نتایج جستجو برای مرجع

فیلترها

فرهنگ پسامدرن

عبدالکریم رشیدیان

1,200,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

868 صفحه insert_drive_file
فرهنگ پسامدرن
%

فرهنگ نام ها

پیمان یاریان

250,000 ریال

ناشر: صابرین

چاپ یکم

197 صفحه insert_drive_file
فرهنگ نام ها
%

اطلس تاریخ جهان

گروه مولفین دورلینگ کیندرزلی

3,000,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ یکم

368 صفحه insert_drive_file
اطلس تاریخ جهان
%

دانشنامه سیاسی

داریوش آشوری

680,000 ریال

ناشر: مروارید

چاپ سی‌ام

352 صفحه insert_drive_file
دانشنامه سیاسی
%

واژه نامه هایدگر

ژان ماری ویس

350,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ یکم

360 صفحه insert_drive_file
واژه نامه هایدگر
%

دانشنامه فلسفه دین

جمعی از نویسندگان

1,500,000 ریال

ناشر: سوفیا

چاپ یکم

760 صفحه insert_drive_file
دانشنامه فلسفه دین
%