نتایج جستجو برای ����������

فیلترها

نظام اشیا

ژان بودریار

615,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ هشتم

228 صفحه insert_drive_file
%

جامعه مصرفی

ژان بودریار

825,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ سیزدهم

330 صفحه insert_drive_file
%

اراده به دانستن

میشل فوکو

420,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ شانزدهم

184 صفحه insert_drive_file
%

نظریه توسعه

جان ندروین پیترز

825,000 ریال

ناشر: نشر گل آذین

چاپ دوم

384 صفحه insert_drive_file
%

712,500 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

312 صفحه insert_drive_file
%

قرار داد اجتماعی

ژان ژاک روسو

1,425,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ سیزدهم

584 صفحه insert_drive_file
%