فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(224)
(26)
(2)
(4)
(13)

موضوع های اصلی

(43)
(6)
(2)
(10)
(3)
(1)
(3)
(2)
(11)
(26)
(4)
(2)
(143)
(13)

موضوع های فرعی

(3)
(10)
(1)
(1)
(9)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
(10)
(7)
(10)
(35)
(1)
(3)
(2)
(5)
(3)
(15)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(7)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(91)
(4)
(5)
(1)

انتشارات

(7)
(7)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(11)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(15)
(4)
(3)
(3)
(5)
(1)
(1)
(2)
(8)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(3)
(7)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(22)
(1)
(19)
(1)
(14)
(5)
(3)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
285 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(224)
(26)
(2)
(4)
(13)

موضوع های اصلی

(43)
(6)
(2)
(10)
(3)
(1)
(3)
(2)
(11)
(26)
(4)
(2)
(143)
(13)

موضوع های فرعی

(3)
(10)
(1)
(1)
(9)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
(10)
(7)
(10)
(35)
(1)
(3)
(2)
(5)
(3)
(15)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(7)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(91)
(4)
(5)
(1)

انتشارات

(7)
(7)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(11)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(15)
(4)
(3)
(3)
(5)
(1)
(1)
(2)
(8)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(3)
(7)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(22)
(1)
(19)
(1)
(14)
(5)
(3)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
285 محصول
تئاتر زنده و ادبيات نمايشي جهان عرب در سده‌هاي ميانه (مهرانديش)

تئاتر زنده و ادبیات نمایشی جهان عرب در سده‌های میانه

مهر اندیش

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

تنهايي (نگاه)

تنهایی

نگاه

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

معلم ادبيات فرانسه (قطره)

معلم ادبیات فرانسه

قطره

670,000 ریال

536,000 ریال

نقد صوفي (جهان کتاب)

نقد صوفی

جهان کتاب

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

عشق در دو نگاه (نشر ني)

عشق در دو نگاه

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

ادبيات از منظر شناختي (لوگوس)

ادبیات از منظر شناختی

لوگوس

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

قدرت آموزش در نبرد با نابرابري (روزنه)

قدرت آموزش در نبرد با نابرابری

روزنه

1,435,000 ریال

1,148,000 ریال

ادبيات معاصر ايتاليا 2 جلدي (هرمس)

ادبیات معاصر ایتالیا 2 جلدی

هرمس‏

9,600,000 ریال

7,680,000 ریال

از نابهنگامي حيات تا سترون سازي خيال (ققنوس)

از نابهنگامی حیات تا سترون سازی خیال

ققنوس

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

صبح يکشنبه (افکار)

صبح یکشنبه

افکار

1,200,000 ریال

960,000 ریال

مقدمه اي مراحل خلق و توليد ادبيات کودکان (روزبهان)

مقدمه ای مراحل خلق و تولید ادبیات کودکان

روزبهان

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

چگونه مثل يک استاد ادبيات بخوانيم؟

چگونه مثل یک استاد ادبیات بخوانیم؟

چهل کلاغ

1,200,000 ریال

960,000 ریال

در باب ادبيات (ققنوس)

در باب ادبیات

ققنوس

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

تاريخ ادبيات روسيه 2 جلدي (اميرکبير)

تاریخ ادبیات روسیه 2 جلدی

امیرکبیر

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

تاريخ ادبيات روسيه جلد اول از آغاز تا تالستوي (اميرکبير)

تاریخ ادبیات روسیه جلد اول از آغاز تا تالستوی

امیرکبیر

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

حد تقرير (نشر ني)

حد تقریر

نشر نی

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

تصوير دوزخ (قطره)

تصویر دوزخ

قطره

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

کهن الگوها و موتيف ها در فولکلور و ادبيات (آگه)

کهن الگوها و موتیف ها در فولکلور و ادبیات

آگه

3,550,000 ریال

2,840,000 ریال

فرهنگ روان زخم (لوگوس)

فرهنگ روان زخم

لوگوس

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

ادبيات آتش است (کراسه)

ادبیات آتش است

کراسه

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

کلام خاموش (نشر ني)

کلام خاموش

نشر نی

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

ادبيات تطبيقي (خاموش)

ادبیات تطبیقی

خاموش

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

نفت خام و سراب آباداني (شيرازه)

نفت خام و سراب آبادانی

شیرازه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

ادبيات فرهنگ و جامعه (مرواريد)

ادبیات فرهنگ و جامعه

مروارید

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

ادبيات و انقلاب (نيلوفر)

ادبیات و انقلاب

نیلوفر

6,750,000 ریال

5,737,500 ریال

تصوف ايراني (فلات)

تصوف ایرانی

فلات

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

ادبيات تطبيقي (لوگوس)

ادبیات تطبیقی

لوگوس

1,100,000 ریال

880,000 ریال

پس از ادبيات تطبيقي (مرواريد)

پس از ادبیات تطبیقی

مروارید

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

جستارهايي درباره ادبيات کراميه خراسان (علمي)

جستارهایی درباره ادبیات کرامیه خراسان

علمی

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

1348 سخني پيرامون انقلاب 57 از گذرگاه ادبيات (اگر)

1348 سخنی پیرامون انقلاب 57 از گذرگاه ادبیات

اگر

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

شهر در ادبيات (خوب)

شهر در ادبیات

خوب

3,050,000 ریال

2,440,000 ریال

شعر جنگ به روايت غير رسمي (جهان کتاب)

شعر جنگ به روایت غیر رسمی

جهان کتاب

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

تاريخ ادبيات معاصر عرب کمبريج (مولي)

تاریخ ادبیات معاصر عرب کمبریج

مولی

7,950,000 ریال

6,360,000 ریال

ادبيات من (اطراف)

ادبیات من

اطراف

2,580,000 ریال

2,064,000 ریال

نوشتن گفت و گو در ادبيات داستاني (نيلوفر)

نوشتن گفت و گو در ادبیات داستانی

نیلوفر

1,550,000 ریال

1,317,500 ریال

اتوپيا در رمانتيسم سياه (ققنوس)

اتوپیا در رمانتیسم سیاه

ققنوس

750,000 ریال

637,500 ریال

ايرانيان فرهنگ و ادبيات عربي (فرهنگ معاصر)

ایرانیان فرهنگ و ادبیات عربی

فرهنگ معاصر

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

در ستايش ادبيات (حکمت کلمه)

در ستایش ادبیات

حکمت کلمه

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

بازانديشي انتقادي جريان شناسي ادبيات معاصر ايران (طرح نو)

بازاندیشی انتقادی جریان شناسی ادبیات معاصر ایران

طرح نو

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال

مترجم خائن نيست (کتاب خورشيد)

مترجم خائن نیست

کتاب خورشید

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

چگونگي بازنمايي شهر در ادبيات و سينما : تهران و پاريس (ثالث)

چگونگی بازنمایی شهر در ادبیات و سینما : تهران و پاریس

ثالث

720,000 ریال

576,000 ریال

هوشنگ گلشيري (ثالث)

هوشنگ گلشیری

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

از شرع و شعر (هرمس)

از شرع و شعر

هرمس‏

1,490,000 ریال

1,192,000 ریال

نقد صريح (آگاه)

نقد صریح

آگاه

360,000 ریال

288,000 ریال

ادبيات آمريکا و دو انقلاب از ديدگاه منتقدان روس (نگاه)

ادبیات آمریکا و دو انقلاب از دیدگاه منتقدان روس

نگاه

600,000 ریال

480,000 ریال

تاملات و مجادلات (برج)

تاملات و مجادلات

برج

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

از ادبيات و آفرينش (مرکز)

از ادبیات و آفرینش

مرکز

750,000 ریال

600,000 ریال

ادبيات بزرگان: داستان دو شهرگالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان: داستان دو شهرگالینگور

نگاه

4,750,000 ریال

3,800,000 ریال

ادبيات بزرگان : بانو با سگ ملوس و چند داستان ديگرگالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : بانو با سگ ملوس و چند داستان دیگرگالینگور

نگاه

3,550,000 ریال

2,840,000 ریال

ادبيات نازي در قاره امريکا (ناهيد)

ادبیات نازی در قاره امریکا

ناهید

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

آنچه ادبيات مي نامندش (حرفه نويسنده)

آنچه ادبیات می نامندش

حرفه نویسنده

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

از استعمار تا گفتمان استعمار (نشرني)

از استعمار تا گفتمان استعمار

نشر نی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران3 عنصري : عصر غزنوي (نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران3 عنصری : عصر غزنوی

نشر نی

600,000 ریال

480,000 ریال

جوان ايراني و زبان و ادبيات فارسي (جهان کتاب)

جوان ایرانی و زبان و ادبیات فارسی

جهان کتاب

750,000 ریال

600,000 ریال

ادبيات بزرگان : زندگي به روايت چخوف گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : زندگی به روایت چخوف گالینگور

نگاه

3,550,000 ریال

2,840,000 ریال

ادبيات بزرگان: پيرمرد و دريا گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان: پیرمرد و دریا گالینگور

نگاه

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

با چراغ ها در آينه هاي قناس (بيدگل) بهار دوم در ادبيات نمايشي

با چراغ ها در آینه های قناس

بیدگل

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

کليدواژها هاي ادبيات جنايي (نشانه)

کلیدواژها های ادبیات جنایی

نشانه

1,000,000 ریال

800,000 ریال

نظريه هاي ادبيات و نقد (نگاه)

نظریه های ادبیات و نقد

نگاه

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران 5 : منوچهري (نشر ني)

تاریخ ادبیات ایران 5 : منوچهری

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

آشنايي با نشانه شناسي ادبيات (علمي)

آشنایی با نشانه شناسی ادبیات

علمی

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

وظيفه ادبيات (نيلوفر)

وظیفه ادبیات

نیلوفر

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

فارسي عمومي مهدي محبتي (سخن)

فارسی عمومی مهدی محبتی

سخن

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

نشانه شناسي فرهنگي تاريخ ادبيات و تئاتر ايران (علم)

نشانه شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران

نشر علم

950,000 ریال

760,000 ریال

تاريخ  ادبيات ايران جلد چهارم (فردوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد چهارم

فردوس

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد اول (فردوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد اول

فردوس

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد دوم (فردوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد دوم

فردوس

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد سوم (فردوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد سوم

فردوس

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

تاريخ ادبيات عرب (زحل)

تاریخ ادبیات عرب

زحل

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران 3 (شاهنامه ابو منصوري) (نشرني)

تاریخ ادبیات ایران 3

نشر نی

800,000 ریال

640,000 ریال

ادبيات بزرگان: راسته کنسرو سازان گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان: راسته کنسرو سازان گالینگور

نگاه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

ادبيات بزرگان : روزگاري جنگي در گرفت گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : روزگاری جنگی در گرفت گالینگور

نگاه

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

ادبيات عليه استبداد  (ثالث)

ادبیات علیه استبداد

ثالث

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

ادبيات فرانسه (شوند)

ادبیات فرانسه

شوند

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

ريشه هاي زن ستيزي در ادبيات کلاسيک فارسي (چشمه)

ریشه های زن ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی

چشمه

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران 6: ترجمه تفسير طبري (نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران 6: ترجمه تفسیر طبری

نشر نی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران 4: تاريخ بلعمي (نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران 4: تاریخ بلعمی

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

مقدمه اي بر روايت در ادبيات و سينما (مينوي خرد)

مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما

مینوی خرد

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

ادبيات جهان را چگونه بخوانيم (چشمه)

ادبیات جهان را چگونه بخوانیم

چشمه

680,000 ریال

578,000 ریال

موناليزاي ادبيات (نيلوفر)

مونالیزای ادبیات

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,912,500 ریال

ادبيات در مخاطره (ماهي)

ادبیات در مخاطره

ماهی

180,000 ریال

144,000 ریال

چرا ادبيات ؟ (لوح فکر)

چرا ادبیات ؟

لوح فکر

800,000 ریال

640,000 ریال

سيري در ادبيات غرب (اميرکبير)

سیری در ادبیات غرب

امیرکبیر

4,830,000 ریال

3,864,000 ریال

درسگفتارهاي ادبيات روس (نيلوفر)

درسگفتارهای ادبیات روس

نیلوفر

4,450,000 ریال

3,782,500 ریال

تاملي در ادبيات امروز 2 (کتاب پارسه)

تاملی در ادبیات امروز 2

کتاب پارسه

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

ادبيات بزرگان : ستاره ي دوردست گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : ستاره ی دوردست گالینگور

نگاه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

نظريه ادبيات (نيلوفر)

نظریه ادبیات

نیلوفر

4,500,000 ریال

3,825,000 ریال

ادبيات بزرگان : ماجراهاي تام ساير گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : ماجراهای تام سایر گالینگور

نگاه

4,250,000 ریال

3,400,000 ریال

تاملي در ادبيات امروز 1 (کتاب پارسه)

تاملی در ادبیات امروز 1

کتاب پارسه

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

مباني نقد ادبي (نيلوفر)

مبانی نقد ادبی

نیلوفر

3,450,000 ریال

2,932,500 ریال

پديدارشناسي هنر و ادبيات (کرگدن)

پدیدارشناسی هنر و ادبیات

کرگدن

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

رمز کل: کتاب مقدس و ادبيات (نيلوفر)

رمز کل: کتاب مقدس و ادبیات

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,572,500 ریال

بر سر کوه موريه (چترنگ)

بر سر کوه موریه

چترنگ

200,000 ریال

160,000 ریال

ادبيات داستاني (سخن)

ادبیات داستانی

سخن

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

ادبيات آلماني در قرن بيستم 2 جلدي (نگاه)

ادبیات آلمانی در قرن بیستم 2 جلدی

نگاه

5,250,000 ریال

4,200,000 ریال

تاريخچه آشنايي ايرانيان با تئاتر جلد 5 (کوله پشتي)

تاریخچه آشنایی ایرانیان با تئاتر جلد 5

کوله پشتی

850,000 ریال

680,000 ریال

کافکا به سوي ادبيات اقليت (ماهي)

کافکا به سوی ادبیات اقلیت

ماهی

700,000 ریال

560,000 ریال

ادبيات عاميانه ي مردم ايران (چشمه)

ادبیات عامیانه ی مردم ایران

چشمه

6,500,000 ریال

5,525,000 ریال

ادبيات بزرگان: بارون درخت نشين گالينگور(نگاه)

ادبیات بزرگان: بارون درخت نشین گالینگور

نگاه

3,850,000 ریال

3,080,000 ریال

ادبيات پليسي 25: نيرنگ (قطره)

ادبیات پلیسی 25: نیرنگ

قطره

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

ادبيات معاصر ايران 2 جلدي (سخن)

ادبیات معاصر ایران 2 جلدی

سخن

8,500,000 ریال

6,800,000 ریال

غرب و غربيان در ادبيات داستاني ايران (نامک)

غرب و غربیان در ادبیات داستانی ایران

نامک

325,000 ریال

260,000 ریال

ادبيات چيست (نيلوفر)

ادبیات چیست

نیلوفر

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

وابي و سابي: کليدهايي براي فهم هنر و ادبيات ژاپن (پرنده)

وابی و سابی: کلیدهایی برای فهم هنر و ادبیات ژاپن

کتاب پرنده

2,196,000 ریال

1,756,800 ریال

تاريخ و ادبيات ايران 2: ابن سينا (نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران 2: ابن سینا

نشر نی

580,000 ریال

464,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد 1 (ققنوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد 1

ققنوس

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

ادبيات و تاريخ نگاري آن (هرمس)

ادبیات و تاریخ نگاری آن

هرمس‏

200,000 ریال

160,000 ریال

درسگفتارهاي ادبيات اروپا (نيلوفر)

درسگفتارهای ادبیات اروپا

نیلوفر

4,850,000 ریال

4,122,500 ریال

درس گفتارهاي ادبيات جهان (نيلوفر)

درس گفتارهای ادبیات جهان

نیلوفر

4,650,000 ریال

3,952,500 ریال

ادبيات مدرن ايران در فاصله دو انقلاب (مولي)

ادبیات مدرن ایران در فاصله دو انقلاب

مولی

5,950,000 ریال

4,760,000 ریال

ماجرا فقط اين نبود (اطراف)

ماجرا فقط این نبود

اطراف

540,000 ریال

432,000 ریال

کاربرد روانکاوي در نقد ادبي (مرواريد)

کاربرد روانکاوی در نقد ادبی

مروارید

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

داستان ادبيات و سرگذشت اجتماع (فرزان روز)

داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع

فرزان روز

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

گفتاري پيرامون ادبيات دراماتيک (روزبهان)

گفتاری پیرامون ادبیات دراماتیک

روزبهان

1,100,000 ریال

880,000 ریال

فلسفه ادبيات (فرهنگ نشر نو)

فلسفه ادبیات

فرهنگ نشر نو

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

هدا گابلر (علمي و فرهنگي - جهان کلاسيک ادبيات)

هدا گابلر

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

الکترا (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

الکترا

علمی و فرهنگی

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

دلدار و دلباخته (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

دلدار و دلباخته

علمی و فرهنگی

1,630,000 ریال

1,304,000 ریال

سزار بيروتو (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

سزار بیروتو

علمی و فرهنگی

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

قلعه مالويل (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

قلعه مالویل

علمی و فرهنگی

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

اسطوره ي آفرينش در کيش ماني (چشمه)

اسطوره ی آفرینش در کیش مانی

چشمه

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

تاريخ رآليسم 1 (لاهيتا)

تاریخ رآلیسم 1

لاهیتا

760,000 ریال

608,000 ریال

چگونه ادبيات بخوانيم (لاهيتا)

چگونه ادبیات بخوانیم

لاهیتا

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

ادبيات پليسي21 : خانه اي که در آن مرده بودم (قطره)

ادبیات پلیسی21 : خانه ای که در آن مرده بودم

قطره

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

ادبيات بزرگان : عقايد يک دلقک گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : عقاید یک دلقک گالینگور

نگاه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

ادبيات تطبيقي (نشر ني)

ادبیات تطبیقی

نشر نی

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران1: محمدبن زکرياي رازي (نشر ني)

تاریخ ادبیات ایران1: محمدبن زکریای رازی

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

خيلي کم...تقريبا هيچ (نشر ني)

خیلی کم...تقریبا هیچ

نشر نی

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

ادبيات مانوي (کارنامه)

ادبیات مانوی

کارنامه

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

ادبيات نمايشي در ايران جلد 5 (توس)

ادبیات نمایشی در ایران جلد 5

توس

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

تاريخ ادبيات روسيه جلد دوم دوران معاصر (اميرکبير)

تاریخ ادبیات روسیه جلد دوم دوران معاصر

امیرکبیر

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

حلقه انتقادي (هرمس)

حلقه انتقادی

هرمس‏

1,680,000 ریال

1,344,000 ریال

ادبيات و زندگي (نگاه معاصر)

ادبیات و زندگی

نگاه معاصر

800,000 ریال

640,000 ریال

ادبيات مشروطه (خاموش)

ادبیات مشروطه

خاموش

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

ادبيات بزرگان: جنايت و مکافات (نگاه)

ادبیات بزرگان: جنایت و مکافات

نگاه

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

چهره هاي مهر (ماهي)

چهره های مهر

ماهی

700,000 ریال

560,000 ریال

ادبيات ديکتاتور (کتاب پارسه)

ادبیات دیکتاتور

کتاب پارسه

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

ادبيات پليسي35: خون ناپاک (قطره)

ادبیات پلیسی35: خون ناپاک

قطره

650,000 ریال

520,000 ریال

قصه هاي عهد قاجار: آشنايي با تاريخ ادبيات داستاني ايران (چشمه)

قصه های عهد قاجار: آشنایی با تاریخ ادبیات داستانی ایران

چ-چشمه

650,000 ریال

552,500 ریال

ادبيات بزرگان: بيگانه (نگاه)

ادبیات بزرگان: بیگانه

نگاه

450,000 ریال

360,000 ریال

ادبيات بزرگان: ماجراهاي هاکلبري فين (نگاه)

ادبیات بزرگان: ماجراهای هاکلبری فین

نگاه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

ادبيات جهان چيست (بان)

ادبیات جهان چیست

نشر بان

380,000 ریال

304,000 ریال

هنر، ادبيات، فلسفه 16: آوار خواب (حرفه نويسنده)

هنر، ادبیات، فلسفه 16: آوار خواب

حرفه نویسنده

180,000 ریال

144,000 ریال

هنر، ادبيات، فلسفه 11: چرا همه چيز تاکنون ناپديد نشده؟ (حرفه نويسنده)

هنر، ادبیات، فلسفه 11: چرا همه چیز تاکنون ناپدید نشده؟

حرفه نویسنده

200,000 ریال

160,000 ریال

تاريخچه ادبيات فانتزي (پريان)

تاریخچه ادبیات فانتزی

پریان

950,000 ریال

760,000 ریال

ادبيات فرانسه 1980 تا امروز: رمان، شعر، تئاتر (فرهنگ معاصر)

ادبیات فرانسه 1980 تا امروز: رمان، شعر، تئاتر

فرهنگ معاصر

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

ادبيات و شر (سيب سرخ)

ادبیات و شر

سیب سرخ

250,000 ریال

200,000 ریال

ادبيات، فيلم، فرهنگ (لگا)

ادبیات، فیلم، فرهنگ

لگا

590,000 ریال

472,000 ریال

چهارده مقاله در ادبيات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد (مرکز)

چهارده مقاله در ادبیات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد

مرکز

598,000 ریال

478,400 ریال

مجله سينما و ادبيات 78 (اسفند 98 و فروردين 99)

مجله سینما و ادبیات 78

سینما و ادبیات

200,000 ریال

180,000 ریال

ادبيات و انقلاب: نويسندگان روس (نيلوفر)

ادبیات و انقلاب: نویسندگان روس

نیلوفر

230,000 ریال

195,500 ریال

ادبيات و انقلاب: نويسندگان آلمان (نيلوفر)

ادبیات و انقلاب: نویسندگان آلمان

نیلوفر

4,250,000 ریال

3,612,500 ریال

ادبيات و انقلاب: از آسيا تا آمريکا (نيلوفر)

ادبیات و انقلاب: از آسیا تا آمریکا

نیلوفر

280,000 ریال

238,000 ریال

مجله سينما و ادبيات 77

مجله سینما و ادبیات 77

سینما و ادبیات

170,000 ریال

153,000 ریال

تبارشناسي ادبيات و تاريخ نگاري ادبي در ايران (پژوهشگاه فرهنگ هنر)

تبارشناسی ادبیات و تاریخ نگاری ادبی در ایران

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

1,360,000 ریال

1,088,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران (سازمان اوقاف و امور خيريه)

تاریخ ادبیات ایران

سازمان اوقاف

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

فنون نگارش طنز در ادبيات نمايشي (ساقي)

فنون نگارش طنز در ادبیات نمایشی

ساقی

120,000 ریال

96,000 ریال

روايت رنه ولک از ادبيات تطبيقي (چشمه)

روایت رنه ولک از ادبیات تطبیقی

چشمه

290,000 ریال

246,500 ریال

هنر و ادبيات در سوسياليسم (توسعه)

هنر و ادبیات در سوسیالیسم

توسعه

190,000 ریال

152,000 ریال

ادبيات و سنت هاي کلاسيک 2 جلدي (آگاه)

ادبیات و سنت های کلاسیک 2 جلدی

آگاه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

نمود هاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي (آگاه)

نمود های فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی

آگاه

150,000 ریال

120,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران: شاهنامه فردوسي(نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران: شاهنامه فردوسی

نشر نی

580,000 ریال

464,000 ریال

کلک خيال انگيز (نشر ني)

کلک خیال انگیز

نشر نی

160,000 ریال

128,000 ریال

پژوهشي در ادبيات و انديشه علمي تخيلي 2 (باژ)

پژوهشی در ادبیات و اندیشه علمی تخیلی 2

باژ / بهداد

350,000 ریال

280,000 ریال

پژوهشي در ادبيات و انديشه علمي تخيلي 1 (باژ)

پژوهشی در ادبیات و اندیشه علمی تخیلی 1

باژ / بهداد

350,000 ریال

280,000 ریال

مناديان قيامت (آگه)

منادیان قیامت

آگه

190,000 ریال

152,000 ریال

تمثيل در ادبيات فارسي (زوار)

تمثیل در ادبیات فارسی

زوار

230,000 ریال

184,000 ریال

کيميا 3 : دفتري در ادبيات و هنر و عرفان (روزنه)

کیمیا 3 : دفتری در ادبیات و هنر و عرفان

روزنه

320,000 ریال

256,000 ریال

کيميا: دفتري در ادبيات و هنر و عرفان ج12 (روزنه)

کیمیا: دفتری در ادبیات و هنر و عرفان ج12

روزنه

400,000 ریال

320,000 ریال

کيميا 13 : دفتري در ادبيات و هنر و عرفان (روزنه)

کیمیا 13 : دفتری در ادبیات و هنر و عرفان

روزنه

400,000 ریال

320,000 ریال

کنگره ي ادبيات (چشمه)

کنگره ی ادبیات

چشمه

115,000 ریال

97,750 ریال

مهارت هاي خود مراقبتي 4: من مي توانم قوي باشم (پيک ادبيات)

مهارت های خود مراقبتی 4: من می توانم قوی باشم

پیک ادبیات

180,000 ریال

144,000 ریال

من مي توانم ورزش کنم: اعضاي بدن (پيک ادبيات)

من می توانم ورزش کنم: اعضای بدن

پیک ادبیات

250,000 ریال

200,000 ریال

من مي توانم لباس بپوشم (پيک ادبيات)

من می توانم لباس بپوشم

پیک ادبیات

250,000 ریال

200,000 ریال

من مي توانم سالم باشم (پيک ادبيات)

من می توانم سالم باشم

پیک ادبیات

250,000 ریال

200,000 ریال

من مي توانم تنها بخوابم (پيک ادبيات)

من می توانم تنها بخوابم

پیک ادبیات

250,000 ریال

200,000 ریال

من مي توانم بگويم جيش دارم (پيک ادبيات)

من می توانم بگویم جیش دارم

پیک ادبیات

250,000 ریال

200,000 ریال

جامعه، فرهنگ، ادبيات: لوسين گلدمن (چشمه)

جامعه، فرهنگ، ادبیات: لوسین گلدمن

چشمه

580,000 ریال

493,000 ریال

تاريخ ادبيات عرب (ويستار)

تاریخ ادبیات عرب

ویستار

300,000 ریال

240,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران 2 جلدي (مرواريد)

تاریخ ادبیات ایران 2 جلدی

مروارید

800,000 ریال

640,000 ریال

فلسفه کودکي: نظريه ادبيات کودک و مفهوم کودکي (کانون)

فلسفه کودکی: نظریه ادبیات کودک و مفهوم کودکی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

100,000 ریال

80,000 ریال

کتاب هاي پژوهشي: درآمدي بر رويکردهاي زيبايي شناختي به ادبيات کودک

کتاب های پژوهشی: درآمدی بر رویکردهای زیبایی شناختی به ادبیات کودک

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

800,000 ریال

640,000 ریال

کتاب هاي پژوهشي: ادبيات تطبيقي کودکان (کانون)

کتاب های پژوهشی: ادبیات تطبیقی کودکان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

550,000 ریال

440,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران (زوار)

تاریخ ادبیات ایران

زوار

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

دزيره (ادبيات کلاسيک جهان - علمي و فرهنگي)

دزیره

علمی و فرهنگی

250,000 ریال

200,000 ریال

درآمدي بر فلسفه و ادبيات (آگه)

درآمدی بر فلسفه و ادبیات

آگه

180,000 ریال

144,000 ریال

ادبيات کودک: جان کلام (افق)

ادبیات کودک: جان کلام

افق

120,000 ریال

96,000 ریال

رئاليسم در ادبيات داستاني ايران و عراق (نگاه)

رئالیسم در ادبیات داستانی ایران و عراق

نگاه

280,000 ریال

224,000 ریال

مروري بر تاريخ ادب و ادبيات امروز ايران 2 (قطره)

مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران 2

قطره

45,000 ریال

36,000 ریال

شيوه مطالعه ادبيات انگليسي (ثالث)

شیوه مطالعه ادبیات انگلیسی

ثالث

35,000 ریال

28,000 ریال

درآمدي بر فلسفه و ادبيات (اختران)

درآمدی بر فلسفه و ادبیات

آمه

150,000 ریال

120,000 ریال

تاريخ و تحول ادبيات جديد ايران (نگاه)

تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران

نگاه

48,000 ریال

38,400 ریال

ادبيات پليسي 38: جيغ (قطره)

ادبیات پلیسی 38: جیغ

قطره

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

اهرم فشار و شکل گيري کنش دراماتيک (ساقي)

اهرم فشار و شکل گیری کنش دراماتیک

ساقی

265,000 ریال

212,000 ریال

ادبيات و انقلاب (نشرني)

ادبیات و انقلاب

نشر نی

200,000 ریال

160,000 ریال

ادبيات و انقلاب (نشرني)

ادبیات و انقلاب

نشر نی

98,000 ریال

78,400 ریال

درآمدي بر تاريخ ادبيات اسپانيايي امريکايي (نشر ني)

درآمدی بر تاریخ ادبیات اسپانیایی امریکایی

نشر نی

100,000 ریال

80,000 ریال

حافظ جاويد (فرزان روز)

حافظ جاوید

فرزان روز

1,000,000 ریال

800,000 ریال

ادبيات داستاني عامه (نشر خاموش)

ادبیات داستانی عامه

خاموش

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

نهضت آشنايي ايرانيان با تئاتر: جلد 2 (کوله پشتي)

نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر: جلد 2

کوله پشتی

450,000 ریال

360,000 ریال

مجموعه زبان و ادبيات فارسي10: گزيده مرصاد العباد (علمي)

مجموعه زبان و ادبیات فارسی10: گزیده مرصاد العباد

علمی

650,000 ریال

520,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران4: فرخي سيستاني

تاریخ و ادبیات ایران4: فرخی سیستانی

نشر نی

220,000 ریال

176,000 ریال

چهار مقاله: تازه هايي از ادبيات کهن براي نوجوانان (پيدايش)

چهار مقاله: تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان

پیدایش

160,000 ریال

128,000 ریال

حکايت هاي چهار مقاله نظامي عروضي (پيدايش)

حکایت های چهار مقاله نظامی عروضی

پیدایش

100,000 ریال

80,000 ریال

پيمانه هاي بي پايان 2 جلدي (هرمس)

پیمانه های بی پایان 2 جلدی

هرمس‏

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

مکتبهاي ادبي در تاريخ ادبيات روسيه (سمت)

مکتبهای ادبی در تاریخ ادبیات روسیه

سمت

220,000 ریال

176,000 ریال

فرهنگ اساطير و داستان واره ها در ادبيات فارسي (فرهنگ معاصر)

فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی

فرهنگ معاصر

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

عکاسي و ادبيات (حرفه هنرمند)

عکاسی و ادبیات

حرفه هنرمند

690,000 ریال

552,000 ریال

راهنمايي بر ادبيات و فيلم (فرهنگستان هنر)

راهنمایی بر ادبیات و فیلم

فرهنگستان هنر

290,000 ریال

232,000 ریال

روان کاوي و ادبيات و هنر (نشر نظر)

روان کاوی و ادبیات و هنر

نظر

650,000 ریال

552,500 ریال

ادبيات گنوسي (هيرمند)

ادبیات گنوسی

هیرمند

420,000 ریال

336,000 ریال

جهان مکتوب (بيدگل)

جهان مکتوب

بیدگل

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

جستارهايي درباره فلسفه و ادبيات(پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)

جستارهایی درباره فلسفه و ادبیات

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

980,000 ریال

784,000 ریال

کتاب کوچک انديشه 4: از ادبيات زنانه تا زن - نوشت (گهرشيد)

کتاب کوچک اندیشه 4: از ادبیات زنانه تا زن - نوشت

گهرشید

60,000 ریال

48,000 ریال

مجموعه کتاب هاي پيش از دبستان 5: حيوانات (پيک ادبيات)

مجموعه کتاب های پیش از دبستان 5: حیوانات

پیک ادبیات

65,000 ریال

52,000 ریال

مجموعه کتاب هاي پيش از دبستان 6: گياهان (پيک ادبيات)

مجموعه کتاب های پیش از دبستان 6: گیاهان

پیک ادبیات

65,000 ریال

52,000 ریال

مجموعه کتاب هاي پيش از دبستان 7: فصل ها (پيک ادبيات)

مجموعه کتاب های پیش از دبستان 7: فصل ها

پیک ادبیات

65,000 ریال

52,000 ریال

مجموعه کتاب هاي پيش از دبستان 8: شکل ها و رنگ ها (پيک ادبيات)

مجموعه کتاب های پیش از دبستان 8: شکل ها و رنگ ها

پیک ادبیات

65,000 ریال

52,000 ریال

مجموعه کتاب هاي پيش از دبستان 3: خانه (پيک ادبيات)

مجموعه کتاب های پیش از دبستان 3: خانه

پیک ادبیات

65,000 ریال

52,000 ریال

فندقي و خاله پيرزن (خانه ادبيات)

فندقی و خاله پیرزن

خانه ادبیات

280,000 ریال

224,000 ریال

کيف کتاب برجسته متحرک (خانه ادبيات)

کیف کتاب برجسته متحرک

خانه ادبیات

700,000 ریال

560,000 ریال

ادبيات پهلوي (فرزان روز)

ادبیات پهلوی

فرزان روز

300,000 ریال

240,000 ریال

کيسانيه: تاريخ، ادبيات (کتاب رايزن)

کیسانیه: تاریخ، ادبیات

رایزن

420,000 ریال

336,000 ریال

ادبيات و مرگ (گام نو)

ادبیات و مرگ

گام نو

295,000 ریال

236,000 ریال

ادبيات مدرن آمريکاي لاتين (فنجان)

ادبیات مدرن آمریکای لاتین

فنجان

350,000 ریال

280,000 ریال

جدول تصويري الفباي فارسي (خانه ادبيات)

جدول تصویری الفبای فارسی

خانه ادبیات

350,000 ریال

280,000 ریال

تاريخ ادبيات قرن بيستم روسيه (چشمه)

تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه

چشمه

450,000 ریال

382,500 ریال

ادبيات فرانسه  (فنجان)

ادبیات فرانسه

فنجان

400,000 ریال

320,000 ریال

کتاب هاي برجسته: سفيد برفي و هفت کوتوله (خانه ادبيات)

کتاب های برجسته: سفید برفی و هفت کوتوله

خانه ادبیات

280,000 ریال

224,000 ریال

کتاب هاي برجسته: شنل قرمزي (خانه ادبيات)

کتاب های برجسته: شنل قرمزی

خانه ادبیات

220,000 ریال

176,000 ریال

کتاب هاي برجسته: خانه شکلاتي (خانه ادبيات)

کتاب های برجسته: خانه شکلاتی

خانه ادبیات

280,000 ریال

224,000 ریال

تحليل هاي روانشناختي در هنر و ادبيات (مرکز)

تحلیل های روانشناختی در هنر و ادبیات

مرکز

265,000 ریال

212,000 ریال

کتاب پارچه اي: گلي و دوستانش (خانه ادبيات)

کتاب پارچه ای: گلی و دوستانش

خانه ادبیات

400,000 ریال

320,000 ریال

کتاب پارچه اي: گلابي و دوستانش (خانه ادبيات)

کتاب پارچه ای: گلابی و دوستانش

خانه ادبیات

400,000 ریال

320,000 ریال

کتاب پارچه اي: گربه و دوستانش (خانه ادبيات)

کتاب پارچه ای: گربه و دوستانش

خانه ادبیات

350,000 ریال

280,000 ریال

کتاب پارچه اي: بازي با حيوانات (خانه ادبيات)

کتاب پارچه ای: بازی با حیوانات

خانه ادبیات

350,000 ریال

280,000 ریال

کتاب حمام حلقه اي (خانه ادبيات)

کتاب حمام حلقه ای

خانه ادبیات

350,000 ریال

280,000 ریال

سوبژکتيويته در ادبيات و فلسفه (دنياي اقتصاد)

سوبژکتیویته در ادبیات و فلسفه

دنیای اقتصاد

150,000 ریال

120,000 ریال

ادبيات روس به روايتي ديگر (دنياي اقتصاد)

ادبیات روس به روایتی دیگر

دنیای اقتصاد

130,000 ریال

104,000 ریال

بورژوا در ميانه ي تاريخ و ادبيات (آگه)

بورژوا در میانه ی تاریخ و ادبیات

آگه

750,000 ریال

600,000 ریال

شعر و شاعران عرب و چند گفتار در باب ادبيات و ترجمه (روزآمد)

شعر و شاعران عرب و چند گفتار در باب ادبیات و ترجمه

روزآمد

320,000 ریال

256,000 ریال

ادبستان : فرهنگ ادبيات کودک و نوجوان (فرهنگ نشر نو)

ادبستان : فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان

فرهنگ نشر نو

510,000 ریال

510,000 ریال

فرهنگ ادبيات فارسي معاصر (فرهنگ نشر نو)

فرهنگ ادبیات فارسی معاصر

فرهنگ نشر نو

700,000 ریال

700,000 ریال

فرهنگ ادبيات فارسي 2 جلدي (فرهنگ نشر نو)

فرهنگ ادبیات فارسی 2 جلدی

فرهنگ نشر نو

3,000,000 ریال

3,000,000 ریال

زبان حال در عرفان و ادبيات پارسي (فرهنگ نشر نو)

زبان حال در عرفان و ادبیات پارسی

فرهنگ نشر نو

700,000 ریال

700,000 ریال

مکالمات (علمي و فرهنگي - جهان کلاسيک ادبيات)

مکالمات

علمی و فرهنگی

150,000 ریال

120,000 ریال

الني (علمي و فرهنگي - جهان کلاسيک ادبيات)

النی

علمی و فرهنگی

700,000 ریال

560,000 ریال

همسران خوب (علمي و فرهنگي - جهان کلاسيک ادبيات)

همسران خوب

علمی و فرهنگی

1,030,000 ریال

824,000 ریال

قلب تاريکي (علمي و فرهنگي- جهان کلاسيک ادبيات)

قلب تاریکی

علمی و فرهنگی

120,000 ریال

96,000 ریال

داستان هاي عاشقانه ي ادبيات فارسي (هيرمند)

داستان های عاشقانه ی ادبیات فارسی

هیرمند

900,000 ریال

720,000 ریال

داستان هاي پهلواني و عياري ادبيات فارسي (هيرمند)

داستان های پهلوانی و عیاری ادبیات فارسی

هیرمند

920,000 ریال

736,000 ریال

تريستان و ايزوت (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

تریستان و ایزوت

علمی و فرهنگی

200,000 ریال

160,000 ریال

چرم ساغري (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

چرم ساغری

علمی و فرهنگی

140,000 ریال

112,000 ریال

خاطرات خانه مردگان (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

خاطرات خانه مردگان

علمی و فرهنگی

1,150,000 ریال

920,000 ریال

کانديد يا خوش بيني (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

کاندید یا خوش بینی

علمی و فرهنگی

580,000 ریال

464,000 ریال

زندگي بر روي ميسي سيپي (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

زندگی بر روی میسی سیپی

علمی و فرهنگی

200,000 ریال

160,000 ریال

اسطوره، ادبيات و هنر (چشمه)

اسطوره، ادبیات و هنر

چشمه

880,000 ریال

748,000 ریال

اسطوره و نماد در ادبيات و هنر (چشمه)

اسطوره و نماد در ادبیات و هنر

چشمه

570,000 ریال

484,500 ریال

رويداد ادبيات (لاهيتا)

رویداد ادبیات

لاهیتا

1,000,000 ریال

800,000 ریال

نقد ادبي نظريه هاي ادبي و کاربرد آن ها در ادبيات فارسي (اختران)

نقد ادبی نظریه های ادبی و کاربرد آن ها در ادبیات فارسی

آمه

480,000 ریال

384,000 ریال

ادبيات ستيزنده (آگه)

ادبیات ستیزنده

آگه

400,000 ریال

320,000 ریال

واژگان ادبيات و گفتمان ادبي (آگه)

واژگان ادبیات و گفتمان ادبی

آگه

650,000 ریال

520,000 ریال

ادبيات و جهان (آگه)

ادبیات و جهان

آگه

180,000 ریال

144,000 ریال

فوکو و ادبيات داستاني (نشر بان)

فوکو و ادبیات داستانی

نشر بان

270,000 ریال

216,000 ریال

گونه شناسي و طبقه بندي سه ژانر ادبي (مهرويستا)

گونه شناسی و طبقه بندی سه ژانر ادبی

مهرویستا

290,000 ریال

232,000 ریال

کندوکاوي در جامعه شناسي ادبيات فرهنگ ارشاد (آگه)

کندوکاوی در جامعه شناسی ادبیات فرهنگ ارشاد

آگاه

530,000 ریال

424,000 ریال

ادبيات ايران و جهان (بهنود)

ادبیات ایران و جهان

450,000 ریال

360,000 ریال

دو شاهکار ادبيات جهان: رومئو ژوليت و ليلي و مجنون (آگاه)

دو شاهکار ادبیات جهان: رومئو ژولیت و لیلی و مجنون

آگاه

150,000 ریال

120,000 ریال

درآمدي بر ساختار گرايي در ادبيات (آگاه)

درآمدی بر ساختار گرایی در ادبیات

آگاه

420,000 ریال

336,000 ریال

رئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات (آگاه)

رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات

آگاه

120,000 ریال

96,000 ریال

ادبيات پليسي22 : ماکس از بند رسته (قطره)

ادبیات پلیسی22 : ماکس از بند رسته

قطره

450,000 ریال

360,000 ریال

زبان پهلوي (معين)

زبان پهلوی

معین

1,000,000 ریال

850,000 ریال

کافکا به سوي ادبيات اقليت (بيدگل)

کافکا به سوی ادبیات اقلیت

بیدگل

1,190,000 ریال

952,000 ریال

شخصيت پردازي در ادبيات داستاني (مرواريد)

شخصیت پردازی در ادبیات داستانی

مروارید

340,000 ریال

272,000 ریال

نظريه هاي تاثيرگذار در ادبيات (سبزان)

نظریه های تاثیرگذار در ادبیات

سبزان

320,000 ریال

256,000 ریال

نيچه زندگي به منزله ي ادبيات (مرکز)

نیچه زندگی به منزله ی ادبیات

مرکز

295,000 ریال