نتایج جستجو برای داستان-کوتاه-ایرانی

فیلترها

سفر

احمدرضا احمدی

300,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ یکم

24 صفحه insert_drive_file
%

نخل

هوشنگ مرادی کرمانی

306,000 ریال

ناشر: معین

چاپ هفدهم

132 صفحه insert_drive_file
%

درشتی

علی اشرف درویشیان

833,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ نهم

105 صفحه insert_drive_file
%

هاویه

ابوتراب خسروی

788,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ دهم

128 صفحه insert_drive_file
%

انتخاب

سیمین‏ دانشور

560,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ هفدهم

144 صفحه insert_drive_file
%

ب کوچک

امین فقیری

544,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ یکم

167 صفحه insert_drive_file
%