فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(237)

موضوع های اصلی

(28)
(7)
(185)
(1)
(13)
(2)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(9)
(7)
(180)
(11)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)

انتشارات

(1)
(7)
(3)
(2)
(4)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(35)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(7)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(24)
(1)
(3)
(1)
(5)
(3)
(12)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
237 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(237)

موضوع های اصلی

(28)
(7)
(185)
(1)
(13)
(2)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(9)
(7)
(180)
(11)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)

انتشارات

(1)
(7)
(3)
(2)
(4)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(35)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(7)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(24)
(1)
(3)
(1)
(5)
(3)
(12)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
237 محصول
10 مقاله خواندني از هاروارد : درباره سرسختي ذهني (آموخته)

10 مقاله خواندنی از هاروارد : درباره سرسختی ذهنی

آموخته

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

همدلي و دولت در عصر رمانتيکي (دنياي اقتصاد)

همدلی و دولت در عصر رمانتیکی

دنیای اقتصاد

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

توسعه متزلزل (نهادگرا)

توسعه متزلزل

نهاد گرا

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

چرخ جهان چگونه مي‌چرخد ؟ (ترجمان و علوم انساني)

چرخ جهان چگونه میچرخد ؟

ترجمان علوم انسانی

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

تکنوفئوداليسم، آنچه سرمايه داري را نابود کرد (بيدگل)

تکنوفئودالیسم، آنچه سرمایه داری را نابود کرد

بیدگل

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

توسعه در تاريکي (روزنه)

توسعه در تاریکی

روزنه

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

بنيانگذاران (انديشه مولانا)

بنیانگذاران

اندیشه مولانا

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

روش پژوهش در اقتصاد (دنياي اقتصاد)

روش پژوهش در اقتصاد

دنیای اقتصاد

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

دخالت دولت در اقتصاد (شيرازه)

دخالت دولت در اقتصاد

شیرازه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

از رانت به رقابت (لوح فکر)

از رانت به رقابت

لوح فکر

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

واژه نامه برند (دنياي اقتصاد)

واژه نامه برند

دنیای اقتصاد

1,200,000 ریال

960,000 ریال

بانکداري بين المللي (دنياي اقتصادي)

بانکداری بین المللی

دنیای اقتصاد

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

دولت‌هاي فرومانده و زوال نهادي (شيرازه)

دولت‌های فرومانده و زوال نهادی

شیرازه

4,250,000 ریال

3,400,000 ریال

بحران آب و هوايي و پيمان نوين سبز جهاني (ققنوس)

بحران آب و هوایی و پیمان نوین سبز جهانی

ققنوس

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

هل اول (نشر ني)

هل اول

نشر نی

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

فراز و فرود ملت‌ها (روزنه)

فراز و فرود ملت‌ها

روزنه

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

تحليلي در باب شرق شناسي ادوارد سعيد (پيله)

تحلیلی در باب شرق شناسی ادوارد سعید

پیله

1,280,000 ریال

1,024,000 ریال

بازار آزاد و دشمنان آن (کتاب پارسه)

بازار آزاد و دشمنان آن

کتاب پارسه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

نگهبان ماموت (ديوار)

نگهبان ماموت

دیوار-چشمه

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

عصر جاه‌طلبي (فارابي)

عصر جاه‌طلبی

فارابی

5,300,000 ریال

4,240,000 ریال

اقتصاد خوردني (روزنه)

اقتصاد خوردنی

روزنه

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

سن و سرمايه‌داري (نيلوفر)

سن و سرمایه‌داری

نیلوفر

2,650,000 ریال

2,252,500 ریال

دو دهه با اقتصاد ايران (دنياي اقتصاد)

دو دهه با اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

نتايج فرايند مستقيم توليد (چرخ_چشمه)

نتایج فرایند مستقیم تولید

چرخ_چشمه

1,550,000 ریال

1,317,500 ریال

پروپاگاندا (اسطوره پرومته)

پروپاگاندا

اسطوره پرومته

1,490,000 ریال

1,192,000 ریال

بازانديشي نظريه ارزش (لاهيتا)

بازاندیشی نظریه ارزش

لاهیتا

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

ايلان ماسک (دنگ)

ایلان ماسک

دنگ

4,450,000 ریال

3,560,000 ریال

اقتصاد سياسي هند (گستره)

اقتصاد سیاسی هند

گستره

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

شيوه رايج در کسب و کار (ژرف)

شیوه رایج در کسب و کار

ژرف

1,100,000 ریال

880,000 ریال

وقتي چين بر جهان حکم مي راند (اختران)

وقتی چین بر جهان حکم می راند

اختران

5,800,000 ریال

4,640,000 ریال

در هم تنيدگي جنگ و تجارت (اختران)

در هم تنیدگی جنگ و تجارت

اختران

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

بحران نفت (کتاب پارسه)

بحران نفت

کتاب پارسه

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

اقتصاد در دو درس (دنياي اقتصاد)

اقتصاد در دو درس

دنیای اقتصاد

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

فرهنگ به مثابه توسعه (کتاب پارسه)

فرهنگ به مثابه توسعه

کتاب پارسه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

تفکر استراتژيک (دنياي اقتصاد)

تفکر استراتژیک

دنیای اقتصاد

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

توسعه آب يا سراب (نشر ني)

توسعه آب یا سراب

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

نزاع هزارساله ما (روزنه)

نزاع هزارساله ما

روزنه

3,700,000 ریال

2,960,000 ریال

جامعه شناسي ماکس وبر (گل آذين)

جامعه شناسی ماکس وبر

نشر گل آذین

600,000 ریال

480,000 ریال

اقتصاد شادکامي (نگاه معاصر)

اقتصاد شادکامی

نگاه معاصر

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

نوآوري هاي نهادي در نظام پولي و مالياتي ژاپن (نهادگرا)

نوآوری های نهادی در نظام پولی و مالیاتی ژاپن

نهاد گرا

1,470,000 ریال

1,176,000 ریال

پايان کيمياگري (نشر نو)

پایان کیمیاگری

فرهنگ نشر نو

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

سرمايه داري عليه سرمايه داري (دنياي اقتصاد)

سرمایه داری علیه سرمایه داری

دنیای اقتصاد

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

قدرت و فساد (همان)

قدرت و فساد

همان

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

عصر اطلاعات 3 جلدي قابدار (فرهنگ نشر نو)

عصر اطلاعات 3 جلدی قابدار

فرهنگ نشر نو

20,000,000 ریال

20,000,000 ریال

اخلاق و اقتصاد (دکسا)

اخلاق و اقتصاد

موسسه فرهنگی دکسا

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

سرمايه داري و ديگر هيچ (افکار)

سرمایه داری و دیگر هیچ

افکار

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

ليبراليسم و نارضايتي هاي آن (نگاه)

لیبرالیسم و نارضایتی های آن

نگاه

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

اقتصاد سياسي حکمراني فراملي (نهادگرا)

اقتصاد سیاسی حکمرانی فراملی

نهاد گرا

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

گفت و گوهاي توسعه جلد 3 (طرح نو)

گفت و گوهای توسعه جلد 3

طرح نو

1,000,000 ریال

850,000 ریال

سرمايه داري پس از کرونا (دنياي اقتصاد)

سرمایه داری پس از کرونا

دنیای اقتصاد

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

زمان، کار و سلطه اجتماعي (شب خيز)

زمان، کار و سلطه اجتماعی

نشر شب خیز

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

چالش اقتصاد اتريشي (آماره)

چالش اقتصاد اتریشی

آماره

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

اقتصاد زامبي (کوير)

اقتصاد زامبی

کویر

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

جهاني سازي قتل عام اقتصادي (نگاه)

جهانی سازی قتل عام اقتصادی

نگاه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

در دفاع از کاپيتاليسم (علم)

در دفاع از کاپیتالیسم

نشر علم

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

اقتصاد فقير (دنياي اقتصاد)

اقتصاد فقیر

دنیای اقتصاد

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

سراب گرايي صنعتي در نظام قبايلي ايران (نهادگرا)

سراب گرایی صنعتی در نظام قبایلی ایران

نهاد گرا

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

بدهي (چرخ)

بدهی

چشمه

6,200,000 ریال

5,270,000 ریال

وداع با پرولتاريا (فرهنگ نشر نو)

وداع با پرولتاریا

فرهنگ نشر نو

1,300,000 ریال

1,300,000 ریال

گله (کتاب پارسه)

گله

کتاب پارسه

2,780,000 ریال

2,224,000 ریال

استراتژي بنگاه (نهادگرا)

استراتژی بنگاه

نهاد گرا

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

تاملاتي در توسعه انساني (دنياي اقتصاد)

تاملاتی در توسعه انسانی

دنیای اقتصاد

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

چرا نابرابري معضل آفرين است؟ (سروش مولانا)

چرا نابرابری معضل آفرین است؟

سروش مولانا

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

چين چگونه از شوک درماني گريخت؟ (نهادگرا)

چین چگونه از شوک درمانی گریخت؟

نهاد گرا

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

پول هستي شناسي جامعه و قانون (شب خيز)

پول هستی شناسی جامعه و قانون

نشر شب خیز

690,000 ریال

552,000 ریال

جنگ پول ها (نيماژ)

جنگ پول ها

نیماژ

1,980,000 ریال

1,683,000 ریال

معماي توسعه (نهادگرا)

معمای توسعه

نهاد گرا

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

معرفت شناسي (دنياي اقتصاد)

معرفت شناسی

دنیای اقتصاد

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

نقشه جديد جهان (کتاب پارسه)

نقشه جدید جهان

کتاب پارسه

4,950,000 ریال

3,960,000 ریال

سرمايه داري رفاقتي در خاورميانه (شيرازه)

سرمایه داری رفاقتی در خاورمیانه

شیرازه

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

تاريخ مارکسيستي سرمايه داري (نگاه)

تاریخ مارکسیستی سرمایه داری

نگاه

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

جنگ مالي (نگارستان انديشه)

جنگ مالی

نگارستان اندیشه

980,000 ریال

784,000 ریال

جهان گيري کرونا و پيامدهاي سياسي و اقتصادي آن (نهادگرا)

جهان گیری کرونا و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن

نهاد گرا

670,000 ریال

536,000 ریال

اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي (کتاب پارسه)

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

کتاب پارسه

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

کاپيتاليسم را دوباره خواندن (هنوز)

کاپیتالیسم را دوباره خواندن

هنوز

290,000 ریال

232,000 ریال

کاپيتاليسم (نشرني)

کاپیتالیسم

نشر نی

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

جمهوري باورها (روزنه)

جمهوری باورها

روزنه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

فساد در نظام سرمايه سالار (نهادگرا)

فساد در نظام سرمایه سالار

نهاد گرا

960,000 ریال

768,000 ریال

خرد و حکمت زندگي 12: واقع گرايي سرمايه دارانه (گمان)

خرد و حکمت زندگی 12: واقع گرایی سرمایه دارانه

گمان

1,000,000 ریال

800,000 ریال

مواجهه با توسعه (گل آذين)

مواجهه با توسعه

نشر گل آذین

960,000 ریال

768,000 ریال

در جست و جوي شش هزار روز گم شده(نشرني)

در جست و جوی شش هزار روز گم شده

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

رکود بزرگ و سياست نو (دنياي اقتصاد)

رکود بزرگ و سیاست نو

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

800,000 ریال

اقتصاد فرهنگ و هنر (دنياي اقتصاد)

اقتصاد فرهنگ و هنر

دنیای اقتصاد

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

اتحاديه هاي کارگري و خودکامگي در ايران (فرهنگ نشر نو)

اتحادیه های کارگری و خودکامگی در ایران

فرهنگ نشر نو

2,400,000 ریال

2,400,000 ریال

آدام اسميت در پکن: تبارهاي قرن بيست و يکم (اختران)

آدام اسمیت در پکن: تبارهای قرن بیست و یکم

اختران

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

تاريخ انتقادي 2: بازآرايي امپراتوري (گام نو)

تاریخ انتقادی 2: بازآرایی امپراتوری

گام نو

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

اقتصاد سياسي انتقادي و پسا انتقادي (فرهنگ جاويد)

اقتصاد سیاسی انتقادی و پسا انتقادی

فرهنگ جاوید

2,990,000 ریال

2,541,500 ریال

قدرت و اقتصاد نئوکلاسيک (دنياي اقتصاد)

قدرت و اقتصاد نئوکلاسیک

دنیای اقتصاد

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

چرا کشورها شکست مي خورند (دنياي اقتصاد)

چرا کشورها شکست می خورند

دنیای اقتصاد

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

مارکس در واپسين سال ها (چشمه)

مارکس در واپسین سال ها

چشمه

780,000 ریال

663,000 ریال

سقوط بازار سهام در 1929 (دنياي اقتصاد)

سقوط بازار سهام در 1929

دنیای اقتصاد

900,000 ریال

720,000 ریال

حقايق و مغالطه ها در اقتصاد (دنياي اقتصاد)

حقایق و مغالطه ها در اقتصاد

دنیای اقتصاد

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

دولت هاي توسعه گرا (پيله)

دولت های توسعه گرا

پیله

2,376,000 ریال

1,900,800 ریال

بازار و دولت در ايران (دنياي اقتصاد)

بازار و دولت در ایران

دنیای اقتصاد

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

گريز از فقر (دنياي اقتصاد)

گریز از فقر

دنیای اقتصاد

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

اقتصاد به زبان خودمان 4 (پژواک)

اقتصاد به زبان خودمان 4

پژواک

160,000 ریال

128,000 ریال

اقتصاد به زبان خودمان 3 (پژواک)

اقتصاد به زبان خودمان 3

پژواک

140,000 ریال

112,000 ریال

نقد فرهنگ توسعه نيافتگي 2 (نقد فرهنگ)

نقد فرهنگ توسعه نیافتگی 2

نقد فرهنگ

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

خرد نا به روال (طرح نقد)

خرد نا به روال

طرح نقد

1,000,000 ریال

850,000 ریال

اگر نورث ايراني بود (نهادگرا)

اگر نورث ایرانی بود

نهاد گرا

870,000 ریال

696,000 ریال

سرمايه: نقد اقتصاد سياسي جلد 2 (لاهيتا)

سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی جلد 2

لاهیتا

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

فرهنگ هنر و توسعه (چرخ_چشمه)

فرهنگ هنر و توسعه

چرخ_چشمه

950,000 ریال

807,500 ریال

ماکس وبر و جامعه شناسي اقتصادي (دنياي اقتصاد)

ماکس وبر و جامعه شناسی اقتصادی

دنیای اقتصاد

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

بحران اقتصاد جهاني (افکار)

بحران اقتصاد جهانی

افکار

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

ماکس وبر (ققنوس)

ماکس وبر

ققنوس

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

پيامدهاي مدرنيت (مرکز)

پیامدهای مدرنیت

مرکز

790,000 ریال

632,000 ریال

ديجيتال مارکتينگ (دنياي اقتصاد)

دیجیتال مارکتینگ

دنیای اقتصاد

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

سرمايه در سده بيست و يکم (نگاه)

سرمایه در سده بیست و یکم

نگاه

3,650,000 ریال

2,920,000 ریال

جامعه هاي ماقبل صنعتي (ماهي)

جامعه های ماقبل صنعتی

ماهی

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

توسعه يعني آزادي (نشر ني)

توسعه یعنی آزادی

نشر نی

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

کمبود (ققنوس)

کمبود

ققنوس

580,000 ریال

493,000 ریال

مقدمه اي بر تجارت الکترونيک (نشرني)

مقدمه ای بر تجارت الکترونیک

نشر نی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

نظريه هاي  اقتصاد سياسي (ثالث)

نظریه های اقتصاد سیاسی

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

استبداد شرقي (ثالث)

استبداد شرقی

ثالث

6,800,000 ریال

5,440,000 ریال

مجموعه پشت پرده مخملين 5: نيکوکاران نابکار ( اختران)

مجموعه پشت پرده مخملین 5: نیکوکاران نابکار

آمه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

اکولوژي مارکس : ماترياليسم و طبيعت (نگاه)

اکولوژی مارکس : ماتریالیسم و طبیعت

نگاه

4,450,000 ریال

3,560,000 ریال

برنامه ريزي و قدرت در ايران (کوير)

برنامه ریزی و قدرت در ایران

کویر

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

ابر طبقه (کوير)

ابر طبقه

کویر

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

آنچه با پول نمي توان خريد (مرکز)

آنچه با پول نمی توان خرید

مرکز

1,295,000 ریال

1,036,000 ریال

حکومت با پول ما چه کرده است؟ (آماره)

حکومت با پول ما چه کرده است؟

آماره

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

جامعه و بازار (نشرني)

جامعه و بازار

نشر نی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

بازار و دولت در ايران (شيرازه)

بازار و دولت در ایران

شیرازه

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

اصناف از انقلاب مشروطيت ايران تا انقراض قاجاريه (رسانش نوين)

اصناف از انقلاب مشروطیت ایران تا انقراض قاجاریه

رسانش نوین

1,000,000 ریال

800,000 ریال

پيمانکاران اعتراض (افکار)

پیمانکاران اعتراض

افکار

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

ابزارهاي توسعه صنعتي تداوم و گسست (شيرازه)

ابزارهای توسعه صنعتی تداوم و گسست

شیرازه

700,000 ریال

560,000 ریال

توسعه و تخريب (شيرازه)

توسعه و تخریب

شیرازه

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

انجمن هاي کارفرمايي اندازه بنگاه ها و حکمراني (شيرازه)

انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی

شیرازه

850,000 ریال

680,000 ریال

کيفيت زندگي (شيرازه)

کیفیت زندگی

شیرازه

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

تاريخ بنگاه داري 2 جلدي (شيرازه)

تاریخ بنگاه داری 2 جلدی

شیرازه

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

محيط مصنوع و شکل گيري طبقه کارگر صنعتي (شيرازه)

محیط مصنوع و شکل گیری طبقه کارگر صنعتی

شیرازه

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

اقتصاد سياسي حقوق بشر (دنياي اقتصاد)

اقتصاد سیاسی حقوق بشر

دنیای اقتصاد

600,000 ریال

480,000 ریال

راهنماي رستگاري در جابلقا (اگر)

راهنمای رستگاری در جابلقا

اگر

720,000 ریال

576,000 ریال

تجار و تجارت: منتخبي از اسناد تجارتخانه اتحاديه (تاريخ ايران)

تجار و تجارت: منتخبی از اسناد تجارتخانه اتحادیه

تاریخ ایران

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

بازارهاي راديکال (هورمزد)

بازارهای رادیکال

هورمزد

1,150,000 ریال

920,000 ریال

شهر نابرابر (آگاه)

شهر نابرابر

آگاه

620,000 ریال

496,000 ریال

تشکيل سرمايه: مقالاتي درباره جلد اول کاپيتال (اختران)

تشکیل سرمایه: مقالاتی درباره جلد اول کاپیتال

اختران

950,000 ریال

760,000 ریال

محاسبه رضايت (نشرني)

محاسبه رضایت

نشر نی

980,000 ریال

784,000 ریال

قدرت دولت ها (شيرازه)

قدرت دولت ها

شیرازه

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

ثروت ملل (پيام)

ثروت ملل

پیام

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

سياست هاي خياباني (شيرازه)

سیاست های خیابانی

شیرازه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

اقتصاد رفتاري (دنياي اقتصاد)

اقتصاد رفتاری

دنیای اقتصاد

6,000,000 ریال

4,800,000 ریال

هنر جهش اقتصادي (نهادگرا) موانع ميان برها و پرش در سيستم هاي نوآوري

هنر جهش اقتصادی

نهاد گرا

700,000 ریال

560,000 ریال

اقتصاد به زبان خودمان 1: مقدمات (پژواک)

اقتصاد به زبان خودمان 1: مقدمات

پژواک

180,000 ریال

144,000 ریال

هواهاي نفساني و منافع (شيرازه)

هواهای نفسانی و منافع

شیرازه

750,000 ریال

600,000 ریال

خاستگاه سرمايه داري (ثالث)

خاستگاه سرمایه داری

ثالث

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

کژرفتاري (دنياي اقتصاد)

کژرفتاری

دنیای اقتصاد

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

فقر احمق مي کند (ترجمان)

فقر احمق می کند

ترجمان علوم انسانی

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

بگذار آشغال بخورند (اختران)

بگذار آشغال بخورند

آمه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

نوسازي، توسعه، جهاني شدن (آگاه)

نوسازی، توسعه، جهانی شدن

آگه

920,000 ریال

736,000 ریال

معماي فراواني (نشرني)

معمای فراوانی

نشر نی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

سياست هاي پولي و مالي(نشرني)

سیاست های پولی و مالی

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

دگرگوني بزرگ (شيرازه)

دگرگونی بزرگ

شیرازه

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

نظريه طبقه تن آسا (نشر ني)

نظریه طبقه تن آسا

نشر نی

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

ثروت انقلابي (ماهي)

ثروت انقلابی

ماهی

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

عقلانيت و توسعه يافتگي ايران (فرزان روز)

عقلانیت و توسعه یافتگی ایران

فرزان روز

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

سرگذشت انسان (ترجمان و علوم انساني)

سرگذشت انسان

ترجمان علوم انسانی

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

ايده ايران (دنياي اقتصاد)

ایده ایران

دنیای اقتصاد

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

دفاع از مارکس (دمان)

دفاع از مارکس

دمان

2,690,000 ریال

2,152,000 ریال

برشته کاري قهوه (ثالث)

برشته کاری قهوه

ثالث

6,800,000 ریال

5,440,000 ریال

پارادوکس سود (بيدگل)

پارادوکس سود

بیدگل

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

ارزش همه چيز (روزنه)

ارزش همه چیز

روزنه

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

گفتمان توسعه و تاريخ جهاني (مرواريد)

گفتمان توسعه و تاریخ جهانی

مروارید

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

تاب آوري (روزنه)

تاب آوری

روزنه

995,000 ریال

796,000 ریال

دوستي در عصر اقتصاد (نشر ني)

دوستی در عصر اقتصاد

نشر نی

980,000 ریال

784,000 ریال

نقد اقتصاد سياسي (ژرف)

نقد اقتصاد سیاسی

ژرف

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

بديل هاي سرمايه داري (نشرني)

بدیل های سرمایه داری

نشر نی

680,000 ریال

544,000 ریال

رسوايي آرمانشهر (دنياي اقتصاد)

رسوایی آرمانشهر

دنیای اقتصاد

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

روحيات حيواني (دنياي اقتصاد)

روحیات حیوانی

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

800,000 ریال

اقتصاد سياسي (آگاه)

اقتصاد سیاسی

آگاه

560,000 ریال

448,000 ریال

کاپيتاليسم: آرمان ناشناخته (تمدن علمي)

کاپیتالیسم: آرمان ناشناخته

تمدن علمی

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

راه هاي ابريشم نو، اکنون و آينده ي جهان (مرکز)

راه های ابریشم نو، اکنون و آینده ی جهان

مرکز

995,000 ریال

796,000 ریال

فضاهاي نوليبرال سازي (ثالث)

فضاهای نولیبرال سازی

ثالث

880,000 ریال

704,000 ریال

فلسفه ي پول (مرکز)

فلسفه ی پول

مرکز

1,785,000 ریال

1,428,000 ریال

سياره ي زاغه ها (مانيا هنر)

سیاره ی زاغه ها

مانیا هنر

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

تجمل و سرمايه داري (دنياي اقتصاد)

تجمل و سرمایه داری

دنیای اقتصاد

400,000 ریال

320,000 ریال

نابخردي هاي پيش بيني پذير (مازيار)

نابخردی های پیش بینی پذیر

مازیار

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

اقتصاد به زبان خودمان 2 (پژواک)

اقتصاد به زبان خودمان 2

پژواک

300,000 ریال

240,000 ریال

بينش اقتصادي براي همه جلد 2  (ترمه)

بینش اقتصادی برای همه جلد 2

ترمه

500,000 ریال

400,000 ریال

اقتصاد براي همه (ترمه)

اقتصاد برای همه

ترمه

450,000 ریال

360,000 ریال

پرايس اکشن روندها (چالش)

پرایس اکشن روندها

چالش

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

درآمدي بر سرمشق نوين توسعه کشاورزي و روستايي ايران (نشرني)

درآمدی بر سرمشق نوین توسعه کشاورزی و روستایی ایران

نشر نی

320,000 ریال

256,000 ریال

بقاي سرمايه داري (تيسا)

بقای سرمایه داری

تیسا

130,000 ریال

104,000 ریال

تکوين طبقه کارگر در انگلستان (آگاه)

تکوین طبقه کارگر در انگلستان

آگاه

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

جنگ و ضد جنگ (آسونه)

جنگ و ضد جنگ

آسونه

450,000 ریال

360,000 ریال

تاراج نهان (آگاه)

تاراج نهان

آگاه

450,000 ریال

360,000 ریال

پايان کار زوال نيروي کار جهاني (اختران)

پایان کار زوال نیروی کار جهانی

آمه

560,000 ریال

448,000 ریال

مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران (نشرني)

مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران

نشر نی

400,000 ریال

320,000 ریال

مجموعه پشت پرده مخملين 8: دموکراسي در محيط کار ( اختران)

مجموعه پشت پرده مخملین 8: دموکراسی در محیط کار

آمه

600,000 ریال

480,000 ریال

مکتب فرانکفورت (نشرني)

مکتب فرانکفورت

نشر نی

280,000 ریال

224,000 ریال

جامعه شناسي اثبات رياضي  (نشرني)

جامعه شناسی اثبات ریاضی

نشر نی

150,000 ریال

120,000 ریال

اقتصاد کوچه (گام نو)

اقتصاد کوچه

خوارزمی

265,000 ریال

225,250 ریال

اقتصاد سياسي حقوق حيوانات (مرکز)

اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات

مرکز

235,000 ریال

188,000 ریال

ذهن و بازار (بيدگل)

ذهن و بازار

بیدگل

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

دنيا مسطح است (ماهي)

دنیا مسطح است

ماهی

420,000 ریال

336,000 ریال

50 واقعيتي که جهان را بايد تغيير دهند (نگاه معاصر)

50 واقعیتی که جهان را باید تغییر دهند

نگاه معاصر

600,000 ریال

480,000 ریال

ثروت عمومي شهرها (دنياي اقتصاد)

ثروت عمومی شهرها

دنیای اقتصاد

450,000 ریال

360,000 ریال

ذهنيت ضد سرمايه داري (شورآفرين)

ذهنیت ضد سرمایه داری

شورآفرین

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

درباره تقسيم کار اجتماعي (مرکز)

درباره تقسیم کار اجتماعی

مرکز

658,000 ریال

526,400 ریال

جامعه ي سالم  (بهجت)

جامعه ی سالم

بهجت

500,000 ریال

400,000 ریال

جهاني سازي: چهار الگو و يک رويکرد انتقاد (پژواک)

جهانی سازی: چهار الگو و یک رویکرد انتقاد

پژواک

120,000 ریال

96,000 ریال

ديالکتيک جديد و سرمايه (پژواک)

دیالکتیک جدید و سرمایه

پژواک

160,000 ریال

128,000 ریال

قانون و قانون گذاري و آزادي 3 جلدي  (دنياي اقتصاد)

قانون و قانون گذاری و آزادی 3 جلدی

دنیای اقتصاد

6,000,000 ریال

4,800,000 ریال

راه ديگر (نشرني)

راه دیگر

نشر نی

68,000 ریال

54,400 ریال

ديپلوماسي تجاري (نشرني)

دیپلوماسی تجاری

نشر نی

240,000 ریال

192,000 ریال

نظام بازار (نشر ني)

نظام بازار

نشر نی

80,000 ریال

64,000 ریال

اقتصاد سياسي و خط مشي گذاري عمومي با نگاه به ايران (نشر ني )

اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی با نگاه به ایران

نشر نی

160,000 ریال

128,000 ریال

سهم اقتصاددانان آمريکايي در تفکر اقتصادي مدرن (شيرازه)

سهم اقتصاددانان آمریکایی در تفکر اقتصادی مدرن

شیرازه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

مقدمه اي بسيار کوتاه بر بانکداري (دنياي اقتصاد)

مقدمه ای بسیار کوتاه بر بانکداری

دنیای اقتصاد

600,000 ریال

480,000 ریال

معماي توسعه (نيستان)

معمای توسعه

نیستان

550,000 ریال

440,000 ریال

هم گام با مطالعات توسعه (نهادگرا)

هم گام با مطالعات توسعه

نهاد گرا

500,000 ریال

400,000 ریال

تفکر در باب توسعه (روزگار نو)

تفکر در باب توسعه

روزگار نو

690,000 ریال

552,000 ریال

تجربه شهري (پژواک)

تجربه شهری

پژواک

200,000 ریال

160,000 ریال

ريشه هاي اقتصادي ديکتاتوري و دموکراسي (کوير)

ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی

کویر

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

اخلاق و اقتصاد (شيرازه)

اخلاق و اقتصاد

شیرازه

350,000 ریال

280,000 ریال

اقتصاد و دولت در ايران (دنياي اقتصاد)

اقتصاد و دولت در ایران

دنیای اقتصاد

600,000 ریال

480,000 ریال

سرمايه داري عليه آب و هوا همه چيز را زيرو رو مي کند (نشرني)

سرمایه داری علیه آب و هوا همه چیز را زیرو رو می کند

نشر نی

860,000 ریال

688,000 ریال

پاشنه آشيل سرمايه داري (دنياي اقتصاد)

پاشنه آشیل سرمایه داری

دنیای اقتصاد

400,000 ریال

320,000 ریال

جنگ بر سر ثروت (نيلوفر)

جنگ بر سر ثروت

نیلوفر

950,000 ریال

807,500 ریال

ديده بان اقتصادي در ايران 3 :عدالت اجتماعي آزادي و توسعه در ايران امرو

دیده بان اقتصادی در ایران 3 :عدالت اجتماعی آزادی و توسعه در ایران امرو

نقش و نگار

550,000 ریال

440,000 ریال

ديده بان اقتصادي در ايران 2 :اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز (نقش و

دیده بان اقتصادی در ایران 2 :اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز

نقش و نگار

700,000 ریال

560,000 ریال

ديده باني اقتصاد ايران 1 : اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري ( نقش و

دیده بانی اقتصاد ایران 1 : اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری

نقش و نگار

550,000 ریال

440,000 ریال

سرمايه داري مافيايي: مقدمه اي بر بهشت هاي مالياتي (کرگدن)

سرمایه داری مافیایی: مقدمه ای بر بهشت های مالیاتی

کرگدن

350,000 ریال

280,000 ریال

اقتصاد ناهنجاري هاي پنهان اجتماعي (نشرني)

اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی

نشر نی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

بانک تهيدستان (دنياي اقتصاد)

بانک تهیدستان

دنیای اقتصاد

300,000 ریال

240,000 ریال

اخلاق پروتستاني و روح سرمايه داري (علمي و فرهنگي)

اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری

علمی و فرهنگی

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

برنامه ريزي و تمرکز زدايي (آگه)

برنامه ریزی و تمرکز زدایی

آگه

420,000 ریال

336,000 ریال

هزاره ي کدام کس؟ آن ها يا ما؟  (آگه)

هزاره ی کدام کس؟ آن ها یا ما؟

آگه

150,000 ریال

120,000 ریال

اقتصاد هويت (نگاه معاصر)

اقتصاد هویت

نگاه معاصر

160,000 ریال

128,000 ریال

گزارش وضعيت اقشار آسيب پذير و آسيب ديدگان اجتماعي (آگاه)

گزارش وضعیت اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی

آگاه

490,000 ریال

392,000 ریال

طبقه و کار در ايران (آگاه)

طبقه و کار در ایران

آگاه

220,000 ریال

176,000 ریال

همبستگي اجتماعي و نابرابري- آسيب هاي اجتماعي و نابرابري 2 جلدي (آگاه)

همبستگی اجتماعی و نابرابری- آسیب های اجتماعی و نابرابری 2 جلدی

آگاه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

اسلام و سرمايه داري (انديشه احسان )

اسلام و سرمایه داری

اندیشه احسان

820,000 ریال

656,000 ریال

بيکاري جوانان در مناطق روستايي (انديشه احسان )

بیکاری جوانان در مناطق روستایی

اندیشه احسان

170,000 ریال

136,000 ریال

ساختار جهان بيني مارکس (انديشه احسان)

ساختار جهان بینی مارکس

اندیشه احسان

410,000 ریال

328,000 ریال

پول (نون)

پول

نون

290,000 ریال

232,000 ریال

اقتصاد سياسي صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري (کتاب پارسه)

اقتصاد سیاسی صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری

کتاب پارسه

305,000 ریال

244,000 ریال

سرمايه داري و آزادي (نشر ني)

سرمایه داری و آزادی

نشر نی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال