نتایج جستجو برای تاریخ-اقتصاد

فیلترها

کاپیتالیسم

پل بولز

688,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

272 صفحه insert_drive_file
%

مبانی اقتصاد

مسعود نیلی

784,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ چهاردهم

264 صفحه insert_drive_file
%

کلیات علم اقتصاد

گریگوری منکیو

2,384,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سیزدهم

952 صفحه insert_drive_file
%

مبانی علم اقتصاد

گریگوری منکیو

1,440,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پانزدهم

642 صفحه insert_drive_file
%

صنعت و امپراتوری

اریک جان هابسبام

1,387,500 ریال

ناشر: ماهی

چاپ چهارم

440 صفحه insert_drive_file
%

کلیات علم اقتصاد

دارون عجم اوغلو

4,000,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ چهارم

1280 صفحه insert_drive_file
%