نتایج جستجو برای نظریه

فیلترها

خشونت

اسلاوی ژیژک

450,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

210 صفحه insert_drive_file
%

سیاست

اندرو هیوود

1,350,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

666 صفحه insert_drive_file
%

لویاتان

توماس هابز

1,500,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ شانزدهم

575 صفحه insert_drive_file
%

هویت

فرانسیس فوکویاما

375,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ سوم

192 صفحه insert_drive_file
%

آنارشیسم

جرج وودکاک

1,312,500 ریال

ناشر: چشمه

چاپ سوم

532 صفحه insert_drive_file
%

وضع بشر

هانا آرنت

862,500 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ نهم

488 صفحه insert_drive_file
%