فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(5)
(118)
(5)
(1)
(15)

موضوع های اصلی

(77)
(2)
(2)
(1)
(8)
(1)
(2)
(5)
(5)
(11)
(1)
(5)
(2)
(7)
(15)

موضوع های فرعی

(2)
(2)
(2)
(8)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(1)
(6)
(6)
(32)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(9)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(2)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(11)
(6)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(11)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
146 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(5)
(118)
(5)
(1)
(15)

موضوع های اصلی

(77)
(2)
(2)
(1)
(8)
(1)
(2)
(5)
(5)
(11)
(1)
(5)
(2)
(7)
(15)

موضوع های فرعی

(2)
(2)
(2)
(8)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(1)
(6)
(6)
(32)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(9)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(2)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(11)
(6)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(11)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
146 محصول
نئوليبراليسم (لوگوس)

نئولیبرالیسم

لوگوس

950,000 ریال

807,500 ریال

مرجع روان درماني پويشي فشرده و کوتاه مدت (بينش نو)

مرجع روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

بینش نو

2,680,000 ریال

2,278,000 ریال

مقدمه‌اي کوتاه بر نژادپرستي (نگاه)

مقدمه‌ای کوتاه بر نژادپرستی

نگاه

2,550,000 ریال

2,167,500 ریال

ناخمن (گمان)

ناخمن

گمان

1,800,000 ریال

1,710,000 ریال

فلسفه فيزيک (مازيار)

فلسفه فیزیک

مازیار

950,000 ریال

807,500 ریال

داستان‌هاي کوتاه از نويسندگان آمريکا (نگاه)

داستان‌های کوتاه از نویسندگان آمریکا

نگاه

3,250,000 ریال

2,762,500 ریال

داستان در فيلم کوتاه (کتاب آبان)

داستان در فیلم کوتاه

کتاب آبان

2,750,000 ریال

2,337,500 ریال

ساخت فيلم کوتاه با بودجه صفر (آبان)

ساخت فیلم کوتاه با بودجه صفر

کتاب آبان

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

ايران مقدمه کوتاه (تاريخ ايران)

ایران مقدمه کوتاه

تاریخ ایران

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

سوگ (مان کتاب)

سوگ

مان کتاب

790,000 ریال

671,500 ریال

درآمدي بسيار کوتاه بر شوخي (فرهنگستان هنر)

درآمدی بسیار کوتاه بر شوخی

فرهنگستان هنر

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

طاس: 35 جستار کوتاه فلسفي (لگا)

طاس: 35 جستار کوتاه فلسفی

لگا

2,240,000 ریال

1,904,000 ریال

نگاهي کوتاه بر شيوه ها و گرايش هاي معماري در تهران (روشنگران)

نگاهی کوتاه بر شیوه ها و گرایش های معماری در تهران

روشنگران و مطالعات زنان

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

شاه کابل مطرب خرابات (ثالث)

شاه کابل مطرب خرابات

ثالث

1,850,000 ریال

1,572,500 ریال

من آدم کشته ام (ماهي)

من آدم کشته ام

ماهی

2,750,000 ریال

2,337,500 ریال

پالتويي ها 6: شبه شرح حال (مان کتاب)

پالتویی ها 6: شبه شرح حال

مان کتاب

870,000 ریال

739,500 ریال

بقچه: قصه هاي کوتاه هوشنگ مرادي کرماني (معين)

بقچه: قصه های کوتاه هوشنگ مرادی کرمانی

معین

6,500,000 ریال

5,525,000 ریال

جهان نمايش 37: نمايشنامه کروکوديل (نشر ني)

جهان نمایش 37: نمایشنامه کروکودیل

نشر نی

980,000 ریال

833,000 ریال

نامه ي کوتاه وداع طولاني (آده)

نامه ی کوتاه وداع طولانی

آده

890,000 ریال

756,500 ریال

درآمدي کوتاه بر آرمان شهرگرايي (کرگدن)

درآمدی کوتاه بر آرمان شهرگرایی

کرگدن

400,000 ریال

340,000 ریال

دقيقا مناسب (هرمس)

دقیقا مناسب

هرمس‏

750,000 ریال

637,500 ریال

ادبيات تطبيقي (لوگوس)

ادبیات تطبیقی

لوگوس

1,100,000 ریال

935,000 ریال

هنر فيلم کوتاه داستاني (کتاب آبان)

هنر فیلم کوتاه داستانی

کتاب آبان

3,000,000 ریال

2,550,000 ریال

تقي اراني (مرکز)

تقی ارانی

مرکز

1,965,000 ریال

1,670,250 ریال

زندگي کوتاه است (آموت)

زندگی کوتاه است

آموت

3,100,000 ریال

2,635,000 ریال

معماي توسعه (نهادگرا)

معمای توسعه

نهاد گرا

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

بازي بلند مدت (ميلکان)

بازی بلند مدت

میلکان

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

فلسفه دين (لوگوس)

فلسفه دین

لوگوس

940,000 ریال

799,000 ریال

کشف فيلم کوتاه (کتاب آبان)

کشف فیلم کوتاه

کتاب آبان

2,100,000 ریال

1,785,000 ریال

رهبري (لوگوس)

رهبری

لوگوس

900,000 ریال

765,000 ریال

مردم عادي زندگي معمولي (نشرني)

مردم عادی زندگی معمولی

نشر نی

460,000 ریال

391,000 ریال

داستان هاي کوتاه برنده جايزه ا. هنري 2018 (خوب)

داستان های کوتاه برنده جایزه ا. هنری 2018

خوب

1,110,000 ریال

943,500 ریال

مو حنايي و چند داستان کوتاه (نيلوفر)

مو حنایی و چند داستان کوتاه

نیلوفر

1,450,000 ریال

1,232,500 ریال

از لذت آني تا ملال فوري (هنوز)

از لذت آنی تا ملال فوری

هنوز

990,000 ریال

841,500 ریال

مصاحبه هاي کوتاه با مردان کريه (چشمه)

مصاحبه های کوتاه با مردان کریه

چشمه

2,600,000 ریال

2,210,000 ریال

آزادي مومن مسيحي و چند اثر کوتاه ديگر (کرگدن)

آزادی مومن مسیحی و چند اثر کوتاه دیگر

کرگدن

750,000 ریال

637,500 ریال

نوشتن فيلم کوتاه (آبان)

نوشتن فیلم کوتاه

کتاب آبان

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

ادبيات بزرگان : زندگي به روايت چخوف گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : زندگی به روایت چخوف گالینگور

نگاه

3,550,000 ریال

3,017,500 ریال

زندگي کوتاه شگفت انگيز اسکار وائوسکار وائو (خزه)

زندگی کوتاه شگفت انگیز اسکار وائوسکار وائو

خزه

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

رويارويي کوتاه با دشمن (کتاب پارسه)

رویارویی کوتاه با دشمن

کتاب پارسه

1,050,000 ریال

892,500 ریال

برش هاي کوتاه گپ و گفت سينمايي (فرهنگ جاويد)

برش های کوتاه گپ و گفت سینمایی

فرهنگ جاوید

3,990,000 ریال

3,391,500 ریال

مجموعه بهترين داستان هاي کوتاه 4 جلدي قابدار (نگاه)

مجموعه بهترین داستان های کوتاه 4 جلدی قابدار

نگاه

9,700,000 ریال

8,245,000 ریال

جشن نفرت (مرواريد)

جشن نفرت

مروارید

1,050,000 ریال

892,500 ریال

تمشک (افکار)

تمشک

افکار

4,500,000 ریال

3,825,000 ریال

قصه هاي بلند و کوتاه: پيچي پيچي (شهر قلم)

قصه های بلند و کوتاه: پیچی پیچی

شهر قلم

590,000 ریال

501,500 ریال

دوازده قطعه کوتاه (بيدگل)

دوازده قطعه کوتاه

بیدگل

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

شاهکار هاي کوتاه: شش داستان از داستايفسکي (جامي)

شاهکار های کوتاه: شش داستان از داستایفسکی

جامی

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

فيلم کوتاهي درباره ي ديگران (گيلگمش)

فیلم کوتاهی درباره ی دیگران

گیلگمش_چشمه

780,000 ریال

663,000 ریال

مارکس: درآمدي بسيار کوتاه (ثالث)

مارکس: درآمدی بسیار کوتاه

ثالث

720,000 ریال

612,000 ریال

زندگي کوتاه است (هرمس)

زندگی کوتاه است

هرمس‏

1,000,000 ریال

850,000 ریال

تقديم به چند داستان کوتاه (چشمه)

تقدیم به چند داستان کوتاه

چشمه

250,000 ریال

212,500 ریال

ايران جامعه کوتاه مدت (نشر ني)

ایران جامعه کوتاه مدت

نشر نی

1,000,000 ریال

850,000 ریال

سه گزارش کوتاه درباره نويد و نگار (مرکز)

سه گزارش کوتاه درباره نوید و نگار

مرکز

365,000 ریال

310,250 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 11 : لبخند (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 11 : لبخند

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

680,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 15 : زن بي‌ارزش (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 15 : زن بیارزش

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

680,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 6 : ويترين جديد (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 6 : ویترین جدید

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

680,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 17 : شعله‌ي فروزان (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 17 : شعله‌ی فروزان

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

680,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 16 : مرگ تاثيرگذار (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 16 : مرگ تاثیرگذار

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

680,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 19 : منظره‌ي زمستاني (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 19 : منظره‌ی زمستانی

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

680,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 22 : شکار (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 22 : شکار

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

680,000 ریال

بهترين داستان هاي کوتاه آنتوان پاولوويچ چخوف (نگاه)

بهترین داستان های کوتاه آنتوان پاولوویچ چخوف

نگاه

4,650,000 ریال

3,952,500 ریال

روياي آدم مضحک جيبي (ماهي)

رویای آدم مضحک جیبی

ماهی

1,550,000 ریال

1,317,500 ریال

بهترين داستان هاي کوتاه ارنست ميلر همينگوي (نگاه)

بهترین داستان های کوتاه ارنست میلر همینگوی

نگاه

2,950,000 ریال

2,507,500 ریال

قصه هاي کوتاه و خارق العاده (نيلوفر)

قصه های کوتاه و خارق العاده

نیلوفر

850,000 ریال

722,500 ریال

چهل‏ نامه کوتاه به همسرم (روزبهان)

چهل‏ نامه کوتاه به همسرم

روزبهان

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

مجسمه ها چگونه مي گريند (فرهنگ جاويد)

مجسمه ها چگونه می گریند

فرهنگ جاوید

990,000 ریال

841,500 ریال

تقلا (آريانا قلم)

تقلا

آریانا قلم

2,080,000 ریال

1,872,000 ریال

يک حکومت کوتاه و رعب آور (ققنوس)

یک حکومت کوتاه و رعب آور

ققنوس

350,000 ریال

297,500 ریال

رژه ي پيروزي در بندر آرتور (شورآفرين)

رژه ی پیروزی در بندر آرتور

شورآفرین

3,000,000 ریال

2,550,000 ریال

نگارش فيلمنامه کوتاه (سروش)

نگارش فیلمنامه کوتاه

سروش

980,000 ریال

833,000 ریال

درآمدي کوتاه بر فلسفه ذهن (نشرني)

درآمدی کوتاه بر فلسفه ذهن

نشر نی

980,000 ریال

833,000 ریال

زندگي کوتاه است: نامه اي به قديس آوگوستين (فرزان روز)

زندگی کوتاه است: نامه ای به قدیس آوگوستین

فرزان روز

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

برايت نامي سراغ ندارم: عاشقانه هاي کوتاه (علم)

برایت نامی سراغ ندارم: عاشقانه های کوتاه

نشر علم

1,550,000 ریال

1,317,500 ریال

اينها همه يعني چه؟ (فرهنگ نشر نو)

اینها همه یعنی چه؟

فرهنگ نشر نو

900,000 ریال

900,000 ریال

پاسخ هاي کوتاه به پرسش هاي بزرگ (فرهنگ نشر نو)

پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ

فرهنگ نشر نو

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

داستان کوتاه در ايران 3: داستان هاي پسامدرن (نيلوفر)

داستان کوتاه در ایران 3: داستان های پسامدرن

نیلوفر

3,250,000 ریال

2,762,500 ریال

داستان کوتاه در ايران 2: داستان هاي مدرن (نيلوفر)

داستان کوتاه در ایران 2: داستان های مدرن

نیلوفر

2,450,000 ریال

2,082,500 ریال

داستان کوتاه در ايران 1: داستان هاي رئاليستي و ناتوراليستي (نيلوفر)

داستان کوتاه در ایران 1: داستان های رئالیستی و ناتورالیستی

نیلوفر

2,750,000 ریال

2,337,500 ریال

هشتاد سال داستان کوتاه ايراني 2 جلدي (کتاب خورشيد)

هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی 2 جلدی

کتاب خورشید

5,500,000 ریال

4,675,000 ریال

ساختن يک فيلم کوتاه (آبان)

ساختن یک فیلم کوتاه

کتاب آبان

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

داستان هاي کوتاه ادگار آلن پو (نگاه)

داستان های کوتاه ادگار آلن پو

نگاه

3,250,000 ریال

2,762,500 ریال

بهترين داستان هاي کوتاه گابريل گارسيا مارکز (نگاه)

بهترین داستان های کوتاه گابریل گارسیا مارکز

نگاه

4,250,000 ریال

3,612,500 ریال

کوتاه بيا! عمرم به نيامدنت قد نمي دهد (مرواريد)

کوتاه بیا! عمرم به نیامدنت قد نمی دهد

مروارید

170,000 ریال

144,500 ریال

داستان هاي کوتاه آمريکاي لاتين (نشر ني)

داستان های کوتاه آمریکای لاتین

نشر نی

4,500,000 ریال

3,825,000 ریال

قصه گو (نظر)

قصه گو

نظر

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

سامساي عاشق (نيلوفر)

سامسای عاشق

نیلوفر

980,000 ریال

833,000 ریال

شرحي کوتاه بر نقد عقل محض کانت (هرمس)

شرحی کوتاه بر نقد عقل محض کانت

هرمس‏

480,000 ریال

408,000 ریال

قصه هاي کوتاه براي بچه هاي ريش دار (علم)

قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار

نشر علم

2,650,000 ریال

2,252,500 ریال

پنجاه و پنج داستان کوتاه (گويا)

پنجاه و پنج داستان کوتاه

گویا

400,000 ریال

340,000 ریال

عشق کوتاه، فراموشي بلند (گويا)

عشق کوتاه، فراموشی بلند

گویا

560,000 ریال

476,000 ریال

داستان هاي کوتاه از سرزمين هاي عرب (نشانه)

داستان های کوتاه از سرزمین های عرب

نشانه

400,000 ریال

340,000 ریال

بادبزن کاغذي (برگزيده داستان هاي کوتاه 3-کتاب پنجره)

بادبزن کاغذی

کتاب پنجره

200,000 ریال

170,000 ریال

سفر (برگزيده داستان هاي کوتاه 1-کتاب پنجره)

سفر

کتاب پنجره

300,000 ریال

255,000 ریال

يک عالم با شما حرف دارم... (برگزيده داستان هاي کوتاه 2-کتاب پنجره)

یک عالم با شما حرف دارم...

کتاب پنجره

300,000 ریال

255,000 ریال

عاشقي هاي بي عشق (برگزيده داستان هاي کوتاه 5-کتاب پنجره)

عاشقی های بی عشق

کتاب پنجره

250,000 ریال

212,500 ریال

چگونه فيلم کوتاه بسازيم (ساقي)

چگونه فیلم کوتاه بسازیم

ساقی

410,000 ریال

348,500 ریال

آدم هاي بدي که ما هستيم (نشر دف)

آدم های بدی که ما هستیم

نشر دف

600,000 ریال

510,000 ریال

قصه هاي بلند و کوتاه: چرخونک (شهر قلم)

قصه های بلند و کوتاه: چرخونک

شهر قلم

590,000 ریال

501,500 ریال

قصه هاي بلند و کوتاه: اتل متل (شهر قلم)

قصه های بلند و کوتاه: اتل متل

شهر قلم

600,000 ریال

510,000 ریال

داستان و داستان نويس همراه با 21 داستان کوتاه (نيلوفر)

داستان و داستان نویس همراه با 21 داستان کوتاه

نیلوفر

185,000 ریال

157,250 ریال

ناقوس گوش بريده (هرمس)

ناقوس گوش بریده

هرمس‏

570,000 ریال

484,500 ریال

قصه هاي تصويري از گلستان 2 : شاهزاده کوتاه قد (قدياني)

قصه های تصویری از گلستان 2 : شاهزاده کوتاه قد

قدیانی

100,000 ریال

85,000 ریال

تا شباهتت را به مقتول کم کني (داستان هاي بسيار کوتاه/پله)

تا شباهتت را به مقتول کم کنی

کتاب سرای نیک

110,000 ریال

93,500 ریال

مقدمه اي کوتاهي بر اخترشناسي در خاورميانه (سبزان)

مقدمه ای کوتاهی بر اخترشناسی در خاورمیانه

سبزان

120,000 ریال

102,000 ریال

کتاب صوتي چهل نامه کوتاه به همسرم (نوين کتاب گويا)

کتاب صوتی چهل نامه کوتاه به همسرم

نوین کتاب گویا

250,000 ریال

212,500 ریال

چگونه براي مجله ها داستان کوتاه بنويسيم که چاپ شود؟ (آن سو)

چگونه برای مجله ها داستان کوتاه بنویسیم که چاپ شود؟

آن سو

390,000 ریال

331,500 ریال

کم يعني زياد (آبان)

کم یعنی زیاد

کتاب آبان

600,000 ریال

510,000 ریال

ايده هايي براي انيميشن کوتاه (آبان)

ایده هایی برای انیمیشن کوتاه

کتاب آبان

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

داستان هاي کوتاه (قطره)

داستان های کوتاه

قطره

140,000 ریال

119,000 ریال

7 درس کوتاه فيزيک (مازيار)

7 درس کوتاه فیزیک

مازیار

70,000 ریال

59,500 ریال

سال سرنوشت ساز (آبانا)

سال سرنوشت ساز

آبانا

170,000 ریال

144,500 ریال

نامه هاي سيمين دانشور و جلال آل احمد: کتاب سوم  (نيلوفر)

نامه های سیمین دانشور و جلال آل احمد: کتاب سوم

نیلوفر

2,750,000 ریال

2,337,500 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 20 : نيشکر تلخ است(علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 20 : نیشکر تلخ است

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

680,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 2 : دزد و نگهبان (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 2 : دزد و نگهبان

علمی و فرهنگی

750,000 ریال

637,500 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 10 : عادت عشق (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 10 : عادت عشق

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

680,000 ریال

مقدمه اي بسيار کوتاه بر انقلاب ها (کوير)

مقدمه ای بسیار کوتاه بر انقلاب ها

کویر

900,000 ریال

765,000 ریال

داستان هاي کوتاه کافکا (ماهي)

داستان های کوتاه کافکا

ماهی

5,800,000 ریال

4,930,000 ریال

داستان هاي کوتاه حالات عارفانه (صورتگر)

داستان های کوتاه حالات عارفانه

صورتگر

20,000 ریال

17,000 ریال

تقديم به چند داستان کوتاه (افق)

تقدیم به چند داستان کوتاه

افق

20,000 ریال

17,000 ریال

ده نمايشنامه کوتاه (تابان خرد)

ده نمایشنامه کوتاه

تابان خرد

170,000 ریال

144,500 ریال

مقدمه اي بسيار کوتاه بر بانکداري (دنياي اقتصاد)

مقدمه ای بسیار کوتاه بر بانکداری

دنیای اقتصاد

600,000 ریال

510,000 ریال

مدادرنگي 12 رنگ کوتاه آريا کد 3072

مدادرنگی 12 رنگ کوتاه آریا کد 3072

زینو تحریر کرج

250,000 ریال

212,500 ریال

پيمانه هاي بي پايان 2 جلدي (هرمس)

پیمانه های بی پایان 2 جلدی

هرمس‏

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

داستان هاي کهن ايراني: داستان هاي کوتاه فارسي (خلاق)

داستان های کهن ایرانی: داستان های کوتاه فارسی

خلاق

380,000 ریال

323,000 ریال

من و ما!: داستان هاي کوتاه و شگفت انگيز 3 (ذهن آويز)

من و ما!: داستان های کوتاه و شگفت انگیز 3

ذهن آویز

580,000 ریال

493,000 ریال

الف (نيلوفر)

الف

نیلوفر

470,000 ریال

399,500 ریال

تراژدي درهارلم (مرکز)

تراژدی درهارلم

مرکز

350,000 ریال

297,500 ریال

داستان گويي در فيلم کوتاه (انجمن سينماي جوانان ايران)

داستان گویی در فیلم کوتاه

انجمن سینمای جوانان ایران

450,000 ریال

382,500 ریال

راهنماي کامل ساخت فيلم کوتاه از فيلمنامه تا پرده ي نمايش (افراز)

راهنمای کامل ساخت فیلم کوتاه از فیلمنامه تا پرده ی نمایش

افراز

880,000 ریال

748,000 ریال

اين سو واقعيت، آن سو خيال (کتاب آبان)

این سو واقعیت، آن سو خیال

کتاب آبان

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

روان درماني پويشي فشرده کوتاه مدت دوانلو (ديدار)

روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت دوانلو

دیدار

550,000 ریال

467,500 ریال

شش نوشتار در روان درماني پويشي فشرده کوتاه مدت ويژه درمانگر (ديدار)

شش نوشتار در روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت ویژه درمانگر

دیدار

360,000 ریال

306,000 ریال

کوتاه ترين سايه (هرمس)

کوتاه ترین سایه

هرمس‏

560,000 ریال

476,000 ریال

همراه من بيا (چشمه)

همراه من بیا

چشمه

320,000 ریال

272,000 ریال

برخورد کوتاه با دشمن (نيلوفر)

برخورد کوتاه با دشمن

نیلوفر

125,000 ریال

106,250 ریال

شادينامه کوتاه فرانسيس مکامبر و بيست و هفت داستان ديگر (نيلوفر)

شادینامه کوتاه فرانسیس مکامبر و بیست و هفت داستان دیگر

نیلوفر

950,000 ریال

807,500 ریال

دهه هشتاد داستان کوتاه ايراني 3 (کتاب خورشيد)

دهه هشتاد داستان کوتاه ایرانی 3

کتاب خورشید

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

مقدمه اي خيلي کوتاه بر پوپوليسم (نگاه معاصر)

مقدمه ای خیلی کوتاه بر پوپولیسم

نگاه معاصر

260,000 ریال

221,000 ریال

آتلانتا  (قطره)

آتلانتا

قطره

50,000 ریال

42,500 ریال

مجموعه آثار احمد شاملو دفترسوم: ترجمه ي قصه و داستان هاي کوتاه (نگاه)

مجموعه آثار احمد شاملو دفترسوم: ترجمه ی قصه و داستان های کوتاه

نگاه

700,000 ریال

595,000 ریال

داستان هاي کوتاه پيام هاي بلند (بهارسبز)

داستان های کوتاه پیام های بلند

بهار سبز

80,000 ریال

68,000 ریال

يک دقيقه ها (گيلگمش)

یک دقیقه ها

گیلگمش_چشمه

200,000 ریال

170,000 ریال

درآمدي کوتاه به مغز (نشر ني)

درآمدی کوتاه به مغز

نشر نی

480,000 ریال

408,000 ریال

درآمدي کوتاه به ذهن (نشر ني)

درآمدی کوتاه به ذهن

نشر نی

480,000 ریال

408,000 ریال

تئاتر فلسفه (نشر ني)

تئاتر فلسفه

نشر نی

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

کمين گاه: گزيده اي از بهترين داستان هاي کوتاه امريکا (چشمه)

کمین گاه: گزیده ای از بهترین داستان های کوتاه امریکا

چشمه

105,000 ریال

89,250 ریال