نتایج جستجو برای بازاریابی-و-فروش

فیلترها

ساستک

پی آر اسمیت

1,170,000 ریال

ناشر: برآیند

چاپ یکم

270 صفحه insert_drive_file
ساستک
%

قلاب شده

نیرایال

330,000 ریال

ناشر: مهربان

چاپ سوم

236 صفحه insert_drive_file
قلاب شده
%

الفبای بورس

سعید مستشار

500,000 ریال

ناشر: بورس

چاپ چهارم

274 صفحه insert_drive_file
الفبای بورس
%

شیوه گرگ

جردن بلفورت

490,000 ریال

ناشر: نوین

چاپ یازدهم

280 صفحه insert_drive_file
شیوه گرگ
%

تبلیغات خلاق

لوک سولیوان

500,000 ریال

ناشر: سیته

چاپ پنجم

212 صفحه insert_drive_file
تبلیغات خلاق
%

قدرت محتوا

جو پولیتزی

1,160,000 ریال

ناشر: آموخته

چاپ دوم

464 صفحه insert_drive_file
قدرت محتوا
%