فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(4)
(237)
(1)
(14)

موضوع های اصلی

(4)
(3)
(14)
(160)
(1)
(7)
(6)
(4)
(1)
(2)
(14)
(18)
(1)
(7)
(14)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(5)
(15)
(2)
(1)
(10)
(4)
(2)
(1)
(6)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(4)
(4)
(10)
(100)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(36)
(2)
(1)
(6)
(4)
(2)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(11)
(15)
(7)
(4)
(2)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(4)
(16)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(3)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(5)
(6)
(7)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(11)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(48)
(2)
(1)
(1)
(3)
(10)
(4)
(1)

نویسنده ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
265 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(4)
(237)
(1)
(14)

موضوع های اصلی

(4)
(3)
(14)
(160)
(1)
(7)
(6)
(4)
(1)
(2)
(14)
(18)
(1)
(7)
(14)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(5)
(15)
(2)
(1)
(10)
(4)
(2)
(1)
(6)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(4)
(4)
(10)
(100)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(36)
(2)
(1)
(6)
(4)
(2)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(11)
(15)
(7)
(4)
(2)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(4)
(16)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(3)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(5)
(6)
(7)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(11)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(48)
(2)
(1)
(1)
(3)
(10)
(4)
(1)

نویسنده ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
265 محصول
عقل سياسي جامعه ايراني (نگاه معاصر)

عقل سیاسی جامعه ایرانی

نگاه معاصر

6,900,000 ریال

5,520,000 ریال

چرا شما را نمي‌گيرن و آخرش چي مي‌شه ؟ (روزنه)

چرا شما را نمیگیرن و آخرش چی میشه ؟

روزنه

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

جامعه شناسي فاجعه (کتابستان برخط)

جامعه شناسی فاجعه

کتابستان برخط

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

جامعه شناسي فرهنگي ( نشرگل آذين)

جامعه شناسی فرهنگی

نشر گل آذین

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

کلام و جامعه 3 جلدي (دانشگاه اديان و مذاهب)

کلام و جامعه 3 جلدی

دانشگاه ادیان و مذاهب

20,000,000 ریال

16,000,000 ریال

تفسير گراي پرگمتيست (نگارستان انديشه)

تفسیر گرای پرگمتیست

نگارستان اندیشه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

پرده نقره‌اي (آگه)

پرده نقره‌ای

آگه

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

مقدمه اي بر جامعه شناسي موسيقي (ققنوس)

مقدمه ای بر جامعه شناسی موسیقی

ققنوس

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

زبان فرهنگ و جامعه (فرهامه)

زبان فرهنگ و جامعه

فرهامه

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

پس از انقلاب؟ (قطره)

پس از انقلاب؟

قطره

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

از نابهنگامي حيات تا سترون سازي خيال (ققنوس)

از نابهنگامی حیات تا سترون سازی خیال

ققنوس

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

جامعه شناسي دين (سرايي)

جامعه شناسی دین

سرایی

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

استدلال آماري در جامعه شناسي (علمي)

استدلال آماری در جامعه شناسی

علمی

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

قواعد جديد روش جامعه شناسي (افکار)

قواعد جدید روش جامعه شناسی

افکار

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

جامعه شناسي ماکس وبر (گل آذين)

جامعه شناسی ماکس وبر

نشر گل آذین

600,000 ریال

480,000 ریال

ايزديان (پل فيروزه)

ایزدیان

پل فیروزه

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

پايان ناخرسندي (ققنوس)

پایان ناخرسندی

ققنوس

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

روياي چيني (فرهنگ مانا)

رویای چینی

فرهنگ مانا

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

روايت ايراني جامعه شناسي دين (تيسا)

روایت ایرانی جامعه شناسی دین

تیسا

1,490,000 ریال

1,192,000 ریال

عصر اطلاعات 3 جلدي قابدار (فرهنگ نشر نو)

عصر اطلاعات 3 جلدی قابدار

فرهنگ نشر نو

20,000,000 ریال

20,000,000 ریال

جامعه شناسي و مطالعات نظامي (مازيار)

جامعه شناسی و مطالعات نظامی

مازیار

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

دکتر محمدامين قانعي راد (بزنگاه)

دکتر محمدامین قانعی راد

بزنگاه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

دانشنامه جامعه شناسي 3 جلدي قابدار (جامي)

دانشنامه جامعه شناسی 3 جلدی قابدار

جامی

12,000,000 ریال

9,600,000 ریال

ذهن، خود و جامعه (نشر بان)

ذهن، خود و جامعه

نشر بان

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

جامعه شناسي پست مدرنيسم (ققنوس)

جامعه شناسی پست مدرنیسم

ققنوس

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

درآمدي بر جامعه شناسي هنرها (نشر ني)

درآمدی بر جامعه شناسی هنرها

نشر نی

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

اروينگ گافمن (بزنگاه)

اروینگ گافمن

بزنگاه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

به طعم فرهنگ (ثالث)

به طعم فرهنگ

ثالث

780,000 ریال

624,000 ریال

حافظه و فراموشي در تاريخ و فرهنگ ايرانيان (تيسا)

حافظه و فراموشی در تاریخ و فرهنگ ایرانیان

تیسا

1,479,000 ریال

1,183,200 ریال

جامعه باستان (ثالث)

جامعه باستان

ثالث

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

جامعه شناسي سياسي چيست؟ (زندگي روزانه)

جامعه شناسی سیاسی چیست؟

زندگی روزانه

1,440,000 ریال

1,152,000 ریال

اين يک گوشي پزشکي نيست (فرهامه)

این یک گوشی پزشکی نیست

فرهامه

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

اغيار (نگاه معاصر)

اغیار

نگاه معاصر

1,200,000 ریال

960,000 ریال

ادبيات فرهنگ و جامعه (مرواريد)

ادبیات فرهنگ و جامعه

مروارید

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

جامعه شناسي جنبش هاي اجتماعي (طرح نو)

جامعه شناسی جنبش های اجتماعی

طرح نو

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

پول هستي شناسي جامعه و قانون (شب خيز)

پول هستی شناسی جامعه و قانون

نشر شب خیز

690,000 ریال

552,000 ریال

جنگ و جامعه در بريتانيا (نشرني )

جنگ و جامعه در بریتانیا

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

بنيان شهر (آگاه)

بنیان شهر

آگاه

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

جامعه شناسي امر ديني در ايران معاصر (آرما)

جامعه شناسی امر دینی در ایران معاصر

آرما

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

انديشه پيشرفت و تحولات جديد جامعه ايران (نشرني)

اندیشه پیشرفت و تحولات جدید جامعه ایران

نشر نی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

روشنفکران و جامعه (گوتنبرگ)

روشنفکران و جامعه

گوتنبرگ

3,160,000 ریال

2,528,000 ریال

تشابه ها و تناقض ها (گيلگمش)

تشابه ها و تناقض ها

گیلگمش_چشمه

980,000 ریال

833,000 ریال

پس از آدورنو (نشرني)

پس از آدورنو

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

جامعه نگاري عهد قاجار (ققنوس)

جامعه نگاری عهد قاجار

ققنوس

4,200,000 ریال

3,780,000 ریال

کرونا و جامعه مدني در ايران (کتاب پارسه)

کرونا و جامعه مدنی در ایران

کتاب پارسه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

جامعه شناسي فرهنگي (نشرني)

جامعه شناسی فرهنگی

نشر نی

1,280,000 ریال

1,024,000 ریال

گور پدر فرهنگ و جستارهايي ديگري درباره ي هنر و جامعه (اختران)

گور پدر فرهنگ و جستارهایی دیگری درباره ی هنر و جامعه

اختران

1,200,000 ریال

960,000 ریال

ايران و جامعه ملل (شيرازه)

ایران و جامعه ملل

شیرازه

900,000 ریال

720,000 ریال

توانا بود هرکه دانا بود (شيرازه)

توانا بود هرکه دانا بود

شیرازه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

جامعه توده وار (همان)

جامعه توده وار

همان

250,000 ریال

200,000 ریال

بازگشت کنشگر: نظريه اجتماعي در جامعه پساصنعتي (ثالث)

بازگشت کنشگر: نظریه اجتماعی در جامعه پساصنعتی

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

سرگذشت جامعه سيال (کتاب پارسه)

سرگذشت جامعه سیال

کتاب پارسه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

تاريخچه جامعه شناسي کودکي (خرد سرخ)

تاریخچه جامعه شناسی کودکی

خرد سرخ

320,000 ریال

256,000 ریال

سياست در جامعه توده اي (نشرني)

سیاست در جامعه توده ای

نشر نی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

ايران، بر لبه تيغ (روزنه)

ایران، بر لبه تیغ

روزنه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

جامعه شناسي اعتياد (کتاب پارسه)

جامعه شناسی اعتیاد

کتاب پارسه

4,950,000 ریال

3,960,000 ریال

خودکشي در ايران (آگاه)

خودکشی در ایران

آگاه

1,000,000 ریال

800,000 ریال

نظريه توسعه (گل آذين)

نظریه توسعه

نشر گل آذین

1,100,000 ریال

880,000 ریال

جامعه باز و دشمنان آن (سهامي انتشار)

جامعه باز و دشمنان آن

شرکت سهامی انتشار

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

آشوب ازلي عشق: بررسي ماهيت عشق در جامعه مدرن (کتاب پارسه)

آشوب ازلی عشق: بررسی ماهیت عشق در جامعه مدرن

کتاب پارسه

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

در گرگ و ميش راه (چشمه)

در گرگ و میش راه

چشمه

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

جامعه شناسي فراسوي جامعه ها (پيله)

جامعه شناسی فراسوی جامعه ها

پیله

1,718,000 ریال

1,374,400 ریال

تاثير علم بر جامعه (پيله)

تاثیر علم بر جامعه

پیله

729,000 ریال

583,200 ریال

امر روزمره در جامعه پسا انقلابي (فرهنگ جاويد)

امر روزمره در جامعه پسا انقلابی

فرهنگ جاوید

2,990,000 ریال

2,541,500 ریال

دولت و جامعه مدني (اختران)

دولت و جامعه مدنی

اختران

950,000 ریال

760,000 ریال

خرد جامعه شناسي (طرح نو)

خرد جامعه شناسی

طرح نو

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

جامعه شناسي نظم (نشرني)

جامعه شناسی نظم

نشر نی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

آريان پور و جامعه شناسي مارکسيستي (پرديس دانش)

آریان پور و جامعه شناسی مارکسیستی

پردیس دانش

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

جامعه شناسي هنر (گستره)

جامعه شناسی هنر

گستره

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

من آنچه شرط بلاغ است  (اختران)

من آنچه شرط بلاغ است

آمه

750,000 ریال

600,000 ریال

جامعه شناسي زنان (نشرني)

جامعه شناسی زنان

نشر نی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

فلسفه و جامعه و سياست (ماهي)

فلسفه و جامعه و سیاست

ماهی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

درس هاي جامعه شناسي(نشرني)

درس های جامعه شناسی

نشر نی

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

اگر فرزند دختر داريد.. (نشرني)

اگر فرزند دختر دارید..

نشر نی

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

نظريه هاي کلاسيک جامعه شناسي (نشرني)

نظریه های کلاسیک جامعه شناسی

نشر نی

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

جامعه شناسي هنر (نشرني)

جامعه شناسی هنر

نشر نی

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

جامعه شناسي انتقادي (اختران)

جامعه شناسی انتقادی

اختران

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

علم و دين در جامعه (جامي)

علم و دین در جامعه

جامی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

ماکس وبر و جامعه شناسي اقتصادي (دنياي اقتصاد)

ماکس وبر و جامعه شناسی اقتصادی

دنیای اقتصاد

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

تيره بختان جامعه (نگاه)

تیره بختان جامعه

نگاه

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

جامعه شناسي رابطه اجتماعي (هرمس)

جامعه شناسی رابطه اجتماعی

هرمس‏

1,200,000 ریال

960,000 ریال

روش تحقيق کيفي در جامعه شناسي (جامعه شناسان)

روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی

جامعه شناسان

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

دولت و جامعه در گذار چين به دموکراسي (اختران)

دولت و جامعه در گذار چین به دموکراسی

اختران

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

صداي زمانه (اختران)

صدای زمانه

آمه

800,000 ریال

640,000 ریال

دوران همدلي درس هاي طبيعت براي جامعه اي مهربان تر (مرکز)

دوران همدلی درس های طبیعت برای جامعه ای مهربان تر

مرکز

2,180,000 ریال

1,744,000 ریال

مقدمات جامعه شناسي آنتوني گيدنز (نشرني)

مقدمات جامعه شناسی آنتونی گیدنز

نشر نی

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر (علمي)

نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر

تمدن علمی

9,500,000 ریال

7,600,000 ریال

جامعه هاي ماقبل صنعتي (ماهي)

جامعه های ماقبل صنعتی

ماهی

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

دين در جوامع مدرن (نشر ني)

دین در جوامع مدرن

نشر نی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

نمايشنامه‌هاي مدرن ايبسن جلد 1 (مهرانديش)

نمایشنامه‌های مدرن ایبسن جلد 1

مهر اندیش

1,100,000 ریال

880,000 ریال

جامعه شناسي سالمندي (آگاه)

جامعه شناسی سالمندی

آگاه

800,000 ریال

640,000 ریال

ايران جامعه کوتاه مدت (نشر ني)

ایران جامعه کوتاه مدت

نشر نی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

جامعه شناسي (گيدنز- ني)

جامعه شناسی

نشر نی

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

گزيده نوشته هاي کارل مارکس (نگاه)

گزیده نوشته های کارل مارکس

نگاه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

جامعه شناسي تئاتر (مرکز)

جامعه شناسی تئاتر

مرکز

5,650,000 ریال

4,520,000 ریال

جامعه ي نمايش (آگه)

جامعه ی نمایش

آگه

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

جامعه شناسي بدن (ثالث)

جامعه شناسی بدن

ثالث

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

جامعه شناسي تمدن مدرن (فرهنگ جاويد)

جامعه شناسی تمدن مدرن

فرهنگ جاوید

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

راهنماي جامع هفته به هفته حاملگي (نسل نوانديش)

راهنمای جامع هفته به هفته حاملگی

نسل‏ نواندیش

699,000 ریال

559,200 ریال

مختصر مفيد 7: جامعه شناسي (ماهي)

مختصر مفید 7: جامعه شناسی

ماهی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

جامعه مصرفي (ثالث)

جامعه مصرفی

ثالث

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

نه مقاله در جامعه شناسي تاريخي ايران نفت و توسعه ي اقتصادي (مرکز)

نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران نفت و توسعه ی اقتصادی

مرکز

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

جامعه شناسي دين (ثالث)

جامعه شناسی دین

ثالث

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

جامعه انتزاعي (ثالث)

جامعه انتزاعی

ثالث

880,000 ریال

704,000 ریال

گزيده جامعه شناسي گيدنز (نشر ني)

گزیده جامعه شناسی گیدنز

نشر نی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

تجدد آمرانه (ققنوس)

تجدد آمرانه

ققنوس

1,750,000 ریال

1,487,500 ریال

جامعه شناسي نخبه کشي (نشر ني)

جامعه شناسی نخبه کشی

نشر نی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

پي نکته هايي بر جامعه شناسي خودماني (اختران)

پی نکته هایی بر جامعه شناسی خودمانی

آمه

700,000 ریال

560,000 ریال

جامعه شناس و مورخ (گل آذين)

جامعه شناس و مورخ

نشر گل آذین

600,000 ریال

480,000 ریال

جامعه و گفتمان (نگاه معاصر)

جامعه و گفتمان

نگاه معاصر

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

انگلستان و روسيه در ايران 1922-1919 (سخن)

انگلستان و روسیه در ایران 1922-1919

سخن

1,100,000 ریال

880,000 ریال

جامعه ‏شناسي‏ خودماني ‏( اختران)

جامعه ‏شناسی‏ خودمانی ‏

آمه

750,000 ریال

600,000 ریال

نه طبقه نه متوسط (شيرازه)

نه طبقه نه متوسط

شیرازه

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

جامعه و بازار (نشرني)

جامعه و بازار

نشر نی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

جامعه شناسي فرهنگ (ثالث)

جامعه شناسی فرهنگ

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

مباني نظريه جامعه شناختي معاصر (ثالث)

مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر

ثالث

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

اعتماد نظريه جامعه شناختي (شيرازه)

اعتماد نظریه جامعه شناختی

شیرازه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

مقالاتي در جامعه شناسي سياسي ايران (شيرازه)

مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران

شیرازه

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

دگرگوني ساختاري حوزه عمومي (افکار)

دگرگونی ساختاری حوزه عمومی

افکار

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

نخبگان و جامعه (شيرازه)

نخبگان و جامعه

شیرازه

800,000 ریال

640,000 ریال

جامعه شناسي اخلاقي هنر (سوره مهر)

جامعه شناسی اخلاقی هنر

سوره مهر

500,000 ریال

400,000 ریال

جامعه شناسي فرهنگ (کرگدن)

جامعه شناسی فرهنگ

کرگدن

1,100,000 ریال

880,000 ریال

پدرسالاري جديد: نظريه اي درباره تغييرات تحريف شده در جامعه عرب (کوير)

پدرسالاری جدید: نظریه ای درباره تغییرات تحریف شده در جامعه عرب

کویر

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

تاريخ انديشه هاي جامعه شناسي 1 (هرمس)

تاریخ اندیشه های جامعه شناسی 1

هرمس‏

1,640,000 ریال

1,312,000 ریال

تاريخ انديشه هاي جامعه شناسي 2 (هرمس)

تاریخ اندیشه های جامعه شناسی 2

هرمس‏

1,640,000 ریال

1,312,000 ریال

جامعه فرسودگي، جامعه شفافيت (ترجمان)

جامعه فرسودگی، جامعه شفافیت

ترجمان علوم انسانی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

علم جامعه اخلاق (مينوي خرد)

علم جامعه اخلاق

مینوی خرد

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي (علمي)

زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی

علمی

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

درآمدي بر تاريخ جامعه شناسي شناخت (روزگار نو)

درآمدی بر تاریخ جامعه شناسی شناخت

پگاه روزگار نو

790,000 ریال

632,000 ریال

در باب فرآيند تمدن (جامعه شناسان)

در باب فرآیند تمدن

جامعه شناسان

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

دولت و جامعه در ايران (مرکز)

دولت و جامعه در ایران

مرکز

2,650,000 ریال

2,120,000 ریال

چرا عقب مانده ايم ؟ (علم)

چرا عقب مانده ایم ؟

نشر علم

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

جامعه مصرفي و شهر پسامدرن (علمي و فرهنگي)

جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

علمی و فرهنگی

2,360,000 ریال

1,888,000 ریال

جامعه شناسي هنر (آگه)

جامعه شناسی هنر

آگه

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

سه پژوهش در جامعه شناسي هنر (نشر بان)

سه پژوهش در جامعه شناسی هنر

نشر بان

600,000 ریال

480,000 ریال

جامعه شناسي شهر (آگه)

جامعه شناسی شهر

آگه

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

در جست و جوي جامعه ي بلندمدت (نشرني)

در جست و جوی جامعه ی بلندمدت

نشر نی

800,000 ریال

640,000 ریال

بايد از جامعه دفاع کرد (اختران)

باید از جامعه دفاع کرد

آمه

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

جامعه شناسي هنر (مرکز)

جامعه شناسی هنر

مرکز

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

جامعه شناسي رمان (ماهي)

جامعه شناسی رمان

ماهی

450,000 ریال

360,000 ریال

کشاکش آرا در جامعه شناسي (نشرني)

کشاکش آرا در جامعه شناسی

نشر نی

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

جامعه:  فرهنگ و تفکر نقاد (اختران)

جامعه: فرهنگ و تفکر نقاد

آمه

450,000 ریال

360,000 ریال

نظريه جامعه شناسي (نشر ني)

نظریه جامعه شناسی

نشر نی

4,300,000 ریال

3,440,000 ریال

نظريه هاي فلسفي و جامعه شناختي در هنر (نشر ني)

نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر

نشر نی

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

جامعه خطر (ثالث)

جامعه خطر

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

جامعه شناسي سياسي (نشر ني)

جامعه شناسی سیاسی

نشر نی

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

جامعه شناسي پست مدرنيسم (مرکز)

جامعه شناسی پست مدرنیسم

مرکز

3,690,000 ریال

2,952,000 ریال

مباني جامعه شناسي هنر (نشر ني)

مبانی جامعه شناسی هنر

نشر نی

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

جامعه شناسي خودکامگي (نشر ني)

جامعه شناسی خودکامگی

نشر نی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

مقدمه اي بر پژوهش در جامعه شناسي خانواده در ايران (نشرني)

مقدمه ای بر پژوهش در جامعه شناسی خانواده در ایران

نشر نی

860,000 ریال

688,000 ریال

دعوت به جامعه شناسي: نگاهي انسان گرايانه (ثالث)

دعوت به جامعه شناسی: نگاهی انسان گرایانه

ثالث

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

جامعه شناسي دين ماکس وبر (ثالث)

جامعه شناسی دین ماکس وبر

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

جامعه شناسي روسپي گري (کتاب پارسه)

جامعه شناسی روسپی گری

کتاب پارسه

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

ده پرسش از ديدگاه جامعه شناسي (نشر ني)

ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی

نشر نی

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

قرآن، جامعه، تاريخ، فرهنگ (آرما)

قرآن، جامعه، تاریخ، فرهنگ

آرما

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

مقاله هايي درباره جامعه شناسي شناخت (ثالث)

مقاله هایی درباره جامعه شناسی شناخت

ثالث

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

درآمدي بر فهم جامعه ي مدرن 4 (آگه)

درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 4

آگه

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

قانون شرع و جامعه ايران (تاريخ ايران)

قانون شرع و جامعه ایران

تاریخ ایران

900,000 ریال

720,000 ریال

نظريه ي اجتماعي و روان کاوي (گام نو)

نظریه ی اجتماعی و روان کاوی

گام نو

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

به سوي جامعه اي عقلاني (شيرازه)

به سوی جامعه ای عقلانی

شیرازه

950,000 ریال

760,000 ریال

جامعه شناسي تاريخي نخبگان ايران، ترکيه و ژاپن عصر مدرن (طرح نو)

جامعه شناسی تاریخی نخبگان ایران، ترکیه و ژاپن عصر مدرن

طرح نو

900,000 ریال

765,000 ریال

جامعه مدني و کرونا (کتاب پارسه)

جامعه مدنی و کرونا

کتاب پارسه

640,000 ریال

512,000 ریال

جامعه مدني آزادي، اقتصاد و سياست (مينوي خرد)

جامعه مدنی آزادی، اقتصاد و سیاست

مینوی خرد

575,000 ریال

460,000 ریال

مجله شبکه آفتاب 50 (ماهنامه فرهنگ و جامعه-بهمن و اسفند 98)

مجله شبکه آفتاب 50

شبکه آفتاب

250,000 ریال

200,000 ریال

علم، ايمان و جامعه (شب خيز)

علم، ایمان و جامعه

نشر شب خیز

290,000 ریال

232,000 ریال

قواعد روش جامعه شناسي (آگاه)

قواعد روش جامعه شناسی

آگاه

900,000 ریال

720,000 ریال

جامعه شناسي نوربرت الياس (نشرني)

جامعه شناسی نوربرت الیاس

نشر نی

280,000 ریال

224,000 ریال

جامعه شناسي پس از پست مدرنيسم (ماهريس)

جامعه شناسی پس از پست مدرنیسم

ماهریس

420,000 ریال

336,000 ریال

ميزانسن ميدان عميق (جامعه نو)

میزانسن میدان عمیق

جامعه نو

80,000 ریال

64,000 ریال

دگرگوني اجتماعي و فيلم هاي سينمايي در ايران (آگه)

دگرگونی اجتماعی و فیلم های سینمایی در ایران

آگه

350,000 ریال

280,000 ریال

درآمدي بر جامعه شناسي سياسي رفتار راي دهي (نگاه معاصر)

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی رفتار رای دهی

نگاه معاصر

670,000 ریال

536,000 ریال

جامعه شناسي موسيقي (انديشه احسان)

جامعه شناسی موسیقی

اندیشه احسان

410,000 ریال

328,000 ریال

مباحثي درباره جامعه شناسي محيط زيست (ثالث)

مباحثی درباره جامعه شناسی محیط زیست

ثالث

685,000 ریال

548,000 ریال

ستون هاي جامعه (قطره)

ستون های جامعه

قطره

280,000 ریال

224,000 ریال

صميميت و قدرت (آرادمان)

صمیمیت و قدرت

آرادمان

270,000 ریال

216,000 ریال

جامعه شناسي اثبات رياضي  (نشرني)

جامعه شناسی اثبات ریاضی

نشر نی

150,000 ریال

120,000 ریال

جامعه آرماني جامعه بحراني (کتاب پارسه)

جامعه آرمانی جامعه بحرانی

کتاب پارسه

295,000 ریال

236,000 ریال

جامعه شناسي تاريخ اقدام عمومي (مرکز)

جامعه شناسی تاریخ اقدام عمومی

مرکز

198,000 ریال

158,400 ریال

پسا مدرنيسم و جامعه ي مصرفي (پژواک)

پسا مدرنیسم و جامعه ی مصرفی

50,000 ریال

40,000 ریال

گذار به موج سوم جامعه شناسي (نگاه)

گذار به موج سوم جامعه شناسی

نگاه

160,000 ریال

128,000 ریال

جامعه، فرهنگ، ادبيات: لوسين گلدمن (چشمه)

جامعه، فرهنگ، ادبیات: لوسین گلدمن

چشمه

580,000 ریال

493,000 ریال

برآمدن جامعه شناسي تاريخي (مرواريد)

برآمدن جامعه شناسی تاریخی

مروارید

147,000 ریال

117,600 ریال

شکاف هاي جامعه ي ايراني (آگاه)

شکاف های جامعه ی ایرانی

آگاه

390,000 ریال

312,000 ریال

مفاهيم اساسي جامعه شناسي (مرکز)

مفاهیم اساسی جامعه شناسی

مرکز

425,000 ریال

340,000 ریال

جامعه ي سالم  (بهجت)

جامعه ی سالم

بهجت

500,000 ریال

400,000 ریال

جامعه شناسي کودکي (ثالث)

جامعه شناسی کودکی

ثالث

320,000 ریال

256,000 ریال

اصول و مسائل جامعه شناسي ( آمه)

اصول و مسائل جامعه شناسی

آمه

80,000 ریال

64,000 ریال

مباني جامعه شناسي معرفت (نشرني)

مبانی جامعه شناسی معرفت

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

نقل قول هاي کليدي در جامعه شناسي (ثالث)

نقل قول های کلیدی در جامعه شناسی

ثالث

180,000 ریال

144,000 ریال

جامعه شناسي جوانان ايران (آگه)

جامعه شناسی جوانان ایران

آگه

350,000 ریال

280,000 ریال

متفکران بزرگ جامعه شناسي (مرکز)

متفکران بزرگ جامعه شناسی

مرکز

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال

جامعه شناسي سياسي معاصر (کوير)

جامعه شناسی سیاسی معاصر

کویر

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

جامعه شناسي سياسي: شکاف هاي اجتماعي (کوير)

جامعه شناسی سیاسی: شکاف های اجتماعی

کویر

570,000 ریال

456,000 ریال

مدلي براي تحول در کسب و کار دولت و جامعه (نشرني)

مدلی برای تحول در کسب و کار دولت و جامعه

نشر نی

100,000 ریال

80,000 ریال

علم و جامعه شناسي معرفت (نشرني)

علم و جامعه شناسی معرفت

نشر نی

24,000 ریال

19,200 ریال

نسل ايکس (نشرني)

نسل ایکس

نشر نی

20,000 ریال

16,000 ریال

مباني جامعه شناسي ارتباطات (نشرني)

مبانی جامعه شناسی ارتباطات

نشر نی

280,000 ریال

224,000 ریال

فساد و مقبوليت قانون (نشر ني)

فساد و مقبولیت قانون

نشر نی

260,000 ریال

208,000 ریال

نيلوفر غمگين: درآمدي بر جامعه شناسي شعر خوزستان  (مهر و دل )

نیلوفر غمگین: درآمدی بر جامعه شناسی شعر خوزستان

مهر و دل

900,000 ریال

720,000 ریال

مردم شناسي جامعه تهران قديم (سخن)

مردم شناسی جامعه تهران قدیم

سخن

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

جامعه شناسي ورزش (انديشه احسان)

جامعه شناسی ورزش

اندیشه احسان

340,000 ریال

272,000 ریال

جامعه شناسي تمدن (ترجمان)

جامعه شناسی تمدن

ترجمان علوم انسانی

1,070,000 ریال

856,000 ریال

مسائل جامعه شناسي (آس)

مسائل جامعه شناسی

آس

730,000 ریال

584,000 ریال

درآمدي بر جامعه شناسي حافظه (تيسا)

درآمدی بر جامعه شناسی حافظه

تیسا

899,000 ریال

719,200 ریال

جامعه شناسي اقتصاد دين (نقد فرهنگ)

جامعه شناسی اقتصاد دین

نقد فرهنگ

500,000 ریال

400,000 ریال

جامعه شناسي جنگ (علمي و فرهنگي)

جامعه شناسی جنگ

علمی و فرهنگی

75,000 ریال

60,000 ریال

ساحت قدس، وجود و تاريخ 3 (نقد فرهنگ)

ساحت قدس، وجود و تاریخ 3

نقد فرهنگ

1,000,000 ریال

800,000 ریال

آيا آموزش مي تواند جامعه را تغيير دهد؟ (آگاه)

آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد؟

آگاه

400,000 ریال

320,000 ریال

فرهنگ از ديدگاه جامعه شناختي (سروش)

فرهنگ از دیدگاه جامعه شناختی

سروش

400,000 ریال

320,000 ریال

دنياي بسته (سرايي)

دنیای بسته

سرایی

850,000 ریال

680,000 ریال

قدم اول: جامعه شناسي (شيرازه کتاب ما)

قدم اول: جامعه شناسی

شیرازه

350,000 ریال

280,000 ریال

زيبايي شناسي و جامعه شناسي هنر (فرهنگستان هنر)

زیبایی شناسی و جامعه شناسی هنر

فرهنگستان هنر

95,000 ریال

76,000 ریال

جامعه شناسي (نشرني)

جامعه شناسی

نشر نی

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

مقدمات جامعه شناسي مارتين البرو (نشرني)

مقدمات جامعه شناسی مارتین البرو

نشر نی

380,000 ریال

304,000 ریال

مکتب فرانکفورت و جامعه شناسي معرفت (گام نو)

مکتب فرانکفورت و جامعه شناسی معرفت

گام نو

120,000 ریال

96,000 ریال

جامعه و بازار در عصر ناصري (تاريخ ايران)

جامعه و بازار در عصر ناصری

تاریخ ایران

600,000 ریال

480,000 ریال

جامعه بازار (روزگار نو)

جامعه بازار

روزگار نو

440,000 ریال

352,000 ریال

جامعه فرسودگي (پايان)

جامعه فرسودگی

پایان

180,000 ریال

144,000 ریال

دين، قدرت، جامعه (هرمس)

دین، قدرت، جامعه

هرمس‏

950,000 ریال

760,000 ریال

زيباشناسي هگل: هنر، اسطوره و جامعه (نقش جهان)

زیباشناسی هگل: هنر، اسطوره و جامعه

نقش جهان

190,000 ریال

152,000 ریال

کتاب انسان شناخت: مونتسکيو و روسو پيشگامان جامعه شناسي (تيسا)

کتاب انسان شناخت: مونتسکیو و روسو پیشگامان جامعه شناسی

تیسا

189,000 ریال

151,200 ریال

تئاتر و جامعه (فرهنگ نشر نو)

تئاتر و جامعه

فرهنگ نشر نو

800,000 ریال

800,000 ریال

آگاهي و جامعه (علمي و فرهنگي)

آگاهی و جامعه

علمی و فرهنگی

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

عکس هاي يادگاري با جامعه مدني (روزنه)

عکس های یادگاری با جامعه مدنی

روزنه

470,000 ریال

376,000 ریال

هويت ملي و جامعه اطلاعاتي (نگاه معاصر)

هویت ملی و جامعه اطلاعاتی

نگاه معاصر

100,000 ریال

80,000 ریال

درس هايي از جامعه شناسي پي ير بورديو (آگه)

درس هایی از جامعه شناسی پی یر بوردیو

آگه

330,000 ریال

264,000 ریال

اصول جامعه شناسي تحليلي (آگه)

اصول جامعه شناسی تحلیلی

آگه

240,000 ریال

192,000 ریال

در آمدي بر فهم جامعه ي مدرن1  (آگه)

در آمدی بر فهم جامعه ی مدرن1

آگه

880,000 ریال

704,000 ریال

درآمدي بر فهم جامعه ي مدرن3  (آگه)

درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن3

آگه

820,000 ریال

656,000 ریال

درآمدي بر فهم جامعه ي مدرن2 (آگه)

درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن2

آگه

750,000 ریال

600,000 ریال

نظريه هاي روز جامعه شناسي (آگه)

نظریه های روز جامعه شناسی

آگه

600,000 ریال

480,000 ریال

کتابشناسي انتقادي جامعه شناسي تشيع (نگاه معاصر)

کتابشناسی انتقادی جامعه شناسی تشیع

نگاه معاصر

580,000 ریال

464,000 ریال

مباني جامعه شناسي سياسي (آگه)

مبانی جامعه شناسی سیاسی

آگه

380,000 ریال

304,000 ریال

تاريخ جامعه شناسي (نگاه معاصر)

تاریخ جامعه شناسی

نگاه معاصر

120,000 ریال

96,000 ریال

چراغ ديوژن در جامعه مدرن (نگاه معاصر)

چراغ دیوژن در جامعه مدرن

نگاه معاصر

190,000 ریال

152,000 ریال

منتقدان جامعه (مهرويستا)

منتقدان جامعه

مهرویستا

80,000 ریال

64,000 ریال

کندوکاوي در جامعه شناسي ادبيات فرهنگ ارشاد (آگه)

کندوکاوی در جامعه شناسی ادبیات فرهنگ ارشاد

آگاه

530,000 ریال

424,000 ریال

اخلاق دين و جامعه خوب (نگاه معاصر)

اخلاق دین و جامعه خوب

نگاه معاصر

200,000 ریال

160,000 ریال

جامعه ي انفورماتيک و سرمايه داري (آگه)

جامعه ی انفورماتیک و سرمایه داری

آگه

70,000 ریال

56,000 ریال

جامعه شناسي شادي (آگاه)

جامعه شناسی شادی

آگاه

280,000 ریال

224,000 ریال

ايدئولوژي: برنامه ي درسي و جامعه شناسي نوين آموزش (آگاه)

ایدئولوژی: برنامه ی درسی و جامعه شناسی نوین آموزش

آگاه

350,000 ریال

280,000 ریال

علم در جامعه: مقدمه اي بر مطالعات اجتماعي علم (آگاه)

علم در جامعه: مقدمه ای بر مطالعات اجتماعی علم

آگاه

320,000 ریال

256,000 ریال

عواطف در جامعه و فرهنگ ايراني (آگاه)

عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی

آگاه

650,000 ریال

520,000 ریال

جامعه شناسي سياسي آموزش بزرگ سالان (انديشه احسان )

جامعه شناسی سیاسی آموزش بزرگ سالان

اندیشه احسان

330,000 ریال

264,000 ریال

جامعه شناسي هنرهاي دستي زنان ايران زمين (انديشه احسان )

جامعه شناسی هنرهای دستی زنان ایران زمین

اندیشه احسان

550,000 ریال

440,000 ریال

جامعه شناسي قتل (انديشه احسان)

جامعه شناسی قتل

اندیشه احسان

530,000 ریال

424,000 ریال

بانک سوالات حوزه هاي جامعه شناسي (انديشه احسان)

بانک سوالات حوزه های جامعه شناسی

اندیشه احسان

450,000 ریال

360,000 ریال

سياست و جامعه شناسي در تفکر ماکس وبر (انديشه احسان)

سیاست و جامعه شناسی در تفکر ماکس وبر

اندیشه احسان

150,000 ریال

120,000 ریال

انديشه هاي بنيادي در جامعه شناسي (نشرني)

اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی

نشر نی

680,000 ریال

544,000 ریال

جامعه انسان شناسي اديان (نشر ني)

جامعه انسان شناسی ادیان

نشر نی

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران (نگاه معاصر)

دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران

نگاه معاصر

800,000 ریال

640,000 ریال

جامعه شناسي مردم مدار جامعه شناسي در قرن بيست و يکم (نشر ني)

جامعه شناسی مردم مدار جامعه شناسی در قرن بیست و یکم

نشر نی

270,000 ریال

216,000 ریال

جامعه شناسي شناخت کارل مانهايم (قطره)

جامعه شناسی شناخت کارل مانهایم

قطره

370,000 ریال

296,000 ریال

مطالعاتي در آثار جامعه شناسان کلاسيک - 2 جلدي (مرکز)

مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک - 2 جلدی

مرکز

495,000 ریال

396,000 ریال

جامعه شناسي سليقه (مرکز)

جامعه شناسی سلیقه

مرکز

149,000 ریال

119,200 ریال

مارکسيسم جامعه شناسانه (نشر ني)

مارکسیسم جامعه شناسانه

نشر نی

580,000 ریال

464,000 ریال

گفتمان و جامعه (نشر ني)

گفتمان و جامعه

نشر نی

140,000 ریال

112,000 ریال

درآمدي بر روان شناسي اجتماعي (نشر ني)

درآمدی بر روان شناسی اجتماعی

نشر نی

240,000 ریال

192,000 ریال

جامعه شناسي تالکوت پارسونز (نشرني)

جامعه شناسی تالکوت پارسونز

نشر نی

200,000 ریال

160,000 ریال

تحليل نظري و تطبيقي در جامعه شناسي (نشر ني)

تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه شناسی

نشر نی

280,000 ریال

224,000 ریال

ماکس وبر و جامعه شناسي شناخت (قطره)

ماکس وبر و جامعه شناسی شناخت

قطره

155,000 ریال

124,000 ریال

کارل مارکس و جامعه شناسي شناخت (قطره)

کارل مارکس و جامعه شناسی شناخت

قطره

580,000 ریال

464,000 ریال

جامعه شناسي مردم مدار در کارزار عمل (نشر ني)

جامعه شناسی مردم مدار در کارزار عمل

نشر نی

350,000 ریال

280,000 ریال

جامعه و دانش (لاهيتا)

جامعه و دانش

لاهیتا

280,000 ریال

224,000 ریال

جامعه شناسي آنتوني گيدنز2 جلدي (نشر ني)

جامعه شناسی آنتونی گیدنز2 جلدی

نشر نی

9,600,000 ریال

7,680,000 ریال