نتایج جستجو برای ��������������

فیلترها

سقراط

گوتفرید مارتین

345,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ سوم

234 صفحه insert_drive_file
%

آغاز فلسفه

هانس گئورگ گادامر

375,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ نهم

188 صفحه insert_drive_file
%

بزرگ اندیشیدن

موسسه مدرسه زندگی

1,350,000 ریال

ناشر: هنوز

چاپ دوم

612 صفحه insert_drive_file
%

پیشاسقراطیان

پیتر آدامسون

412,500 ریال

ناشر: لوگوس

چاپ یکم

114 صفحه insert_drive_file
%

عقل در تاریخ

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

937,500 ریال

ناشر: شفیعی

چاپ نهم

322 صفحه insert_drive_file
%

تاریخ بنیادی

فریدریش ماینکه

1,760,000 ریال

ناشر: خوارزمی

چاپ یکم

848 صفحه insert_drive_file
%