فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای زنان

دسته بندی ها

(1)
(208)
(2)

موضوع های اصلی

(2)
(7)
(173)
(4)
(8)
(7)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(169)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(2)
(1)
(2)

انتشارات

(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(19)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(4)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(12)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(10)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
211 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای زنان

دسته بندی ها

(1)
(208)
(2)

موضوع های اصلی

(2)
(7)
(173)
(4)
(8)
(7)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(169)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(2)
(1)
(2)

انتشارات

(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(19)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(4)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(12)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(10)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
211 محصول
پژوهشي درباره خشونت عليه زنان در ايران (روشنگران و مطالعات زنان)

پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران

روشنگران و مطالعات زنان

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

فمنيست بد (طرح نقد)

فمنیست بد

طرح نقد

2,850,000 ریال

2,422,500 ریال

تاثير باورهاي يهود (روشنگران و مطالعات زنان)

تاثیر باورهای یهود

روشنگران و مطالعات زنان

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

قرآن و زن (حکمت)

قرآن و زن

حکمت

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

الهه‌ انقلابي (کتاب پارسه)

الهه‌ انقلابی

کتاب پارسه

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

زن و جنسيت در پيش از تاريخ (تاريخ ايران)

زن و جنسیت در پیش از تاریخ

تاریخ ایران

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

زن در تمدن ايلام (آوشت)

زن در تمدن ایلام

آوشت

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

سلام و عصرتون بخير دفتر 2 (نگاه معاصر)

سلام و عصرتون بخیر دفتر 2

نگاه معاصر

1,150,000 ریال

920,000 ریال

سلام و عصرتون بخير دفتر 1 (نگاه معاصر)

سلام و عصرتون بخیر دفتر 1

نگاه معاصر

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

ليزه مايتنر کاشف شکافت هسته اي (ديبايه)

لیزه مایتنر کاشف شکافت هسته ای

دیبایه

900,000 ریال

720,000 ریال

جريان هاي پنهان خانوادگي (بيدگل)

جریان های پنهان خانوادگی

بیدگل

2,280,000 ریال

1,824,000 ریال

نظريه فمينيستي (چرخ_چشمه)

نظریه فمینیستی

چرخ_چشمه

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال

زن و پوشش (آواي خاور)

زن و پوشش

آوای خاور

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

زنان در کوبا تکوين انقلابي درون انقلاب (طلايه پرسو)

زنان در کوبا تکوین انقلابی درون انقلاب

طلایه پرسو

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

جنسيت چيست (جغد)

جنسیت چیست

جغد

2,960,000 ریال

2,368,000 ریال

کتاب زنان و چند مقاله ديگر (نيماژ)

کتاب زنان و چند مقاله دیگر

نیماژ

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

نشريات دانشجويي زنان در ايران (روشنگران]

نشریات دانشجویی زنان در ایران

روشنگران و مطالعات زنان

900,000 ریال

720,000 ریال

کشتن سگ سياه افسردگي (طرح نقد)

کشتن سگ سیاه افسردگی

طرح نقد

2,650,000 ریال

2,252,500 ریال

فمينيسم زير سايه نئوليبراليسم (روزآمد)

فمینیسم زیر سایه نئولیبرالیسم

روزآمد

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

زن در قصه هاي عاميانه (سنگلچ)

زن در قصه های عامیانه

سنگلج

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

زنان در برابر فمينيسم (اگر)

زنان در برابر فمینیسم

اگر

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

شرقي غمگين (اگر)

شرقی غمگین

اگر

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره زنان و رهبري (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره زنان و رهبری

هنوز

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

فلسفه جنسيت (نقد فرهنگ)

فلسفه جنسیت

نقد فرهنگ

700,000 ریال

560,000 ریال

ملکه هاي فيلسوف (مهرانديش)

ملکه های فیلسوف

مهر اندیش

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

تاريخچه جنبش حقوق زنان در آمريکا (تيسا)

تاریخچه جنبش حقوق زنان در آمریکا

تیسا

499,000 ریال

399,200 ریال

زنان شگفت انگيز (کتاب پارسه)

زنان شگفت انگیز

کتاب پارسه

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

زنان پيشگام ايراني: خديجه افضل وزيري (شيرازه)

زنان پیشگام ایرانی: خدیجه افضل وزیری

شیرازه

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

زن در تاريخ اسلام (کوير)

زن در تاریخ اسلام

کویر

1,430,000 ریال

1,144,000 ریال

انقلاب در نقطه صفر (افکار)

انقلاب در نقطه صفر

افکار

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

جريده ي فريده (اطراف)

جریده ی فریده

اطراف

990,000 ریال

792,000 ریال

انگيزه شناسي زنان طلبه (آرما)

انگیزه شناسی زنان طلبه

آرما

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

مارکسيسم و ستم بر زنان (چشمه)

مارکسیسم و ستم بر زنان

چشمه

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

کاوشي در فلسفه فمينيستي (ثالث)

کاوشی در فلسفه فمینیستی

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

خط آبي کمرنگ (فرهنگ جاويد)

خط آبی کمرنگ

فرهنگ جاوید

1,990,000 ریال

1,691,500 ریال

زنان در بازار (ژرف)

زنان در بازار

ژرف

480,000 ریال

384,000 ریال

دختران شهرزاد (چشمه)

دختران شهرزاد

چشمه

1,100,000 ریال

935,000 ریال

جستارهايي درباره‌ي زن (نيماژ)

جستارهایی درباره‌ی زن

نیماژ

600,000 ریال

510,000 ریال

زنان در تاريخ انديشه سياسي (ثالث)

زنان در تاریخ اندیشه سیاسی

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

زنان اينستاگرامر (تيسا)

زنان اینستاگرامر

تیسا

689,000 ریال

551,200 ریال

انسان و خانه (کرگدن)

انسان و خانه

کرگدن

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

و سرانجام زنان (روشنگران)

و سرانجام زنان

روشنگران و مطالعات زنان

950,000 ریال

760,000 ریال

در اسارت زنجير ها و خوک ها (خوب)

در اسارت زنجیر ها و خوک ها

خوب

1,230,000 ریال

984,000 ریال

شدن: بازنويسي شده براي جوانان (مهرانديش)

شدن: بازنویسی شده برای جوانان

مهر اندیش

1,200,000 ریال

960,000 ریال

نگاهي به بيرون از ژرفا (خوب)

نگاهی به بیرون از ژرفا

خوب

1,110,000 ریال

888,000 ریال

سفر شهرزاد (کراسه)

سفر شهرزاد

کراسه

860,000 ریال

688,000 ریال

مطالعات فمينيستي فيلم (بان)

مطالعات فمینیستی فیلم

نشر بان

450,000 ریال

360,000 ریال

ما اينجا نيستيم تا نظاره گر باشيم (کوله پشتي)

ما اینجا نیستیم تا نظاره گر باشیم

کوله پشتی

480,000 ریال

384,000 ریال

بگذار سخن بگويم (نگاه)

بگذار سخن بگویم

نگاه

900,000 ریال

720,000 ریال

زن در ايران نو (روشنگران)

زن در ایران نو

روشنگران و مطالعات زنان

650,000 ریال

520,000 ریال

متون فمينيسم 2: تاريخ سياسي زنان (افکار)

متون فمینیسم 2: تاریخ سیاسی زنان

افکار

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

حقايقي که بايد گفت (نون)

حقایقی که باید گفت

نون

650,000 ریال

520,000 ریال

چرا شد محو از ياد تو نامم؟ (بيدگل)

چرا شد محو از یاد تو نامم؟

بیدگل

3,450,000 ریال

2,760,000 ریال

زنان نامرئي (برج)

زنان نامرئی

برج

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

زن ها، شيرها، روباه ها (ثالث)

زن ها، شیرها، روباه ها

ثالث

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

بازخواني خشونت پذيري زنان ايراني (تيسا)

بازخوانی خشونت پذیری زنان ایرانی

تیسا

639,000 ریال

511,200 ریال

زنان بدون مرز (کتاب پارسه)

زنان بدون مرز

کتاب پارسه

3,750,000 ریال

3,000,000 ریال

جنسيت و خشونت (گل آذين)

جنسیت و خشونت

نشر گل آذین

500,000 ریال

400,000 ریال

جنسيت و آگاهي تاريخي (گل آذين)

جنسیت و آگاهی تاریخی

نشر گل آذین

450,000 ریال

360,000 ریال

آزادي زنان (گل آذين)

آزادی زنان

نشر گل آذین

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

زنان و قدرت (فرهنگ نشر نو)

زنان و قدرت

فرهنگ نشر نو

500,000 ریال

500,000 ریال

در زمانه ي پروانه ها (ديگر)

در زمانه ی پروانه ها

دیگر

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

ما همه بايد فمينيست باشيم (کوله پشتي )

ما همه باید فمینیست باشیم

کوله پشتی

350,000 ریال

280,000 ریال

تاريخ سازان بريتانيا (جهان کتاب)

تاریخ سازان بریتانیا

جهان کتاب

700,000 ریال

560,000 ریال

کار خانگي زنان (گل آذين)

کار خانگی زنان

نشر گل آذین

1,100,000 ریال

880,000 ریال

فضا قدرت تمايز (نظر)

فضا قدرت تمایز

نظر

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

انقياد زنان (هرمس)

انقیاد زنان

هرمس‏

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

فهم هم جنس گرايي (آرما)

فهم هم جنس گرایی

آرما

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

زبان و جايگاه زن (نگاه)

زبان و جایگاه زن

نگاه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

چرخه زندگي زنانه (فرهنگ نشر نو)

چرخه زندگی زنانه

فرهنگ نشر نو

1,440,000 ریال

1,440,000 ریال

زنان زيرک (دانژه)

زنان زیرک

دانژه

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

جامعه شناسي زنان (نشرني)

جامعه شناسی زنان

نشر نی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

مشروطه، زنان و تغييرات اجتماعي (روشنگران)

مشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی

روشنگران و مطالعات زنان

1,200,000 ریال

960,000 ریال

زنان در روزگارشان (نشرني)

زنان در روزگارشان

نشر نی

4,600,000 ریال

3,680,000 ریال

در خدمت و خيانت زنان (چشمه)

در خدمت و خیانت زنان

چشمه

1,050,000 ریال

892,500 ریال

چيستي فمينيسم (روشنگران)

چیستی فمینیسم

روشنگران و مطالعات زنان

1,000,000 ریال

800,000 ریال

جنسيت، ناسيوناليسم و تجدد در ايران (قصيده سرا)

جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران

قصیده سرا

850,000 ریال

680,000 ریال

پرده نشينان عهد ناصري ( گل آذين)

پرده نشینان عهد ناصری

نشر گل آذین

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

زن در متون مقدس در آيين مسيحيت (روشنگران)

زن در متون مقدس در آیین مسیحیت

روشنگران و مطالعات زنان

600,000 ریال

480,000 ریال

زن در متون مقدس در آيين يهود (روشنگران)

زن در متون مقدس در آیین یهود

روشنگران و مطالعات زنان

950,000 ریال

760,000 ریال

شناخت هويت زن ايراني 2 (روشنگران)

شناخت هویت زن ایرانی 2

روشنگران و مطالعات زنان

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

زنان و جنسيت در اسلام (نگاه معاصر)

زنان و جنسیت در اسلام

نگاه معاصر

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

مردم نگاري 1: در تقاطع سنت، فقر و جنسيت (خرد سرخ)

مردم نگاری 1: در تقاطع سنت، فقر و جنسیت

خرد سرخ

1,000,000 ریال

800,000 ریال

منم ملاله (نگاه)

منم ملاله

نگاه

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

آسيب هاي زنان و خانواده (آگاه)

آسیب های زنان و خانواده

آگاه

300,000 ریال

240,000 ریال

نمادهاي اسطوره اي و روانشناسي زنان (روشنگران)

نمادهای اسطوره ای و روانشناسی زنان

روشنگران و مطالعات زنان

1,200,000 ریال

960,000 ریال

کشف حجاب (موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي)

کشف حجاب

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

الهه خدايي (زحل)

الهه خدایی

زحل

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

جنسيت و توسعه (دانشگاه اديان و مذاهب)

جنسیت و توسعه

دانشگاه ادیان و مذاهب

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

مواجهه فمينيسم با تکنولوژي (کرگدن)

مواجهه فمینیسم با تکنولوژی

کرگدن

550,000 ریال

440,000 ریال

زن بوشهري (شيرازه)

زن بوشهری

شیرازه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

زنان و نظريه اجتماعي و سياسي (شيرازه)

زنان و نظریه اجتماعی و سیاسی

شیرازه

700,000 ریال

560,000 ریال

عقلانيت در روايتي زنانه (اديان و مذاهب)

عقلانیت در روایتی زنانه

دانشگاه ادیان و مذاهب

850,000 ریال

680,000 ریال

تاريخ اجتماعي زنان در عصر قاجار (ثالث)

تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار

ثالث

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

مادر و خاطرات پنجاه سال زندگي در ايران (فرهنگنامه)

مادر و خاطرات پنجاه سال زندگی در ایران

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

در شب داعش (برج)

در شب داعش

برج

1,100,000 ریال

880,000 ریال

از راز به خرد (کوير)

از راز به خرد

کویر

930,000 ریال

744,000 ریال

ژرفاي زن بودن (بنياد فرهنگ زندگي)

ژرفای زن بودن

بنیاد فرهنگ زندگی

2,270,000 ریال

1,816,000 ریال

فمينيسم و مردم شناسي (گل آذين)

فمینیسم و مردم شناسی

نشر گل آذین

650,000 ریال

520,000 ریال

مادرسالاري (گل آذين) زن در گستره ي تاريخ تکامل

مادرسالاری

نشر گل آذین

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

پدرسالاري (گل آذين) گذار از مادرسالاري به پدر سالاري

پدرسالاری

نشر گل آذین

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

برادرسالاري (گل آذين)

برادرسالاری

نشر گل آذین

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

زنان و رشد اقتصادي (دنياي اقتصاد)

زنان و رشد اقتصادی

دنیای اقتصاد

250,000 ریال

200,000 ریال

زنان به پيش (دنياي اقتصاد)

زنان به پیش

دنیای اقتصاد

320,000 ریال

256,000 ریال

دختران زير زميني کابل (کوله پشتي)

دختران زیر زمینی کابل

کوله پشتی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

آرايش، مد و بهره کشي از زنان (گل آذين)

آرایش، مد و بهره کشی از زنان

نشر گل آذین

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

چهار قدرت مهم زنان (بنياد فرهنگ زندگي)

چهار قدرت مهم زنان

بنیاد فرهنگ زندگی

3,870,000 ریال

3,096,000 ریال

زنان کارآفرين (شيرازه)

زنان کارآفرین

شیرازه

450,000 ریال

360,000 ریال

جايگاه زن در روند تکامل اجتماعي (شفيعي)

جایگاه زن در روند تکامل اجتماعی

شفیعی

600,000 ریال

480,000 ریال

زنان ديگر چه مي خواهند (دنياي اقتصاد)

زنان دیگر چه می خواهند

دنیای اقتصاد

900,000 ریال

720,000 ریال

زناني که به خودشان اهميت مي دهند (ليوسا)

زنانی که به خودشان اهمیت می دهند

لیوسا

800,000 ریال

640,000 ریال

مرغ سحر (جهان کتاب)

مرغ سحر

جهان کتاب

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

جنس اول: توانايي هاي زنان براي دگرگوني جهان (فرهنگ نشر نو)

جنس اول: توانایی های زنان برای دگرگونی جهان

فرهنگ نشر نو

4,000,000 ریال

4,000,000 ریال

وقتي زنان بخواهند (کوله پشتي)

وقتی زنان بخواهند

کوله پشتی

2,370,000 ریال

1,896,000 ریال

کشف حجاب (نگاه معاصر)

کشف حجاب

نگاه معاصر

400,000 ریال

320,000 ریال

دايره هاي ترس: زنان در گفتمان ديني (نگاه معاصر)

دایره های ترس: زنان در گفتمان دینی

نگاه معاصر

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

نياکان ما (نگاه معاصر)

نیاکان ما

نگاه معاصر

750,000 ریال

600,000 ریال

جنسيت در آراي اخلاقي (نگاه معاصر)

جنسیت در آرای اخلاقی

نگاه معاصر

1,200,000 ریال

960,000 ریال

جسارت رانندگي (مرواريد)

جسارت رانندگی

مروارید

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

معرفت شناسي فمينيستي (روشنگران)

معرفت شناسی فمینیستی

روشنگران و مطالعات زنان

500,000 ریال

400,000 ریال

دفترچه خاطرات شانزده زن ايراني (روشنگران)

دفترچه خاطرات شانزده زن ایرانی

روشنگران و مطالعات زنان

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

نقد و نظر:  درآمدي جامع بر نظريه هاي فمينيستي(نشرني)

نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی

نشر نی

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

جنس دوم 2 جلدي (توس)

جنس دوم 2 جلدی

توس

6,900,000 ریال

5,520,000 ریال

قصه هاي مشدي گلين خانم (مرکز)

قصه های مشدی گلین خانم

مرکز

3,650,000 ریال

2,920,000 ریال

جامعه شناسي روسپي گري (کتاب پارسه)

جامعه شناسی روسپی گری

کتاب پارسه

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

کاليبان و ساحره (چشمه)

کالیبان و ساحره

چشمه

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

تاريخ مختصر زن ستيزي (کندوکاو)

تاریخ مختصر زن ستیزی

کندوکاو

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

زن در شاهنامه (سخن)

زن در شاهنامه

سخن

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

تاريخ زنان فيلسوف معاصر (کرگدن)

تاریخ زنان فیلسوف معاصر

کرگدن

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

زن در تورات و قرآن (زحل)

زن در تورات و قرآن

800,000 ریال

640,000 ریال

درآمدي تصويري بر فمينيسم (ثالث)

درآمدی تصویری بر فمینیسم

ثالث

550,000 ریال

440,000 ریال

تاديب الرجال: پاسخ به تاديب النسوان زن ستيز (نداي تاريخ)

تادیب الرجال: پاسخ به تادیب النسوان زن ستیز

ندای تاریخ

450,000 ریال

360,000 ریال

زنان کتابخوان خطرناکند (ثالث)

زنان کتابخوان خطرناکند

ثالث

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

حاشيه هاي فمينيستي قرآن (کرگدن)

حاشیه های فمینیستی قرآن

کرگدن

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

فراتر از خداي پدر  (هرمس)

فراتر از خدای پدر

هرمس‏

970,000 ریال

776,000 ریال

موانع حضور زنان در حکومت ها (ققنوس)

موانع حضور زنان در حکومت ها

ققنوس

850,000 ریال

722,500 ریال

نه فقط زيبا (بيدگل)

نه فقط زیبا

بیدگل

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال

حقايق ناگفنه (ميلکان)

حقایق ناگفنه

میلکان

650,000 ریال

520,000 ریال

از زنان پرده نشين تا بدن هاي رام (لوگوس)

از زنان پرده نشین تا بدن های رام

لوگوس

400,000 ریال

320,000 ریال

زن و سينما (گيلگمش)

زن و سینما

گیلگمش_چشمه

950,000 ریال

807,500 ریال

عقده سيندرلا (روشنگران)

عقده سیندرلا

روشنگران و مطالعات زنان

1,200,000 ریال

960,000 ریال

فمينيسم و زيبايي شناسي (گل آذين)

فمینیسم و زیبایی شناسی

نشر گل آذین

390,000 ریال

312,000 ریال

زنان و تبعيض (گل آذين)

زنان و تبعیض

نشر گل آذین

450,000 ریال

360,000 ریال

زنان در جهان و ايران (روزنه)

زنان در جهان و ایران

روزنه

795,000 ریال

636,000 ریال

راه زنان (پيکان)

راه زنان

نشر البرز

230,000 ریال

184,000 ریال

سيماي زن در فرهنگ ايران (مرکز)

سیمای زن در فرهنگ ایران

مرکز

525,000 ریال

420,000 ریال

لحظه ي اوج (بهار سبز)

لحظه ی اوج

بهار سبز

370,000 ریال

296,000 ریال

لحظه ي برخاستن (ميلکان)

لحظه ی برخاستن

میلکان

350,000 ریال

280,000 ریال

زنان سيبيلو و مردان بي ريش (تيسا)

زنان سیبیلو و مردان بی ریش

تیسا

690,000 ریال

552,000 ریال

زن کامل (خجسته)

زن کامل

دوستان

250,000 ریال

200,000 ریال

کليدهاي کوچک براي قفل هاي بزرگ: تو يک زن شگفت انگيز هستي (خط خطي)

کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ: تو یک زن شگفت انگیز هستی

خط خطی

150,000 ریال

120,000 ریال

با شتاب به پيش (پندارتابان)

با شتاب به پیش

پندار تابان

200,000 ریال

160,000 ریال

حکايت دختران قوچان (روشنگران)

حکایت دختران قوچان

روشنگران و مطالعات زنان

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

نظريه ي فمينيستي (چشمه)

نظریه ی فمینیستی

چشمه

570,000 ریال

484,500 ریال

تاريخ فمينيسم (روشنگران)

تاریخ فمینیسم

روشنگران و مطالعات زنان

250,000 ریال

200,000 ریال

جمعيت نسوان وطن خواه ايران 1301 ش _ 1314 (خجسته)

جمعیت نسوان وطن خواه ایران 1301 ش _ 1314

خجسته

1,200,000 ریال

960,000 ریال

فرودستي زنان (قصيده سرا)

فرودستی زنان

قصیده سرا

300,000 ریال

240,000 ریال

زنان، دشتان و جنون ماهانه (چشمه)

زنان، دشتان و جنون ماهانه

چشمه

500,000 ریال

425,000 ریال

قدرت ما زنان (نسل نوانديش)

قدرت ما زنان

نسل‏ نواندیش

69,000 ریال

55,200 ریال

زنان در داستان (مرواريد)

زنان در داستان

مروارید

49,000 ریال

39,200 ریال

انسان در عصر توحش (هاشمي)

انسان در عصر توحش

هاشمی

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

زن ايراني در گذار از سنت به مدرن (نيلوفر)

زن ایرانی در گذار از سنت به مدرن

نیلوفر

680,000 ریال

578,000 ریال

طنين سکوت (شيرازه)

طنین سکوت

شیرازه

950,000 ریال

760,000 ریال

آداب مردي و تربيت نسوان (شيرازه)

آداب مردی و تربیت نسوان

شیرازه

800,000 ریال

640,000 ریال

نهضت نسوان شرق (شيرازه)

نهضت نسوان شرق

شیرازه

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

زنان در تکاپو (شيرازه)

زنان در تکاپو

شیرازه

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

زنان در خاورميانه (شيرازه)

زنان در خاورمیانه

شیرازه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

مفاهيم کليدي در مطالعات جنسيت و زنان (مطالعات فرهنگي و اجتماعي)

مفاهیم کلیدی در مطالعات جنسیت و زنان

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

660,000 ریال

528,000 ریال

اتاق زجر (چشمه)

اتاق زجر

چشمه

580,000 ریال

493,000 ریال

فمينيسم (افکار)

فمینیسم

افکار

500,000 ریال

400,000 ریال

فمينيسم (آشيان)

فمینیسم

آشیان

300,000 ریال

240,000 ریال

روايتي ديگر از داستان دليله ي محتاله و مکر زنان (روشنگران)

روایتی دیگر از داستان دلیله ی محتاله و مکر زنان

روشنگران و مطالعات زنان

200,000 ریال

160,000 ریال

مهارت هاي زندگي ويژه زنان خشونت ديده (دانژه)

مهارت های زندگی ویژه زنان خشونت دیده

دانژه

300,000 ریال

240,000 ریال

مهارت هاي زندگي ويژه زنان خشونت ديده (دانژه)

مهارت های زندگی ویژه زنان خشونت دیده

دانژه

250,000 ریال

200,000 ریال

توران ميرهادي: فرصت هاي استثنايي! (فرهنگنامه کودکان و نوجوانان)

توران میرهادی: فرصت های استثنایی!

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

400,000 ریال

320,000 ریال

توران ميرهادي (فرهنگنامه کودکان و نوجوانان)

توران میرهادی

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

800,000 ریال

640,000 ریال

ترانه و توفان (چاپخش)

ترانه و توفان

چاپخش

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

نقش زن در اجتماع (روزآمد)

نقش زن در اجتماع

روزآمد

380,000 ریال

304,000 ریال

کتابچه تمرين ژرفاي زن بودن (بنياد فرهنگ زندگي)

کتابچه تمرین ژرفای زن بودن

بنیاد فرهنگ زندگی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

فمينيسم و ديدگاهها (روشنگران و مطالعات زنان)

فمینیسم و دیدگاهها

روشنگران و مطالعات زنان

500,000 ریال

400,000 ریال

13 کاري که زنان داراي ذهن قوي انجام نمي دهند (بهار سبز)

13 کاری که زنان دارای ذهن قوی انجام نمی دهند

بهار سبز

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

اصول اعتماد به نفس: آنچه زنان بايد بدانند (آسيم)

اصول اعتماد به نفس: آنچه زنان باید بدانند

آسیم

350,000 ریال

280,000 ریال

زن و رهايي از وابستگي (نقش و نگار)

زن و رهایی از وابستگی

نقش و نگار

390,000 ریال

312,000 ریال

آيا فرودست مي تواند سخن بگويد؟ (فلات)

آیا فرودست می تواند سخن بگوید؟

فلات

270,000 ریال

216,000 ریال

آيا بيولوژي سرنوشت زن است؟ (هزاره ي سوم)

آیا بیولوژی سرنوشت زن است؟

هزاره ی سوم

120,000 ریال

96,000 ریال

کتاب کوچک انديشه 4: از ادبيات زنانه تا زن - نوشت (گهرشيد)

کتاب کوچک اندیشه 4: از ادبیات زنانه تا زن - نوشت

گهرشید

60,000 ریال

48,000 ریال

زنان باهوش آخرش پولدار مي شوند (صبح صادق)

زنان باهوش آخرش پولدار می شوند

صبح صادق

650,000 ریال

520,000 ریال

آنچه دختران با هوش بايد بدانند: دختران و فضاي مجازي (گام)

آنچه دختران با هوش باید بدانند: دختران و فضای مجازی

گام

350,000 ریال

280,000 ریال

آنچه دختران با هوش بايد بدانند: دختران و نگراني (گام)

آنچه دختران با هوش باید بدانند: دختران و نگرانی

گام

500,000 ریال

400,000 ریال

زنان زرخريد (تيسا)

زنان زرخرید

تیسا

699,000 ریال

559,200 ریال

عاشق زندگي ات باش (البرز)

عاشق زندگی ات باش

نشر البرز

470,000 ریال

376,000 ریال

گرسنگي (چترنگ)

گرسنگی

چترنگ

450,000 ریال

360,000 ریال

تن بارگي در عهد صفويه (انسان شناسي)

تن بارگی در عهد صفویه

انسان شناسی

1,280,000 ریال

1,024,000 ریال

مجموعه تاريخ جهان: زنان يونان باستان (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان: زنان یونان باستان

ققنوس

150,000 ریال

127,500 ریال

روزهاي انقلاب (ترجمان)

روزهای انقلاب

ترجمان علوم انسانی

660,000 ریال

528,000 ریال

نمادهاي اسطوره اي و روانشناسي زنان (آشيان)

نمادهای اسطوره ای و روانشناسی زنان

آشیان

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

زناني که مرد مي شوند (انديشه احسان)

زنانی که مرد می شوند

اندیشه احسان

720,000 ریال

576,000 ریال

شهر و جنسيت (علمي و فرهنگي)

شهر و جنسیت

علمی و فرهنگی

400,000 ریال

320,000 ریال

مسائل اجتماعي ايران (آگه)

مسائل اجتماعی ایران

آگه

250,000 ریال

200,000 ریال

باستان شناسي سياست هاي جنسي و جنسيتي (نگاه معاصر)

باستان شناسی سیاست های جنسی و جنسیتی

نگاه معاصر

120,000 ریال

96,000 ریال

زن به ظن و زعم سور آبادي (نگاه معاصر)

زن به ظن و زعم سور آبادی

نگاه معاصر

130,000 ریال

104,000 ریال

فمينيسم: زشت و زيبا (نگاه معاصر)

فمینیسم: زشت و زیبا

نگاه معاصر

480,000 ریال

384,000 ریال

زنان ، شهر و شهرسازي (آگاه)

زنان ، شهر و شهرسازی

آگاه

140,000 ریال

112,000 ریال

خشونت خانگي (انديشه احسان )

خشونت خانگی

اندیشه احسان

190,000 ریال

152,000 ریال

جامعه شناسي هنرهاي دستي زنان ايران زمين (انديشه احسان )

جامعه شناسی هنرهای دستی زنان ایران زمین

اندیشه احسان

550,000 ریال

440,000 ریال

زن در ايران باستان (روشنگران)

زن در ایران باستان

روشنگران و مطالعات زنان

350,000 ریال

280,000 ریال

پادشاه زن (سبزان)

پادشاه زن

سبزان

200,000 ریال

160,000 ریال

حقوق شهروندي زنان در ايران: بين دو انقلاب (کتاب پارسه)

حقوق شهروندی زنان در ایران: بین دو انقلاب

کتاب پارسه

265,000 ریال

212,000 ریال

همه بايد فمينيست باشيم (ميلکان)

همه باید فمینیست باشیم

میلکان

100,000 ریال

80,000 ریال

عزت نفس در زنان  (نسل نوانديش)

عزت نفس در زنان

نسل‏ نواندیش

269,000 ریال

215,200 ریال

روان شناسي زنان (بهجت)

روان شناسی زنان

بهجت

450,000 ریال

360,000 ریال