نتایج جستجو برای جامعه-شناسی-اقتصادی

فیلترها

فلسفه ی پول

گئورک زیمل

1,550,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ یکم

570 صفحه insert_drive_file
فلسفه ی پول
%

مکتب فرانکفورت

تام باتومور

280,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هشتم

136 صفحه insert_drive_file
مکتب فرانکفورت
%

توسعه یعنی آزادی

آمارتیاسن

780,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دهم

544 صفحه insert_drive_file
توسعه یعنی آزادی
%

تجربه شهری

دیوید هاروی

200,000 ریال

ناشر: پژواک

چاپ دوم

176 صفحه insert_drive_file
تجربه شهری
%

بقای سرمایه داری

هانری لوفور

130,000 ریال

ناشر: تیسا

چاپ دوم

188 صفحه insert_drive_file
بقای سرمایه داری
%

خرد نا به روال

استیون ای . لندزبرگ

450,000 ریال

ناشر: طرح نقد

چاپ یکم

228 صفحه insert_drive_file
خرد نا به روال
%