نتایج جستجو برای آشنایی-با-فلسفه

فیلترها

کلمات

ژان پل سارتر

315,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ هشتم

216 صفحه insert_drive_file
%

معاصر چیست

جورجو آگامبن

390,000 ریال

ناشر: جغد

چاپ یکم

84 صفحه insert_drive_file
%

سرگذشت فلسفه

براین مگی

1,800,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

240 صفحه insert_drive_file
%

کلیات فلسفه

ریچارد پاپکین

1,800,000 ریال

ناشر: حکمت

چاپ سی و پنجم

590 صفحه insert_drive_file
%

خدا و عواطف

آر. تی. مولینز

322,500 ریال

ناشر: آن سو

چاپ یکم

156 صفحه insert_drive_file
%

فلسفه براوئر

مارک فان آتن

480,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ دوم

208 صفحه insert_drive_file
%