نتایج جستجو برای نظریه

فیلترها

فهم طبقه

اریک الین رایت

892,500 ریال

ناشر: آگاه

چاپ دوم

328 صفحه insert_drive_file
%

نظام اشیا

ژان بودریار

825,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ دهم

228 صفحه insert_drive_file
%

جامعه مصرفی

ژان بودریار

825,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ سیزدهم

330 صفحه insert_drive_file
%

اراده به دانستن

میشل فوکو

464,800 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ شانزدهم

184 صفحه insert_drive_file
%

788,500 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

312 صفحه insert_drive_file
%

قرار داد اجتماعی

ژان ژاک روسو

1,615,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ سیزدهم

584 صفحه insert_drive_file
%