نتایج جستجو برای تاریخ-اقتصاد

فیلترها

کاپیتالیسم

پل بولز

645,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

272 صفحه insert_drive_file
%

مبانی اقتصاد

مسعود نیلی

735,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ چهاردهم

264 صفحه insert_drive_file
%

مبانی علم اقتصاد

گریگوری منکیو

1,350,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پانزدهم

642 صفحه insert_drive_file
%

میل به خودزنی

آلبرت هیرشمن

487,500 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

320 صفحه insert_drive_file
%

165,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دوم

252 صفحه insert_drive_file
%

صنعت و امپراتوری

اریک جان هابسبام

825,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ سوم

440 صفحه insert_drive_file
%