نتایج جستجو برای داستان-کوتاه-خارجی

فیلترها

تسکین

هلن مک دونالد

392,000 ریال

ناشر: هنوز

چاپ یکم

152 صفحه insert_drive_file
%

تندر

زکریا تامر

187,500 ریال

ناشر: ماهریس

چاپ یکم

144 صفحه insert_drive_file
%

خموشان

آلبر کامو

432,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ پنجم

132 صفحه insert_drive_file
%

آتش بازی

ریچارد فورد

560,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ سوم

256 صفحه insert_drive_file
%

آسمان خیس

گروهی از نویسندگان

510,000 ریال

ناشر: افق

چاپ چهارم

256 صفحه insert_drive_file
%

توقف نکن

جمعی از نویسندگان

487,500 ریال

ناشر: ثالث

چاپ سوم

162 صفحه insert_drive_file
%