فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)
(1)
(295)
(29)
(6)
(4)
(10)
(13)

موضوع های اصلی

(53)
(2)
(9)
(2)
(13)
(3)
(1)
(3)
(6)
(2)
(2)
(12)
(29)
(4)
(6)
(190)
(10)
(13)

موضوع های فرعی

(3)
(11)
(1)
(1)
(12)
(4)
(5)
(1)
(6)
(1)
(13)
(1)
(7)
(10)
(35)
(1)
(4)
(4)
(1)
(8)
(3)
(1)
(17)
(10)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(7)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(133)
(4)
(4)
(1)
(1)

انتشارات

(10)
(7)
(9)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(11)
(1)
(1)
(6)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(5)
(16)
(4)
(3)
(3)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(4)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(10)
(8)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(27)
(1)
(1)
(20)
(1)
(2)
(1)
(1)
(24)
(8)
(1)
(4)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
379 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)
(1)
(295)
(29)
(6)
(4)
(10)
(13)

موضوع های اصلی

(53)
(2)
(9)
(2)
(13)
(3)
(1)
(3)
(6)
(2)
(2)
(12)
(29)
(4)
(6)
(190)
(10)
(13)

موضوع های فرعی

(3)
(11)
(1)
(1)
(12)
(4)
(5)
(1)
(6)
(1)
(13)
(1)
(7)
(10)
(35)
(1)
(4)
(4)
(1)
(8)
(3)
(1)
(17)
(10)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(7)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(133)
(4)
(4)
(1)
(1)

انتشارات

(10)
(7)
(9)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(11)
(1)
(1)
(6)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(5)
(16)
(4)
(3)
(3)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(4)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(10)
(8)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(27)
(1)
(1)
(20)
(1)
(2)
(1)
(1)
(24)
(8)
(1)
(4)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
379 محصول
معلم ادبيات فرانسه (قطره)

معلم ادبیات فرانسه

قطره

670,000 ریال

536,000 ریال

نقد صوفي (جهان کتاب)

نقد صوفی

جهان کتاب

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

عشق در دو نگاه (نشر ني)

عشق در دو نگاه

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

ادبيات از منظر شناختي (لوگوس)

ادبیات از منظر شناختی

لوگوس

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

قدرت آموزش در نبرد با نابرابري (روزنه)

قدرت آموزش در نبرد با نابرابری

روزنه

1,435,000 ریال

1,148,000 ریال

ادبيات معاصر ايتاليا 2 جلدي (هرمس)

ادبیات معاصر ایتالیا 2 جلدی

هرمس‏

9,600,000 ریال

7,680,000 ریال

از نابهنگامي حيات تا سترون سازي خيال (ققنوس)

از نابهنگامی حیات تا سترون سازی خیال

ققنوس

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

فلسفه نظريه ادبي مدرن (اختران)

فلسفه نظریه ادبی مدرن

اختران

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

صبح يکشنبه (افکار)

صبح یکشنبه

افکار

1,200,000 ریال

960,000 ریال

مقالات گوناگون (نوراشراق)

مقالات گوناگون

نور اشراق

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

نظريه و نقد ادبي جلد اول (مرواريد)

نظریه و نقد ادبی جلد اول

مروارید

3,700,000 ریال

2,960,000 ریال

نظريه و نقد ادبي جلد دوم (مرواريد)

نظریه و نقد ادبی جلد دوم

مروارید

4,100,000 ریال

3,280,000 ریال

مقدمه اي مراحل خلق و توليد ادبيات کودکان (روزبهان)

مقدمه ای مراحل خلق و تولید ادبیات کودکان

روزبهان

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

چگونه مثل يک استاد ادبيات بخوانيم؟

چگونه مثل یک استاد ادبیات بخوانیم؟

چهل کلاغ

1,200,000 ریال

960,000 ریال

در باب ادبيات (ققنوس)

در باب ادبیات

ققنوس

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

تاريخ ادبيات روسيه 2 جلدي (اميرکبير)

تاریخ ادبیات روسیه 2 جلدی

امیرکبیر

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

تاريخ ادبيات روسيه جلد اول از آغاز تا تالستوي (اميرکبير)

تاریخ ادبیات روسیه جلد اول از آغاز تا تالستوی

امیرکبیر

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

حد تقرير (نشر ني)

حد تقریر

نشر نی

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

تصوير دوزخ (قطره)

تصویر دوزخ

قطره

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

کهن الگوها و موتيف ها در فولکلور و ادبيات (آگه)

کهن الگوها و موتیف ها در فولکلور و ادبیات

آگه

3,550,000 ریال

2,840,000 ریال

فرهنگ روان زخم (لوگوس)

فرهنگ روان زخم

لوگوس

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

مارکسيسم و نقد ادبي (گل آذين)

مارکسیسم و نقد ادبی

نشر گل آذین

1,000,000 ریال

800,000 ریال

تعهد و آزادي (نيلوفر)

تعهد و آزادی

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

ادبيات آتش است (کراسه)

ادبیات آتش است

کراسه

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

کلام خاموش (نشر ني)

کلام خاموش

نشر نی

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

ادبيات تطبيقي (خاموش)

ادبیات تطبیقی

خاموش

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

نفت خام و سراب آباداني (شيرازه)

نفت خام و سراب آبادانی

شیرازه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

ادبيات فرهنگ و جامعه (مرواريد)

ادبیات فرهنگ و جامعه

مروارید

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

ادبيات و انقلاب (نيلوفر)

ادبیات و انقلاب

نیلوفر

6,750,000 ریال

5,737,500 ریال

به خاطره اعتمادي نيست (اطراف)

به خاطره اعتمادی نیست

اطراف

1,100,000 ریال

880,000 ریال

تصوف ايراني (فلات)

تصوف ایرانی

فلات

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

ادبيات تطبيقي (لوگوس)

ادبیات تطبیقی

لوگوس

1,100,000 ریال

880,000 ریال

پس از ادبيات تطبيقي (مرواريد)

پس از ادبیات تطبیقی

مروارید

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

جستارهايي درباره ادبيات کراميه خراسان (علمي)

جستارهایی درباره ادبیات کرامیه خراسان

علمی

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

چرا مردم آثار ادبي را مي خوانند (چشمه)

چرا مردم آثار ادبی را می خوانند

چشمه

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

1348 سخني پيرامون انقلاب 57 از گذرگاه ادبيات (اگر)

1348 سخنی پیرامون انقلاب 57 از گذرگاه ادبیات

اگر

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

شهر در ادبيات (خوب)

شهر در ادبیات

خوب

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

شعر جنگ به روايت غير رسمي (جهان کتاب)

شعر جنگ به روایت غیر رسمی

جهان کتاب

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

تاريخ ادبيات معاصر عرب کمبريج (مولي)

تاریخ ادبیات معاصر عرب کمبریج

مولی

7,950,000 ریال

6,360,000 ریال

ادبيات من (اطراف)

ادبیات من

اطراف

2,580,000 ریال

2,064,000 ریال

نوشتن گفت و گو در ادبيات داستاني (نيلوفر)

نوشتن گفت و گو در ادبیات داستانی

نیلوفر

1,550,000 ریال

1,317,500 ریال

اتوپيا در رمانتيسم سياه (ققنوس)

اتوپیا در رمانتیسم سیاه

ققنوس

750,000 ریال

637,500 ریال

ايرانيان فرهنگ و ادبيات عربي (فرهنگ معاصر)

ایرانیان فرهنگ و ادبیات عربی

فرهنگ معاصر

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

در ستايش ادبيات (حکمت کلمه)

در ستایش ادبیات

حکمت کلمه

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

سرگذشت نام ها (جهان کتاب)

سرگذشت نام ها

جهان کتاب

450,000 ریال

360,000 ریال

بازانديشي انتقادي جريان شناسي ادبيات معاصر ايران (طرح نو)

بازاندیشی انتقادی جریان شناسی ادبیات معاصر ایران

طرح نو

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال

مترجم خائن نيست (کتاب خورشيد)

مترجم خائن نیست

کتاب خورشید

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

چگونگي بازنمايي شهر در ادبيات و سينما : تهران و پاريس (ثالث)

چگونگی بازنمایی شهر در ادبیات و سینما : تهران و پاریس

ثالث

720,000 ریال

576,000 ریال

از شرع و شعر (هرمس)

از شرع و شعر

هرمس‏

1,490,000 ریال

1,192,000 ریال

نقد صريح (آگاه)

نقد صریح

آگاه

360,000 ریال

288,000 ریال

ادبيات آمريکا و دو انقلاب از ديدگاه منتقدان روس (نگاه)

ادبیات آمریکا و دو انقلاب از دیدگاه منتقدان روس

نگاه

600,000 ریال

480,000 ریال

تاملات و مجادلات (برج)

تاملات و مجادلات

برج

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

از ادبيات و آفرينش (مرکز)

از ادبیات و آفرینش

مرکز

750,000 ریال

600,000 ریال

ادبيات بزرگان: ماجراهاي هاکلبري فين (نگاه)

ادبیات بزرگان: ماجراهای هاکلبری فین

نگاه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

ادبيات بزرگان: داستان دو شهرگالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان: داستان دو شهرگالینگور

نگاه

4,750,000 ریال

3,800,000 ریال

ادبيات بزرگان : بانو با سگ ملوس و چند داستان ديگرگالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : بانو با سگ ملوس و چند داستان دیگرگالینگور

نگاه

3,550,000 ریال

2,840,000 ریال

جهان بيني در ايران پيش از انقلاب (هرمس)

جهان بینی در ایران پیش از انقلاب

هرمس‏

320,000 ریال

256,000 ریال

ادبيات نازي در قاره امريکا (ناهيد)

ادبیات نازی در قاره امریکا

ناهید

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

انجمن ادبي و کيک پوست سيب زميني گرنزي (ميلکان)

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی

میلکان

720,000 ریال

576,000 ریال

آنچه ادبيات مي نامندش (حرفه نويسنده)

آنچه ادبیات می نامندش

حرفه نویسنده

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران3 عنصري : عصر غزنوي (نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران3 عنصری : عصر غزنوی

نشر نی

600,000 ریال

480,000 ریال

جوان ايراني و زبان و ادبيات فارسي (جهان کتاب)

جوان ایرانی و زبان و ادبیات فارسی

جهان کتاب

750,000 ریال

600,000 ریال

ادبيات بزرگان : زندگي به روايت چخوف گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : زندگی به روایت چخوف گالینگور

نگاه

3,550,000 ریال

2,840,000 ریال

ادبيات بزرگان: پيرمرد و دريا گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان: پیرمرد و دریا گالینگور

نگاه

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

خدا به روايت قرآن (نشرني)

خدا به روایت قرآن

نشر نی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

جنون کتاب (ثالث)

جنون کتاب

ثالث

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

با چراغ ها در آينه هاي قناس (بيدگل) بهار دوم در ادبيات نمايشي

با چراغ ها در آینه های قناس

بیدگل

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

مارکسيسم و نقد ادبي (نگاره آفتاب)

مارکسیسم و نقد ادبی

نگاره آفتاب

1,000,000 ریال

800,000 ریال

کليدواژها هاي ادبيات جنايي (نشانه)

کلیدواژها های ادبیات جنایی

نشانه

1,000,000 ریال

800,000 ریال

نظريه هاي ادبيات و نقد (نگاه)

نظریه های ادبیات و نقد

نگاه

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

رستاخيز کلمات (سخن) نظريه ادبي صورتگرايان روس

رستاخیز کلمات

سخن

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران 5 : منوچهري (نشر ني)

تاریخ ادبیات ایران 5 : منوچهری

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

آشنايي با نشانه شناسي ادبيات (علمي)

آشنایی با نشانه شناسی ادبیات

علمی

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

وظيفه ادبيات (نيلوفر)

وظیفه ادبیات

نیلوفر

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

فارسي عمومي مهدي محبتي (سخن)

فارسی عمومی مهدی محبتی

سخن

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

نشانه شناسي فرهنگي تاريخ ادبيات و تئاتر ايران (علم)

نشانه شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران

نشر علم

950,000 ریال

760,000 ریال

تاريخ  ادبيات ايران جلد چهارم (فردوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد چهارم

فردوس

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد اول (فردوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد اول

فردوس

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد دوم (فردوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد دوم

فردوس

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد سوم (فردوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد سوم

فردوس

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

از ميراث ادبي 7 :  درس زندگي (سخن)

از میراث ادبی 7 : درس زندگی

سخن

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

از ميراث ادبي 10: سخن گستريستان (سخن)

از میراث ادبی 10: سخن گستریستان

سخن

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

شاعري در هجوم منتقدان (آگه)

شاعری در هجوم منتقدان

آگه

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

تاريخ ادبيات عرب (زحل)

تاریخ ادبیات عرب

زحل

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

شاهکار ادبي جهان: اما (کتاب پارسه)

شاهکار ادبی جهان: اما

کتاب پارسه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران 3 (شاهنامه ابو منصوري) (نشرني)

تاریخ ادبیات ایران 3

نشر نی

800,000 ریال

640,000 ریال

ادبيات بزرگان: راسته کنسرو سازان گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان: راسته کنسرو سازان گالینگور

نگاه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

ادبيات بزرگان : روزگاري جنگي در گرفت گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : روزگاری جنگی در گرفت گالینگور

نگاه

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

شاهکار ادبي جهان: هايدي (کتاب پارسه)

شاهکار ادبی جهان: هایدی

کتاب پارسه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

شاهکار ادبي جهان: ميشل استروگف (کتاب پارسه)

شاهکار ادبی جهان: میشل استروگف

کتاب پارسه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

شاهکار ادبي جهان: بينوايان (کتاب پارسه)

شاهکار ادبی جهان: بینوایان

کتاب پارسه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

سرود کريسمس (شاهکار ادبي جهان - کتاب پارسه)

سرود کریسمس

کتاب پارسه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

ادبيات عليه استبداد  (ثالث)

ادبیات علیه استبداد

ثالث

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

ادبيات فرانسه (شوند)

ادبیات فرانسه

شوند

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

ريشه هاي زن ستيزي در ادبيات کلاسيک فارسي (چشمه)

ریشه های زن ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی

چشمه

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران 6: ترجمه تفسير طبري (نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران 6: ترجمه تفسیر طبری

نشر نی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران 4: تاريخ بلعمي (نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران 4: تاریخ بلعمی

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

مقدمه اي بر روايت در ادبيات و سينما (مينوي خرد)

مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما

مینوی خرد

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

اصول و مباني تحليل متون ادبي (مرواريد)

اصول و مبانی تحلیل متون ادبی

مروارید

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

ادبيات جهان را چگونه بخوانيم (چشمه)

ادبیات جهان را چگونه بخوانیم

چشمه

680,000 ریال

578,000 ریال

موناليزاي ادبيات (نيلوفر)

مونالیزای ادبیات

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,912,500 ریال

ادبيات در مخاطره (ماهي)

ادبیات در مخاطره

ماهی

180,000 ریال

144,000 ریال

چرا ادبيات ؟ (لوح فکر)

چرا ادبیات ؟

لوح فکر

800,000 ریال

640,000 ریال

درسگفتارهاي ادبيات روس (نيلوفر)

درسگفتارهای ادبیات روس

نیلوفر

4,450,000 ریال

3,782,500 ریال

تاملي در ادبيات امروز 2 (کتاب پارسه)

تاملی در ادبیات امروز 2

کتاب پارسه

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

ادبيات بزرگان : ستاره ي دوردست گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : ستاره ی دوردست گالینگور

نگاه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

نظريه ادبي معرفي بسيار مختصر (مرکز)

نظریه ادبی معرفی بسیار مختصر

مرکز

950,000 ریال

760,000 ریال

اشکال يک اسطوره (نيلوفر)

اشکال یک اسطوره

نیلوفر

1,650,000 ریال

1,402,500 ریال

نظريه ادبيات (نيلوفر)

نظریه ادبیات

نیلوفر

4,500,000 ریال

3,825,000 ریال

ادبيات بزرگان : ماجراهاي تام ساير گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : ماجراهای تام سایر گالینگور

نگاه

4,250,000 ریال

3,400,000 ریال

تاملي در ادبيات امروز 1 (کتاب پارسه)

تاملی در ادبیات امروز 1

کتاب پارسه

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

درآمدي تاريخي بر نظريه هاي ادبي (چشمه)

درآمدی تاریخی بر نظریه های ادبی

چشمه

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال

مباني نقد ادبي (نيلوفر)

مبانی نقد ادبی

نیلوفر

3,450,000 ریال

2,932,500 ریال

داستايفسکي و روند خلاقيت ادبي (نيلوفر)

داستایفسکی و روند خلاقیت ادبی

نیلوفر

6,500,000 ریال

5,525,000 ریال

مطالعه قرآن به منزله اثري ادبي (نيلوفر)

مطالعه قرآن به منزله اثری ادبی

نیلوفر

1,450,000 ریال

1,232,500 ریال

مکتب هاي ادبي 2 جلدي (نگاه)

مکتب های ادبی 2 جلدی

نگاه

6,250,000 ریال

5,000,000 ریال

پديدارشناسي هنر و ادبيات (کرگدن)

پدیدارشناسی هنر و ادبیات

کرگدن

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

مقالات ادبي زبان شناختي (نيلوفر)

مقالات ادبی زبان شناختی

نیلوفر

1,750,000 ریال

1,487,500 ریال

رمز کل: کتاب مقدس و ادبيات (نيلوفر)

رمز کل: کتاب مقدس و ادبیات

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,572,500 ریال

بر سر کوه موريه (چترنگ)

بر سر کوه موریه

چترنگ

200,000 ریال

160,000 ریال

ادبيات داستاني (سخن)

ادبیات داستانی

سخن

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

ادبيات آلماني در قرن بيستم 2 جلدي (نگاه)

ادبیات آلمانی در قرن بیستم 2 جلدی

نگاه

5,250,000 ریال

4,200,000 ریال

تاريخچه آشنايي ايرانيان با تئاتر جلد 5 (کوله پشتي)

تاریخچه آشنایی ایرانیان با تئاتر جلد 5

کوله پشتی

850,000 ریال

680,000 ریال

کافکا به سوي ادبيات اقليت (ماهي)

کافکا به سوی ادبیات اقلیت

ماهی

700,000 ریال

560,000 ریال

اصول نقد ادبي (علمي و فرهنگي)

اصول نقد ادبی

علمی و فرهنگی

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

ادبيات بزرگان: بارون درخت نشين گالينگور(نگاه)

ادبیات بزرگان: بارون درخت نشین گالینگور

نگاه

3,850,000 ریال

3,080,000 ریال

ادبيات پليسي 25: نيرنگ (قطره)

ادبیات پلیسی 25: نیرنگ

قطره

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

ادبيات معاصر ايران 2 جلدي (سخن)

ادبیات معاصر ایران 2 جلدی

سخن

8,500,000 ریال

6,800,000 ریال

غرب و غربيان در ادبيات داستاني ايران (نامک)

غرب و غربیان در ادبیات داستانی ایران

نامک

325,000 ریال

260,000 ریال

ادبيات چيست (نيلوفر)

ادبیات چیست

نیلوفر

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

تاريخ و ادبيات ايران 2: ابن سينا (نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران 2: ابن سینا

نشر نی

580,000 ریال

464,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد 1 (ققنوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد 1

ققنوس

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

ادبيات و تاريخ نگاري آن (هرمس)

ادبیات و تاریخ نگاری آن

هرمس‏

200,000 ریال

160,000 ریال

درسگفتارهاي ادبيات اروپا (نيلوفر)

درسگفتارهای ادبیات اروپا

نیلوفر

4,850,000 ریال

4,122,500 ریال

درس گفتارهاي ادبيات جهان (نيلوفر)

درس گفتارهای ادبیات جهان

نیلوفر

4,650,000 ریال

3,952,500 ریال

درآمدي بر نظريه ها و روش هاي نقد ادبي (نيلوفر)

درآمدی بر نظریه ها و روش های نقد ادبی

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,572,500 ریال

ادبيات مدرن ايران در فاصله دو انقلاب (مولي)

ادبیات مدرن ایران در فاصله دو انقلاب

مولی

5,950,000 ریال

4,760,000 ریال

جهان مکتوب (بيدگل)

جهان مکتوب

بیدگل

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

داد بي داد جلد 2: نخستين زندان زنان سياسي (بازتاب نگار)

داد بی داد جلد 2: نخستین زندان زنان سیاسی

بازتاب نگار

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

داد بي داد جلد1: نخستين زندان سياسي (بازتاب نگار)

داد بی داد جلد1: نخستین زندان سیاسی

بازتاب نگار

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

ماجرا فقط اين نبود (اطراف)

ماجرا فقط این نبود

اطراف

540,000 ریال

432,000 ریال

کاربرد روانکاوي در نقد ادبي (مرواريد)

کاربرد روانکاوی در نقد ادبی

مروارید

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

داستان ادبيات و سرگذشت اجتماع (فرزان روز)

داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع

فرزان روز

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

شاهکارهاي ادبي 1: بيست هزار فرسنگ زير دريا (آفرينگان)

شاهکارهای ادبی 1: بیست هزار فرسنگ زیر دریا

آفرینگان

280,000 ریال

224,000 ریال

نظريه هاي نقد ادبي معاصر (حکايت قلم نوين - نگاه امروز)

نظریه های نقد ادبی معاصر

نگاه امروز

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

گفتاري پيرامون ادبيات دراماتيک (روزبهان)

گفتاری پیرامون ادبیات دراماتیک

روزبهان

1,100,000 ریال

880,000 ریال

فلسفه ادبيات (فرهنگ نشر نو)

فلسفه ادبیات

فرهنگ نشر نو

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

هدا گابلر (علمي و فرهنگي - جهان کلاسيک ادبيات)

هدا گابلر

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

اسناد بين المللي اول (هرمس)

اسناد بین المللی اول

هرمس‏

780,000 ریال

624,000 ریال

الکترا (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

الکترا

علمی و فرهنگی

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

کانديد يا خوش بيني (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

کاندید یا خوش بینی

علمی و فرهنگی

580,000 ریال

464,000 ریال

دلدار و دلباخته (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

دلدار و دلباخته

علمی و فرهنگی

1,630,000 ریال

1,304,000 ریال

سزار بيروتو (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

سزار بیروتو

علمی و فرهنگی

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

قلعه مالويل (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

قلعه مالویل

علمی و فرهنگی

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

اسطوره ي آفرينش در کيش ماني (چشمه)

اسطوره ی آفرینش در کیش مانی

چشمه

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

راهنماي نظريه ادبي معاصر (نشر بان)

راهنمای نظریه ادبی معاصر

نشر بان

2,820,000 ریال

2,256,000 ریال

تاريخ رآليسم 1 (لاهيتا)

تاریخ رآلیسم 1

لاهیتا

760,000 ریال

608,000 ریال

چگونه ادبيات بخوانيم (لاهيتا)

چگونه ادبیات بخوانیم

لاهیتا

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

پيش درآمدي بر نظريه ي ادبي (مرکز)

پیش درآمدی بر نظریه ی ادبی

مرکز

1,760,000 ریال

1,408,000 ریال

ادبيات پليسي21 : خانه اي که در آن مرده بودم (قطره)

ادبیات پلیسی21 : خانه ای که در آن مرده بودم

قطره

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

والتر بنيامين (مرکز)

والتر بنیامین

مرکز

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

ادبيات بزرگان : عقايد يک دلقک گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : عقاید یک دلقک گالینگور

نگاه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

اقتصاد بين الملل 2: ماليه بين الملل (نشر ني)

اقتصاد بین الملل 2: مالیه بین الملل

نشر نی

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران1: محمدبن زکرياي رازي (نشر ني)

تاریخ ادبیات ایران1: محمدبن زکریای رازی

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

اقتصاد بين الملل 1: تجارت بين الملل (نشر ني)

اقتصاد بین الملل 1: تجارت بین الملل

نشر نی

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

خيلي کم...تقريبا هيچ (نشر ني)

خیلی کم...تقریبا هیچ

نشر نی

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

مباني نظريه ادبي (ماهي)

مبانی نظریه ادبی

ماهی

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

ادبيات مانوي (کارنامه)

ادبیات مانوی

کارنامه

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

تنهايي (نگاه)

تنهایی

نگاه

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

مجله جزيره ضميمه ادبي طبل شماره 5 (اسفند 1402)

مجله جزیره ضمیمه ادبی طبل شماره 5

طبل

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

ادبيات نمايشي در ايران جلد 5 (توس)

ادبیات نمایشی در ایران جلد 5

توس

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

مجله زمين شماره 4 (طبل) آذر 1402

مجله زمین شماره 4

طبل

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

تاريخ ادبيات روسيه جلد دوم دوران معاصر (اميرکبير)

تاریخ ادبیات روسیه جلد دوم دوران معاصر

امیرکبیر

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

حلقه انتقادي (هرمس)

حلقه انتقادی

هرمس‏

1,680,000 ریال

1,344,000 ریال

ادبيات و زندگي (نگاه معاصر)

ادبیات و زندگی

نگاه معاصر

800,000 ریال

640,000 ریال

مجله ادبي نوپا شماره 5 (بهار و تابستان 1401)

مجله ادبی نوپا شماره 5

نوپا

1,000,000 ریال

800,000 ریال

ادبيات مشروطه (خاموش)

ادبیات مشروطه

خاموش

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

هوشنگ گلشيري (ثالث)

هوشنگ گلشیری

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

ادبيات بزرگان: جنايت و مکافات (نگاه)

ادبیات بزرگان: جنایت و مکافات

نگاه

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

چهره هاي مهر (ماهي)

چهره های مهر

ماهی

700,000 ریال

560,000 ریال

ادبيات ديکتاتور (کتاب پارسه)

ادبیات دیکتاتور

کتاب پارسه

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

ادبيات پليسي35: خون ناپاک (قطره)

ادبیات پلیسی35: خون ناپاک

قطره

650,000 ریال

520,000 ریال

قصه هاي عهد قاجار: آشنايي با تاريخ ادبيات داستاني ايران (چشمه)

قصه های عهد قاجار: آشنایی با تاریخ ادبیات داستانی ایران

چ-چشمه

650,000 ریال

552,500 ریال

ادبيات بزرگان: بيگانه (نگاه)

ادبیات بزرگان: بیگانه

نگاه

450,000 ریال

360,000 ریال

از استعمار تا گفتمان استعمار (نشرني)

از استعمار تا گفتمان استعمار

نشر نی

980,000 ریال

784,000 ریال

نقد ادبي با رويکرد روايت شناسي (نيلوفر)

نقد ادبی با رویکرد روایت شناسی

نیلوفر

950,000 ریال

807,500 ریال

ادبيات جهان چيست (بان)

ادبیات جهان چیست

نشر بان

380,000 ریال

304,000 ریال

هنر، ادبيات، فلسفه 16: آوار خواب (حرفه نويسنده)

هنر، ادبیات، فلسفه 16: آوار خواب

حرفه نویسنده

180,000 ریال

144,000 ریال

هنر، ادبيات، فلسفه 11: چرا همه چيز تاکنون ناپديد نشده؟ (حرفه نويسنده)

هنر، ادبیات، فلسفه 11: چرا همه چیز تاکنون ناپدید نشده؟

حرفه نویسنده

200,000 ریال

160,000 ریال

تاريخچه ادبيات فانتزي (پريان)

تاریخچه ادبیات فانتزی

پریان

950,000 ریال

760,000 ریال

ادبيات فرانسه 1980 تا امروز: رمان، شعر، تئاتر (فرهنگ معاصر)

ادبیات فرانسه 1980 تا امروز: رمان، شعر، تئاتر

فرهنگ معاصر

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

ادبيات و شر (سيب سرخ)

ادبیات و شر

سیب سرخ

250,000 ریال

200,000 ریال

ادبيات، فيلم، فرهنگ (لگا)

ادبیات، فیلم، فرهنگ

لگا

590,000 ریال

472,000 ریال

چهارده مقاله در ادبيات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد (مرکز)

چهارده مقاله در ادبیات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد

مرکز

598,000 ریال

478,400 ریال

مجله سينما و ادبيات 78 (اسفند 98 و فروردين 99)

مجله سینما و ادبیات 78

سینما و ادبیات

200,000 ریال

160,000 ریال

قدم اول: نقد ادبي (شيرازه)

قدم اول: نقد ادبی

شیرازه

200,000 ریال

160,000 ریال

ادبيات و انقلاب: نويسندگان روس (نيلوفر)

ادبیات و انقلاب: نویسندگان روس

نیلوفر

230,000 ریال

195,500 ریال

ادبيات و انقلاب: نويسندگان آلمان (نيلوفر)

ادبیات و انقلاب: نویسندگان آلمان

نیلوفر

4,250,000 ریال

3,612,500 ریال

ادبيات و انقلاب: از آسيا تا آمريکا (نيلوفر)

ادبیات و انقلاب: از آسیا تا آمریکا

نیلوفر

280,000 ریال

238,000 ریال

نظريه و نقد ادبي جلد2 درسنامه اي ميان رشته اي  (سمت)

نظریه و نقد ادبی جلد2 درسنامه ای میان رشته ای

سمت

450,000 ریال

360,000 ریال

مجله سينما و ادبيات 77

مجله سینما و ادبیات 77

سینما و ادبیات

170,000 ریال

136,000 ریال

تبارشناسي ادبيات و تاريخ نگاري ادبي در ايران (پژوهشگاه فرهنگ هنر)

تبارشناسی ادبیات و تاریخ نگاری ادبی در ایران

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

1,360,000 ریال

1,088,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران (سازمان اوقاف و امور خيريه)

تاریخ ادبیات ایران

سازمان اوقاف

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

فنون نگارش طنز در ادبيات نمايشي (ساقي)

فنون نگارش طنز در ادبیات نمایشی

ساقی

120,000 ریال

96,000 ریال

آدم هاي بدي که ما هستيم (نشر دف)

آدم های بدی که ما هستیم

نشر دف

600,000 ریال

480,000 ریال

روايت رنه ولک از ادبيات تطبيقي (چشمه)

روایت رنه ولک از ادبیات تطبیقی

چشمه

290,000 ریال

246,500 ریال

فصلنامه ادبي و هنري چکامه شماره 1 بهار 1401

فصلنامه ادبی و هنری چکامه شماره 1 بهار 1401

چکامه

400,000 ریال

320,000 ریال

ربکا (شاهکار ادبي جهان - کتاب پارسه)

ربکا

کتاب پارسه

690,000 ریال

552,000 ریال

شاهکار ادبي جهان: بر باد رفته (کتاب پارسه)

شاهکار ادبی جهان: بر باد رفته

کتاب پارسه

650,000 ریال

520,000 ریال

شاهکار ادبي جهان: آنا کارنينا (کتاب پارسه)

شاهکار ادبی جهان: آنا کارنینا

کتاب پارسه

600,000 ریال

480,000 ریال

چگونه يک شاهکار ادبي بنويسيم (هوپا)

چگونه یک شاهکار ادبی بنویسیم

هوپا

470,000 ریال

376,000 ریال

هنر و ادبيات در سوسياليسم (توسعه)

هنر و ادبیات در سوسیالیسم

توسعه

190,000 ریال

152,000 ریال

ادبيات و سنت هاي کلاسيک 2 جلدي (آگاه)

ادبیات و سنت های کلاسیک 2 جلدی

آگاه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

نمود هاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي (آگاه)

نمود های فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی

آگاه

150,000 ریال

120,000 ریال

درسنامه ي نظريه ي ادبي (اختران)

درسنامه ی نظریه ی ادبی

اختران

450,000 ریال

360,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران: شاهنامه فردوسي(نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران: شاهنامه فردوسی

نشر نی

580,000 ریال

464,000 ریال

کلک خيال انگيز (نشر ني)

کلک خیال انگیز

نشر نی

160,000 ریال

128,000 ریال