فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای نظریه

دسته بندی ها

(1)
(131)

موضوع های اصلی

(1)
(119)
(1)
(6)
(5)

موضوع های فرعی

(2)
(3)
(1)
(3)
(6)
(1)
(113)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(2)
(4)
(12)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(16)
(1)
(2)
(10)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
132 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای نظریه

دسته بندی ها

(1)
(131)

موضوع های اصلی

(1)
(119)
(1)
(6)
(5)

موضوع های فرعی

(2)
(3)
(1)
(3)
(6)
(1)
(113)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(2)
(4)
(12)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(16)
(1)
(2)
(10)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
132 محصول
مقدمه اي بر نظريه اجتماعي معاصر (لوگوس)

مقدمه ای بر نظریه اجتماعی معاصر

لوگوس

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

واقعيتمداري (روزبهان )

واقعیتمداری

روزبهان

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

استدلال آماري در جامعه شناسي (علمي)

استدلال آماری در جامعه شناسی

علمی

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

خنده رهايي بخش (ثالث)

خنده رهایی بخش

ثالث

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

فلسفه ها و فرهنگ ها (ثالث)

فلسفه ها و فرهنگ ها

ثالث

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

اخلاق در ايران بين زمين و آسمان (کتاب پارسه)

اخلاق در ایران بین زمین و آسمان

کتاب پارسه

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

جامعه شناسي پست مدرنيسم (ققنوس)

جامعه شناسی پست مدرنیسم

ققنوس

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

جريان هاي اصلي در مارکسيسم جلد 3 (اختران)

جریان های اصلی در مارکسیسم جلد 3

اختران

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

گزيده مطالعات شهري (نشر ني)

گزیده مطالعات شهری

نشر نی

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

به طعم فرهنگ (ثالث)

به طعم فرهنگ

ثالث

780,000 ریال

624,000 ریال

آيا قرن آمريکا به پايان رسيده است؟ (دنياي اقتصاد)

آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

800,000 ریال

جامعه شناسي سياسي چيست؟ (زندگي روزانه)

جامعه شناسی سیاسی چیست؟

زندگی روزانه

1,440,000 ریال

1,152,000 ریال

بازخواني شهر: حکمراني شهري (روزبهان)

بازخوانی شهر: حکمرانی شهری

روزبهان

3,890,000 ریال

3,112,000 ریال

مباني علم نظريه شناسي (نقد فرهنگ)

مبانی علم نظریه شناسی

نقد فرهنگ

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

تئوري هاي توطئه (طرح نو)

تئوری های توطئه

طرح نو

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال

چه شد؟ (اگر)

چه شد؟

اگر

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

شب پرولترها (شيرازه)

شب پرولترها

شیرازه

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

وقتي نيروهاي چپ در صحنه نيستند (اشاره)

وقتی نیروهای چپ در صحنه نیستند

اشاره

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

سلب مالکيت شدگان (نگاه)

سلب مالکیت شدگان

نگاه

650,000 ریال

520,000 ریال

غرق شدن تمدن ها (فرهنگ معاصر)

غرق شدن تمدن ها

فرهنگ معاصر

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

گفت و گوهاي توسعه جلد 2 (طرح نو)

گفت و گوهای توسعه جلد 2

طرح نو

1,000,000 ریال

850,000 ریال

بحران هاي هويت (شيرازه)

بحران های هویت

شیرازه

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

افسانه فردگرايي(بيدگل)

افسانه فردگرایی

بیدگل

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

با هم بودن (شيرازه)

با هم بودن

شیرازه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

کرونا و جامعه مدني در ايران (کتاب پارسه)

کرونا و جامعه مدنی در ایران

کتاب پارسه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

جامعه شناسي فرهنگي (نشرني)

جامعه شناسی فرهنگی

نشر نی

1,280,000 ریال

1,024,000 ریال

آرمان ايرانشهر (جهان کتاب)

آرمان ایرانشهر

جهان کتاب

700,000 ریال

560,000 ریال

مختصر مفيد 20 : نظريه ي انتقادي ( ماهي)

مختصر مفید 20 : نظریه ی انتقادی

ماهی

500,000 ریال

400,000 ریال

جامعه شناسي اعتياد (کتاب پارسه)

جامعه شناسی اعتیاد

کتاب پارسه

4,950,000 ریال

3,960,000 ریال

نظريه توسعه (گل آذين)

نظریه توسعه

نشر گل آذین

1,100,000 ریال

880,000 ریال

قوانين مغز (طرح نقد)

قوانین مغز

طرح نقد

1,650,000 ریال

1,485,000 ریال

من آنچه شرط بلاغ است  (اختران)

من آنچه شرط بلاغ است

آمه

750,000 ریال

600,000 ریال

کنش فرهنگي براي آزادي (خوارزمي)

کنش فرهنگی برای آزادی

خوارزمی

800,000 ریال

680,000 ریال

کارگران بي طبقه (آگاه)

کارگران بی طبقه

آگاه

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

نظريه هاي کلاسيک جامعه شناسي (نشرني)

نظریه های کلاسیک جامعه شناسی

نشر نی

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

صداي زمانه (اختران)

صدای زمانه

آمه

800,000 ریال

640,000 ریال

نقد ايدئولوژي (اختران)

نقد ایدئولوژی

آمه

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

مرزهاي عقلانيت (کتاب پارسه)

مرزهای عقلانیت

کتاب پارسه

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر (علمي)

نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر

تمدن علمی

9,500,000 ریال

7,600,000 ریال

جامعه شناسي (گيدنز- ني)

جامعه شناسی

نشر نی

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

گزيده نوشته هاي کارل مارکس (نگاه)

گزیده نوشته های کارل مارکس

نگاه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

نظام اشيا (ثالث)

نظام اشیا

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

تمايز: نقد اجتماعي قضاوت هاي ذوقي (ثالث)

تمایز: نقد اجتماعی قضاوت های ذوقی

ثالث

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

جامعه مصرفي (ثالث)

جامعه مصرفی

ثالث

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

جامعه شناسي دين (ثالث)

جامعه شناسی دین

ثالث

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

گريز از آزادي (مرواريد)

گریز از آزادی

مروارید

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

پي نکته هايي بر جامعه شناسي خودماني (اختران)

پی نکته هایی بر جامعه شناسی خودمانی

آمه

700,000 ریال

560,000 ریال

يادداشت هاي پايان قرن (انسان شناسي)

یادداشت های پایان قرن

انسان شناسی

920,000 ریال

736,000 ریال

جامعه و گفتمان (نگاه معاصر)

جامعه و گفتمان

نگاه معاصر

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

گفتمان و بافت (نگاه معاصر)

گفتمان و بافت

نگاه معاصر

1,200,000 ریال

960,000 ریال

جامعه ‏شناسي‏ خودماني ‏( اختران)

جامعه ‏شناسی‏ خودمانی ‏

آمه

750,000 ریال

600,000 ریال

مردم در برابر دموکراسي (طرح نو)

مردم در برابر دموکراسی

طرح نو

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال

نظريه سنجش در علوم اجتماعي ارزيابي پاياني و اعتبار (نشر ني)

نظریه سنجش در علوم اجتماعی ارزیابی پایانی و اعتبار

نشر نی

400,000 ریال

320,000 ریال

اعتماد نظريه جامعه شناختي (شيرازه)

اعتماد نظریه جامعه شناختی

شیرازه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

بررسي روان شناختي خودکامگي (روشنگران)

بررسی روان شناختی خودکامگی

روشنگران و مطالعات زنان

1,200,000 ریال

960,000 ریال

مفهوم نقد در نهضت هاي تجددخواه جهان عرب (علمي و فرهنگي)

مفهوم نقد در نهضت های تجددخواه جهان عرب

علمی و فرهنگی

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

مفاهيم علوم اجتماعي 1: دمکراسي (آشيان)

مفاهیم علوم اجتماعی 1: دمکراسی

آشیان

550,000 ریال

440,000 ریال

موج سوم (فرهنگ نشر نو)

موج سوم

فرهنگ نشر نو

4,800,000 ریال

4,800,000 ریال

جامعه مصرفي و شهر پسامدرن (علمي و فرهنگي)

جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

علمی و فرهنگی

2,360,000 ریال

1,888,000 ریال

خشونت و نظم هاي اجتماعي (روزنه)

خشونت و نظم های اجتماعی

روزنه

3,000,000 ریال

2,700,000 ریال

رازوري زنانه (نگاه معاصر)

رازوری زنانه

نگاه معاصر

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

قرار داد اجتماعي (آگه)

قرار داد اجتماعی

آگه

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

جامعه شناسي هنر (آگه)

جامعه شناسی هنر

آگه

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

تقدير ما تدبير ما (نگاه معاصر)

تقدیر ما تدبیر ما

نگاه معاصر

800,000 ریال

640,000 ریال

معناي زندگي (نگاه معاصر)

معنای زندگی

نگاه معاصر

900,000 ریال

720,000 ریال

نظريه اي درباره مدرنيته (نگاه معاصر)

نظریه ای درباره مدرنیته

نگاه معاصر

1,200,000 ریال

960,000 ریال

تاملي در مدرنيته ايراني (ثالث)

تاملی در مدرنیته ایرانی

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

جستارهايي درباره فرويد (ثالث)

جستارهایی درباره فروید

ثالث

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

مي توان دموکراسي را نجات داد (ثالث)

می توان دموکراسی را نجات داد

ثالث

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

کشاکش آرا در جامعه شناسي (نشرني)

کشاکش آرا در جامعه شناسی

نشر نی

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

سياست و خرد (مصدق)

سیاست و خرد

جامی

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

جامعه:  فرهنگ و تفکر نقاد (اختران)

جامعه: فرهنگ و تفکر نقاد

آمه

450,000 ریال

360,000 ریال

نظريه جامعه شناسي (نشر ني)

نظریه جامعه شناسی

نشر نی

4,300,000 ریال

3,440,000 ریال

جهان لغزنده است  (کتاب پارسه)

جهان لغزنده است

کتاب پارسه

850,000 ریال

680,000 ریال

جامعه شناسي سياسي (نشر ني)

جامعه شناسی سیاسی

نشر نی

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

عدالت (مرکز)

عدالت

مرکز

1,780,000 ریال

1,424,000 ریال

نظريه اي در باب عدالت (مرکز)

نظریه ای در باب عدالت

مرکز

4,900,000 ریال

3,920,000 ریال

اراده به دانستن (نشر ني)

اراده به دانستن

نشر نی

960,000 ریال

768,000 ریال

نظام آموزشي و ساختن ايران مدرن (سينا)

نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن

حکمت سینا

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

نظريه باز توليد اجتماعي بازترسيم طبقه، بازتمرکز بر ستم (خوب)

نظریه باز تولید اجتماعی بازترسیم طبقه، بازتمرکز بر ستم

خوب

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

نظريه بازي ها (نشر ني)

نظریه بازی ها

نشر نی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

جامعه مدني و کرونا (کتاب پارسه)

جامعه مدنی و کرونا

کتاب پارسه

640,000 ریال

512,000 ریال

جامعه شناسي نوربرت الياس (نشرني)

جامعه شناسی نوربرت الیاس

نشر نی

280,000 ریال

224,000 ریال

فهم طبقه (آگاه)

فهم طبقه

آگاه

1,050,000 ریال

840,000 ریال

پي ير بورديو/اختران

پی یر بوردیو/اختران

آمه

115,000 ریال

92,000 ریال

ديرينه شناسي دانش (نشرني)

دیرینه شناسی دانش

نشر نی

950,000 ریال

760,000 ریال

آخر زمان (ثالث)

آخر زمان

ثالث

115,000 ریال

92,000 ریال

جامعه شناسي تاريخ اقدام عمومي (مرکز)

جامعه شناسی تاریخ اقدام عمومی

مرکز

198,000 ریال

158,400 ریال

پسا مدرنيسم و جامعه ي مصرفي (پژواک)

پسا مدرنیسم و جامعه ی مصرفی

50,000 ریال

40,000 ریال

شرايط امکان علوم اجتماعي در فلسفه غرب و فلسفه متاخر اسلامي (ثالث)

شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفه غرب و فلسفه متاخر اسلامی

ثالث

320,000 ریال

256,000 ریال

تئودور آدورنو (اختران)

تئودور آدورنو

آمه

70,000 ریال

56,000 ریال

سوژه گفتمان و علوم انساني (دات)

سوژه گفتمان و علوم انسانی

دات

98,000 ریال

78,400 ریال

نظريه هاي مردانگي (پژواک)

نظریه های مردانگی

پژواک

120,000 ریال

96,000 ریال

ناسيوناليسم و مدرنيسم (ثالث)

ناسیونالیسم و مدرنیسم

ثالث

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

اخلاق پروتستاني و روح سرمايه داري (جامي)

اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری

جامی

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

نقل قول هاي کليدي در جامعه شناسي (ثالث)

نقل قول های کلیدی در جامعه شناسی

ثالث

180,000 ریال

144,000 ریال

در سايه ي اکثريت هاي خاموش (مرکز)

در سایه ی اکثریت های خاموش

مرکز

520,000 ریال

416,000 ریال

گذار از کشاورزي سنتي (نشرني)

گذار از کشاورزی سنتی

نشر نی

80,000 ریال

64,000 ریال

عليه اخاذي مضاعف

علیه اخاذی مضاعف پناهجویان، ترور و دیگر دردسرهای مضاعف به همسایگان

ققنوس

270,000 ریال

229,500 ریال

پاندمي کوويد-19 جهان را تکان مي دهد (مانيا هنر)

پاندمی کووید-19 جهان را تکان می دهد

مانیا هنر

330,000 ریال

264,000 ریال

جادوگران، بدکاره گان و ساحران: انگاره ديو در ايران باستان (فرهامه)

جادوگران، بدکاره گان و ساحران: انگاره دیو در ایران باستان

فرهامه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

مقدمات جامعه شناسي مارتين البرو (نشرني)

مقدمات جامعه شناسی مارتین البرو

نشر نی

380,000 ریال

304,000 ریال

مکتب فرانکفورت و جامعه شناسي معرفت (گام نو)

مکتب فرانکفورت و جامعه شناسی معرفت

گام نو

120,000 ریال

96,000 ریال

مفاهيم علوم اجتماعي 7: پوپوليسم (آشيان)

مفاهیم علوم اجتماعی 7: پوپولیسم

آشیان

300,000 ریال

240,000 ریال

مدارا و مدنيت (نگاه معاصر)

مدارا و مدنیت

نگاه معاصر

360,000 ریال

288,000 ریال

سيماي فکري ماکس وبر (هرمس)

سیمای فکری ماکس وبر

هرمس‏

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

رويکردهايي به تحليل طبقاتي (لاهيتا)

رویکردهایی به تحلیل طبقاتی

لاهیتا

600,000 ریال

480,000 ریال

آزادي و ضرورت: زيستن در ناسازه (نگاه معاصر)

آزادی و ضرورت: زیستن در ناسازه

نگاه معاصر

140,000 ریال

112,000 ریال

مفاهيم بنيادي نظريه ي اجتماعي کلاسيک (آگه)

مفاهیم بنیادی نظریه ی اجتماعی کلاسیک

آگه

240,000 ریال

192,000 ریال

اصول جامعه شناسي تحليلي (آگه)

اصول جامعه شناسی تحلیلی

آگه

240,000 ریال

192,000 ریال

درآمدي تاريخي بر نظريه ي اجتماعي (آگه)

درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی

آگه

650,000 ریال

520,000 ریال

مفاهيم بنيادي نظريه ي فرهنگي (آگاه)

مفاهیم بنیادی نظریه ی فرهنگی

آگه

550,000 ریال

440,000 ریال

نظريه هاي روز جامعه شناسي (آگه)

نظریه های روز جامعه شناسی

آگه

600,000 ریال

480,000 ریال

مباني جامعه شناسي سياسي (آگه)

مبانی جامعه شناسی سیاسی

آگه

380,000 ریال

304,000 ریال

تاريخ جامعه شناسي (نگاه معاصر)

تاریخ جامعه شناسی

نگاه معاصر

120,000 ریال

96,000 ریال

هويت به مثابه آزادي (نگاه معاصر)

هویت به مثابه آزادی

نگاه معاصر

100,000 ریال

80,000 ریال

ساخت شکني دورکيم (مهرويستا)

ساخت شکنی دورکیم

مهرویستا

120,000 ریال

96,000 ریال

روش تطبيقي فراسوي راهبردهاي کمي و کيفي (آگه)

روش تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی و کیفی

آگه

260,000 ریال

208,000 ریال

روش پژوهش تطبيقي (آگه)

روش پژوهش تطبیقی

آگه

110,000 ریال

88,000 ریال

فلسفه علوم اجتماعي (آگه)

فلسفه علوم اجتماعی

آگه

1,120,000 ریال

896,000 ریال

جامعه ي انفورماتيک و سرمايه داري (آگه)

جامعه ی انفورماتیک و سرمایه داری

آگه

70,000 ریال

56,000 ریال

روش تحقيق کيفي در علوم اجتماعي (آگاه)

روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی

آگاه

1,020,000 ریال

816,000 ریال

جامعه شناسي شادي (آگاه)

جامعه شناسی شادی

آگاه

280,000 ریال

224,000 ریال

گفتمان (انديشه احسان)

گفتمان

اندیشه احسان

330,000 ریال

264,000 ریال

سياست و جامعه شناسي در تفکر ماکس وبر (انديشه احسان)

سیاست و جامعه شناسی در تفکر ماکس وبر

اندیشه احسان

150,000 ریال

120,000 ریال

وقتي به فوتبال فکر مي کنيم به چه فکر مي کنيم (گوتنبرگ)

وقتی به فوتبال فکر می کنیم به چه فکر می کنیم

گوتنبرگ

275,000 ریال

220,000 ریال

علم و تبعيض جنسيتي (آموت)

علم و تبعیض جنسیتی

آموت

330,000 ریال

264,000 ریال

پارادايم کثرت گرا: بيم ها و اميد ها (اختران)

پارادایم کثرت گرا: بیم ها و امید ها

آمه

100,000 ریال

80,000 ریال

جامعه شناسي سليقه (مرکز)

جامعه شناسی سلیقه

مرکز

149,000 ریال

119,200 ریال

ريشه ها و انديشه ها (مهرويستا)

ریشه ها و اندیشه ها

مهرویستا

600,000 ریال

480,000 ریال

درسي درباره درس (نشرني)

درسی درباره درس

نشر نی

280,000 ریال

224,000 ریال

جامعه شناسي آنتوني گيدنز2 جلدي (نشر ني)

جامعه شناسی آنتونی گیدنز2 جلدی

نشر نی

9,600,000 ریال

7,680,000 ریال