نتایج جستجو برای ����������-������������

فیلترها

مبانی اقتصاد

مسعود نیلی

680,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سیزدهم

264 صفحه insert_drive_file
مبانی اقتصاد

کلیات علم اقتصاد

گریگوری منکیو

2,100,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

952 صفحه insert_drive_file
کلیات علم اقتصاد

مبانی علم اقتصاد

گریگوری منکیو

1,800,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پانزدهم

642 صفحه insert_drive_file
مبانی علم اقتصاد

میل به خودزنی

آلبرت هیرشمن

650,000 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

320 صفحه insert_drive_file
میل به خودزنی

صنعت و امپراتوری

اریک جان هابسبام

1,100,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ سوم

440 صفحه insert_drive_file
صنعت و امپراتوری

قوانین اقتصادی

دنی رودریک

180,000 ریال

ناشر: نهاد گرا

چاپ یکم

274 صفحه insert_drive_file
قوانین اقتصادی