نتایج جستجو برای تاریخچه

فیلترها

سقراط

گوتفرید مارتین

345,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ سوم

234 صفحه insert_drive_file
%

آغاز فلسفه

هانس گئورگ گادامر

375,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ نهم

188 صفحه insert_drive_file
%

مرگ گذشته

جان هرولد پلام

112,500 ریال

ناشر: آمه

چاپ یکم

160 صفحه insert_drive_file
%

پیشاسقراطیان

پیتر آدامسون

412,500 ریال

ناشر: لوگوس

چاپ یکم

114 صفحه insert_drive_file
%

تاریخ چیست

ئی.ایچ.کار

375,000 ریال

ناشر: خوارزمی

چاپ هفتم

254 صفحه insert_drive_file
%

عقل در تاریخ

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

735,000 ریال

ناشر: شفیعی

چاپ هشتم

322 صفحه insert_drive_file
%