نتایج جستجو برای نظریه

فیلترها

لویاتان

توماس هابز

3,040,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفدهم

575 صفحه insert_drive_file
%

هویت

فرانسیس فوکویاما

880,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ سوم

192 صفحه insert_drive_file
%

آنارشیسم

جرج وودکاک

4,080,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ سوم

532 صفحه insert_drive_file
%

وضع بشر

هانا آرنت

2,975,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ یازدهم

488 صفحه insert_drive_file
%

انقلاب

هانا آرنت

2,295,000 ریال

ناشر: خوارزمی

چاپ پنجم

404 صفحه insert_drive_file
%

فایده گرایی

جان استیوارت میل

1,840,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

264 صفحه insert_drive_file
%