فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(3)
(324)
(3)
(1)
(3)

موضوع های اصلی

(3)
(18)
(56)
(31)
(2)
(1)
(2)
(1)
(26)
(1)
(125)
(58)
(1)
(3)
(3)
(3)

موضوع های فرعی

(5)
(1)
(7)
(31)
(1)
(3)
(3)
(4)
(41)
(12)
(16)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(25)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(10)
(93)
(1)
(12)
(3)
(2)
(3)
(14)
(13)
(3)
(2)
(1)

انتشارات

(1)
(7)
(8)
(2)
(3)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(2)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
(1)
(6)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(14)
(9)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(8)
(7)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(7)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(3)
(5)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(35)
(6)
(1)
(6)
(6)
(22)
(3)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
339 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(3)
(324)
(3)
(1)
(3)

موضوع های اصلی

(3)
(18)
(56)
(31)
(2)
(1)
(2)
(1)
(26)
(1)
(125)
(58)
(1)
(3)
(3)
(3)

موضوع های فرعی

(5)
(1)
(7)
(31)
(1)
(3)
(3)
(4)
(41)
(12)
(16)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(25)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(10)
(93)
(1)
(12)
(3)
(2)
(3)
(14)
(13)
(3)
(2)
(1)

انتشارات

(1)
(7)
(8)
(2)
(3)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(2)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
(1)
(6)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(14)
(9)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(8)
(7)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(7)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(3)
(5)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(35)
(6)
(1)
(6)
(6)
(22)
(3)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
339 محصول
در جست‌وجوي بنيادي براي امر سياسي (نقد فرهنگ)

در جست‌وجوی بنیادی برای امر سیاسی

نقد فرهنگ

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

زندگينامه سياسي بابک اميرخسرو (کتاب پارسه)

زندگینامه سیاسی بابک امیرخسرو

کتاب پارسه

6,550,000 ریال

5,567,500 ریال

درآمدي بر فلسفه سياسي هوش مصنوعي (موسسه فرهنگي دکسا)

درآمدی بر فلسفه سیاسی هوش مصنوعی

موسسه فرهنگی دکسا

3,000,000 ریال

2,250,000 ریال

مجله خاطرات سياسي 23 زمستان 1402

مجله خاطرات سیاسی 23 زمستان 1402

خاطرات سیاسی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

متن اجرا 4: پرسش 27 پرسش 28/ براي اطلاع عموم (نوروز هنر)

متن اجرا 4: پرسش 27 پرسش 28/ برای اطلاع عموم

نوروز هنر

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

بحران آب و هوايي و پيمان نوين سبز جهاني (ققنوس)

بحران آب و هوایی و پیمان نوین سبز جهانی

ققنوس

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

ترور هاي سياسي در ايران (نشر مد)

ترور های سیاسی در ایران

نشر مد

3,800,000 ریال

2,850,000 ریال

نظريه سياسي در  اسلام (طرح نو)

نظریه سیاسی در اسلام

طرح نو

5,980,000 ریال

5,083,000 ریال

جنگ داخلي (فرهنگ نشر نو)

جنگ داخلی

فرهنگ نشر نو

800,000 ریال

680,000 ریال

مفهوم سياسي قانون (نشر ني)

مفهوم سیاسی قانون

نشر نی

2,800,000 ریال

2,324,000 ریال

مجله خاطرات سياسي 22 پاييز 1402

مجله خاطرات سیاسی 22 پاییز 1402

خاطرات سیاسی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

در دالان سياست (نگارستان انديشه)

در دالان سیاست

نگارستان اندیشه

3,500,000 ریال

2,450,000 ریال

فلسفه و انديشه سياسي محيط زيست (علمي)

فلسفه و اندیشه سیاسی محیط زیست

علمی

3,750,000 ریال

3,000,000 ریال

دکتر محمد مصدق (نشر ني)

دکتر محمد مصدق

نشر نی

2,600,000 ریال

2,158,000 ریال

فرهنگ سياسي روسيه (نگارستان انديشه)

فرهنگ سیاسی روسیه

نگارستان اندیشه

2,000,000 ریال

1,400,000 ریال

حضور و بازيگري در امر سياسي (نگارستان انديشه)

حضور و بازیگری در امر سیاسی

نگارستان اندیشه

4,500,000 ریال

3,150,000 ریال

تکوين سوژه سياسي در دانشگاه پساانقلابي (گام نو)

تکوین سوژه سیاسی در دانشگاه پساانقلابی

گام نو

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

اقتصاد سياسي هند (گستره)

اقتصاد سیاسی هند

گستره

2,300,000 ریال

1,955,000 ریال

تحولات سياسي و اقتصادي دوره آق قيونلوها (گستره)

تحولات سیاسی و اقتصادی دوره آق قیونلوها

گستره

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

استبداد اجتماعي (شيرازه)

استبداد اجتماعی

شیرازه

4,250,000 ریال

2,975,000 ریال

آشنايي با شيوه هاي نگارش در علوم سياسي (طرح نو)

آشنایی با شیوه های نگارش در علوم سیاسی

طرح نو

1,100,000 ریال

935,000 ریال

قصه هويدا (مطالعات سياسي)

قصه هویدا

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

نقد الهيات سياسي 5: بحران بورژوازي اسلامي (سرايي)

نقد الهیات سیاسی 5: بحران بورژوازی اسلامی

سرایی

3,300,000 ریال

2,475,000 ریال

آذربايجان در دوره قاجار (آيدين)

آذربایجان در دوره قاجار

آیدین

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

مقالات گوناگون (نوراشراق)

مقالات گوناگون

نور اشراق

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

انديشه هاي سياسي (ستاک)

اندیشه های سیاسی

ستاک

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

نفت و قدرت سياسي (ققنوس)

نفت و قدرت سیاسی

ققنوس

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

حکومت قانون و دولت پادگاني (آوشت)

حکومت قانون و دولت پادگانی

آوشت

6,000,000 ریال

4,500,000 ریال

نوشته هاي سياسي (روزبهان)

نوشته های سیاسی

روزبهان

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

گفتاري درباره اقتصاد سياسي (روزبهان)

گفتاری درباره اقتصاد سیاسی

روزبهان

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

سفرنامه بابوشکين (نگارستان انديشه)

سفرنامه بابوشکین

نگارستان اندیشه

1,600,000 ریال

1,120,000 ریال

هگل (روزبهان)

هگل

روزبهان

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

قاديانيه و بريتانيا (اديان و مذاهب)

قادیانیه و بریتانیا

دانشگاه ادیان و مذاهب

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

فلسفه سياسي چيست (نقد فرهنگ)

فلسفه سیاسی چیست

نقد فرهنگ

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

عقب ماندگي و جانشين سوزي ايراني (نقد فرهنگ)

عقب ماندگی و جانشین سوزی ایرانی

نقد فرهنگ

950,000 ریال

712,500 ریال

مشروطيت در زنجان (نگاه معاصر)

مشروطیت در زنجان

نگاه معاصر

4,900,000 ریال

3,675,000 ریال

سياست اروپا در ايران (سخن)

سیاست اروپا در ایران

سخن

5,900,000 ریال

4,720,000 ریال

انقلاب و نفت (دنياي اقتصاد)

انقلاب و نفت

دنیای اقتصاد

2,800,000 ریال

2,100,000 ریال

دين و دولت در انديشه ي سياسي اسلام (ماهي)

دین و دولت در اندیشه ی سیاسی اسلام

ماهی

2,500,000 ریال

1,750,000 ریال

آقاي فوکت (نشر ني)

آقای فوکت

نشر نی

3,800,000 ریال

3,154,000 ریال

بازي هاي سياسي بلر (لوگوس)

بازی های سیاسی بلر

لوگوس

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

سقوط فرقه دموکرات آذربايجان (شيرازه)

سقوط فرقه دموکرات آذربایجان

شیرازه

800,000 ریال

560,000 ریال

اقتصاد سياسي حکمراني فراملي (نهادگرا)

اقتصاد سیاسی حکمرانی فراملی

نهاد گرا

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

اقتصاد سياسي روسيه (نگارستان انديشه)

اقتصاد سیاسی روسیه

نگارستان اندیشه

2,000,000 ریال

1,400,000 ریال

نگاهي به آرمان شهرهاي سياسي (نيلوفر)

نگاهی به آرمان شهرهای سیاسی

نیلوفر

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

محيط زيست سرمايه داري يا سوسياليسم (آماره)

محیط زیست سرمایه داری یا سوسیالیسم

آماره

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

هيوم، نيچه و ريشه هاي غيرعقلاني امر سياسي (قصيده سرا)

هیوم، نیچه و ریشه های غیرعقلانی امر سیاسی

قصیده سرا

900,000 ریال

675,000 ریال

در باب حذف احزاب سياسي (گرگدن)

در باب حذف احزاب سیاسی

کرگدن

600,000 ریال

420,000 ریال

غوغاي انقلاب (گل آذين)

غوغای انقلاب

نشر گل آذین

700,000 ریال

525,000 ریال

به طعم فرهنگ (ثالث)

به طعم فرهنگ

ثالث

780,000 ریال

546,000 ریال

پدران بنيان گذار ايران جديد: ميرزافتحعلي آخوندزاده (اگر)

پدران بنیان گذار ایران جدید: میرزافتحعلی آخوندزاده

اگر

2,300,000 ریال

1,725,000 ریال

الهيات ليبراليسم (طرح نو)

الهیات لیبرالیسم

طرح نو

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

خاطرات يک ابله سياسي (ماهي)

خاطرات یک ابله سیاسی

ماهی

1,100,000 ریال

770,000 ریال

نقد الهيات سياسي 4: مصائب ليبراليسم اسلامي (سرايي)

نقد الهیات سیاسی 4: مصائب لیبرالیسم اسلامی

سرایی

3,400,000 ریال

2,550,000 ریال

قواعد دموکراسي درناهمواري سياسي (طرح نو)

قواعد دموکراسی درناهمواری سیاسی

طرح نو

1,750,000 ریال

1,487,500 ریال

جامعه شناسي سياسي چيست؟ (زندگي روزانه)

جامعه شناسی سیاسی چیست؟

زندگی روزانه

1,440,000 ریال

1,080,000 ریال

در کشاکش تاريخ (شيرازه)

در کشاکش تاریخ

شیرازه

1,800,000 ریال

1,260,000 ریال

شش مقاله سياسي و اجتماعي (نيماژ)

شش مقاله سیاسی و اجتماعی

نیماژ

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

ناخودآگاه سياسي(نشر ني)

ناخودآگاه سیاسی

نشر نی

1,600,000 ریال

1,328,000 ریال

نخستين بهار (هرمس)

نخستین بهار

هرمس‏

3,100,000 ریال

2,480,000 ریال

الاهيات اسپينوزا (نگاه معاصر)

الاهیات اسپینوزا

نگاه معاصر

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

گذري بر بنيادهاي تحول فکري و فلسفي قرن بيستم (نگاه معاصر)

گذری بر بنیادهای تحول فکری و فلسفی قرن بیستم

نگاه معاصر

900,000 ریال

675,000 ریال

خدا لاک و برابري (طرح نو)

خدا لاک و برابری

طرح نو

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

انصار در عصر خلفاي راشدين (نگاه معاصر)

انصار در عصر خلفای راشدین

نگاه معاصر

2,900,000 ریال

2,175,000 ریال

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 6: فلسفه سياسي (ققنوس)

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 6: فلسفه سیاسی

ققنوس

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

تاريخ سياسي هخامنشي (فرزان)

تاریخ سیاسی هخامنشی

فرزان روز

5,000,000 ریال

3,750,000 ریال

خاستگاه مفاهيم سياسي جديد در دوران ميانه (روزنه)

خاستگاه مفاهیم سیاسی جدید در دوران میانه

روزنه

1,265,000 ریال

1,012,000 ریال

بنياد فلسفه سياسي در غرب (نگاه)

بنیاد فلسفه سیاسی در غرب

نگاه

1,100,000 ریال

770,000 ریال

فلسفه سياسي آدام اسميت (نهادگرا)

فلسفه سیاسی آدام اسمیت

نهاد گرا

1,750,000 ریال

1,312,500 ریال

فلسفه سياسي (فرهنگ نشر نو)

فلسفه سیاسی

فرهنگ نشر نو

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

درآمدي بر اقتصاد سياسي (چشمه)

درآمدی بر اقتصاد سیاسی

چشمه

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

نگاهي نقادانه به اقتصاد سياسي کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (اختران)

نگاهی نقادانه به اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

اختران

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

زيرزمين کوستوريتسا در بوته ي نقد سياسي (مرکز)

زیرزمین کوستوریتسا در بوته ی نقد سیاسی

مرکز

1,350,000 ریال

1,120,500 ریال

فرمان قتل (کتاب پارسه)

فرمان قتل

کتاب پارسه

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

فرانقدهايي بر ناخودآگاه سياسي (نيماژ)

فرانقدهایی بر ناخودآگاه سیاسی

نیماژ

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

تفسيري سياسي از فلسفه ايده آليسم آلماني (نگاه معاصر)

تفسیری سیاسی از فلسفه ایده آلیسم آلمانی

نگاه معاصر

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

خاطرات کلنل کاساگوفسکي (اساطير)

خاطرات کلنل کاساگوفسکی

اساطیر

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

فروپاشي ليبرال دموکراسي (گل آذين)

فروپاشی لیبرال دموکراسی

نشر گل آذین

2,700,000 ریال

2,025,000 ریال

فلسفه سياسي درآمدي کامل (سروش مولانا)

فلسفه سیاسی درآمدی کامل

سروش مولانا

4,850,000 ریال

3,637,500 ریال

نقد الهيات سياسي 3: ظهور لوياتان اسلامي (سرايي)

نقد الهیات سیاسی 3: ظهور لویاتان اسلامی

سرایی

2,800,000 ریال

2,100,000 ریال

گزيده مقالات بلوچ و ديگران بلوچ و همسايگان (پل فيروزه)

گزیده مقالات بلوچ و دیگران بلوچ و همسایگان

پل فیروزه

1,100,000 ریال

770,000 ریال

مدل چين (علم)

مدل چین

نشر علم

4,550,000 ریال

3,640,000 ریال

معماي استبداد و دموکراسي در ايران (طرح نو)

معمای استبداد و دموکراسی در ایران

طرح نو

3,800,000 ریال

3,230,000 ریال

جهان گيري کرونا و پيامدهاي سياسي و اقتصادي آن (نهادگرا)

جهان گیری کرونا و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن

نهاد گرا

670,000 ریال

502,500 ریال

اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي (کتاب پارسه)

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

کتاب پارسه

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

نقد اقتصاد سياسي (ژرف)

نقد اقتصاد سیاسی

ژرف

1,250,000 ریال

937,500 ریال

ما از همه بهتريم (نگارستان انديشه)

ما از همه بهتریم

نگارستان اندیشه

900,000 ریال

630,000 ریال

زنان در تاريخ انديشه سياسي (ثالث)

زنان در تاریخ اندیشه سیاسی

ثالث

1,100,000 ریال

770,000 ریال

پرواز در ظلمت (اختران)

پرواز در ظلمت

اختران

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

زندگي سياسي، اجتماعي ميرزا نصرالله خان (ملک المتکلمين - اميد فردا)

زندگی سیاسی، اجتماعی میرزا نصرالله خان

امید فردا

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

اقتصاد سياسي  ايران 2 جلدي (دنياي اقتصاد)

اقتصاد سیاسی ایران 2 جلدی

دنیای اقتصاد

7,000,000 ریال

5,250,000 ریال

نظريه سياسي و پراکسيس (روزگار نو)

نظریه سیاسی و پراکسیس

روزگار نو

1,200,000 ریال

900,000 ریال

نقد الهيات سياسي 2: پارادوکس مارکسيسم اسلامي (سرايي)

نقد الهیات سیاسی 2: پارادوکس مارکسیسم اسلامی

سرایی

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

ناخودآگاه سياسي (نيماژ)

ناخودآگاه سیاسی

نیماژ

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

در بلندمدت همه مرده ايم (شيرازه)

در بلندمدت همه مرده ایم

شیرازه

1,300,000 ریال

910,000 ریال

نقد الهيات سياسي 1: تراژدي پروتستانتيسم اسلامي (سرايي)

نقد الهیات سیاسی 1: تراژدی پروتستانتیسم اسلامی

سرایی

2,900,000 ریال

2,175,000 ریال

از تفنن گرايي سياسي تا سياست ورزي (طرح نو)

از تفنن گرایی سیاسی تا سیاست ورزی

طرح نو

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

ايران، بر لبه تيغ (روزنه)

ایران، بر لبه تیغ

روزنه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

متون فمينيسم 2: تاريخ سياسي زنان (افکار)

متون فمینیسم 2: تاریخ سیاسی زنان

افکار

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

معناي سياسي هستي شناسي فلسفي مارتين هايدگر (کتاب پارسه)

معنای سیاسی هستی شناسی فلسفی مارتین هایدگر

کتاب پارسه

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

فلسفه سياسي آيزا برلين (فرهنگ نشر نو)

فلسفه سیاسی آیزا برلین

فرهنگ نشر نو

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

تاريخ تفکر سياسي چين (نيماژ)

تاریخ تفکر سیاسی چین

نیماژ

3,600,000 ریال

3,060,000 ریال

رضانام تا رضاخان (موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي)

رضانام تا رضاخان

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

فلسفه سياسي فون هايک (فرهنگ نشر نو)

فلسفه سیاسی فون هایک

فرهنگ نشر نو

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

فلسفه سياسي هانا آرنت (فرهنگ نشر نو)

فلسفه سیاسی هانا آرنت

فرهنگ نشر نو

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

روايت و کنش جمعي (اطراف)

روایت و کنش جمعی

اطراف

1,980,000 ریال

1,386,000 ریال

شرح و نقدي بر فلسفه اجتماعي و سياسي هگل (نشرني)

شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل

نشر نی

1,200,000 ریال

996,000 ریال

ايدئولوژي هاي سياسي (فرهنگ نشر نو)

ایدئولوژی های سیاسی

فرهنگ نشر نو

2,100,000 ریال

1,785,000 ریال

بازگشت امر سياسي (نشر ني)

بازگشت امر سیاسی

نشر نی

1,200,000 ریال

996,000 ریال

اقتصاد سياسي انتقادي و پسا انتقادي (فرهنگ جاويد)

اقتصاد سیاسی انتقادی و پسا انتقادی

فرهنگ جاوید

2,990,000 ریال

2,541,500 ریال

انديشه هاي سياسي در عصر مشروطيت ايران (علم)

اندیشه های سیاسی در عصر مشروطیت ایران

نشر علم

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

از اين جا تا ناکجا (نشرني)

از این جا تا ناکجا

نشر نی

700,000 ریال

581,000 ریال

درباره امر سياسي (نگاه)

درباره امر سیاسی

نگاه

1,100,000 ریال

770,000 ریال

نظريه عدالت، ليبراليسم سياسي و قانون مردمان (آماره)

نظریه عدالت، لیبرالیسم سیاسی و قانون مردمان

آماره

1,100,000 ریال

825,000 ریال

تاريخ عقايد سياسي (اختران)

تاریخ عقاید سیاسی

اختران

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

روانشناسي نخبگان سياسي ايران (چاپخش)

روانشناسی نخبگان سیاسی ایران

چاپخش

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

حيات سياسي علمي (سايه)

حیات سیاسی علمی

سایه گستر

680,000 ریال

510,000 ریال

فلسفه سياسي جان استيوارت ميل (فرهنگ نشر نو)

فلسفه سیاسی جان استیوارت میل

فرهنگ نشر نو

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

خاطرات سياسي انور خامه اي (نامک)

خاطرات سیاسی انور خامه ای

نامک

8,500,000 ریال

6,375,000 ریال

بازگشت به افق انقلاب (آرما)

بازگشت به افق انقلاب

آرما

800,000 ریال

600,000 ریال

انديشه سياسي: سويه پنهان انديشه شيعي (طرح نو)

اندیشه سیاسی: سویه پنهان اندیشه شیعی

طرح نو

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

تاريخ انديشه سياسي در اسلام (کتاب پارسه)

تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام

کتاب پارسه

3,100,000 ریال

2,325,000 ریال

سرمايه: نقد اقتصاد سياسي جلد 2 (لاهيتا)

سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی جلد 2

لاهیتا

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

رمانتيسيسم سياسي (کتاب پارسه)

رمانتیسیسم سیاسی

کتاب پارسه

2,700,000 ریال

2,025,000 ریال

اقتصاد سياسي ايران (مرکز)

اقتصاد سیاسی ایران

مرکز

2,450,000 ریال

2,033,500 ریال

ايران و ايرانيان (جامي)

ایران و ایرانیان

جامی

2,980,000 ریال

2,235,000 ریال

خاطرات سياسي قوام السلطنه (معين)

خاطرات سیاسی قوام السلطنه

معین

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم جلد 2 (نشرني)

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم جلد 2

نشر نی

2,600,000 ریال

2,158,000 ریال

رساله سياسي اسپينوزا - جيبي (روزبهان)

رساله سیاسی اسپینوزا - جیبی

روزبهان

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

لايبنيتس (روزبهان)

لایبنیتس

روزبهان

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

مکانيسم در فلسفه اجتماعي و سياسي هگل (آگاه)

مکانیسم در فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل

آگاه

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

آينده علوم سياسي (ثالث)

آینده علوم سیاسی

ثالث

2,200,000 ریال

1,540,000 ریال

انديشه سياسي در اسلام معاصر (خوارزمي)

اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

خوارزمی

2,490,000 ریال

2,116,500 ریال

لايب نيتس و امر سياسي (نشرني)

لایب نیتس و امر سیاسی

نشر نی

600,000 ریال

498,000 ریال

تراژدي تنهايي (چشمه)

تراژدی تنهایی

چشمه

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

هايدگر و امر سياسي (ققنوس)

هایدگر و امر سیاسی

ققنوس

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

نظريه هاي  اقتصاد سياسي (ثالث)

نظریه های اقتصاد سیاسی

ثالث

3,500,000 ریال

2,450,000 ریال

خداوندان انديشه سياسي (اميرکبير) 5 جلدي

خداوندان اندیشه سیاسی

امیرکبیر

6,850,000 ریال

5,822,500 ریال

ليبراليسم سياسي (ثالث)

لیبرالیسم سیاسی

ثالث

4,500,000 ریال

3,150,000 ریال

جنبش‌هاي سياسي معاصر ايران (کتاب طه)

جنبش‌های سیاسی معاصر ایران

کتاب طه

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

روش تحقيق در علوم سياسي و روابط بين الملل (فرزان روز)

روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل

فرزان روز

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

تزهاي بلوم (ثالث)

تزهای بلوم

ثالث

2,100,000 ریال

1,470,000 ریال

ميان گذشته و آينده (اختران)

میان گذشته و آینده

آمه

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

بر بال بحران: زندگي سياسي علي اميني (ماهي)

بر بال بحران: زندگی سیاسی علی امینی

ماهی

1,800,000 ریال

1,260,000 ریال

کشف حجاب (موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي)

کشف حجاب

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني (نشر علم)

سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی

نشر علم

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

واسازي متون جلال آل احمد (نيلوفر)

واسازی متون جلال آل احمد

نیلوفر

350,000 ریال

280,000 ریال

قانون و قانون گذاري و آزادي 3 جلدي  (دنياي اقتصاد)

قانون و قانون گذاری و آزادی 3 جلدی

دنیای اقتصاد

6,000,000 ریال

4,500,000 ریال

نه طبقه نه متوسط (شيرازه)

نه طبقه نه متوسط

شیرازه

1,400,000 ریال

980,000 ریال

قدم اول: فلسفه سياسي (شيرازه)

قدم اول: فلسفه سیاسی

شیرازه

600,000 ریال

420,000 ریال

زنان و نظريه اجتماعي و سياسي (شيرازه)

زنان و نظریه اجتماعی و سیاسی

شیرازه

700,000 ریال

490,000 ریال

انقلاب هاي اروپايي (کوير)

انقلاب های اروپایی

کویر

2,750,000 ریال

2,062,500 ریال

خاطرات سياسي ايرج اسکندري (علمي)

خاطرات سیاسی ایرج اسکندری

علمی

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

اقتصاد سياسي حقوق بشر (دنياي اقتصاد)

اقتصاد سیاسی حقوق بشر

دنیای اقتصاد

600,000 ریال

450,000 ریال

مقالاتي در جامعه شناسي سياسي ايران (شيرازه)

مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران

شیرازه

1,250,000 ریال

875,000 ریال

اهريمنان نئوليبراليسم (نگاه)

اهریمنان نئولیبرالیسم

نگاه

1,500,000 ریال

1,050,000 ریال

دورنماي چهار سال و نيم دعوي دموکراسي! (نگاه معاصر)

دورنمای چهار سال و نیم دعوی دموکراسی!

نگاه معاصر

1,200,000 ریال

900,000 ریال

اقتصاد سياسي توسعه (نگاه)

اقتصاد سیاسی توسعه

نگاه

2,850,000 ریال

1,995,000 ریال

از هر دري (دوستان)

از هر دری

دوستان

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

سه طرز سياست (شيرازه)

سه طرز سیاست

شیرازه

250,000 ریال

175,000 ریال

تفکر و سياست (نقد فرهنگ)

تفکر و سیاست

نقد فرهنگ

900,000 ریال

675,000 ریال

تفکر به منزله کنش سياسي (نقد فرهنگ)

تفکر به منزله کنش سیاسی

نقد فرهنگ

1,900,000 ریال

1,425,000 ریال

توزيع قدرت (نگاه معاصر)

توزیع قدرت

نگاه معاصر

900,000 ریال

675,000 ریال

شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران 3 جلدي  (نامک)

شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران 3 جلدی

نامک

12,000,000 ریال

9,000,000 ریال

نظري به قفقازيه (شيرازه)

نظری به قفقازیه

شیرازه

250,000 ریال

175,000 ریال

اخلاق / هنجار و امر سياسي: انديشه و عمل گنت و. تامپسن (دمان)

اخلاق / هنجار و امر سیاسی: اندیشه و عمل گنت و. تامپسن

دمان

390,000 ریال

292,500 ریال

فرهنگ سياسي ايران (فرزان روز)

فرهنگ سیاسی ایران

فرزان روز

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

مختصر مفيد 2: فلسفه ي سياسي (ماهي)

مختصر مفید 2: فلسفه ی سیاسی

ماهی

850,000 ریال

595,000 ریال

داد بي داد جلد 2: نخستين زندان زنان سياسي (بازتاب نگار)

داد بی داد جلد 2: نخستین زندان زنان سیاسی

بازتاب نگار

1,900,000 ریال

1,425,000 ریال

داد بي داد جلد1: نخستين زندان سياسي (بازتاب نگار)

داد بی داد جلد1: نخستین زندان سیاسی

بازتاب نگار

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

تجملات اشتراکي (مرکز)

تجملات اشتراکی

مرکز

465,000 ریال

385,950 ریال

تاريخ سياسي جهان (نگاه)

تاریخ سیاسی جهان

نگاه

4,950,000 ریال

3,465,000 ریال

آنتونيو گرامشي: پژوهش انتقادي در باب انديشه سياسي معاصر (دنياي اقتصاد)

آنتونیو گرامشی: پژوهش انتقادی در باب اندیشه سیاسی معاصر

دنیای اقتصاد

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

انديشه سياسي کارل پوپر (ماهي)

اندیشه سیاسی کارل پوپر

ماهی

2,100,000 ریال

1,470,000 ریال

کجا فرود بياييم؟ (فرهنگ معاصر)

کجا فرود بیاییم؟

فرهنگ معاصر

700,000 ریال

595,000 ریال

فيلسوفان سياسي قرن بيستم (ماهي)

فیلسوفان سیاسی قرن بیستم

ماهی

1,100,000 ریال

770,000 ریال

موانع توسعه سياسي در ايران (گام نو)

موانع توسعه سیاسی در ایران

گام نو

880,000 ریال

660,000 ریال

لاکان و امر سياسي (ققنوس)

لاکان و امر سیاسی

ققنوس

2,100,000 ریال

1,785,000 ریال

مفهوم امر سياسي (ققنوس)

مفهوم امر سیاسی

ققنوس

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

رساله الهي سياسي (سهامي انتشار)

رساله الهی سیاسی

شرکت سهامی انتشار

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

نظم و زوال سياسي (روزنه)

نظم و زوال سیاسی

روزنه

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

سنت و مدرنيته (روزنه)

سنت و مدرنیته

روزنه

2,800,000 ریال

2,464,000 ریال

سرمايه: نقد اقتصاد سياسي جلد 1 (لاهيتا)

سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی جلد 1

لاهیتا

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

کارنامه سياسي امام علي در نهج البلاغه (نگاه معاصر)

کارنامه سیاسی امام علی در نهج البلاغه

نگاه معاصر

900,000 ریال

675,000 ریال

فرهنگ احزاب و جمعيت هاي سياسي (نگاه معاصر)

فرهنگ احزاب و جمعیت های سیاسی

نگاه معاصر

500,000 ریال

375,000 ریال

پاييز سياسي انقلاب هاي عربي (نگاه معاصر)

پاییز سیاسی انقلاب های عربی

نگاه معاصر

750,000 ریال

562,500 ریال

فلسفه ي سياسي مايکل اوکشات (نگاه معاصر)

فلسفه ی سیاسی مایکل اوکشات

نگاه معاصر

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم جلد 1 (نشرني)

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم جلد 1

نشر نی

3,500,000 ریال

2,905,000 ریال

يک زندگي سياسي (ثالث)

یک زندگی سیاسی

ثالث

1,800,000 ریال

1,260,000 ریال

رنج سياسي دکتر  محمد مصدق (ثالث)

رنج سیاسی دکتر محمد مصدق

ثالث

1,500,000 ریال

1,050,000 ریال

ابعاد سياسي فرهنگ در ايران (سبزان)

ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران

سبزان

2,380,000 ریال

1,785,000 ریال

زندگينامه سياسي آيت الله طالقاني (نشرني)

زندگینامه سیاسی آیت الله طالقانی

نشر نی

3,600,000 ریال

2,988,000 ریال

مراحل و عوامل و موانع رشد سياسي (ماهي)

مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی

ماهی

2,000,000 ریال

1,400,000 ریال

دگرگوني بزرگ (شيرازه)

دگرگونی بزرگ

شیرازه

4,500,000 ریال

3,150,000 ریال

پيش بيني هاي سياسي (ثالث)

پیش بینی های سیاسی

ثالث

1,800,000 ریال

1,260,000 ریال

ابداع امر اجتماعي (شيرازه)

ابداع امر اجتماعی

شیرازه

1,650,000 ریال

1,155,000 ریال

درآمدي بر انديشه هاي سياسي آنتونيو گرامشي (سبزان)

درآمدی بر اندیشه های سیاسی آنتونیو گرامشی

سبزان

1,170,000 ریال

877,500 ریال

تاريخ انديشه ي سياسي غرب جلد 2 (نشر ني)

تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب جلد 2

نشر نی

3,000,000 ریال

2,490,000 ریال

جامعه شناسي سياسي (نشر ني)

جامعه شناسی سیاسی

نشر نی

2,100,000 ریال

1,743,000 ریال

تاريخ انديشه سياسي در ايران و اسلام (مرکز)

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام

مرکز

1,500,000 ریال

1,245,000 ریال

تاريخ انديشه سياسي در غرب جلد 2 (مرکز)

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب جلد 2

مرکز

943,000 ریال

782,690 ریال

تاريخ انديشه ي سياسي غرب جلد 1 (نشر ني)

تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب جلد 1

نشر نی

3,200,000 ریال

2,656,000 ریال

تاريخ فلسفه سياسي جلد 3 (نشر ني)

تاریخ فلسفه سیاسی جلد 3

نشر نی

3,800,000 ریال

3,154,000 ریال

تاريخ فلسفه سياسي جلد 2 (نشر ني)

تاریخ فلسفه سیاسی جلد 2

نشر نی

2,600,000 ریال

2,158,000 ریال

تاريخ فلسفه سياسي جلد 1: دوران کلاسيک (ني)

تاریخ فلسفه سیاسی جلد 1: دوران کلاسیک

نشر نی

2,800,000 ریال

2,324,000 ریال

تاريخ انديشه سياسي در غرب (مرکز)

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب

مرکز

1,350,000 ریال

1,120,500 ریال

دانشنامه سياسي (مرواريد)

دانشنامه سیاسی

مروارید

2,100,000 ریال

1,470,000 ریال

فرهنگ علوم سياسي (چاپار)

فرهنگ علوم سیاسی

چاپار

800,000 ریال

600,000 ریال

دايره المعارف مصور جريان هاي سياسي مذهبي (سايان)

دایره المعارف مصور جریان های سیاسی مذهبی

سایان

27,000,000 ریال

20,250,000 ریال

راديو (لوح فکر)

رادیو

لوح فکر

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله خاطرات سياسي 20 بهار 1402

مجله خاطرات سیاسی 20 بهار 1402

خاطرات سیاسی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

پيدايش مفاهيم اسلام سياسي در ايران معاصر (نشر ني)

پیدایش مفاهیم اسلام سیاسی در ایران معاصر

نشر نی

4,000,000 ریال

3,320,000 ریال

خاطرات ارتشبد حسين فردوست (موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي)

خاطرات ارتشبد حسین فردوست

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

700,000 ریال

525,000 ریال

وسترن هاي هاليوودي و اسطوره آمريکايي (تگ)

وسترن های هالیوودی و اسطوره آمریکایی

تگ

1,690,000 ریال

1,267,500 ریال

بحران در آگاهي اروپايي جلد نخست 1500 تا 1680 ميلادي (هزاره سوم انديشه)

بحران در آگاهی اروپایی جلد نخست 1500 تا 1680 میلادی

هزاره سوم اندیشه

1,850,000 ریال

1,387,500 ریال

خاطرات ريمون آرون 2 جلدي (هرمس)

خاطرات ریمون آرون 2 جلدی

هرمس‏

7,200,000 ریال

5,760,000 ریال

تاريخ سياسي خراسان (ماهريس)

تاریخ سیاسی خراسان

ماهریس

1,200,000 ریال

900,000 ریال

فلسفه حقوق سياسي (نگاه معاصر)

فلسفه حقوق سیاسی

نگاه معاصر

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

تاريخ انديشه ي سياسي غرب جلد 3 (نشر ني)

تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب جلد 3

نشر نی

3,200,000 ریال

2,656,000 ریال

دلهره هستي (خاموش)

دلهره هستی

خاموش

1,550,000 ریال

1,162,500 ریال

کومله (موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي ايران)

کومله

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

3,000,000 ریال

2,250,000 ریال

خاطرات سياسي مهدي فرخ (بدرقه جاويدان)

خاطرات سیاسی مهدی فرخ

بدرقه جاویدان

5,000,000 ریال

3,750,000 ریال

اقتصاد سياسي (آگاه)

اقتصاد سیاسی

آگاه

560,000 ریال

448,000 ریال

نوسازي سياسي در عصر مشروطه ي ايران (اختران)

نوسازی سیاسی در عصر مشروطه ی ایران

اختران

600,000 ریال

480,000 ریال

ريشه هاي نظم سياسي (سرايي)

ریشه های نظم سیاسی

سرایی

1,200,000 ریال

900,000 ریال

اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران: نسخه کامل (نور علم)

اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: نسخه کامل

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

ميعاد در دوزخ (اختران)

میعاد در دوزخ

اختران

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

هايدگر: دامنه ي فلسفي و سياسي انديشه او (شوند)

هایدگر: دامنه ی فلسفی و سیاسی اندیشه او

شوند

300,000 ریال

210,000 ریال

درس گفتارهاي فلسفه سياسي کانت (دمان)

درس گفتارهای فلسفه سیاسی کانت

دمان

540,000 ریال

405,000 ریال

در تيررس حادثه (اختران)

در تیررس حادثه

اختران

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

نقد فرهنگ خشونت (سرايي)

نقد فرهنگ خشونت

سرایی

1,200,000 ریال

900,000 ریال

اقتصاد سياسي (گل آذين)

اقتصاد سیاسی

نشر گل آذین

350,000 ریال

262,500 ریال

اقتصاد سياسي سرمايه داري مدرن (شيرازه)

اقتصاد سیاسی سرمایه داری مدرن

شیرازه

550,000 ریال

385,000 ریال

آرمان هاي سياسي (مرکز)

آرمان های سیاسی

مرکز

198,000 ریال

164,340 ریال

تاريخ فلسفه سياسي (پگاه روزگار نو)

تاریخ فلسفه سیاسی

پگاه روزگار نو

580,000 ریال

435,000 ریال

فهم فلسفه سياسي در بستر زندگي اجتماعي (پگاه روزگار نو)

فهم فلسفه سیاسی در بستر زندگی اجتماعی

پگاه روزگار نو

380,000 ریال

285,000 ریال

آخر الزمان سياسي (فلات)

آخر الزمان سیاسی

فلات

645,000 ریال

483,750 ریال

افکار اجتماعي، سياسي و اقتصادي در آثار منتشرنشده دوران قاجار (آگاه)

افکار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در آثار منتشرنشده دوران قاجار

آگاه

1,000,000 ریال

800,000 ریال

آثار بزرگ سياسي (فرهنگ نشرنو)

آثار بزرگ سیاسی

فرهنگ نشر نو

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

مدرنيته سياسي (آگه)

مدرنیته سیاسی

آگه

1,050,000 ریال

840,000 ریال

فهم نظريه هاي سياسي  (آگه)

فهم نظریه های سیاسی

آگه

950,000 ریال

760,000 ریال

چکيده فلسفه ي سياسي (آگه)

چکیده فلسفه ی سیاسی

آگه

350,000 ریال

280,000 ریال

درآمدي بر جامعه شناسي سياسي رفتار راي دهي (نگاه معاصر)

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی رفتار رای دهی

نگاه معاصر

670,000 ریال

502,500 ریال

زندگينامه ي سياسي، نوشته ها و سخنراني هاي سيد علي شايگان 2 جلدي (آگاه)

زندگینامه ی سیاسی، نوشته ها و سخنرانی های سید علی شایگان 2 جلدی

آگاه

350,000 ریال

280,000 ریال

احياي علوم سياسي(نشرني)

احیای علوم سیاسی

نشر نی

320,000 ریال

265,600 ریال

نگاهي به اقتصاد سياسي (اختران)

نگاهی به اقتصاد سیاسی

آمه

800,000 ریال

640,000 ریال

يک مناظره ي سياسي کهن (روزنه)

یک مناظره ی سیاسی کهن

روزنه

240,000 ریال

192,000 ریال

زوال انديشه سياسي در ايران (مينوي خرد)

زوال اندیشه سیاسی در ایران

مینوی خرد

1,200,000 ریال

900,000 ریال