نتایج جستجو برای جامعه-شناسی-اقتصادی

فیلترها

ثروت ملل

آدام اسمیت

1,500,000 ریال

ناشر: پیام

چاپ یکم

480 صفحه insert_drive_file
%

کاپیتالیسم

پل بولز

645,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

272 صفحه insert_drive_file
%

محاسبه رضایت

جیمز بیوکنن

360,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

356 صفحه insert_drive_file
%

تجربه شهری

دیوید هاروی

150,000 ریال

ناشر: پژواک

چاپ دوم

176 صفحه insert_drive_file
%

جنگ پول ها

ژاک میسترال

900,000 ریال

ناشر: نیماژ

چاپ یکم

296 صفحه insert_drive_file
%

شهر نابرابر

جان رنی شورت

465,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ دوم

340 صفحه insert_drive_file
%