فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(228)

موضوع های اصلی

(228)

موضوع های فرعی

(6)
(7)
(17)
(5)
(9)
(3)
(1)
(10)
(1)
(11)
(157)
(1)

انتشارات

(1)
(3)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(15)
(6)
(1)
(1)
(9)
(1)
(2)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(5)
(4)
(3)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(4)
(15)
(7)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(12)
(3)
(1)
(2)
(4)
(4)
(3)
(13)
(3)
(2)
(1)

نویسنده ها

(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(26)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(19)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
228 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(228)

موضوع های اصلی

(228)

موضوع های فرعی

(6)
(7)
(17)
(5)
(9)
(3)
(1)
(10)
(1)
(11)
(157)
(1)

انتشارات

(1)
(3)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(15)
(6)
(1)
(1)
(9)
(1)
(2)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(5)
(4)
(3)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(4)
(15)
(7)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(12)
(3)
(1)
(2)
(4)
(4)
(3)
(13)
(3)
(2)
(1)

نویسنده ها

(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(26)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(19)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
228 محصول
کاغذ ديواري زرد (نشر ني)

کاغذ دیواری زرد

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

مرثيه‌اي براي قلب شيشه‌اي (مرواريد)

مرثیه‌ای برای قلب شیشه‌ای

مروارید

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

آرتور و جورج (تداعي)

آرتور و جورج

تداعی

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

شاه کابل مطرب خرابات (ثالث)

شاه کابل مطرب خرابات

ثالث

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

صد افسانه (سخن)

صد افسانه

سخن

7,000,000 ریال

5,600,000 ریال

گالري اجساد (چشمه)

گالری اجساد

چشمه

1,150,000 ریال

977,500 ریال

قصه هاي آشوب (نشرني)

قصه های آشوب

نشر نی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

زني که از حال رفت و سه داستان ديگر (افق)

زنی که از حال رفت و سه داستان دیگر

افق

700,000 ریال

560,000 ریال

خانواده ايدئال (ماهي)

خانواده ایدئال

ماهی

1,100,000 ریال

880,000 ریال

آواي تنهايي و پنج داستان ديگر (کتابسراي تنديس)

آوای تنهایی و پنج داستان دیگر

کتابسرای تندیس

650,000 ریال

520,000 ریال

کلوچه محبوب شاه (فرهنگ معاصر)

کلوچه محبوب شاه

فرهنگ معاصر

760,000 ریال

608,000 ریال

بهترين داستان هاي جهان 5 جلدي (نگاه)

بهترین داستان های جهان 5 جلدی

نگاه

19,500,000 ریال

15,600,000 ریال

تسکين (هنوز)

تسکین

هنوز

490,000 ریال

392,000 ریال

خاکستر (نيلوفر)

خاکستر

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,912,500 ریال

داستان هاي کوتاه برنده جايزه ا. هنري 2018 (خوب)

داستان های کوتاه برنده جایزه ا. هنری 2018

خوب

1,110,000 ریال

888,000 ریال

داستان هايي از دوران کرونا (نظر)

داستان هایی از دوران کرونا

نظر

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

معجزه هاي ديگر (کنج)

معجزه های دیگر

کتاب کنج

540,000 ریال

432,000 ریال

توقف نکن (ثالث)

توقف نکن

ثالث

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

واقعه ايستگاه کرچي توفکا و خانه ماتريونا (ثالث)

واقعه ایستگاه کرچی توفکا و خانه ماتریونا

ثالث

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

ادبيات بزرگان : بانو با سگ ملوس و چند داستان ديگرگالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : بانو با سگ ملوس و چند داستان دیگرگالینگور

نگاه

3,550,000 ریال

2,840,000 ریال

مصاحبه هاي کوتاه با مردان کريه (چشمه)

مصاحبه های کوتاه با مردان کریه

چشمه

2,600,000 ریال

2,210,000 ریال

خموشان (چشمه)

خموشان

چشمه

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

ترجمه هاي هدايت (نشر دف)

ترجمه های هدایت

نشر دف

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

ابر قورباغه و پاي عسلي (حرفه نويسنده)

ابر قورباغه و پای عسلی

حرفه نویسنده

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

مجموعه بهترين داستان هاي کوتاه 4 جلدي قابدار (نگاه)

مجموعه بهترین داستان های کوتاه 4 جلدی قابدار

نگاه

9,700,000 ریال

7,760,000 ریال

مردي هست که عادت دارد با چتر بکوبد تو سرم (چشمه)

مردی هست که عادت دارد با چتر بکوبد تو سرم

چشمه

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

به سلامتي خانم ها (ماهريس)

به سلامتی خانم ها

ماهریس

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

تندر (ماهريس)

تندر

ماهریس

250,000 ریال

200,000 ریال

بنويس من زن عرب نيستم  جيبي (ماهي)

بنویس من زن عرب نیستم جیبی

ماهی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

النا (گل آذين)

النا

نشر گل آذین

1,000,000 ریال

800,000 ریال

شاهکار هاي کوتاه: شش داستان از داستايفسکي (جامي)

شاهکار های کوتاه: شش داستان از داستایفسکی

جامی

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

نداي کوهستان رقعي (ثالث)

ندای کوهستان رقعی

ثالث

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

بيروت 75 - جيبي (ماهي)

بیروت 75 - جیبی

ماهی

750,000 ریال

600,000 ریال

قصه ها (روزبهان)

قصه ها

روزبهان

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

راهنماي بازديد از موزه کمونيسم (ماهي)

راهنمای بازدید از موزه کمونیسم

ماهی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

تولستوي و مبل بنفش (کوله پشتي)

تولستوی و مبل بنفش

کوله پشتی

1,990,000 ریال

1,592,000 ریال

داستان هاي ماشين تحرير (افق)َ

داستان های ماشین تحریر

افق

580,000 ریال

464,000 ریال

21 داستان نويسندگان معاصر فرانسه (نيلوفر)

21 داستان نویسندگان معاصر فرانسه

نیلوفر

3,650,000 ریال

3,102,500 ریال

کافه زير دريا (کتاب خورشيد)

کافه زیر دریا

کتاب خورشید

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

گوساله دريايي (کتاب خورشيد)

گوساله دریایی

کتاب خورشید

600,000 ریال

480,000 ریال

دوران طلايي (کتاب پارسه)

دوران طلایی

کتاب پارسه

790,000 ریال

632,000 ریال

نيويورک به ديترويت (کتاب پارسه)

نیویورک به دیترویت

کتاب پارسه

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

خريدن لنين (ماهي)

خریدن لنین

ماهی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

گاردن پارتي (ماهي)

گاردن پارتی

ماهی

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

داستانهاي برگزيده ماکسيم گورکي (جامي)

داستانهای برگزیده ماکسیم گورکی

جامی

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

ماه يخ زده (افق)

ماه یخ زده

افق

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

نفر هفتم (ثالث)

نفر هفتم

ثالث

1,280,000 ریال

1,024,000 ریال

عشق زن خوب (قطره)

عشق زن خوب

قطره

530,000 ریال

424,000 ریال

يادداشت هاي پنج ساله (ثالث)

یادداشت های پنج ساله

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

ديدن دختر صد در صد دلخواه در صبح زيباي ماه آوريل (ثالث)

دیدن دختر صد در صد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

چشم  هاي سگ آبي رنگ (ثالث)

چشم های سگ آبی رنگ

ثالث

1,200,000 ریال

960,000 ریال

بهترين داستانهاي جيمز جويس (نگاه)

بهترین داستانهای جیمز جویس

نگاه

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 11 : لبخند (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 11 : لبخند

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 15 : زن بي‌ارزش (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 15 : زن بیارزش

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 6 : ويترين جديد (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 6 : ویترین جدید

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 17 : شعله‌ي فروزان (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 17 : شعله‌ی فروزان

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 16 : مرگ تاثيرگذار (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 16 : مرگ تاثیرگذار

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 19 : منظره‌ي زمستاني (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 19 : منظره‌ی زمستانی

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 22 : شکار (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 22 : شکار

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

ديوارگذر جيبي (ماهي)

دیوارگذر جیبی

ماهی

800,000 ریال

640,000 ریال

بهترين داستان هاي کوتاه آنتوان پاولوويچ چخوف (نگاه)

بهترین داستان های کوتاه آنتوان پاولوویچ چخوف

نگاه

4,650,000 ریال

3,720,000 ریال

ميشائيل کلهاس و سه داستان ديگر (ماهي)

میشائیل کلهاس و سه داستان دیگر

ماهی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

تمثيلات  جيبي (ماهي)

تمثیلات جیبی

ماهی

800,000 ریال

600,000 ریال

مرگ در مي زند (چشمه)

مرگ در می زند

چشمه

800,000 ریال

680,000 ریال

خوبي خدا (ماهي)

خوبی خدا

ماهی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

بيست و سه قصه لئون تولستوي (قطره)

بیست و سه قصه لئون تولستوی

قطره

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

روياي آدم مضحک جيبي (ماهي)

رویای آدم مضحک جیبی

ماهی

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

بهترين داستان هاي کوتاه ارنست ميلر همينگوي (نگاه)

بهترین داستان های کوتاه ارنست میلر همینگوی

نگاه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

مجموعه ي نامرئي (ماهي)

مجموعه ی نامرئی

ماهی

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

يک‏ روز قشنگ‏ باراني (قطره‏)

یک‏ روز قشنگ‏ بارانی

قطره

700,000 ریال

560,000 ریال

ديگر تنها نيستي (حرفه هنرمند)

دیگر تنها نیستی

حرفه هنرمند

890,000 ریال

712,000 ریال

مجسمه ها چگونه مي گريند (فرهنگ جاويد)

مجسمه ها چگونه می گریند

فرهنگ جاوید

990,000 ریال

841,500 ریال

فروپاشي خانمان آشر (لگا)

فروپاشی خانمان آشر

لگا

350,000 ریال

280,000 ریال

ديوار (بدرقه جاويدان)

دیوار

بدرقه جاویدان

900,000 ریال

720,000 ریال

ماجراي پال (لگا)

ماجرای پال

لگا

300,000 ریال

240,000 ریال

آن زن ديگر (لگا)

آن زن دیگر

لگا

200,000 ریال

160,000 ریال

فراري ها (دوستان)

فراری ها

دوستان

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

کاروان رسيده است (دوستان)

کاروان رسیده است

دوستان

5,200,000 ریال

4,160,000 ریال

خانواده مصنوعي و داستان هاي ديگر (نيلوفر)

خانواده مصنوعی و داستان های دیگر

نیلوفر

850,000 ریال

722,500 ریال

روايت سينمايي موزه معصوميت (نيکو)

روایت سینمایی موزه معصومیت

نیکو

270,000 ریال

216,000 ریال

خشم و ناتواني (فرهنگ جاويد)

خشم و ناتوانی

فرهنگ جاوید

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

مردي که تاريخ را به پايان رساند و چند داستان ديگر (کتاب فانوس)

مردی که تاریخ را به پایان رساند و چند داستان دیگر

کتاب فانوس

220,000 ریال

176,000 ریال

انتقام بخشش و دو داستان ديگر (قطره)

انتقام بخشش و دو داستان دیگر

قطره

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

مجموعه هفتاد و دو ملت 7 : هنرمند ديوانه (دوستان)

مجموعه هفتاد و دو ملت 7 : هنرمند دیوانه

دوستان

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

مجموعه هفتاد و دو ملت 5: شام زير درختان بلوط - 2 جلدي (دوستان)

مجموعه هفتاد و دو ملت 5: شام زیر درختان بلوط - 2 جلدی

دوستان

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

چشم هاي سنگي 2 جلدي (دوستان)

چشم های سنگی 2 جلدی

دوستان

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

سقوط (دوستان)

سقوط

دوستان

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

قصه و داستان هاي جاني رداري (ثالث)

قصه و داستان های جانی رداری

ثالث

680,000 ریال

544,000 ریال

دوبليني ها و نقد دوبليني ها (نيلوفر)

دوبلینی ها و نقد دوبلینی ها

نیلوفر

3,450,000 ریال

2,932,500 ریال

کتابخانه بابل و 23 داستان ديگر (نيلوفر)

کتابخانه بابل و 23 داستان دیگر

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,912,500 ریال

اينجا همه آدم ها اين جوري اند (نيلوفر)

اینجا همه آدم ها این جوری اند

نیلوفر

750,000 ریال

637,500 ریال

آسمان خيس (افق)

آسمان خیس

افق

680,000 ریال

544,000 ریال

سلاخ خانه ي شماره ي پنج (روشنگران و مطالعات زنان)

سلاخ خانه ی شماره ی پنج

روشنگران و مطالعات زنان

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

نغمه ي غمگين (نيلا)

نغمه ی غمگین

نیلا

500,000 ریال

400,000 ریال

پاريس جشن بيکران (کتاب خورشيد)

پاریس جشن بیکران

کتاب خورشید

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

عشق در زمستان آغاز مي شود (هيرمند)

عشق در زمستان آغاز می شود

هیرمند

600,000 ریال

480,000 ریال

پرندگان مي روند در پرو بميرند (چشمه)

پرندگان می روند در پرو بمیرند

چشمه

1,100,000 ریال

935,000 ریال

کاليپسو (خوب)

کالیپسو

خوب

580,000 ریال

464,000 ریال

عشق اول من (ثالث)

عشق اول من

ثالث

880,000 ریال

704,000 ریال

الکساندر پوشکين: مجموعه داستان ها (توس)

الکساندر پوشکین: مجموعه داستان ها

توس

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

زيبا (ثالث)

زیبا

ثالث

1,200,000 ریال

960,000 ریال

جزيره  (بيدگل)

جزیره

بیدگل

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

به انتخاب مترجم (افق)

به انتخاب مترجم

افق

800,000 ریال

640,000 ریال

سعادت خانوادگي و داستان هاي ديگر (جامي)

سعادت خانوادگی و داستان های دیگر

جامی

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

لاتاري:  چخوف و داستان هاي ديگر(مرکز)

لاتاری: چخوف و داستان های دیگر

مرکز

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

گزارش برودي (کتاب پارسه)

گزارش برودی

کتاب پارسه

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

کتابخانه بابل (کتاب پارسه)

کتابخانه بابل

کتاب پارسه

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

بهانه هاي مانوس (بيدگل)

بهانه های مانوس

بیدگل

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

داستان هاي کوتاه ادگار آلن پو (نگاه)

داستان های کوتاه ادگار آلن پو

نگاه

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

بهترين داستان هاي کوتاه گابريل گارسيا مارکز (نگاه)

بهترین داستان های کوتاه گابریل گارسیا مارکز

نگاه

4,250,000 ریال

3,400,000 ریال

يک درخت، يک صخره، يک ابر (مرکز)

یک درخت، یک صخره، یک ابر

مرکز

5,700,000 ریال

4,560,000 ریال

داستان هاي کوتاه آمريکاي لاتين (نشر ني)

داستان های کوتاه آمریکای لاتین

نشر نی

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

احضار روح (ثالث)

احضار روح

ثالث

1,200,000 ریال

960,000 ریال

بي سواد و فرقي نمي کند (مرواريد)

بی سواد و فرقی نمی کند

مروارید

1,000,000 ریال

800,000 ریال

شب نشيني با شيطان (مرواريد)

شب نشینی با شیطان

مروارید

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

نازک دل و دو داستان ديگر (مهر انديش)

نازک دل و دو داستان دیگر

مهر اندیش

1,100,000 ریال

880,000 ریال

سامساي عاشق (نيلوفر)

سامسای عاشق

نیلوفر

980,000 ریال

833,000 ریال

سه داستان (گويا)

سه داستان

گویا

500,000 ریال

400,000 ریال

داستان هاي کوتاه از سرزمين هاي عرب (نشانه)

داستان های کوتاه از سرزمین های عرب

نشانه

400,000 ریال

320,000 ریال

هيچستان (افراز)

هیچستان

افراز

150,000 ریال

120,000 ریال

بادبزن کاغذي (برگزيده داستان هاي کوتاه 3-کتاب پنجره)

بادبزن کاغذی

کتاب پنجره

200,000 ریال

160,000 ریال

سفر (برگزيده داستان هاي کوتاه 1-کتاب پنجره)

سفر

کتاب پنجره

300,000 ریال

240,000 ریال

يک عالم با شما حرف دارم... (برگزيده داستان هاي کوتاه 2-کتاب پنجره)

یک عالم با شما حرف دارم...

کتاب پنجره

300,000 ریال

240,000 ریال

عاشقي هاي بي عشق (برگزيده داستان هاي کوتاه 5-کتاب پنجره)

عاشقی های بی عشق

کتاب پنجره

250,000 ریال

200,000 ریال

آدم هاي بدي که ما هستيم (نشر دف)

آدم های بدی که ما هستیم

نشر دف

600,000 ریال

480,000 ریال

آخرين همسر من (ماهريس)

آخرین همسر من

ماهریس

350,000 ریال

280,000 ریال

يک زرافه و نيم (ثالث)

یک زرافه و نیم

ثالث

125,000 ریال

100,000 ریال

ارواح اتاق زير شيرواني (کوله پشتي)

ارواح اتاق زیر شیروانی

کوله پشتی

150,000 ریال

120,000 ریال

43 داستان عاشقانه (مرکز)

43 داستان عاشقانه

مرکز

225,000 ریال

180,000 ریال

مگسي که مي خواست پروانه باشد(فرهنگستان هنر)

مگسی که می خواست پروانه باشد

فرهنگستان هنر

120,000 ریال

96,000 ریال

شهزاده شاد و افسانه هاي ديگر (ترانه)

شهزاده شاد و افسانه های دیگر

ترانه

85,000 ریال

68,000 ریال

46 داستان عاشقانه (قطره)

46 داستان عاشقانه

قطره

180,000 ریال

144,000 ریال

تا شباهتت را به مقتول کم کني (داستان هاي بسيار کوتاه/پله)

تا شباهتت را به مقتول کم کنی

کتاب سرای نیک

110,000 ریال

88,000 ریال

برج کج (ثالث)

برج کج

ثالث

40,000 ریال

32,000 ریال

بچه پررو هاي ننر (مرکز)

بچه پررو های ننر

مرکز

198,000 ریال

158,400 ریال

مي خواهم برايت خاطره باشد (کتاب پارسه)

می خواهم برایت خاطره باشد

کتاب پارسه

160,000 ریال

128,000 ریال

سه داستان (سارتر/ جامي)

سه داستان

جامی

150,000 ریال

120,000 ریال

کبوترهاي ايليا (افق)

کبوترهای ایلیا

افق

150,000 ریال

120,000 ریال

فيل: داستانک هاي فلسفي (مشکي)

فیل: داستانک های فلسفی

نشر مشکی

330,000 ریال

264,000 ریال

داستان هاي با اجازه (قطره)

داستان های با اجازه

قطره

140,000 ریال

112,000 ریال

برق نقره اي و پنج داستان ديگر (هرمس)

برق نقره ای و پنج داستان دیگر

هرمس‏

880,000 ریال

704,000 ریال

عينک دور طلايي و پنج داستان ديگر (هرمس)

عینک دور طلایی و پنج داستان دیگر

هرمس‏

580,000 ریال

464,000 ریال

مرگ غم انگيز پسر صدفي و قصه هاي ديگر (حرفه هنرمند)

مرگ غم انگیز پسر صدفی و قصه های دیگر

حرفه هنرمند

320,000 ریال

256,000 ریال

داستان هاي کوتاه (قطره)

داستان های کوتاه

قطره

140,000 ریال

112,000 ریال

برگرد دکتر کليگري (بوتيمار)

برگرد دکتر کلیگری

بوتیمار

130,000 ریال

104,000 ریال

کتاب اشباح ژاپني  (بوتيمار)

کتاب اشباح ژاپنی

نگاه

65,000 ریال

52,000 ریال

چهار اثر برگزيده آندره ژيد (مصدق)

چهار اثر برگزیده آندره ژید

جامی

125,000 ریال

100,000 ریال

پرواز به نيروانا ( نشانه)

پرواز به نیروانا

چشمه

100,000 ریال

85,000 ریال

عشق به زندگي (مصدق)

عشق به زندگی

مصدق

300,000 ریال

240,000 ریال

اشتياق (مرواريد)

اشتیاق

مروارید

120,000 ریال

96,000 ریال

يک چهار شنبه بي تفاوت (نگاه)

یک چهار شنبه بی تفاوت

نگاه

85,000 ریال

68,000 ریال

عقربه سرنوشت (نگاه)

عقربه سرنوشت

نگاه

50,000 ریال

40,000 ریال

مرد شماره يک ( مجموعه ساعت فاجعه 2 _دبير)

مرد شماره یک

75,000 ریال

60,000 ریال

دخترها در جنگ (آموت)

دخترها در جنگ

آموت

225,000 ریال

180,000 ریال

روياي مادرم (مرکز)

رویای مادرم

مرکز

585,000 ریال

468,000 ریال

الفباي تقلب (مرواريد)

الفبای تقلب

مروارید

55,000 ریال

44,000 ریال

عکس هاي فوري (کتاب سراي نيک)

عکس های فوری

کتاب سرای نیک

95,000 ریال

76,000 ریال

پرده نقره اي (مرواريد)

پرده نقره ای

مروارید

44,000 ریال

35,200 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 20 : نيشکر تلخ است(علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 20 : نیشکر تلخ است

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 2 : دزد و نگهبان (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 2 : دزد و نگهبان

علمی و فرهنگی

750,000 ریال

600,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 10 : عادت عشق (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 10 : عادت عشق

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

درخت بخشنده (ثالث)

درخت بخشنده

ثالث

150,000 ریال

120,000 ریال

داستان هاي کوتاه کافکا (ماهي)

داستان های کوتاه کافکا

ماهی

5,800,000 ریال

4,640,000 ریال

داستان هاي کوتاه حالات عارفانه (صورتگر)

داستان های کوتاه حالات عارفانه

صورتگر

20,000 ریال

16,000 ریال

بانو با سگ ملوس (اساطير)

بانو با سگ ملوس

اساطیر

750,000 ریال

600,000 ریال

داستان هاي برق آسا (اتفاق)

داستان های برق آسا

کارگاه اتفاق

160,000 ریال

128,000 ریال

کوهستان پاييزي (نيلا)

کوهستان پاییزی

نیلا

250,000 ریال

200,000 ریال

کافه پاريس (کوله پشتي)

کافه پاریس

کوله پشتی

550,000 ریال

440,000 ریال

شب هاي روشن و پنج داستان ديگر (اميرکبير)

شب های روشن و پنج داستان دیگر

امیرکبیر

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

تماس هاي تلفني (مهر و دل)

تماس های تلفنی

مهر و دل

780,000 ریال

624,000 ریال

بهترين داستان هاي کوتاه جويس (نگاه)

بهترین داستان های کوتاه جویس

نگاه

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

گزارش شاهد عيني (هرمس)

گزارش شاهد عینی

هرمس‏

380,000 ریال

304,000 ریال

يک سرباز ساده ملکه (نيستان)

یک سرباز ساده ملکه

نیستان

250,000 ریال

200,000 ریال

سرگذشت دختران(نيستان)

سرگذشت دختران

نیستان

220,000 ریال

176,000 ریال

هم سرايان خيابان کينگزلي (نيستان)

هم سرایان خیابان کینگزلی

نیستان

150,000 ریال

120,000 ریال

سرزمين پدري (نيستان)

سرزمین پدری

نیستان

180,000 ریال

144,000 ریال

باغ گذرگاه هاي هزار پيچ (جويا)

باغ گذرگاه های هزار پیچ

جویا

900,000 ریال

720,000 ریال

باغ واقعي (حرفه نويسنده)

باغ واقعی

80,000 ریال

64,000 ریال

ساعت جزرومد (هنوز)

ساعت جزرومد

هنوز

650,000 ریال

520,000 ریال

الف (نيلوفر)

الف

نیلوفر

470,000 ریال

399,500 ریال

قصه اي به شيوه ي شما (مشکي)

قصه ای به شیوه ی شما

نشر مشکی

30,000 ریال

24,000 ریال

بکت: چند نوشتار (نيکو)

بکت: چند نوشتار

نیکو

330,000 ریال

264,000 ریال

راجع به پرچم ويت کنگ ها (نيکو)

راجع به پرچم ویت کنگ ها

نیکو

150,000 ریال

120,000 ریال

زن وسطي (افراز)

زن وسطی

افراز

250,000 ریال

200,000 ریال

زني که ديگر نبود... (جهان کتاب)

زنی که دیگر نبود...

جهان کتاب

120,000 ریال

96,000 ریال

مجموعه باغ باغ 3: 68 داستان اپرا (روزنه کار)

مجموعه باغ باغ 3: 68 داستان اپرا

روزنه کار

900,000 ریال

720,000 ریال

تراژدي درهارلم (مرکز)

تراژدی درهارلم

مرکز

350,000 ریال

280,000 ریال

گوسفند سياه (نيکو)

گوسفند سیاه

نیکو

210,000 ریال

168,000 ریال

حکايت هاي حکيمانه از سراسر جهان (دمان)

حکایت های حکیمانه از سراسر جهان

دمان

390,000 ریال

312,000 ریال

کتاب کوچک داستان 42: حافظه شکسپير (نيلا)

کتاب کوچک داستان 42: حافظه شکسپیر

نیلا

50,000 ریال

40,000 ریال

اتاق زيرزمين (ماهريس)

اتاق زیرزمین

ماهریس

690,000 ریال

552,000 ریال

مجموعه هفتاد و دو ملت 6: ايکاروس (دوستان)

مجموعه هفتاد و دو ملت 6: ایکاروس

دوستان

750,000 ریال

600,000 ریال

مرگ در جنگل  (فرهنگ نشر نو)

مرگ در جنگل

فرهنگ نشر نو

1,200,000 ریال

1,200,000 ریال

چهره‌ غمگين من (چشمه)

چهره‌ غمگین من

چشمه

280,000 ریال

238,000 ریال

تبهکاري و جرم (نيلوفر)

تبهکاری و جرم

نیلوفر

195,000 ریال

165,750 ریال

نازنين و بوبوک - جيبي (علمي و فرهنگي)

نازنین و بوبوک - جیبی

علمی و فرهنگی

500,000 ریال

400,000 ریال

برخورد کوتاه با دشمن (نيلوفر)

برخورد کوتاه با دشمن

نیلوفر

125,000 ریال

106,250 ریال

معامله پر سود و داستان هاي ديگر (نيلوفر)

معامله پر سود و داستان های دیگر

نیلوفر

220,000 ریال

187,000 ریال

نقشه هايت را بسوزان (نيلوفر)

نقشه هایت را بسوزان

نیلوفر

950,000 ریال

807,500 ریال

مشقتهاي عشق (نيلوفر)

مشقتهای عشق

نیلوفر

480,000 ریال

408,000 ریال

ژان کريستف 4 جلدي (فردوس)

ژان کریستف 4 جلدی

فردوس

11,000,000 ریال

8,800,000 ریال

داستان هاي پس از مرگ (چشمه)

داستان های پس از مرگ

چشمه

350,000 ریال

297,500 ریال

مردان بدون زنان (نواي مکتوب)

مردان بدون زنان

نوای مکتوب

230,000 ریال

184,000 ریال

کشتي شکسته ها (نشرکلاغ)

کشتی شکسته ها

کلاغ

260,000 ریال

208,000 ریال

کاش شادي ام پايدار باشد (نگاه معاصر)

کاش شادی ام پایدار باشد

نگاه معاصر

60,000 ریال

48,000 ریال

چگونه خرها خر شدند (نگاه معاصر)

چگونه خرها خر شدند

نگاه معاصر

60,000 ریال

48,000 ریال

داستان هاي قديمي از کاستيا لابيه خا (آگه)

داستان های قدیمی از کاستیا لابیه خا

آگه

100,000 ریال

80,000 ریال

شيطون کوچولوي مهربون (نگاه معاصر)

شیطون کوچولوی مهربون

نگاه معاصر

100,000 ریال

80,000 ریال

سر پناه کاغذي (نون)

سر پناه کاغذی

نون

90,000 ریال

72,000 ریال

آن ها تندتر رانده بودند و از باران جلو زده بودند (نون)

آن ها تندتر رانده بودند و از باران جلو زده بودند

نون

300,000 ریال

240,000 ریال

خانه ي اشباح (قطره)

خانه ی اشباح

قطره

135,000 ریال

108,000 ریال

آتلانتا  (قطره)

آتلانتا

قطره

50,000 ریال

40,000 ریال

معما (کتاب سراي نيک)

معما

کتاب سرای نیک

40,000 ریال

32,000 ریال

گنج خيالي و داستان هاي ديگر (آموت)

گنج خیالی و داستان های دیگر

آموت

1,170,000 ریال

936,000 ریال

کفش هاي خدمتکار و داستان هاي ديگر (افق)

کفش های خدمتکار و داستان های دیگر

افق

600,000 ریال

480,000 ریال

پسري در  تاريکي (آموت)

پسری در تاریکی

آموت

85,000 ریال

68,000 ریال

خوشه هاي طلايي 2 جلدي (جامي)

خوشه های طلایی 2 جلدی

جامی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

وقتي از عشق حرف مي زنيم (مرواريد)

وقتی از عشق حرف می زنیم

مروارید

390,000 ریال

312,000 ریال

خواهران (کتاب سراي نيک)

خواهران

کتاب سرای نیک

100,000 ریال

80,000 ریال

نوزادان (کتاب سراي نيک)

نوزادان

کتاب سرای نیک

140,000 ریال

112,000 ریال

مادري (کتاب سراي نيک)

مادری

کتاب سرای نیک

145,000 ریال

116,000 ریال

تابستان (کتاب سراي نيک)

تابستان

کتاب سرای نیک

115,000 ریال

92,000 ریال

شنا (کتاب سراي نيک)

شنا

کتاب سرای نیک

145,000 ریال

116,000 ریال

زبان (کتاب سراي نيک)

زبان

کتاب سرای نیک

125,000 ریال

100,000 ریال

آتش بازي (ماهي)

آتش بازی

ماهی

700,000 ریال

560,000 ریال

داستان هاي لس آنجلس (نشانه)

داستان های لس آنجلس

نشانه

250,000 ریال

200,000 ریال

اولين برف و داستان هاي ديگر (مرکز)

اولین برف و داستان های دیگر

مرکز

249,000 ریال

199,200 ریال

مسخ و داستان هاي ديگر جيبي (ماهي)

مسخ و داستان های دیگر جیبی

ماهی

1,000,000 ریال

800,000 ریال