نتایج جستجو برای ��������������

فیلترها

آغاز فلسفه

هانس گئورگ گادامر

400,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ هشتم

188 صفحه insert_drive_file
آغاز فلسفه
%

مرگ گذشته

جان هرولد پلام

150,000 ریال

ناشر: آمه

چاپ یکم

160 صفحه insert_drive_file
مرگ گذشته
%

بزرگ اندیشیدن

موسسه مدرسه زندگی

1,300,000 ریال

ناشر: هنوز

چاپ یکم

612 صفحه insert_drive_file
بزرگ اندیشیدن
%

پیشاسقراطیان

پیتر آدامسون

550,000 ریال

ناشر: لوگوس

چاپ یکم

114 صفحه insert_drive_file
پیشاسقراطیان
%

رساله ی تاریخ

بابک احمدی

495,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ ششم

284 صفحه insert_drive_file
رساله ی تاریخ
%

عقل در تاریخ

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

850,000 ریال

ناشر: شفیعی

چاپ هشتم

322 صفحه insert_drive_file
عقل در تاریخ
%