فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مروارید

دسته بندی ها

(3)
(1)
(389)
(10)
(2)
(8)

موضوع های اصلی

(156)
(1)
(17)
(5)
(1)
(6)
(21)
(1)
(10)
(1)
(128)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(10)
(36)
(8)

موضوع های فرعی

(1)
(8)
(12)
(26)
(17)
(12)
(2)
(5)
(6)
(4)
(11)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
(7)
(1)
(1)
(1)
(4)
(15)
(4)
(4)
(2)
(10)
(8)
(1)
(1)
(1)
(8)
(7)
(3)
(2)
(8)
(3)
(6)
(2)
(120)
(10)
(3)
(3)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(30)
(11)

انتشارات

(431)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(7)
(2)
(1)
(6)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
431 محصول
مروارید

مروارید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مروارید

دسته بندی ها

(3)
(1)
(389)
(10)
(2)
(8)

موضوع های اصلی

(156)
(1)
(17)
(5)
(1)
(6)
(21)
(1)
(10)
(1)
(128)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(10)
(36)
(8)

موضوع های فرعی

(1)
(8)
(12)
(26)
(17)
(12)
(2)
(5)
(6)
(4)
(11)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
(7)
(1)
(1)
(1)
(4)
(15)
(4)
(4)
(2)
(10)
(8)
(1)
(1)
(1)
(8)
(7)
(3)
(2)
(8)
(3)
(6)
(2)
(120)
(10)
(3)
(3)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(30)
(11)

انتشارات

(431)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(7)
(2)
(1)
(6)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
431 محصول
مادام سارا (مرواريد)

مادام سارا

مروارید

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

رقباي شرلوک هلمز (مرواريد)

رقبای شرلوک هلمز

مروارید

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

کافه‌هاي روشنفکري (مرواريد)

کافه‌های روشنفکری

مروارید

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

معنا در تئاتر (مرواريد)

معنا در تئاتر

مروارید

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

از آتروپاتن باستان تا آذربايجان و کردستان (مرواريد)

از آتروپاتن باستان تا آذربایجان و کردستان

مروارید

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

جنگ سرد روم و پارت (مرواريد)

جنگ سرد روم و پارت

مروارید

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

دائودجينگ (مرواريد)

دائودجینگ

مروارید

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

زندگي از پشت عينک کائوچويي (مرواريد)

زندگی از پشت عینک کائوچویی

مروارید

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

فرزندان آفتاب و باد (مرواريد)

فرزندان آفتاب و باد

مروارید

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

در آفاق شعر کهن (مرواريد)

در آفاق شعر کهن

مروارید

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

ولي افتاد مشکل ها (مرواريد)

ولی افتاد مشکل ها

مروارید

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

شهيدان مسيحي نجران (مرواريد)

شهیدان مسیحی نجران

مروارید

1,000,000 ریال

800,000 ریال

مجنون سلما (مرواريد)

مجنون سلما

مروارید

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

توطئه نازي ها در تهران (مرواريد)

توطئه نازی ها در تهران

مروارید

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

تداوم هويت ايراني (مرواريد)

تداوم هویت ایرانی

مروارید

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

مرثيه‌اي براي قلب شيشه‌اي (مرواريد)

مرثیه‌ای برای قلب شیشه‌ای

مروارید

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

باغ نارنج (مرواريد)

باغ نارنج

مروارید

1,000,000 ریال

800,000 ریال

پيانيست پيکادلي (مرواريد)

پیانیست پیکادلی

مروارید

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

گزينه اشعار اکبر اکسير (مرواريد)

گزینه اشعار اکبر اکسیر

مروارید

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

محراب جاودانگي مادر (مرواريد)

محراب جاودانگی مادر

مروارید

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

رنگين کمان تمدن ها (مرواريد)

رنگین کمان تمدن ها

مروارید

3,100,000 ریال

2,480,000 ریال

نظريه و نقد ادبي جلد اول (مرواريد)

نظریه و نقد ادبی جلد اول

مروارید

3,700,000 ریال

2,960,000 ریال

پيکار روايت (مرواريد)

پیکار روایت

مروارید

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

نظريه و نقد ادبي جلد دوم (مرواريد)

نظریه و نقد ادبی جلد دوم

مروارید

4,100,000 ریال

3,280,000 ریال

باد گندمزارم را علامت گذاري کرده است (مرواريد)

باد گندمزارم را علامت گذاری کرده است

مروارید

850,000 ریال

680,000 ریال

در طريق ادب (مرواريد)

در طریق ادب

مروارید

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

آواز کوهستان (مرواريد)

آواز کوهستان

مروارید

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

در غروبي ابدي (مرواريد)

در غروبی ابدی

مروارید

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

در ستايش چرب زباني (مرواريد)

در ستایش چرب زبانی

مروارید

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

ماه مربع (مرواريد)

ماه مربع

مروارید

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

بادهاي کامينو (مرواريد)

بادهای کامینو

مروارید

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

به من فکر کن (مرواريد)

به من فکر کن

مروارید

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

ايران در دوره ناصرالدين شاه (مرواريد)

ایران در دوره ناصرالدین شاه

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

ميراث (مرواريد)

میراث

مروارید

1,200,000 ریال

960,000 ریال

کار، عشق يا بازي (مرواريد)

کار، عشق یا بازی

مروارید

900,000 ریال

720,000 ریال

حافظ و گفتمان هاي اجتماعي و تاريخي (مرواريد)

حافظ و گفتمان های اجتماعی و تاریخی

مروارید

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

شعر هزار ساله پارسي (مرواريد)

شعر هزار ساله پارسی

مروارید

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

بيمار (مرواريد)

بیمار

مروارید

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

سخني در نافرماني (مرواريد)

سخنی در نافرمانی

مروارید

850,000 ریال

680,000 ریال

زرتشت چه گفت؟ (مرواريد)

زرتشت چه گفت؟

مروارید

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

فراسوي نگاتيوها (مرواريد)

فراسوی نگاتیوها

مروارید

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

رمان نويسي در 90 روز (مرواريد)

رمان نویسی در 90 روز

مروارید

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

کيميا دختر مولانا (مرواريد)

کیمیا دختر مولانا

مروارید

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

سال نو (مرواريد)

سال نو

مروارید

1,150,000 ریال

920,000 ریال

استيناف (مرواريد)

استیناف

مروارید

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

ادبيات فرهنگ و جامعه (مرواريد)

ادبیات فرهنگ و جامعه

مروارید

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

چگونه در عمر صد ساله بهتر زندگي کنيم؟ (مرواريد)

چگونه در عمر صد ساله بهتر زندگی کنیم؟

مروارید

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

پس از ادبيات تطبيقي (مرواريد)

پس از ادبیات تطبیقی

مروارید

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

مينوي خرد (مرواريد)

مینوی خرد

مروارید

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

حباب سياه (مرواريد)

حباب سیاه

مروارید

800,000 ریال

640,000 ریال

هنرمند بيلچه کتاب سوم (مرواريد)

هنرمند بیلچه کتاب سوم

مروارید

900,000 ریال

720,000 ریال

بوسه اي پيش از مرگ (مرواريد)

بوسه ای پیش از مرگ

مروارید

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

باغ در غبار (مرواريد)

باغ در غبار

مروارید

400,000 ریال

320,000 ریال

مامان و من و مامان (مرواريد)

مامان و من و مامان

مروارید

450,000 ریال

360,000 ریال

گزينه اشعار فريدون مشيري: ريشه در خاک (گالينگور- مرواريد)

گزینه اشعار فریدون مشیری: ریشه در خاک

مروارید

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

گزينه اشعار محمدرضا شفيعي کدکني (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی

مروارید

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

ديوان اشعار پروين اعتصامي (مرواريد)

دیوان اشعار پروین اعتصامی

مروارید

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

طليعه تجدد در شعر فارسي (مرواريد)

طلیعه تجدد در شعر فارسی

مروارید

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

گزينه اشعار مهدي اخوان ثالث (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث

مروارید

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

قرار ملاقات (مرواريد)

قرار ملاقات

مروارید

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

گزينه اشعار سيمين بهبهاني گالينگور (مرواريد)

گزینه اشعار سیمین بهبهانی گالینگور

مروارید

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

جشن نفرت (مرواريد)

جشن نفرت

مروارید

1,050,000 ریال

840,000 ریال

جنگ هاي درياي سرخ در آستانه ظهور اسلام (مرواريد)

جنگ های دریای سرخ در آستانه ظهور اسلام

مروارید

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

ايران ساساني (مرواريد )

ایران ساسانی

مروارید

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

بن بست (مرواريد)

بن بست

مروارید

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

آخرين جزيره (مرواريد)

آخرین جزیره

مروارید

300,000 ریال

240,000 ریال

خودکشي دسته جمعي نهنگ ها (مرواريد)

خودکشی دسته جمعی نهنگ ها

مروارید

200,000 ریال

160,000 ریال

عقاب (مرواريد)

عقاب

مروارید

650,000 ریال

520,000 ریال

نظريه هاي جباريت (مرواريد)

نظریه های جباریت

مروارید

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

اينس (مرواريد)

اینس

مروارید

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

گزينه اشعار اميلي ديکنسون (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار امیلی دیکنسون

مروارید

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

بچه هاي صحرا (مرواريد)

بچه های صحرا

مروارید

390,000 ریال

312,000 ریال

ترس و نکبت رايش سوم (مرواريد)

ترس و نکبت رایش سوم

مروارید

550,000 ریال

440,000 ریال

قزاق (مرواريد)

قزاق

مروارید

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

شور ذهن: داستان زندگي زيگموند فرويد (مرواريد)

شور ذهن: داستان زندگی زیگموند فروید

مروارید

6,800,000 ریال

5,440,000 ریال

ديوان اشعار فروغ فرخزاد (گالينگور - مرواريد)

دیوان اشعار فروغ فرخزاد

مروارید

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

همزاد (شوميز - مرواريد)

همزاد

مروارید

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

کميته 300 ( مرواريد)

کمیته 300

مروارید

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

کوري (شوميز- مرواريد)

کوری

مروارید

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

جهل مقدس (مرواريد)

جهل مقدس

مروارید

3,100,000 ریال

2,480,000 ریال

اولين تپش هاي عاشقانه  قلبم (مرواريد)

اولین تپش های عاشقانه قلبم

مروارید

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

دفتر بزرگ (مرواريد)

دفتر بزرگ

مروارید

1,000,000 ریال

800,000 ریال

تاريخ تئاتر جهان جلد 1 (مرواريد)

تاریخ تئاتر جهان جلد 1

مروارید

4,900,000 ریال

3,920,000 ریال

شمسپاره (مرواريد)

شمسپاره

مروارید

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

چگونه بر جهان حکومت کنيم (مرواريد)

چگونه بر جهان حکومت کنیم

مروارید

1,000,000 ریال

800,000 ریال

تاريخ تئاتر جهان 3 (مرواريد)

تاریخ تئاتر جهان 3

مروارید

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

گزينه اشعار سيد علي صالحي (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار سید علی صالحی

مروارید

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

اصول و مباني تحليل متون ادبي (مرواريد)

اصول و مبانی تحلیل متون ادبی

مروارید

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

ولگردها و دو فيلمنامه ديگر (مرواريد)

ولگردها و دو فیلمنامه دیگر

مروارید

190,000 ریال

152,000 ریال

ارباب پونتيلا و برده اش ماتي (مرواريد)

ارباب پونتیلا و برده اش ماتی

مروارید

500,000 ریال

400,000 ریال

مجموعه سه گانه دوقلوها: دفتر بزرگ، مدرک، دروغ سوم - قابدار (مرواريد)

مجموعه سه گانه دوقلوها: دفتر بزرگ، مدرک، دروغ سوم - قابدار

مروارید

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

دستم را باز بگذاريد مي خواهم بنويسم آغوش (مرواريد)

دستم را باز بگذارید می خواهم بنویسم آغوش

مروارید

190,000 ریال

152,000 ریال

شيرين نيستم، فقط قند دارم (مرواريد)

شیرین نیستم، فقط قند دارم

مروارید

380,000 ریال

304,000 ریال

صد سال شعر زنان ايران (مرواريد)

صد سال شعر زنان ایران

مروارید

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

انقلاب اميد (مرواريد)

انقلاب امید

مروارید

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

روانکاوي و دين (مرواريد)

روانکاوی و دین

مروارید

950,000 ریال

760,000 ریال

جادوگر: چهره و دو فيلمنامه ديگر (مرواريد)

جادوگر: چهره و دو فیلمنامه دیگر

مروارید

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

تار عنکبوت (مرواريد)

تار عنکبوت

مروارید

900,000 ریال

720,000 ریال

شرق در برابر غرب (مرواريد)

شرق در برابر غرب

مروارید

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

نام من سرخ (مرواريد)

نام من سرخ

مروارید

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

حق السکوت (مرواريد)

حق السکوت

مروارید

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

در ستايش مرگ (مرواريد)

در ستایش مرگ

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

چشم (مرواريد)

چشم

مروارید

900,000 ریال

720,000 ریال

مجموعه کامل اشعار قيصر امين پور (گالينگور - مرواريد)

مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور

مروارید

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

خنده در تاريکي (مرواريد)

خنده در تاریکی

مروارید

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

آيا انسان پيروز خواهد شد؟ ( مرواريد)

آیا انسان پیروز خواهد شد؟

مروارید

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

گريز از آزادي (مرواريد)

گریز از آزادی

مروارید

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

بادبادک‏ باز (مرواريد)

بادبادک‏ باز

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

هنر عشق ورزيدن (مرواريد)

هنر عشق ورزیدن

مروارید

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

چگونه با کودکم رفتار کنم (مرواريد)

چگونه با کودکم رفتار کنم

مروارید

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

گزينه اشعار گروس عبدالملکيان (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار گروس عبدالملکیان

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

اعترافات يک رمان نويس جوان (مرواريد)

اعترافات یک رمان نویس جوان

مروارید

850,000 ریال

680,000 ریال

گزينه اشعار منوچهر آتشي (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار منوچهر آتشی

مروارید

1,050,000 ریال

840,000 ریال

گزينه اشعار شمس لنگرودي (گالينگور - مرواريد))

گزینه اشعار شمس لنگرودی

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

گزينه اشعار عمران صلاحي گالينگور (مرواريد)

گزینه اشعار عمران صلاحی گالینگور

مروارید

1,100,000 ریال

880,000 ریال

گزينه اشعار سياوش کسرايي گالينگور (مرواريد)

گزینه اشعار سیاوش کسرایی گالینگور

مروارید

1,200,000 ریال

960,000 ریال

مامور 6 (مرواريد)

مامور 6

مروارید

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

نگاهي به سپهري (مرواريد)

نگاهی به سپهری

مروارید

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز (مرواريد)

تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز

مروارید

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

پترزبورگ (مرواريد)

پترزبورگ

مروارید

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

ديوان ابوطياره (مرواريد)

دیوان ابوطیاره

مروارید

350,000 ریال

280,000 ریال

ارباب هاي چاي (مرواريد)

ارباب های چای

مروارید

650,000 ریال

520,000 ریال

ساسانيان و اعراب (مرواريد)

ساسانیان و اعراب

مروارید

950,000 ریال

760,000 ریال

درياها پشت ديوار (مرواريد)

دریاها پشت دیوار

مروارید

75,000 ریال

60,000 ریال

گزينه اشعار حسين منزوي (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار حسین منزوی

مروارید

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

کاربرد روانکاوي در نقد ادبي (مرواريد)

کاربرد روانکاوی در نقد ادبی

مروارید

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

نظريه ي روانکاوي (مرواريد)

نظریه ی روانکاوی

مروارید

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

درها و ديوار بزرگ چين (مرواريد)

درها و دیوار بزرگ چین

مروارید

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

گزينه اشعار فروغ فرخزاد جيبي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار فروغ فرخزاد جیبی

مروارید

900,000 ریال

720,000 ریال

تماس (مرواريد)

تماس

مروارید

320,000 ریال

256,000 ریال

تسويه حساب (مرواريد)

تسویه حساب

مروارید

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

مه (مرواريد)

مه

مروارید

420,000 ریال

336,000 ریال

زبان و اسطوره (مرواريد)

زبان و اسطوره

مروارید

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

در دل زمستان (مرواريد)

در دل زمستان

مروارید

490,000 ریال

392,000 ریال

بروکلين (مرواريد)

بروکلین

مروارید

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

کودک 44 (مرواريد)

کودک 44

مروارید

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

تاريکروشنا (مرواريد)

تاریکروشنا

مروارید

500,000 ریال

400,000 ریال

شرق شناسي (مرواريد)

شرق شناسی

مروارید

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

تحليل گفتمان کاربردي (مرواريد)

تحلیل گفتمان کاربردی

مروارید

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

گشودن رمان (مرواريد)

گشودن رمان

مروارید

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

دوران (مرواريد)

دوران

مروارید

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

بحران روانکاوي (مرواريد)

بحران روانکاوی

مروارید

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

خطابه سقوط رم (مرواريد)

خطابه سقوط رم

مروارید

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

اعتراف (مرواريد)

اعتراف

مروارید

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

روان کاوي فرهنگ عامه (مرواريد)

روان کاوی فرهنگ عامه

مروارید

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

خاطرات پس از مرگ براس کوباس (مرواريد)

خاطرات پس از مرگ براس کوباس

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

راسته ي کنسرو سازي (مرواريد)

راسته ی کنسرو سازی

مروارید

1,200,000 ریال

960,000 ریال

جسارت رانندگي (مرواريد)

جسارت رانندگی

مروارید

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

ديروز (مرواريد)

دیروز

مروارید

1,100,000 ریال

880,000 ریال

گربه روي شيرواني داغ (مرواريد)

گربه روی شیروانی داغ

مروارید

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

نگاهي به فروغ فرخزاد (مرواريد)

نگاهی به فروغ فرخزاد

مروارید

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

فکر نکن تنهايي (مرواريد)

فکر نکن تنهایی

مروارید

700,000 ریال

560,000 ریال

کبريت خيس (مرواريد)

کبریت خیس

مروارید

1,000,000 ریال

800,000 ریال

تاريخ تئاتر جهان 2 (مرواريد)

تاریخ تئاتر جهان 2

مروارید

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

جزم انديشي مسيحي (مرواريد)

جزم اندیشی مسیحی

مروارید

850,000 ریال

680,000 ریال

چه کسي از ويرجينيا وولف مي ترسد؟ (مرواريد)

چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد؟

مروارید

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

مولن کوچک (مرواريد)

مولن کوچک

مروارید

150,000 ریال

120,000 ریال

خوش شانس ها (مرواريد)

خوش شانس ها

مروارید

550,000 ریال

440,000 ریال

يادداشت هاي روزانه نيما يوشيج (مرواريد)

یادداشت های روزانه نیما یوشیج

مروارید

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

سمرقند (مرواريد)

سمرقند

مروارید

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

شپش پالاس (مرواريد)

شپش پالاس

مروارید

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

گزينه اشعار فاضل نظري گالينگور (مرواريد)

گزینه اشعار فاضل نظری گالینگور

مروارید

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

من و مولانا: زندگاني شمس تبريزي (مرواريد)

من و مولانا: زندگانی شمس تبریزی

مروارید

4,900,000 ریال

3,920,000 ریال

از کافه نادري تا کافه فيروز (مرواريد)

از کافه نادری تا کافه فیروز

مروارید

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

زبان از ياد رفته (مرواريد)

زبان از یاد رفته

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

از جيحون تا فرات ايرانشهر و دنياي ساساني (مرواريد)

از جیحون تا فرات ایرانشهر و دنیای ساسانی

مروارید

950,000 ریال

760,000 ریال

ضد سنت بوو خاطره هاي بامداد (مرواريد)

ضد سنت بوو خاطره های بامداد

مروارید

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

کارت پستال (مرواريد)

کارت پستال

مروارید

800,000 ریال

640,000 ریال

مردان بدون زن (مرواريد)

مردان بدون زن

مروارید

950,000 ریال

760,000 ریال

گزينه اشعار احمد شاملو (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار احمد شاملو

مروارید

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

روزي که هزار بار عاشق شدم (مرواريد)

روزی که هزار بار عاشق شدم

مروارید

100,000 ریال

80,000 ریال

کمي قبل از خوشبختي (مرواريد)

کمی قبل از خوشبختی

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

سال هاي شکسته (مرواريد)

سال های شکسته

مروارید

1,100,000 ریال

880,000 ریال

اوستا 2 جلدي (مرواريد)

اوستا 2 جلدی

مروارید

11,000,000 ریال

8,800,000 ریال

مرد مرد (مرواريد)

مرد مرد

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

آخرين سخنراني (مرواريد)

آخرین سخنرانی

مروارید

1,100,000 ریال

880,000 ریال

مدرک (مرواريد)

مدرک

مروارید

1,000,000 ریال

800,000 ریال

تجاوز قانوني (مرواريد)

تجاوز قانونی

مروارید

1,050,000 ریال

840,000 ریال

بينايي  (شوميز - مرواريد)

بینایی

مروارید

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

زن جنگلي (مرواريد)

زن جنگلی

مروارید

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

آيدا، درخت و خنجر و خاطره (مرواريد)

آیدا، درخت و خنجر و خاطره

مروارید

900,000 ریال

720,000 ریال

هزار خورشيد تابان (مرواريد)

هزار خورشید تابان

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

کوتاه بيا! عمرم به نيامدنت قد نمي دهد (مرواريد)

کوتاه بیا! عمرم به نیامدنت قد نمی دهد

مروارید

170,000 ریال

136,000 ریال

دروغ سوم (مرواريد)

دروغ سوم

مروارید

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

بي سواد و فرقي نمي کند (مرواريد)

بی سواد و فرقی نمی کند

مروارید

1,000,000 ریال

800,000 ریال

دانشنامه سياسي (مرواريد)

دانشنامه سیاسی

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

قلبم را با قلبت ميزان مي کنم (مرواريد)

قلبم را با قلبت میزان می کنم

مروارید

4,600,000 ریال

3,680,000 ریال

گزينه اشعار احمد شاملو (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار احمد شاملو

مروارید

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

فکر کنم باران ديشب مرا شسته، امروز توام (مرواريد)

فکر کنم باران دیشب مرا شسته، امروز توام

مروارید

450,000 ریال

360,000 ریال

چه کسي باور مي کند (مرواريد)

چه کسی باور می کند

مروارید

750,000 ریال

600,000 ریال

سنت پيامبر (مرواريد)

سنت پیامبر

مروارید

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

گفتمان توسعه و تاريخ جهاني (مرواريد)

گفتمان توسعه و تاریخ جهانی

مروارید

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله مرواريد 26 (مرداد و شهريو ر 1401)

مجله مروارید 26

مروارید

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله مرواريد شماره 25 (اردبيهشت و خرداد 1401)

مجله مروارید شماره 25

مروارید

300,000 ریال

270,000 ریال

افسانه هاي ژاپني (مرواريد)

افسانه های ژاپنی

مروارید

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

مجله مرواريد 23 (آذر و دي 1400)

مجله مروارید 23

مروارید

200,000 ریال

180,000 ریال

روايت: مفاهيم بنيادي و روش هاي تحليل (مرواريد)

روایت: مفاهیم بنیادی و روش های تحلیل

مروارید

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

گزينه اشعار محمد علي بهمني (گالينگور- مرواريد)

گزینه اشعار محمد علی بهمنی

مروارید

950,000 ریال

760,000 ریال

ماچيسمو: براساس رمان کنسول افتخاري

ماچیسمو: براساس رمان کنسول افتخاری

مروارید

290,000 ریال

232,000 ریال

مارمولک هاي هاچ بک (مرواريد)

مارمولک های هاچ بک

مروارید

190,000 ریال

152,000 ریال

مرگ، هميشه زير خاک نمي خوابد (مرواريد)

مرگ، همیشه زیر خاک نمی خوابد

مروارید

190,000 ریال

152,000 ریال

پنجاه سپيدسرا: از احمد شاملو تا دهه 1370 (مرواريد)

پنجاه سپیدسرا: از احمد شاملو تا دهه 1370

مروارید

490,000 ریال

392,000 ریال

مجله مرواريد 18 (آبان و آذر 1399)

مجله مروارید 18

مروارید

150,000 ریال

135,000 ریال

ديوان اشعار فروغ (جيبي-مرواريد)

دیوان اشعار فروغ

مروارید

800,000 ریال

640,000 ریال

شکسپير، ايران و شرق (مرواريد)

شکسپیر، ایران و شرق

مروارید

260,000 ریال

208,000 ریال

در خانه بمانيم (مرواريد)

در خانه بمانیم

مروارید

160,000 ریال

128,000 ریال

تناهي (مرواريد)

تناهی

مروارید

110,000 ریال

88,000 ریال

خنده در برف (مرواريد)

خنده در برف

مروارید

83,000 ریال

66,400 ریال

گورکن ها گريه هايشان را عميق تر حفر مي کنند (مرواريد)

گورکن ها گریه هایشان را عمیق تر حفر می کنند

مروارید

80,000 ریال

64,000 ریال

با گاو آهن استخوان مردگان را شخم بزن (مرواريد)

با گاو آهن استخوان مردگان را شخم بزن

مروارید

480,000 ریال

384,000 ریال

مجله مرواريد 16 (فروردين و ارديبهشت 1399 )

مجله مروارید 16

مروارید

150,000 ریال

120,000 ریال

زن کش (مرواريد)

زن کش

مروارید

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

چشم گربه (مرواريد)

چشم گربه

مروارید

790,000 ریال

632,000 ریال

آفتاب در سايه (مرواريد)

آفتاب در سایه

مروارید

580,000 ریال

464,000 ریال

مفيستو (مرواريد)

مفیستو

مروارید

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

گزينه اشعار 18: يد الله رويايي رقعي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار 18: ید الله رویایی رقعی

مروارید

490,000 ریال

392,000 ریال

کودکي در دور دست (مرواريد)

کودکی در دور دست

مروارید

180,000 ریال

144,000 ریال

ديوان اشعار فروغ فرخزاد - جيبي (مرواريد)

دیوان اشعار فروغ فرخزاد - جیبی

مروارید

280,000 ریال

224,000 ریال

صبحانه در تيفاني (مرواريد)

صبحانه در تیفانی

مروارید

450,000 ریال

360,000 ریال

گزينه اشعار گروس عبدالملکيان (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار گروس عبدالملکیان

مروارید

450,000 ریال

360,000 ریال

گزينه اشعار محمد علي بهمني (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار محمد علی بهمنی

مروارید

395,000 ریال

316,000 ریال

گزينه اشعار احمد شاملو جيبي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار احمد شاملو جیبی

مروارید

380,000 ریال

304,000 ریال

فرهنگ سبک شناسي (مرواريد)

فرهنگ سبک شناسی

مروارید

350,000 ریال

280,000 ریال

داستان خياط (مرواريد)

داستان خیاط

مروارید

480,000 ریال

384,000 ریال

گزينه اشعار منوچهر آتشي جيبي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار منوچهر آتشی جیبی

مروارید

75,000 ریال

60,000 ریال

بچه ديو خواب است (مرواريد)

بچه دیو خواب است

مروارید

120,000 ریال

96,000 ریال

تشبيه (مرواريد)

تشبیه

مروارید

230,000 ریال

184,000 ریال

ديده بانان (مرواريد)

دیده بانان

مروارید

65,000 ریال

52,000 ریال

نه مثل ماهي ها (مرواريد)

نه مثل ماهی ها

مروارید

90,000 ریال

72,000 ریال

هزار دست پنهان  (مرواريد)

هزار دست پنهان

مروارید

55,000 ریال

44,000 ریال

تا زندگي سوم (مرواريد)

تا زندگی سوم

مروارید

95,000 ریال

76,000 ریال

کسي به در کوبيد (مرواريد)

کسی به در کوبید

مروارید

53,000 ریال

42,400 ریال

قرار ما روي پل ورسک (مرواريد)

قرار ما روی پل ورسک

مروارید

47,000 ریال

37,600 ریال

مرگي به اندازه (مرواريد)

مرگی به اندازه

مروارید

57,000 ریال

45,600 ریال

مرد لاجوردي (مرواريد)

مرد لاجوردی

مروارید

70,000 ریال

56,000 ریال

فابل هاي توفيق (مرواريد)

فابل های توفیق

مروارید

200,000 ریال

160,000 ریال

جهنم به انتخاب خودم (مرواريد)

جهنم به انتخاب خودم

مروارید

220,000 ریال

176,000 ریال

نان سنگک (مرواريد)

نان سنگک

مروارید

65,000 ریال

52,000 ریال

برآمدن جامعه شناسي تاريخي (مرواريد)

برآمدن جامعه شناسی تاریخی

مروارید

147,000 ریال

117,600 ریال

يادداشت هاي عراق (مرواريد)

یادداشت های عراق

مروارید

98,000 ریال

78,400 ریال

تنها باد از زير خاکستر خبر دارد (مرواريد)

تنها باد از زیر خاکستر خبر دارد

مروارید

110,000 ریال

88,000 ریال

در جريان رگ هايم باش (مرواريد)

در جریان رگ هایم باش

مروارید

90,000 ریال

72,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران 2 جلدي (مرواريد)

تاریخ ادبیات ایران 2 جلدی

مروارید

800,000 ریال

640,000 ریال

گزينه اشعار عباس صفاري (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار عباس صفاری

مروارید

220,000 ریال

176,000 ریال

(شوميز - مرواريد)

مروارید

160,000 ریال

128,000 ریال

گزينه اشعار جواد مجابي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار جواد مجابی

مروارید

105,000 ریال

84,000 ریال

مثل جوهر در آب (مرواريد)

مثل جوهر در آب

مروارید

79,000 ریال

63,200 ریال

طنز در کاغذ کاهي (مرواريد)

طنز در کاغذ کاهی

مروارید

200,000 ریال

160,000 ریال

زيباترين جاي جهان اين جاست (مرواريد)

زیباترین جای جهان این جاست

مروارید

190,000 ریال

152,000 ریال

گزينه اشعار يدالله رويايي جيبي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار یدالله رویایی جیبی

مروارید

63,000 ریال

50,400 ریال

شعرهاي نيمشب مدار چهل و نه درجه (مرواريد)

شعرهای نیمشب مدار چهل و نه درجه

مروارید

150,000 ریال

120,000 ریال

بمب، روي خاله ماماني  (مرواريد)

بمب، روی خاله مامانی

مروارید

185,000 ریال

148,000 ریال

حريم سايه هاي سبز (مجموعه مقالات ) ج 1 (مرواريد)

حریم سایه های سبز

مروارید

30,000 ریال

24,000 ریال

گزينه اشعار کيومرث منشي زاده (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار کیومرث منشی زاده

مروارید

230,000 ریال

184,000 ریال

به مردن عادت نمي کنيم (مرواريد)

به مردن عادت نمی کنیم

مروارید

30,000 ریال

24,000 ریال

پرسه در خيابان هاي سرد (مرواريد)

پرسه در خیابان های سرد

مروارید

75,000 ریال

60,000 ریال

بفرماييد بنشينيد صندلي عزيز (مرواريد)

بفرمایید بنشینید صندلی عزیز

مروارید

53,000 ریال

42,400 ریال

فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز (مرواريد)

فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز

مروارید

285,000 ریال

228,000 ریال

کوپه ي اختصاصي (مرواريد)

کوپه ی اختصاصی

مروارید

60,000 ریال

48,000 ریال

شکستن دماغ استالين (مرواريد)

شکستن دماغ استالین

مروارید

110,000 ریال

88,000 ریال

تو همچون پاريس زيبايي (مرواريد)

تو همچون پاریس زیبایی

مروارید

105,000 ریال

84,000 ریال

مجموعه نمايشنامه هاي بهاره رهنما (مرواريد)

مجموعه نمایشنامه های بهاره رهنما

مروارید

360,000 ریال

288,000 ریال

حالا حالاها وقت هست (مرواريد)

حالا حالاها وقت هست

مروارید

155,000 ریال

124,000 ریال

سوزن ته گرد (مرواريد)

سوزن ته گرد

مروارید

60,000 ریال

48,000 ریال

گزينه اشعار پرويز ناتل خانلري (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار پرویز ناتل خانلری

مروارید

115,000 ریال

92,000 ریال

گزينه اشعار حميد مصدق رقعي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار حمید مصدق رقعی

مروارید

400,000 ریال

320,000 ریال

فعلا بدون نام (مرواريد)

فعلا بدون نام

مروارید

70,000 ریال

56,000 ریال

لشگر شکست خورده کلمات (مرواريد)

لشگر شکست خورده کلمات

مروارید

70,000 ریال

56,000 ریال

دارد هوا که بخواند (مرواريد)

دارد هوا که بخواند

مروارید

100,000 ریال

80,000 ریال

مالاريا (مرواريد)

مالاریا

مروارید

85,000 ریال

68,000 ریال

آسانسورچي (مرواريد)

آسانسورچی

مروارید

185,000 ریال

148,000 ریال

از هفت پيکر تا هشت بهشت ( مرواريد)

از هفت پیکر تا هشت بهشت

مروارید

300,000 ریال

240,000 ریال

نيروي همدلي (مرواريد)

نیروی همدلی

مروارید

115,000 ریال

92,000 ریال

تئاتر و شهر(مرواريد)

تئاتر و شهر

مروارید

63,000 ریال

50,400 ریال

باري ديگر، برايد زهد (مرواريد)

باری دیگر، براید زهد

مروارید

198,000 ریال

158,400 ریال

قصه هاي کوليما (ج1_مرواريد)

قصه های کولیما

مروارید

140,000 ریال

112,000 ریال

يک بسته سيگار در تبعيد (مرواريد)

یک بسته سیگار در تبعید

مروارید

450,000 ریال

360,000 ریال

گزينه اشعار حافظ موسوي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار حافظ موسوی

مروارید

135,000 ریال

108,000 ریال

گزينه اشعار رضا چايچي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار رضا چایچی

مروارید

145,000 ریال

116,000 ریال

تيترهاي درشت سياه ترند (مرواريد)

تیترهای درشت سیاه ترند

مروارید

52,000 ریال

41,600 ریال

خانه (مرواريد)

خانه

مروارید

67,000 ریال

53,600 ریال

اشتياق (مرواريد)

اشتیاق

مروارید

120,000 ریال

96,000 ریال

برف تا  کمر در تاريکي نشسته (مرواريد)

برف تا کمر در تاریکی نشسته

مروارید

69,000 ریال

55,200 ریال

اين گونه بشر اين گونه شد (مرواريد)

این گونه بشر این گونه شد

مروارید

165,000 ریال

132,000 ریال

کلاه کجاست ؟ (مرواريد)

کلاه کجاست ؟

مروارید

55,000 ریال

44,000 ریال

چشمها و دستها (مرواريد)

چشمها و دستها

مروارید

70,000 ریال

56,000 ریال

شب به شيشه مي زند (مرواريد)

شب به شیشه می زند

مروارید

29,000 ریال

23,200 ریال

کوله بار يک عاشق مادرزاد ( مرواريد)

کوله بار یک عاشق مادرزاد

مروارید

28,000 ریال

22,400 ریال

گفتگو با بورخس ( مرواريد)

گفتگو با بورخس

مروارید

250,000 ریال

200,000 ریال

روزي از روزهاي زندگي (مرواريد)

روزی از روزهای زندگی

مروارید

24,000 ریال

19,200 ریال

بي سرزمين (مرواريد)

بی سرزمین

مروارید

48,000 ریال

38,400 ریال

مديريت فرهنگ سازمان (مرواريد)

مدیریت فرهنگ سازمان

مروارید

70,000 ریال

56,000 ریال

گزيده شعرهاي جورج سفريس / مرواريد

گزیده شعرهای جورج سفریس / مروارید

مروارید

170,000 ریال

136,000 ریال

بنفش تر از خود با خيابان هاي خاموش (مرواريد)

بنفش تر از خود با خیابان های خاموش

مروارید

47,000 ریال

37,600 ریال

به شيوه خودشان عاشق مي شوند (مرواريد)

به شیوه خودشان عاشق می شوند

مروارید

88,000 ریال

70,400 ریال

اين قلب معمولي نمي زند (مرواريد)

این قلب معمولی نمی زند

مروارید

45,000 ریال

36,000 ریال

کافه ليبرتي (مرواريد)

کافه لیبرتی

مروارید

59,000 ریال

47,200 ریال

عاشقانه هاي بعد از گرگ (مرواريد)

عاشقانه های بعد از گرگ

مروارید

69,000 ریال

55,200 ریال