فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(143)

موضوع های اصلی

(1)
(5)
(2)
(1)
(118)
(15)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(9)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(14)
(5)
(6)
(96)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(7)
(12)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(12)
(4)
(1)
(2)
(10)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
143 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(143)

موضوع های اصلی

(1)
(5)
(2)
(1)
(118)
(15)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(9)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(14)
(5)
(6)
(96)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(7)
(12)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(12)
(4)
(1)
(2)
(10)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
143 محصول
ماکياول ديپلمات (سرايي)

ماکیاول دیپلمات

سرایی

6,000,000 ریال

4,800,000 ریال

نئوليبراليسم (لوگوس)

نئولیبرالیسم

لوگوس

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

نئوليبراليسم خوانش انتقادي (پرسش)

نئولیبرالیسم خوانش انتقادی

پرسش

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

ايده سوسياليسم (نشر ني)

ایده سوسیالیسم

نشر نی

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

در تکاپوي حکمراني خوب (نگاه معاصر)

در تکاپوی حکمرانی خوب

نگاه معاصر

1,200,000 ریال

960,000 ریال

رهبري (فرهنگ معاصر)

رهبری

فرهنگ معاصر

9,800,000 ریال

7,840,000 ریال

در باب انقلاب‌ها (کتابستان برخط)

در باب انقلاب‌ها

کتابستان برخط

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

مقدمه‌اي کوتاه بر نژادپرستي (نگاه)

مقدمه‌ای کوتاه بر نژادپرستی

نگاه

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

در جست‌وجوي بنيادي براي امر سياسي (نقد فرهنگ)

در جست‌وجوی بنیادی برای امر سیاسی

نقد فرهنگ

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

گفتمان انقلاب در سه روايت (نقد فرهنگ)

گفتمان انقلاب در سه روایت

نقد فرهنگ

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

پک هانا آرنت : يهودي ستيزي، امپرياليسم، توتاليتارسيم (کتاب پارسه)

پک هانا آرنت : یهودی ستیزی، امپریالیسم، توتالیتارسیم

کتاب پارسه

15,950,000 ریال

12,760,000 ریال

سرمايه‌داري مرد (روزنه)

سرمایه‌داری مرد

روزنه

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

تاريخ ‌نگار زوال (کتاب پارسه)

تاریخ ‌نگار زوال

کتاب پارسه

2,650,000 ریال

2,120,000 ریال

آفاق آزادي در سپهر تاريخ (روزنه)

آفاق آزادی در سپهر تاریخ

روزنه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

ملت سازي (شيرازه)

ملت سازی

شیرازه

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

نظريه هاي دموکراسي (دنياي اقتصاد)

نظریه های دموکراسی

دنیای اقتصاد

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

گذشته ي يک توهم (کتابستان برخط)

گذشته ی یک توهم

کتابستان برخط

8,300,000 ریال

6,640,000 ریال

جهان‌بيني آدولف هيتلر (پيله)

جهان‌بینی آدولف هیتلر

پیله

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

مسئوليت و داوري (فرهنگ نشر نو)

مسئولیت و داوری

فرهنگ نشر نو

3,000,000 ریال

3,000,000 ریال

منشور آزادي (نگاه معاصر)

منشور آزادی

نگاه معاصر

5,900,000 ریال

4,779,000 ریال

سابقا کمونيست‌ها (کرگدن)

سابقا کمونیست‌ها

کرگدن

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

بر ساخت گفتماني هويت ملي (نگاه معاصر)

بر ساخت گفتمانی هویت ملی

نگاه معاصر

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

ليبراليسم بورژوايي پست مدرن (کوير)

لیبرالیسم بورژوایی پست مدرن

کویر

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

بحران بشر (پايان)

بحران بشر

پایان

600,000 ریال

480,000 ریال

مونتسکيو سياست و تاريخ (دمان)

مونتسکیو سیاست و تاریخ

دمان

1,150,000 ریال

920,000 ریال

معناي رئاليسم معاصر (لاهيتا)

معنای رئالیسم معاصر

لاهیتا

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

فلسفه سياسي چيست (نقد فرهنگ)

فلسفه سیاسی چیست

نقد فرهنگ

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

خشم ما از سرمايه داري (رايبد)

خشم ما از سرمایه داری

رایبد

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

قدرت و پيشرفت (کتاب پارسه)

قدرت و پیشرفت

کتاب پارسه

3,980,000 ریال

3,184,000 ریال

خواست مردم (نيلوفر)

خواست مردم

نیلوفر

850,000 ریال

722,500 ریال

چرا ملت ها مي جنگند (هزاره سوم انديشه)

چرا ملت ها می جنگند

هزاره سوم اندیشه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

آينده جغرافيا (کتاب پارسه)

آینده جغرافیا

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

جاده باريک آزادي (دنياي اقتصاد)

جاده باریک آزادی

دنیای اقتصاد

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

توتاليتاريسم (کتاب پارسه)

توتالیتاریسم

کتاب پارسه

4,950,000 ریال

3,960,000 ریال

امپرياليسم (کتاب پارسه)

امپریالیسم

کتاب پارسه

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

يهودي ستيزي (کتاب پارسه)

یهودی ستیزی

کتاب پارسه

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

بوروکراسي (کتاب پارسه)

بوروکراسی

کتاب پارسه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

تاملي در وحدت انديشه ي لنين (آده)

تاملی در وحدت اندیشه ی لنین

آده

780,000 ریال

624,000 ریال

ليبراليسم (کتاب پارسه)

لیبرالیسم

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

اول توسعه، بعد دموکراسي؟ (نگاه معاصر)

اول توسعه، بعد دموکراسی؟

نگاه معاصر

1,000,000 ریال

800,000 ریال

ظهور و سقوط نظم نئوليبرال (نگاه معاصر)

ظهور و سقوط نظم نئولیبرال

نگاه معاصر

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

درباره ي شر (چشمه)

درباره ی شر

چشمه

1,450,000 ریال

1,232,500 ریال

خدا لاک و برابري (طرح نو)

خدا لاک و برابری

طرح نو

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

ملخک (بيدگل)

ملخک

بیدگل

1,620,000 ریال

1,296,000 ریال

ماکياوللي براي همه (فرهنگ نشر نو)

ماکیاوللی برای همه

فرهنگ نشر نو

600,000 ریال

600,000 ریال

يادداشت هايي درباره ي سوسياليسم (چشمه)

یادداشت هایی درباره ی سوسیالیسم

چشمه

780,000 ریال

663,000 ریال

عليه فاشيسم (نيماژ)

علیه فاشیسم

نیماژ

960,000 ریال

816,000 ریال

درباره توتاليتاريسم (شيرازه)

درباره توتالیتاریسم

شیرازه

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

قدرت جغرافيا از ايران و ترکيه تا روسيه و اکراين (همان)

قدرت جغرافیا از ایران و ترکیه تا روسیه و اکراین

همان

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

دموکراسي در ايران (فرهنگ جاويد)

دموکراسی در ایران

فرهنگ جاوید

2,990,000 ریال

2,541,500 ریال

دين هيتلر (کتاب پارسه)

دین هیتلر

کتاب پارسه

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

فراسياست (نشر ني)

فراسیاست

نشر نی

760,000 ریال

608,000 ریال

اينک چرا آرنت بخوانيم؟ (کراسه)

اینک چرا آرنت بخوانیم؟

کراسه

600,000 ریال

480,000 ریال

ناخودآگاه سياسي (نيماژ)

ناخودآگاه سیاسی

نیماژ

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

فلسفه سياسي فون هايک (فرهنگ نشر نو)

فلسفه سیاسی فون هایک

فرهنگ نشر نو

2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

فلسفه سياسي هانا آرنت (فرهنگ نشر نو)

فلسفه سیاسی هانا آرنت

فرهنگ نشر نو

1,400,000 ریال

1,400,000 ریال

سوسيال دموکراسي در جهان پيراموني (شيرازه)

سوسیال دموکراسی در جهان پیرامونی

شیرازه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

چرا کشورها شکست مي خورند (دنياي اقتصاد)

چرا کشورها شکست می خورند

دنیای اقتصاد

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

وسايل بي هدف (چرخ)

وسایل بی هدف

چرخ_چشمه

750,000 ریال

637,500 ریال

مقالاتي از نسل سوم روشنفکري (گاه)

مقالاتی از نسل سوم روشنفکری

گاه

320,000 ریال

256,000 ریال

فهم نظريه هاي سياسي  (آگه)

فهم نظریه های سیاسی

آگه

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

مارکس چه مي گويد (اختران)

مارکس چه می گوید

آمه

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

جنون قدرت و قدرت نامشروع (قطره)

جنون قدرت و قدرت نامشروع

قطره

550,000 ریال

440,000 ریال

نبرد قدرت در ايران (نشر ني)

نبرد قدرت در ایران

نشر نی

5,600,000 ریال

4,480,000 ریال

خشونت (نشر ني)

خشونت

نشر نی

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

سياست (نشر ني)

سیاست

نشر نی

5,600,000 ریال

4,480,000 ریال

آينده علوم سياسي (ثالث)

آینده علوم سیاسی

ثالث

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

آينده اسلام (ثالث)

آینده اسلام

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

آنارشيسم (چشمه)

آنارشیسم

چشمه

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

عدالت به مثابه انصاف (ققنوس)

عدالت به مثابه انصاف

ققنوس

2,100,000 ریال

1,785,000 ریال

چرا ملت ها شکست مي خورند؟  (شوميز - روزنه)

چرا ملت ها شکست می خورند؟

روزنه

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

جستارهايي درباره تئوري توطئه در ايران (نشر ني)

جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران

نشر نی

880,000 ریال

704,000 ریال

تزهاي بلوم (ثالث)

تزهای بلوم

ثالث

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

توتاليتاريسم - محسن ثلاثي (ثالث)

توتالیتاریسم - محسن ثلاثی

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

راه سوم (شيرازه)

راه سوم

شیرازه

900,000 ریال

720,000 ریال

در نقد و دفاع از دموکراسي ليبرال (نقش و نگار)

در نقد و دفاع از دموکراسی لیبرال

نقش و نگار

1,100,000 ریال

880,000 ریال

حکومت با پول ما چه کرده است؟ (آماره)

حکومت با پول ما چه کرده است؟

آماره

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

برابري و آزادي (شيرازه)

برابری و آزادی

شیرازه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

ياري متقابل عامل تکامل (افکار)

یاری متقابل عامل تکامل

افکار

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

آنارشيسم فلسفه و آرمان (افکار)

آنارشیسم فلسفه و آرمان

افکار

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

خشونت و نظام هاي اجتماعي (شيرازه)

خشونت و نظام های اجتماعی

شیرازه

4,250,000 ریال

3,400,000 ریال

از غرب چه مانده است؟ (هرمس)

از غرب چه مانده است؟

هرمس‏

480,000 ریال

384,000 ریال

قرن بيستم ايدئولوژي هاي خشونت (ققنوس)

قرن بیستم ایدئولوژی های خشونت

ققنوس

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

جنبش هاي فاشيستي (ققنوس)

جنبش های فاشیستی

ققنوس

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

لاکان و امر سياسي (ققنوس)

لاکان و امر سیاسی

ققنوس

2,100,000 ریال

1,785,000 ریال

فلسفه سياسي ماکياولي (ققنوس)

فلسفه سیاسی ماکیاولی

ققنوس

2,100,000 ریال

1,785,000 ریال

وضع بشر (ققنوس)

وضع بشر

ققنوس

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

مفهوم امر سياسي (ققنوس)

مفهوم امر سیاسی

ققنوس

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

جستاري در سياست فاجعه بار (کرگدن)

جستاری در سیاست فاجعه بار

کرگدن

1,000,000 ریال

800,000 ریال

در باب آنارشيسم (افکار)

در باب آنارشیسم

افکار

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

هويت (روزنه)

هویت

روزنه

1,700,000 ریال

1,411,000 ریال

سرمايه: نقد اقتصاد سياسي جلد 1 (لاهيتا)

سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی جلد 1

لاهیتا

6,800,000 ریال

5,440,000 ریال

فلسفه ي سياسي مايکل اوکشات (نگاه معاصر)

فلسفه ی سیاسی مایکل اوکشات

نگاه معاصر

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

مارکسيست هاي ايده اليست (اختران)

مارکسیست های ایده الیست

آمه

380,000 ریال

304,000 ریال

بايد از جامعه دفاع کرد (اختران)

باید از جامعه دفاع کرد

آمه

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

نخستين دموکراسي (بيدگل)

نخستین دموکراسی

بیدگل

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

سياست و خرد (مصدق)

سیاست و خرد

جامی

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

پيش بيني هاي سياسي (ثالث)

پیش بینی های سیاسی

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

دموکراسي ها چگونه مي ميرند (کتاب پارسه)

دموکراسی ها چگونه می میرند

کتاب پارسه

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

فايده گرايي (نشر ني)

فایده گرایی

نشر نی

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

آزادي و خيانت به آزادي (ماهي)

آزادی و خیانت به آزادی

ماهی

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

لوياتان (نشر ني)

لویاتان

نشر نی

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

ليبراليسم (مدام)

لیبرالیسم

مدام

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

درباره‌ي آزادي (علمي)

درباره‌ی آزادی

علمی

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

انقلاب و استبداد (شيرازه)

انقلاب و استبداد

شیرازه

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

سرمايه داري کمونيستي در جمهوري چين (نقد فرهنگ)

سرمایه داری کمونیستی در جمهوری چین

نقد فرهنگ

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

مقدمه اي بر مفاهيم بنيادين تاريخي (گام نو)

مقدمه ای بر مفاهیم بنیادین تاریخی

گام نو

680,000 ریال

544,000 ریال

نقد اقتصاد سياسي (ژرف)

نقد اقتصاد سیاسی

ژرف

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

ميان دو آتش: حقيقت، جاه طلبي و سازش در روسيه دوره پوتين (نگاه)

میان دو آتش: حقیقت، جاه طلبی و سازش در روسیه دوره پوتین

نگاه

1,150,000 ریال

920,000 ریال

فاشيسم و دموکراسي (کتاب پارسه)

فاشیسم و دموکراسی

کتاب پارسه

750,000 ریال

600,000 ریال

مارکس و سياست مدرن (مرکز)

مارکس و سیاست مدرن

مرکز

1,158,000 ریال

926,400 ریال

آزادي و قدرت و قانون (خوارزمي)

آزادی و قدرت و قانون

خوارزمی

800,000 ریال

680,000 ریال

والتر بنيامين: زندگي، آثار، تاثيرات (ماهي)

والتر بنیامین: زندگی، آثار، تاثیرات

ماهی

90,000 ریال

72,000 ریال

شهريار (ماکياولي - آگاه)

شهریار

آگاه

1,820,000 ریال

1,456,000 ریال

انقلاب (خوارزمي)

انقلاب

خوارزمی

2,700,000 ریال

2,295,000 ریال

فلسفه از تعبير جهان تا تغيير جهان (نگاه معاصر)

فلسفه از تعبیر جهان تا تغییر جهان

نگاه معاصر

300,000 ریال

240,000 ریال

جمهور افلاطون (علم)

جمهور افلاطون

نشر علم

325,000 ریال

260,000 ریال

تاملي درباره ايران 5، جلد 1: ديباچه اي بر نظريه انحطاط ايران با

تاملی درباره ایران 5، جلد 1: دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران با ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران

مینوی خرد

2,220,000 ریال

1,776,000 ریال

غروب سرخ و نقش شخصيت در تاريخ (مکتوب آستارا)

غروب سرخ و نقش شخصیت در تاریخ

مکتوب آستارا

200,000 ریال

160,000 ریال

وسايل بي هدف (چشمه)

وسایل بی هدف

چشمه

110,000 ریال

93,500 ریال

جنبش تسخير (مرکز)

جنبش تسخیر

مرکز

58,000 ریال

46,400 ریال

انديشه عدالت (کندوکاو)

اندیشه عدالت

کندوکاو

180,000 ریال

144,000 ریال

نگاهي انتقادي به سياست آمريکا: گفت و گو با نوام چامسکي (افق)

نگاهی انتقادی به سیاست آمریکا: گفت و گو با نوام چامسکی

افق

75,000 ریال

60,000 ریال

ما چگونه ما شديم  (شوميز - روزنه)

ما چگونه ما شدیم

روزنه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

مطالعاتي نظري، تطبيقي و تاريخي در باب انقلاب ها (کوير)

مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب ها

کویر

1,890,000 ریال

1,512,000 ریال

پسا سياست نظريه و روش (نشرني)

پسا سیاست نظریه و روش

نشر نی

70,000 ریال

56,000 ریال

نطق ها و نامه هاي علي مطهري (نشر ني)

نطق ها و نامه های علی مطهری

نشر نی

180,000 ریال

144,000 ریال

جهان پسا-امريکايي (هرمس)

جهان پسا-امریکایی

هرمس‏

490,000 ریال

392,000 ریال

سکولاريسم و آزادي وجدان (روزبهان)

سکولاریسم و آزادی وجدان

روزبهان

390,000 ریال

312,000 ریال

به من گفتند تنها بيا: پشت خطوط داعش (کتابستان)

به من گفتند تنها بیا: پشت خطوط داعش

کتابستان معرفت

390,000 ریال

312,000 ریال

از بحران تا فروپاشي (نگاه معاصر)

از بحران تا فروپاشی

نگاه معاصر

600,000 ریال

480,000 ریال

حکومت انتخابي (نشرني)

حکومت انتخابی

نشر نی

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

نظم جهاني: تاملي در ويژگي ملت ها و جريان تاريخ (علمي و فرهنگي)

نظم جهانی: تاملی در ویژگی ملت ها و جریان تاریخ

علمی و فرهنگی

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

آينده ي سوسياليسم (آگه)

آینده ی سوسیالیسم

آگه

220,000 ریال

176,000 ریال

لائيسيته (آگه)

لائیسیته

آگه

190,000 ریال

152,000 ریال

پديده ي جهاني شدن وضعيت بشري و تمدن اطلاعاتي (آگه)

پدیده ی جهانی شدن وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی

آگه

250,000 ریال

200,000 ریال

مفهوم امر سياسي (نگاه معاصر)

مفهوم امر سیاسی

نگاه معاصر

110,000 ریال

88,000 ریال

چه بايد کرد؟ (آگه)

چه باید کرد؟

آگه

460,000 ریال

368,000 ریال

گذار به مردم سالاري (نگاه معاصر)

گذار به مردم سالاری

نگاه معاصر

800,000 ریال

640,000 ریال

يونگ و سياست (نشرني)

یونگ و سیاست

نشر نی

500,000 ریال

400,000 ریال

رساله ي دوم درباره ي دولت (روشنگران)

رساله ی دوم درباره ی دولت

روشنگران و مطالعات زنان

300,000 ریال

240,000 ریال

سياست اعتدالي در بوته نقد اقتصاد سياسي (لاهيتا)

سیاست اعتدالی در بوته نقد اقتصاد سیاسی

لاهیتا

100,000 ریال

80,000 ریال

چهار مقاله درباره آزادي (خوارزمي)

چهار مقاله درباره آزادی

خوارزمی

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال