نتایج جستجو برای تاریخچه

فیلترها

آغاز فلسفه

هانس گئورگ گادامر

688,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ دهم

188 صفحه insert_drive_file
%

تاریخ فلسفه

ویل دورانت

1,837,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ یکم

616 صفحه insert_drive_file
%

بزرگ اندیشیدن

موسسه مدرسه زندگی

1,440,000 ریال

ناشر: هنوز

چاپ دوم

612 صفحه insert_drive_file
%

پیشاسقراطیان

پیتر آدامسون

412,500 ریال

ناشر: لوگوس

چاپ یکم

114 صفحه insert_drive_file
%

تاریخ چیست

ئی.ایچ.کار

675,000 ریال

ناشر: خوارزمی

چاپ هفتم

254 صفحه insert_drive_file
%

عقل در تاریخ

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

1,000,000 ریال

ناشر: شفیعی

چاپ نهم

322 صفحه insert_drive_file
%