نتایج جستجو برای نظریه

فیلترها

فهم طبقه

اریک الین رایت

650,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ یکم

328 صفحه insert_drive_file
فهم طبقه
%

نظام اشیا

ژان بودریار

385,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ هفتم

228 صفحه insert_drive_file
نظام اشیا
%

جامعه مصرفی

ژان بودریار

680,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ یازدهم

330 صفحه insert_drive_file
جامعه مصرفی
%

اراده به دانستن

میشل فوکو

460,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پانزدهم

184 صفحه insert_drive_file
اراده به دانستن
%

نظریه توسعه

جان ندروین پیترز

450,000 ریال

ناشر: نشر گل آذین

چاپ دوم

384 صفحه insert_drive_file
نظریه توسعه
%

جامعه شناسی سیاسی

حسین بشیریه

560,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ بیست و نهم

352 صفحه insert_drive_file
جامعه شناسی سیاسی
%