نتایج جستجو برای تاریخ-اقتصاد

فیلترها

مبانی اقتصاد

مسعود نیلی

680,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سیزدهم

264 صفحه insert_drive_file
مبانی اقتصاد
%

مبانی علم اقتصاد

گریگوری منکیو

780,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ چهاردهم

642 صفحه insert_drive_file
مبانی علم اقتصاد
%

میل به خودزنی

آلبرت هیرشمن

650,000 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

320 صفحه insert_drive_file
میل به خودزنی
%

قوانین اقتصادی

دنی رودریک

180,000 ریال

ناشر: نهاد گرا

چاپ یکم

274 صفحه insert_drive_file
قوانین اقتصادی
%

کلیات علم اقتصاد

دارون عجم اوغلو

1,950,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ سوم

1280 صفحه insert_drive_file
کلیات علم اقتصاد
%

روایت یک فروپاشی

رسول رئیس جعفری

400,000 ریال

ناشر: نهاد گرا

چاپ یکم

174 صفحه insert_drive_file
روایت یک فروپاشی
%