(42)
(3)
(1)
(18)
(4)
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(4)
(1)
(13)
(1)
(163)
(4)
(1)

انتشارات

(555)

نویسنده ها

(3)
(2)
(1)
(8)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(2)
(4)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(20)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(11)
(8)
(2)
(5)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(3)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(25)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(9)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(4)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
555 محصول
قطره

قطره

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای قطره

دسته بندی ها

(1)
(449)
(1)
(1)
(1)
(50)

موضوع های اصلی

(289)
(6)
(1)
(4)
(79)
(7)
(1)
(25)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(29)
(1)
(50)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(8)
(27)
(2)
(12)
(1)
(1)
(3)
(42)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(8)
(9)
(17)
(3)
(8)
(1)
(1)
(36)
(4)
(4)
(1)
(7)
(1)
(7)
(42)
(3)
(1)
(18)
(4)
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(4)
(1)
(13)
(1)
(163)
(4)
(1)

انتشارات

(555)

نویسنده ها

(3)
(2)
(1)
(8)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(2)
(4)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(20)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(11)
(8)
(2)
(5)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(3)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(25)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(9)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(4)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
555 محصول
فنون نمايشنامه‌هاي ايراني (قطره)

فنون نمایشنامه‌های ایرانی

قطره

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

اشتياق باغبان (قطره)

اشتیاق باغبان

قطره

700,000 ریال

560,000 ریال

توطئه در پيونگ يانگ (قطره)

توطئه در پیونگ یانگ

قطره

4,450,000 ریال

3,560,000 ریال

روانکاوي و ايمان (قطره)

روانکاوی و ایمان

قطره

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

بخش مسکوني (قطره)

بخش مسکونی

قطره

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

شام طولاني کريسمس (قطره)

شام طولانی کریسمس

قطره

1,100,000 ریال

880,000 ریال

ليوينگ تئاتر (قطره)

لیوینگ تئاتر

قطره

2,520,000 ریال

2,016,000 ریال

معلم ادبيات فرانسه (قطره)

معلم ادبیات فرانسه

قطره

670,000 ریال

536,000 ریال

شيشه‌ي شکسته (قطره)

شیشه‌ی شکسته

قطره

1,220,000 ریال

976,000 ریال

زندگي آرام (قطره)

زندگی آرام

قطره

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

رابرت اوپنهايمر و تثليث نامقدس (قطره)

رابرت اوپنهایمر و تثلیث نامقدس

قطره

1,120,000 ریال

896,000 ریال

مجموعه آثار يادبود دانلد وينيکات (قطره)

مجموعه آثار یادبود دانلد وینیکات

قطره

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

بازي سرباز (قطره)

بازی سرباز

قطره

1,120,000 ریال

896,000 ریال

داستان بزرگ شدن من (قطره)

داستان بزرگ شدن من

قطره

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

يک روز در موزه (قطره)

یک روز در موزه

قطره

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

ساندويچي بين‌راهي کلايد (قطره)

ساندویچی بین‌راهی کلاید

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

اتاقي با سه کليد (قطره)

اتاقی با سه کلید

قطره

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

اختلال (قطره)

اختلال

قطره

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

يازده تن (قطره)

یازده تن

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

آنتيگون (قطره)

آنتیگون

قطره

1,050,000 ریال

840,000 ریال

تداعي آزاد (قطره)

تداعی آزاد

قطره

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

شمه اي از زيبايي (قطره)

شمه ای از زیبایی

قطره

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

شرلوک هولمز و برج سرخ (قطره)

شرلوک هولمز و برج سرخ

قطره

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

پس از انقلاب؟ (قطره)

پس از انقلاب؟

قطره

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

کمي کمتر بدزدين (قطره)

کمی کمتر بدزدین

قطره

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

ايستاده بر يک پا (قطره)

ایستاده بر یک پا

قطره

800,000 ریال

640,000 ریال

سست عفاف (قطره)

سست عفاف

قطره

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

گذر از زمان (قطره)

گذر از زمان

قطره

4,650,000 ریال

3,720,000 ریال

بالون ها (قطره)

بالون ها

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

عشق و فقدان (قطره)

عشق و فقدان

قطره

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

هيلدا (قطره)

هیلدا

قطره

750,000 ریال

600,000 ریال

خانواده ي مارتن (قطره)

خانواده ی مارتن

قطره

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

متهم (قطره)

متهم

قطره

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

کيمياگران صحنه (قطره)

کیمیاگران صحنه

قطره

2,650,000 ریال

2,120,000 ریال

تئاتر زنده (قطره)

تئاتر زنده

قطره

3,850,000 ریال

3,080,000 ریال

مجموعه نمايشنامه هاي آنتون چخوف 5 جلدي قابدار (قطره)

مجموعه نمایشنامه های آنتون چخوف 5 جلدی قابدار

قطره

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

کتاب تماشاخانه (قطره)

کتاب تماشاخانه

قطره

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

مداخلات روان پويشي در دوران بارداري و نوزادي (قطره)

مداخلات روان پویشی در دوران بارداری و نوزادی

قطره

3,750,000 ریال

3,000,000 ریال

تب يونجه (قطره)

تب یونجه

قطره

1,100,000 ریال

880,000 ریال

خواهران (قطره)

خواهران

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

بيماري هاي روان تني از منظر روانکاوي معاصر (قطره)

بیماری های روان تنی از منظر روانکاوی معاصر

قطره

2,650,000 ریال

2,120,000 ریال

دختري با صداي بلند (قطره)

دختری با صدای بلند

قطره

3,100,000 ریال

2,480,000 ریال

شماره ي دو (قطره)

شماره ی دو

قطره

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

شهروند افتخاري (قطره)

شهروند افتخاری

قطره

800,000 ریال

640,000 ریال

افسونگران (قطره)

افسونگران

قطره

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

تصوير دوزخ (قطره)

تصویر دوزخ

قطره

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

تابلوي خانوادگي (قطره)

تابلوی خانوادگی

قطره

1,150,000 ریال

920,000 ریال

نمايشنامه هاي مدرن آلماني 10 جلدي قابدار (قطره)

نمایشنامه های مدرن آلمانی 10 جلدی قابدار

قطره

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

يک عاشقانه ايسلندي (قطره)

یک عاشقانه ایسلندی

قطره

750,000 ریال

600,000 ریال

جستارهايي در نمايش خلاق و درمان (قطره)

جستارهایی در نمایش خلاق و درمان

قطره

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

کاش اينجا بودي (قطره)

کاش اینجا بودی

قطره

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

تحليل انواع داستان (قطره)

تحلیل انواع داستان

قطره

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

پايان خوش (قطره)

پایان خوش

قطره

600,000 ریال

480,000 ریال

درس گفتارهاي مقدماتي روانکاوي (قطره)

درس گفتارهای مقدماتی روانکاوی

قطره

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

هرکول و طويله ي اوجياس (قطره)

هرکول و طویله ی اوجیاس

قطره

700,000 ریال

560,000 ریال

لباس صحنه (قطره)

لباس صحنه

قطره

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

ناتماميت (قطره)

ناتمامیت

قطره

1,100,000 ریال

880,000 ریال

بي رحمي چيزها (قطره)

بی رحمی چیزها

قطره

1,050,000 ریال

840,000 ریال

راهنماي تمرينات متداکتينگ (قطره)

راهنمای تمرینات متداکتینگ

قطره

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

بهشت (قطره)

بهشت

قطره

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

کتاب خواهران (قطره)

کتاب خواهران

قطره

720,000 ریال

576,000 ریال

بهداشت قاتل (قطره)

بهداشت قاتل

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

فيلادلفيا من دارم مي آم (قطره)

فیلادلفیا من دارم می آم

قطره

570,000 ریال

456,000 ریال

تصوير يک سياره (قطره)

تصویر یک سیاره

قطره

300,000 ریال

240,000 ریال

نامه ي اداري (قطره)

نامه ی اداری

قطره

570,000 ریال

456,000 ریال

يک عشق سوان (قطره)

یک عشق سوان

قطره

1,200,000 ریال

960,000 ریال

آن طوري که ميل شماست (قطره)

آن طوری که میل شماست

قطره

620,000 ریال

496,000 ریال

تکنيک صحنه 2 (قطره)

تکنیک صحنه 2

قطره

400,000 ریال

320,000 ریال

امپراتوري ننگين (قطره)

امپراتوری ننگین

قطره

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

روزهاي افتخار (قطره)

روزهای افتخار

قطره

1,200,000 ریال

960,000 ریال

دوران هاي زندگي انسان (قطره)

دوران های زندگی انسان

قطره

460,000 ریال

368,000 ریال

زندگي نامه گرسنگي (قطره)

زندگی نامه گرسنگی

قطره

650,000 ریال

520,000 ریال

دوساکس رمان و يتيم ها (قطره)

دوساکس رمان و یتیم ها

قطره

300,000 ریال

240,000 ریال

فرار از فلسفه (قطره)

فرار از فلسفه

قطره

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

خطابه ها (قطره)

خطابه ها

قطره

480,000 ریال

384,000 ریال

الکترا در برابر اديپ (قطره)

الکترا در برابر ادیپ

قطره

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

ما عاشقان بي خبر (قطره)

ما عاشقان بی خبر

قطره

350,000 ریال

280,000 ریال

هنرمند از پله ها پايين مي آيد (قطره)

هنرمند از پله ها پایین می آید

قطره

320,000 ریال

256,000 ریال

غريبه در قايق نجات (قطره)

غریبه در قایق نجات

قطره

880,000 ریال

704,000 ریال

اگر از رود خانه گذشتي (قطره)

اگر از رود خانه گذشتی

قطره

400,000 ریال

320,000 ریال

اژدهاي طلايي (قطره)

اژدهای طلایی

قطره

250,000 ریال

200,000 ریال

خيال ورزي هاي روانکاو (قطره)

خیال ورزی های روانکاو

قطره

650,000 ریال

520,000 ریال

هفت گناه کبيره (قطره)

هفت گناه کبیره

قطره

1,780,000 ریال

1,424,000 ریال

تئاتر و قلم 28: کتاب بزرگ ايده (قطره)

تئاتر و قلم 28: کتاب بزرگ ایده

قطره

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

دگرديسي (قطره)

دگردیسی

قطره

250,000 ریال

200,000 ریال

زن در آينه (قطره)

زن در آینه

قطره

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

رويارويي در سوپرويژن (قطره)

رویارویی در سوپرویژن

قطره

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

برادر روحي (قطره)

برادر روحی

قطره

330,000 ریال

264,000 ریال

اولين خون (قطره)

اولین خون

قطره

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

طراحي صحنه و لباس 7: تئاتر در مسير انقلاب (قطره)

طراحی صحنه و لباس 7: تئاتر در مسیر انقلاب

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

موضوع مرگ و زندگي (قطره)

موضوع مرگ و زندگی

قطره

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

در اين دنيا (قطره)

در این دنیا

قطره

250,000 ریال

200,000 ریال

لمس انساني (قطره)

لمس انسانی

قطره

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

ولپن (قطره)

ولپن

قطره

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

زبان درام (قطره)

زبان درام

قطره

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

دارو دسته ي اسمايلي (قطره)

دارو دسته ی اسمایلی

قطره

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

وقتي نيچه گريست (گالينگور -  قطره)

وقتی نیچه گریست

قطره

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

خاطرات عشق از دست رفته (قطره)

خاطرات عشق از دست رفته

قطره

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

قدرت بازيگر (قطره)

قدرت بازیگر

قطره

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

اوريديس (قطره)

اوریدیس

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

فليکس و سرچشمه ي اسرار (قطره)

فلیکس و سرچشمه ی اسرار

قطره

1,200,000 ریال

960,000 ریال

صداي انساني و تئاتر جيبي (قطره)

صدای انسانی و تئاتر جیبی

قطره

720,000 ریال

576,000 ریال

شپي (قطره)

شپی

قطره

1,200,000 ریال

960,000 ریال

در خرابات مغان (قطره)

در خرابات مغان

قطره

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

زنان در جنگ و اين قفس شکستني (قطره)

زنان در جنگ و این قفس شکستنی

قطره

850,000 ریال

680,000 ریال

بازداشتگاه (قطره)

بازداشتگاه

قطره

980,000 ریال

784,000 ریال

تئاتر بدن: رويکرد روانکاوانه به بيماري هاي روان تني (قطره)

تئاتر بدن: رویکرد روانکاوانه به بیماری های روان تنی

قطره

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

جان کندن (قطره)

جان کندن

قطره

1,360,000 ریال

1,088,000 ریال

آرايش دشمن (قطره)

آرایش دشمن

قطره

850,000 ریال

680,000 ریال

گزارش سانسور يک فيلم (قطره)

گزارش سانسور یک فیلم

قطره

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

به هاردتايمز خوش آمديد (قطره)

به هاردتایمز خوش آمدید

قطره

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

جامانده‌ها 14 : صاعقه (قطره)

جامانده‌ها 14 : صاعقه

قطره

1,120,000 ریال

896,000 ریال

اتاق نونا (قطره)

اتاق نونا

قطره

400,000 ریال

320,000 ریال

کشتي گيري که چاق نميشد (قطره)

کشتی گیری که چاق نمیشد

قطره

550,000 ریال

440,000 ریال

شدم آنکه هستم گالينگور (قطره)

شدم آنکه هستم گالینگور

قطره

3,650,000 ریال

2,920,000 ریال

چرا بايد کلاسيک ها را خواند (قطره)

چرا باید کلاسیک ها را خواند

قطره

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

ترس و لرز (قطره)

ترس و لرز

قطره

1,050,000 ریال

840,000 ریال

نام هاي بي جنسيت (قطره)

نام های بی جنسیت

قطره

1,100,000 ریال

880,000 ریال

آميز قلمدون (قطره)

آمیز قلمدون

قطره

1,000,000 ریال

800,000 ریال

جنون قدرت و قدرت نامشروع (قطره)

جنون قدرت و قدرت نامشروع

قطره

550,000 ریال

440,000 ریال

بانو و آخرين کولي سايه فروش (قطره)

بانو و آخرین کولی سایه فروش

قطره

150,000 ریال

120,000 ریال

آهنگ هاي شکلاتي (قطره)

آهنگ های شکلاتی

قطره

500,000 ریال

400,000 ریال

از پشت شيشه ها (قطره)

از پشت شیشه ها

قطره

700,000 ریال

560,000 ریال

تانگوي تخم مرغ داغ (قطره)

تانگوی تخم مرغ داغ

قطره

1,000,000 ریال

800,000 ریال

ايوانف (قطره)

ایوانف

قطره

1,050,000 ریال

840,000 ریال

ملاقات بانوي سالخورده (قطره)

ملاقات بانوی سالخورده

قطره

750,000 ریال

600,000 ریال

ايوان واسيلويچ (قطره)

ایوان واسیلویچ

قطره

750,000 ریال

600,000 ریال

الگوسازي براي پيراهن و بلوز به روش مولر و پسران (قطره)

الگوسازی برای پیراهن و بلوز به روش مولر و پسران

قطره

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

اکسير: بيست درس معنوي براي آفرينش زندگي دلخواه (قطره)

اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه

قطره

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

آهسته با گل سرخ (قطره)

آهسته با گل سرخ

قطره

1,240,000 ریال

992,000 ریال

روزنه آبي (قطره)

روزنه آبی

قطره

1,180,000 ریال

944,000 ریال

جامانده‌ها 3 : لابيرنت (قطره)

جامانده‌ها 3 : لابیرنت

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

جامانده‌ها 1 : يک نوکر و دو ارباب (قطره)

جامانده‌ها 1 : یک نوکر و دو ارباب

قطره

1,200,000 ریال

960,000 ریال

توافق نامه (قطره)

توافق نامه

قطره

850,000 ریال

680,000 ریال

دايره‌هاي کوچک و کوچک‌تر (قطره)

دایره‌های کوچک و کوچک‌تر

قطره

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

دنده‌ي آدم (قطره)

دنده‌ی آدم

قطره

1,200,000 ریال

960,000 ریال

آقاي دراگون (قطره)

آقای دراگون

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

جامانده‌ها 7 : نيکومد (قطره)

جامانده‌ها 7 : نیکومد

قطره

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

روان‌شناسي براي بازيگري (قطره)

روان‌شناسی برای بازیگری

قطره

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

جامانده‌ها 4 : توراندت (قطره)

جامانده‌ها 4 : توراندت

قطره

1,120,000 ریال

896,000 ریال

جامانده‌ها : اويديپوس (قطره)

جامانده‌ها : اویدیپوس

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

ارزش‌هاي نسبي (قطره)

ارزش‌های نسبی

قطره

650,000 ریال

520,000 ریال

چگونه بهترين بازيگر جهان شوم؟ (قطره)

چگونه بهترین بازیگر جهان شوم؟

قطره

420,000 ریال

336,000 ریال

اگر از نو شروع کنيم (قطره)

اگر از نو شروع کنیم

قطره

480,000 ریال

384,000 ریال

دروغگويي روي مبل شوميز (قطره)

دروغگویی روی مبل شومیز

قطره

3,750,000 ریال

3,000,000 ریال

مسئله ي اسپينوزا گالينگور (قطره)

مسئله ی اسپینوزا گالینگور

قطره

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

تئاتر و کارگرداني (قطره)

تئاتر و کارگردانی

قطره

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

آماندا (قطره)

آماندا

قطره

600,000 ریال

480,000 ریال

افول (قطره)

افول

قطره

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

عشق و تنهايي (قطره)

عشق و تنهایی

قطره

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

نگاه در سکوت (قطره)

نگاه در سکوت

قطره

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

دوزخ (قطره)

دوزخ

قطره

300,000 ریال

240,000 ریال

منجي در صبح نمناک (قطره)

منجی در صبح نمناک

قطره

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

درباره ي عشق (قطره)

درباره ی عشق

قطره

1,200,000 ریال

960,000 ریال

بدن بازيگر (قطره)

بدن بازیگر

قطره

850,000 ریال

680,000 ریال

پستچي (قطره)

پستچی

قطره

650,000 ریال

520,000 ریال

مرگ در پاييز (قطره)

مرگ در پاییز

قطره

850,000 ریال

680,000 ریال

شب روي سنگفرش خيس (قطره)

شب روی سنگفرش خیس

قطره

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

اسباب خوشبختي (قطره)

اسباب خوشبختی

قطره

700,000 ریال

560,000 ریال

اسم (قطره)

اسم

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

ارباب زمان (قطره)

ارباب زمان

قطره

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

زندگي بهتر (قطره)

زندگی بهتر

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

مکبث (قطره)

مکبث

قطره

850,000 ریال

680,000 ریال

آدم و حوا (قطره)

آدم و حوا

قطره

880,000 ریال

704,000 ریال

سعادت (قطره)

سعادت

قطره

700,000 ریال

560,000 ریال

غروب روز هاي آخر پاييز و پنچري (قطره)

غروب روز های آخر پاییز و پنچری

قطره

500,000 ریال

400,000 ریال

اولين تماس تلفني ازبهشت (قطره)

اولین تماس تلفنی ازبهشت

قطره

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

زيبايي شناسي (قطره)

زیبایی شناسی

قطره

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

کمي ايمان داشته باش (قطره)

کمی ایمان داشته باش

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

جشن بي معنايي (قطره)

جشن بی معنایی

قطره

800,000 ریال

640,000 ریال

خيانت اينشتين (قطره)

خیانت اینشتین

قطره

650,000 ریال

520,000 ریال

هاملت باسالاد فصل (قطره)

هاملت باسالاد فصل

قطره

1,200,000 ریال

960,000 ریال

جزيره ي سرخ  (قطره)

جزیره ی سرخ

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

زندگي گاليله (قطره)

زندگی گالیله

قطره

800,000 ریال

640,000 ریال

به سوي تئاتر بي چيز (قطره)

به سوی تئاتر بی چیز

قطره

970,000 ریال

776,000 ریال

آسايشگاه (قطره)

آسایشگاه

قطره

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

الگو سازي براي کت و پالتو و مانتو به روش مولر و پسران (قطره)

الگو سازی برای کت و پالتو و مانتو به روش مولر و پسران

قطره

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

هنر رزم (قطره)

هنر رزم

قطره

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

باغ وحش شيشه اي (قطره)

باغ وحش شیشه ای

قطره

450,000 ریال

360,000 ریال

خانه ي برناردا آلبا (قطره)

خانه ی برناردا آلبا

قطره

700,000 ریال

560,000 ریال

به خاطر يک فيلم بلند لعنتي (قطره)

به خاطر یک فیلم بلند لعنتی

قطره

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

مامان و معني زندگي (شوميز - قطره)

مامان و معنی زندگی

قطره

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

فردريک يا تئاتر بولوار (قطره)

فردریک یا تئاتر بولوار

قطره

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

عشق‌لرزه (قطره)

عشق‌لرزه

قطره

900,000 ریال

720,000 ریال

تمرين هاي پايه ي تئاتر (قطره)

تمرین های پایه ی تئاتر

قطره

1,000,000 ریال

800,000 ریال

کرگدن (قطره)

کرگدن

قطره

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

مهمانسراي دو دنيا (قطره)

مهمانسرای دو دنیا

قطره

900,000 ریال

720,000 ریال

ازدواج آقاي مي سي سي پي (قطره)

ازدواج آقای می سی سی پی

قطره

750,000 ریال

600,000 ریال

عشق زن خوب (قطره)

عشق زن خوب

قطره

530,000 ریال

424,000 ریال

يرما (قطره)

یرما

قطره

400,000 ریال

320,000 ریال

کاليگولا (قطره)

کالیگولا

قطره

750,000 ریال

600,000 ریال

تاريخ زبان فارسي (قطره)

تاریخ زبان فارسی

قطره

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

تيري که خطا رفت (قطره)

تیری که خطا رفت

قطره

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

سير رباعي (قطره)

سیر رباعی

قطره

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

درست انديشي (قطره)

درست اندیشی

قطره

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

درياچه پيما (قطره)

دریاچه پیما

قطره

820,000 ریال

656,000 ریال

تحليل متن براي بازيگران کارگردانان و طراحان (قطره)

تحلیل متن برای بازیگران کارگردانان و طراحان

قطره

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

مکان واقعي (قطره)

مکان واقعی

قطره

900,000 ریال

720,000 ریال

حافظ حافظه ماست (قطره)

حافظ حافظه ماست

قطره

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

گزيده غزليات مولوي (قطره)

گزیده غزلیات مولوی

قطره

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

مقدمات زبانشناسي (قطره)

مقدمات زبانشناسی

قطره

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

پرنده آبي (قطره)

پرنده آبی

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

گزيده غمنامه رستم و سهراب (قطره)

گزیده غمنامه رستم و سهراب

قطره

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

هفت پيکر گالينگور (قطره)

هفت پیکر گالینگور

قطره

2,650,000 ریال

2,120,000 ریال

حکايت دولت و فرزانگي (قطره)

حکایت دولت و فرزانگی

قطره

650,000 ریال

520,000 ریال

باغ آلبالو (قطره)

باغ آلبالو

قطره

850,000 ریال

680,000 ریال

مرگ فروشنده (قطره)

مرگ فروشنده

قطره

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

خرده جنايت هاي زناشوهري (قطره)

خرده جنایت های زناشوهری

قطره

650,000 ریال

520,000 ریال

بيست و سه قصه لئون تولستوي (قطره)

بیست و سه قصه لئون تولستوی

قطره

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

هويت (قطره)

هویت

قطره

700,000 ریال

560,000 ریال

مرغ دريايي (قطره)

مرغ دریایی

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

الگو و برش به روش متري - لباس کودک و نوجوان - رحلي (قطره)

الگو و برش به روش متری - لباس کودک و نوجوان - رحلی

قطره

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

اتللو (قطره)

اتللو

قطره

900,000 ریال

720,000 ریال

بيان بدني بازيگر (قطره)

بیان بدنی بازیگر

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

بازيگري جلد 2 (قطره)

بازیگری جلد 2

قطره

800,000 ریال

640,000 ریال

بازيگري جلد 1 (قطره)

بازیگری جلد 1

قطره

1,200,000 ریال

960,000 ریال

سه شنبه ها با موري (قطره)

سه شنبه ها با موری

قطره

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

برگردان‏ روايت‏ گونه‏ شاهنامه ‏فردوسي به نثر (قطره)

برگردان‏ روایت‏ گونه‏ شاهنامه ‏فردوسی به نثر

قطره

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

تئوري ‏استانيسلاوکي ‏در پرورش هنر پيشه‏ (قطره)

تئوری ‏استانیسلاوکی ‏در پرورش هنر پیشه‏

قطره

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

يک‏ روز قشنگ‏ باراني (قطره‏)

یک‏ روز قشنگ‏ بارانی

قطره

700,000 ریال

560,000 ریال

هفت قانون معنوي موفقيت (قطره)

هفت قانون معنوی موفقیت

قطره

500,000 ریال

400,000 ریال

تو هماني که مي انديشي (قطره)

تو همانی که می اندیشی

قطره

400,000 ریال

320,000 ریال

الگو و برش به روش متري لباس زنانه رحلي (قطره)

الگو و برش به روش متری لباس زنانه رحلی

قطره

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

ليلي و مجنون گالينگور (قطره)

لیلی و مجنون گالینگور

قطره

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

سه‏ خواهر (قطره‏)

سه‏ خواهر

قطره

1,050,000 ریال

840,000 ریال

دوست‏ داشتم‏ کسي‏ جايي‏ منتظرم‏ باشد (قطره)

دوست‏ داشتم‏ کسی‏ جایی‏ منتظرم‏ باشد

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

بار هستي ( شوميز - قطره‏)

بار هستی

قطره

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

نواي‏ اسرارآميز ( قطره)

نوای‏ اسرارآمیز

قطره

600,000 ریال

480,000 ریال

وقتي نيچه گريست (شوميز -  قطره)

وقتی نیچه گریست

قطره

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

فرهنگ کوچک هنرپيشه (قطره)

فرهنگ کوچک هنرپیشه

قطره

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

بيماري آلزايمر (قطره)

بیماری آلزایمر

قطره

200,000 ریال

160,000 ریال

کورها (قطره)

کورها

قطره

280,000 ریال

224,000 ریال

جادوي زبان (قطره)

جادوی زبان

قطره

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

مسئله ي اسپينوزا شوميز (قطره)

مسئله ی اسپینوزا شومیز

قطره

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

خلق شدگان يک روز گالينگور (قطره)

خلق شدگb