فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(5)
(213)
(1)
(3)
(5)
(33)

موضوع های اصلی

(40)
(6)
(37)
(13)
(1)
(15)
(13)
(21)
(4)
(5)
(9)
(16)
(1)
(3)
(3)
(35)
(5)
(33)

موضوع های فرعی

(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(7)
(2)
(4)
(9)
(1)
(2)
(2)
(3)
(26)
(9)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(1)
(17)
(2)
(1)
(5)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(18)
(1)
(3)
(3)
(22)
(3)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(3)
(6)
(6)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(27)
(1)
(5)

انتشارات

(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(5)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(11)
(4)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(10)
(3)
(1)
(5)
(11)
(2)
(1)
(1)
(7)
(10)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
262 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(5)
(213)
(1)
(3)
(5)
(33)

موضوع های اصلی

(40)
(6)
(37)
(13)
(1)
(15)
(13)
(21)
(4)
(5)
(9)
(16)
(1)
(3)
(3)
(35)
(5)
(33)

موضوع های فرعی

(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(7)
(2)
(4)
(9)
(1)
(2)
(2)
(3)
(26)
(9)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(1)
(17)
(2)
(1)
(5)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(18)
(1)
(3)
(3)
(22)
(3)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(3)
(6)
(6)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(27)
(1)
(5)

انتشارات

(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(5)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(11)
(4)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(10)
(3)
(1)
(5)
(11)
(2)
(1)
(1)
(7)
(10)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
262 محصول
گفتمان انقلاب در سه روايت (نقد فرهنگ)

گفتمان انقلاب در سه روایت

نقد فرهنگ

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

ژنرال‌هاي عريان (طرح نو)

ژنرال‌های عریان

طرح نو

3,370,000 ریال

2,864,500 ریال

زبده الرموز (سنگلج)

زبده الرموز

سنگلج

6,600,000 ریال

5,280,000 ریال

در کشوري آزاد (نشر لگا)

در کشوری آزاد

لگا

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

فاطمه س به روايت فاطمه س (نگاه معاصر)

فاطمه س به روایت فاطمه س

نگاه معاصر

3,120,000 ریال

2,496,000 ریال

ولي افتاد مشکل ها (مرواريد)

ولی افتاد مشکل ها

مروارید

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

گولاگ (ثالث)

گولاگ

ثالث

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

اقتصاد خوردني (روزنه)

اقتصاد خوردنی

روزنه

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

روان کاوي (کرگدن)

روان کاوی

کرگدن

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

سينماگران 6: اصلاني به روايت اصلاني (خوب)

سینماگران 6: اصلانی به روایت اصلانی

خوب

2,990,000 ریال

2,392,000 ریال

درآمدي بر تحليل ساختاري روايت ها و کشتي با فرشته (ققنوس)

درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها و کشتی با فرشته

ققنوس

700,000 ریال

595,000 ریال

تشيع در ايران (نگاه معاصر)

تشیع در ایران

نگاه معاصر

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

آگورافوبياي ايراني (نگاه)

آگورافوبیای ایرانی

نگاه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

ميان ساعت و بستر (گيلگمش-چشمه)

میان ساعت و بستر

گیلگمش_چشمه

4,400,000 ریال

3,740,000 ریال

افغانستان به روايت روزنامه اطلاعات (اطلاعات)

افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات

اطلاعات

4,000,000 ریال

3,400,000 ریال

فيروزشاه نامه (سخن)

فیروزشاه نامه

سخن

6,900,000 ریال

5,520,000 ریال

مصدق 1299 (نشر ني)

مصدق 1299

نشر نی

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

هومونرانس (چرخ_چشمه)

هومونرانس

چرخ_چشمه

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

آنتيگونه به روايت برتولت برشت و دو داستان ديگر (افق)

آنتیگونه به روایت برتولت برشت و دو داستان دیگر

افق

1,150,000 ریال

920,000 ریال

راديو هنوز يک راز بود (چشمه)

رادیو هنوز یک راز بود

چشمه

980,000 ریال

833,000 ریال

تاريخ روابط ايران و کانادا به روايت اسناد (نداي تاريخ)

تاریخ روابط ایران و کانادا به روایت اسناد

ندای تاریخ

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

رومن به روايت پولانسکي (گيلگمش_چشمه)

رومن به روایت پولانسکی

گیلگمش_چشمه

6,500,000 ریال

5,525,000 ریال

پيکار روايت (مرواريد)

پیکار روایت

مروارید

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

کسب و کار اعجاب (هرمس)

کسب و کار اعجاب

هرمس‏

990,000 ریال

792,000 ریال

روايت هاي تنهايي (سفير)

روایت های تنهایی

سفیر

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

شايگان به روايت شايگان (فرزان روز)

شایگان به روایت شایگان

فرزان روز

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

احساس روايت فيلم (ايجاز)

احساس روایت فیلم

ایجاز

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

نقاشي قهوه خانه اي (نگارستان انديشه)

نقاشی قهوه خانه ای

نگارستان اندیشه

900,000 ریال

720,000 ریال

انقلاب و نفت (دنياي اقتصاد)

انقلاب و نفت

دنیای اقتصاد

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

و کسي نمي داند در کدام سرزمين مي ميرد (اطراف)

و کسی نمی داند در کدام سرزمین می میرد

اطراف

1,820,000 ریال

1,456,000 ریال

حسين به روايت حسين (نگاه معاصر)

حسین به روایت حسین

نگاه معاصر

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

موقعيت و داستان (چشمه)

موقعیت و داستان

چشمه

1,100,000 ریال

935,000 ریال

پايان: روايتگري و بستار در سينما (گيلگمش_چشمه)

پایان: روایتگری و بستار در سینما

گیلگمش_چشمه

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

روايت ايراني جامعه شناسي دين (تيسا)

روایت ایرانی جامعه شناسی دین

تیسا

1,490,000 ریال

1,192,000 ریال

به وقت مرگ (آن سو)

به وقت مرگ

آن سو

2,890,000 ریال

2,312,000 ریال

ايران باستان (اميرکبير)

ایران باستان

امیرکبیر

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

مهمان گاه (اطراف)

مهمان گاه

اطراف

980,000 ریال

784,000 ریال

گفت و گوهاي توسعه جلد 3 (طرح نو)

گفت و گوهای توسعه جلد 3

طرح نو

1,000,000 ریال

850,000 ریال

حکايت هاي کليله و دمنه به روايت لافونتن (تاريخ ايران)

حکایت های کلیله و دمنه به روایت لافونتن

تاریخ ایران

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

اکبرشاه (کتاب خورشيد)

اکبرشاه

کتاب خورشید

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

فرهنگ به چه کار مي آيد؟ (کرگدن)

فرهنگ به چه کار می آید؟

کرگدن

550,000 ریال

440,000 ریال

امپراتوري عقل (هرمس)

امپراتوری عقل

هرمس‏

3,210,000 ریال

2,568,000 ریال

اندروني عليا (هرمس)

اندرونی علیا

هرمس‏

990,000 ریال

792,000 ریال

روايت يک کودکي سخت (بينش نو)

روایت یک کودکی سخت

بینش نو

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

روايت هاي ابومخنف (نگاه معاصر)

روایت های ابومخنف

نگاه معاصر

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

خرد رنج آموخته (هرمس)

خرد رنج آموخته

هرمس‏

990,000 ریال

792,000 ریال

آنکت و دو روايت ديگر (چشمه)

آنکت و دو روایت دیگر

چشمه

850,000 ریال

722,500 ریال

ته ران (چشمه)

ته ران

چشمه

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

داستان نام آوران (جام جم)

داستان نام آوران

جام جم

800,000 ریال

640,000 ریال

نام آوران حکيم (جام جم)

نام آوران حکیم

جام جم

1,000,000 ریال

800,000 ریال

نام آوران نوآور (جام جم)

نام آوران نوآور

جام جم

1,100,000 ریال

880,000 ریال

برگ باد برده (نگاه معاصر)

برگ باد برده

نگاه معاصر

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

روايت داستاني: بوطيقاي معاصر (نيلوفر)

روایت داستانی: بوطیقای معاصر

نیلوفر

1,650,000 ریال

1,402,500 ریال

وقايع ايل قشقايي (نامک)

وقایع ایل قشقایی

نامک

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

ناخودآگاه سياسي(نشر ني)

ناخودآگاه سیاسی

نشر نی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

روايت و روايت گري در سينما (اطراف)

روایت و روایت گری در سینما

اطراف

1,120,000 ریال

896,000 ریال

چراغ ها را ببين عشق من (کتاب پارسه)

چراغ ها را ببین عشق من

کتاب پارسه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

خانه فراموش شدگان (کتاب پارسه)

خانه فراموش شدگان

کتاب پارسه

1,000,000 ریال

800,000 ریال

دقيقا مناسب (هرمس)

دقیقا مناسب

هرمس‏

750,000 ریال

600,000 ریال

مختصري از رويدادهاي ايل قشقايي (شيرازه)

مختصری از رویدادهای ایل قشقایی

شیرازه

1,000,000 ریال

800,000 ریال

روايت و روايتگري (هرمس)

روایت و روایتگری

هرمس‏

1,320,000 ریال

1,056,000 ریال

زئوس غريبه نواز (هرمس)

زئوس غریبه نواز

هرمس‏

720,000 ریال

576,000 ریال

زندگي در روايت (افق)

زندگی در روایت

افق

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

رولت سرخ (ثالث)

رولت سرخ

ثالث

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

تورنادو پير مي شود (چشمه)

تورنادو پیر می شود

چشمه

550,000 ریال

467,500 ریال

جذبه ي ستاره ها (ديدآور)

جذبه ی ستاره ها

کتاب دیدآور

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

روايت حکمت جلد اول : از کندي تا ميرفندرسکي (جهاد دانشگاهي)

روایت حکمت جلد اول : از کندی تا میرفندرسکی

جهاد دانشگاهی

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

جهان نمايش 30: قتل به روايت پو (نشرني)

جهان نمایش 30: قتل به روایت پو

نشر نی

550,000 ریال

440,000 ریال

رام کردن سرمايه داري به روايت مدرسه دوباتن (کرگدن)

رام کردن سرمایه داری به روایت مدرسه دوباتن

کرگدن

1,200,000 ریال

960,000 ریال

شعر جنگ به روايت غير رسمي (جهان کتاب)

شعر جنگ به روایت غیر رسمی

جهان کتاب

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

روايت زندگي فردريک داگلاس (ثالث)

روایت زندگی فردریک داگلاس

ثالث

680,000 ریال

544,000 ریال

استانبولچي (سوره مهر)

استانبولچی

سوره مهر

980,000 ریال

784,000 ریال

ادبيات من (اطراف)

ادبیات من

اطراف

2,580,000 ریال

2,064,000 ریال

مقتل الحسين به روايت شيخ صدوق (آرما)

مقتل الحسین به روایت شیخ صدوق

آرما

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

عاشورا به روايت زيديه (آرما)

عاشورا به روایت زیدیه

آرما

1,000,000 ریال

800,000 ریال

اعتماد به نفس (کرگدن)

اعتماد به نفس

کرگدن

950,000 ریال

760,000 ریال

مرا اسماعيل صدا کن (هرمس)

مرا اسماعیل صدا کن

هرمس‏

880,000 ریال

704,000 ریال

گفت و گوهاي توسعه جلد 2 (طرح نو)

گفت و گوهای توسعه جلد 2

طرح نو

1,000,000 ریال

850,000 ریال

روايت و سياست در تاريخ صدر اسلام (نامک)

روایت و سیاست در تاریخ صدر اسلام

نامک

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

آداب کتاب خواري (جام جم)

آداب کتاب خواری

جام جم

840,000 ریال

672,000 ریال

روايت در مجموعه عکس مستند (کتاب پرگار)

روایت در مجموعه عکس مستند

کتاب پرگار

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

آلن بديو به روايت آلن بديو (جغد)

آلن بدیو به روایت آلن بدیو

جغد

450,000 ریال

360,000 ریال

بي طرف نمي توان بود در قطاري که به طرفي مي رود (همان)

بی طرف نمی توان بود در قطاری که به طرفی می رود

همان

850,000 ریال

680,000 ریال

در جست و جوي شش هزار روز گم شده(نشرني)

در جست و جوی شش هزار روز گم شده

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

بگومگوهاي زندگي مشترک به روايت مدرسه دوباتن (کرگدن)

بگومگوهای زندگی مشترک به روایت مدرسه دوباتن

کرگدن

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

هنر (کرگدن)

هنر

کرگدن

600,000 ریال

480,000 ریال

راهنماي خوشبختي و ثروتمندي به روايت ناوان راويکانت (ميلکان)

راهنمای خوشبختی و ثروتمندی به روایت ناوان راویکانت

میلکان

720,000 ریال

576,000 ریال

چگونه از هر روايتي فيلمنامه اقتباس کنيم؟ (اميرکبير)

چگونه از هر روایتی فیلمنامه اقتباس کنیم؟

امیرکبیر

2,300,000 ریال

1,955,000 ریال

روايت 84: بانگ بي پژواک اصلاح طلبي (اگر)

روایت 84: بانگ بی پژواک اصلاح طلبی

اگر

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

شنيدن شهر (اطراف)

شنیدن شهر

اطراف

1,770,000 ریال

1,416,000 ریال

هميشه همان ابرها (گيلگمش)

همیشه همان ابرها

گیلگمش_چشمه

750,000 ریال

637,500 ریال

روايتي از چيستي و چرايي سياست خارجي دولت محمود احمدي نژاد (چاپخش)

روایتی از چیستی و چرایی سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد

چاپخش

670,000 ریال

536,000 ریال

مشروطه ايران به روايت آرشيو عثماني (لوگوس)

مشروطه ایران به روایت آرشیو عثمانی

لوگوس

860,000 ریال

688,000 ریال

مجموعه ي کاشوب 4: رهيده (اطراف)

مجموعه ی کاشوب 4: رهیده

اطراف

400,000 ریال

320,000 ریال

معماران پول  (نهادگرا)

معماران پول

نهاد گرا

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

خيابان ولي عصر تهران : روايت غيرداستاني (ثالث)

خیابان ولی عصر تهران : روایت غیرداستانی

ثالث

720,000 ریال

576,000 ریال

ادبيات بزرگان : زندگي به روايت چخوف گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : زندگی به روایت چخوف گالینگور

نگاه

3,550,000 ریال

2,840,000 ریال

خدا به روايت قرآن (نشرني)

خدا به روایت قرآن

نشر نی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

دال دوست داشتن: چند روايت از عشق و زندگي (کنار)

دال دوست داشتن: چند روایت از عشق و زندگی

کنار

1,150,000 ریال

920,000 ریال

عين عاشقي: چند روايت از وصل و جدايي ( شوميز - کنار)

عین عاشقی: چند روایت از وصل و جدایی

کنار

1,760,000 ریال

1,408,000 ریال

روايت و کنش جمعي (اطراف)

روایت و کنش جمعی

اطراف

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

فضيلت هاي اجتماعي (کرگدن)

فضیلت های اجتماعی

کرگدن

900,000 ریال

720,000 ریال

روايت يک فروپاشي (نهادگرا)

روایت یک فروپاشی

نهاد گرا

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

ديونامه: بازشناسي چهره ي موجودات خيالي در روايت هاي ايراني (چشمه)

دیونامه: بازشناسی چهره ی موجودات خیالی در روایت های ایرانی

چشمه

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

هفتاد و پنج سال اول به روايت بهمن فرمان آرا (گيلگمش چشمه)

هفتاد و پنج سال اول به روایت بهمن فرمان آرا

گیلگمش_چشمه

2,700,000 ریال

2,295,000 ریال

تاديب (برج)

تادیب

برج

700,000 ریال

560,000 ریال

در خيمه قذافي (اطلاعات)

در خیمه قذافی

اطلاعات

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال

سينما به روايت اسلاوي ژيژک (روزبهان)

سینما به روایت اسلاوی ژیژک

روزبهان

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

شرح گل سوري (مولي)

شرح گل سوری

مولی

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

پينوکيو به روايتي جديد (نشر نو)

پینوکیو به روایتی جدید

فرهنگ نشر نو

150,000 ریال

150,000 ریال

تاريخ بيهقي به روايت ديگر (نيلوفر)

تاریخ بیهقی به روایت دیگر

نیلوفر

3,750,000 ریال

3,187,500 ریال

گفت و گوهاي توسعه جلد 1 (طرح نو)

گفت و گوهای توسعه جلد 1

طرح نو

850,000 ریال

722,500 ریال

سه روايت از زندگي کارل مارکس (اشاره)

سه روایت از زندگی کارل مارکس

اشاره

550,000 ریال

440,000 ریال

مشروطه به روايت کسروي (علم)

مشروطه به روایت کسروی

نشر علم

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

زنده ام که روايت کنم (نشر ني)

زنده ام که روایت کنم

نشر نی

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

روايت زادبوم (چشمه)

روایت زادبوم

چشمه

75,000 ریال

63,750 ریال

ابعاد روايت پردازي مضمون ايدئولوژي هويت (علمي فرهنگي)

ابعاد روایت پردازی مضمون ایدئولوژی هویت

علمی و فرهنگی

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

کتاب تبتي مردگان (کتاب پارسه)

کتاب تبتی مردگان

کتاب پارسه

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

خيابان ويلا (گهگاه)

خیابان ویلا

گهگاه

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

سلطه و هنر مقاومت : روايت هاي نهاني (مرکز)

سلطه و هنر مقاومت : روایت های نهانی

مرکز

795,000 ریال

636,000 ریال

مقدمه اي بر روايت در ادبيات و سينما (مينوي خرد)

مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما

مینوی خرد

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

تاريخچه ميرزا کوچک خان (نامک)

تاریخچه میرزا کوچک خان

نامک

450,000 ریال

360,000 ریال

چاپلين به روايت بازن (گيلگمش)

چاپلین به روایت بازن

گیلگمش_چشمه

1,100,000 ریال

935,000 ریال

گزيده مقالات روايت (مينوي خرد)

گزیده مقالات روایت

مینوی خرد

3,450,000 ریال

2,760,000 ریال

سينما به روايت هيچکاک (سروش)

سینما به روایت هیچکاک

سروش

3,100,000 ریال

2,480,000 ریال

يک زن تئوري در کافه بيتلز (رايبد)

یک زن تئوری در کافه بیتلز

رایبد

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

جغد مينروا (ققنوس)

جغد مینروا

ققنوس

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

روايت شناسي (ققنوس)

روایت شناسی

ققنوس

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

توپ هاي ماه اوت (ماهي)

توپ های ماه اوت

ماهی

4,850,000 ریال

3,880,000 ریال

سه روايت از يهودا (کتاب پارسه)

سه روایت از یهودا

کتاب پارسه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

چند روايت معتبر (چشمه)

چند روایت معتبر

چشمه

880,000 ریال

748,000 ریال

روايت (نگاه)

روایت

نگاه

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

برگردان‏ روايت‏ گونه‏ شاهنامه ‏فردوسي به نثر (قطره)

برگردان‏ روایت‏ گونه‏ شاهنامه ‏فردوسی به نثر

قطره

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

روايت ناتمام (نگاه معاصر)

روایت ناتمام

نگاه معاصر

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

سر گذشت فلسفه غرب (کرگدن)

سر گذشت فلسفه غرب

کرگدن

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

عقلانيت در روايتي زنانه (اديان و مذاهب)

عقلانیت در روایتی زنانه

دانشگاه ادیان و مذاهب

850,000 ریال

680,000 ریال

صادق هدايت به روايت انجوي شيرازي (نيلوفر)

صادق هدایت به روایت انجوی شیرازی

نیلوفر

950,000 ریال

807,500 ریال

کافکا به روايت بنيامين (ماهي)

کافکا به روایت بنیامین

ماهی

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

روايت درماني راه حل محور (دانژه)

روایت درمانی راه حل محور

دانژه

980,000 ریال

784,000 ریال

دايره المعارف مصور تاريخ تمدن (سايان)

دایره المعارف مصور تاریخ تمدن

سایان

9,500,000 ریال

7,600,000 ریال

ايران در پنج روايت (نقد فرهنگ)

ایران در پنج روایت

نقد فرهنگ

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

راويان روايت تو (ثالث)

راویان روایت تو

ثالث

150,000 ریال

120,000 ریال

کورسرخي (چشمه)

کورسرخی

چشمه

550,000 ریال

467,500 ریال

بازاريابي پر محتوا (آرياناقلم)

بازاریابی پر محتوا

آریانا قلم

1,860,000 ریال

1,581,000 ریال

روايت بازگشت (نيلوفر)

روایت بازگشت

نیلوفر

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

تاريخ به روايت فلسفه از هرودت تا آلن بديو (لوگوس)

تاریخ به روایت فلسفه از هرودت تا آلن بدیو

لوگوس

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

روايت مصور داستان فوتباليست ها (اطراف)

روایت مصور داستان فوتبالیست ها

اطراف

1,290,000 ریال

1,032,000 ریال

روايت مصور داستان فوتبال (اطراف)

روایت مصور داستان فوتبال

اطراف

1,770,000 ریال

1,416,000 ریال

روايت سينمايي موزه معصوميت (نيکو)

روایت سینمایی موزه معصومیت

نیکو

270,000 ریال

216,000 ریال

ايران در دوره قحطي (شيرازه)

ایران در دوره قحطی

شیرازه

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

اقتصاد به روايت ديگر (دنياي اقتصاد)

اقتصاد به روایت دیگر

دنیای اقتصاد

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

تاريخ سياسي جهان (نگاه)

تاریخ سیاسی جهان

نگاه

4,950,000 ریال

3,960,000 ریال

از نو: روايتي از تحول و بازشناسي روح مايکروسافت (آريانا قلم)

از نو: روایتی از تحول و بازشناسی روح مایکروسافت

آریانا قلم

630,000 ریال

535,500 ریال

از آ به خ (حرفه نويسنده)

از آ به خ

حرفه نویسنده

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

کاشوب 3: زان تشنگان (اطراف)

کاشوب 3: زان تشنگان

اطراف

1,080,000 ریال

864,000 ریال

هانا آرنت: زندگي روايت است (شوند)

هانا آرنت: زندگی روایت است

شوند

1,000,000 ریال

800,000 ریال

دانشنامه هنر اسلامي به روايت تصوير: اسلام - قابدار ( فرهنگ نشر نو)

دانشنامه هنر اسلامی به روایت تصویر: اسلام - قابدار

فرهنگ نشر نو

4,000,000 ریال

4,000,000 ریال

تاريخ ايران: روايتي ديگر: ايران در جنگ جهاني دوم (ققنوس)

تاریخ ایران: روایتی دیگر: ایران در جنگ جهانی دوم

ققنوس

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

تاريخ ايران: روايتي ديگر: شاه اسماعيل صفوي و تغيير مذهب (ققنوس)

تاریخ ایران: روایتی دیگر: شاه اسماعیل صفوی و تغییر مذهب

ققنوس

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

شهر از نو (اطراف)

شهر از نو

اطراف

2,390,000 ریال

1,912,000 ریال

سواد روايت (اطراف)

سواد روایت

اطراف

2,980,000 ریال

2,384,000 ریال

موش و گربه به روايت عبيد (چشمه)

موش و گربه به روایت عبید

چشمه

120,000 ریال

102,000 ریال

امير مومنان به روايت نهج البلاغه (نگاه معاصر)

امیر مومنان به روایت نهج البلاغه

نگاه معاصر

1,200,000 ریال

960,000 ریال

فرمانده مسعود به روايت نزديکان، دوستان و همرزمانش (کتاب پارسه)

فرمانده مسعود به روایت نزدیکان، دوستان و همرزمانش

کتاب پارسه

4,950,000 ریال

3,960,000 ریال

دور تا دور نمايشنامه 7 : سه روايت از زندگي (نشر ني)

دور تا دور نمایشنامه 7 : سه روایت از زندگی

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

طعم لاغري به روايت ساناز سانيا (پوياسازان)

طعم لاغری به روایت ساناز سانیا

پویاسازان

7,650,000 ریال

6,120,000 ریال

غلامرضا غلامرضا را کشت (چشمه)

غلامرضا غلامرضا را کشت

چشمه

3,900,000 ریال

3,315,000 ریال

خبرنگار دو دلاري (سوره مهر)

خبرنگار دو دلاری

سوره مهر

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

کودکي و آسيب هاي دروني (کرگدن)

کودکی و آسیب های درونی

کرگدن

650,000 ریال

520,000 ریال

نيشکرهاي خونين (کتاب پارسه)

نیشکرهای خونین

کتاب پارسه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

تاريخ واردان و جنگ ارمني (تاريخ ايران)

تاریخ واردان و جنگ ارمنی

تاریخ ایران

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

روايت ها و راوي ها (مينوي خرد)

روایت ها و راوی ها

مینوی خرد

1,720,000 ریال

1,376,000 ریال

يادداشت هاي کوچه و خيابان (کتاب پارسه)

یادداشت های کوچه و خیابان

کتاب پارسه

780,000 ریال

624,000 ریال

ايران به روايت متن و تصوير (هنر معاصر)

ایران به روایت متن و تصویر

هنر معاصر

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

روايت حکمت جلد دوم: از ملاصدرا تا علامه طباطبايي (جهاد دانشگاهي)

روایت حکمت جلد دوم: از ملاصدرا تا علامه طباطبایی

جهاد دانشگاهی

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

شبح شاه لئوپولد (چلچله)

شبح شاه لئوپولد

چلچله

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

حافظ به روايت گرترود بل (نشر خاموش)

حافظ به روایت گرترود بل

خاموش

1,150,000 ریال

920,000 ریال

شمايل نگاري روايت هاي شاهنامه اي پيش و پس از فردوسي توسي (خاموش)

شمایل نگاری روایت های شاهنامه ای پیش و پس از فردوسی توسی

خاموش

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

دلداده زمين (هرمس)

دلداده زمین

هرمس‏

860,000 ریال

688,000 ریال

خط آبي کمرنگ (فرهنگ جاويد)

خط آبی کمرنگ

فرهنگ جاوید

990,000 ریال

841,500 ریال

تاريخ صفويه به روايت سنگ نبشته ها (سخن)

تاریخ صفویه به روایت سنگ نبشته ها

سخن

1,050,000 ریال

840,000 ریال

قصه اي که انتخاب مي کنيم (اطراف)

قصه ای که انتخاب می کنیم

اطراف

700,000 ریال

560,000 ریال

وطن دار: روايت 28 افغانستاني از مهاجرت به ايران (جام جم)

وطن دار: روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران

جام جم

720,000 ریال

576,000 ریال

روايت: مفاهيم بنيادي و روش هاي تحليل (مرواريد)

روایت: مفاهیم بنیادی و روش های تحلیل

مروارید

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

موش و گربه: پيشينه، دگرديسي، روايت ها (ثالث)

موش و گربه: پیشینه، دگردیسی، روایت ها

ثالث

780,000 ریال

624,000 ریال

احمدشاه مسعود روايت صديقه مسعود (مرکز)

احمدشاه مسعود روایت صدیقه مسعود

مرکز

690,000 ریال

552,000 ریال

خمسه به روايت خمسه (خط و طرح)

خمسه به روایت خمسه

خط و طرح

950,000 ریال

760,000 ریال

خيابان ولي عصر تهران : روايت داستاني (ثالث)

خیابان ولی عصر تهران : روایت داستانی

ثالث

680,000 ریال

544,000 ریال

نقد ادبي با رويکرد روايت شناسي (نيلوفر)

نقد ادبی با رویکرد روایت شناسی

نیلوفر

950,000 ریال

807,500 ریال

حميد هما: گفت و شنودها با هما روستا به روايت محمد علي سجادي (جغد)

حمید هما: گفت و شنودها با هما روستا به روایت محمد علی سجادی

جغد

680,000 ریال

544,000 ریال

شب هاي بخارا به روايت دوربين جواد آتشباري (علمي و فرهنگي)

شب های بخارا به روایت دوربین جواد آتشباری

علمی و فرهنگی

880,000 ریال

704,000 ریال

دال دوست داشتن: چند روايت از عشق و زندگي - گالينگور (کنار)

دال دوست داشتن: چند روایت از عشق و زندگی - گالینگور

کنار

640,000 ریال

512,000 ریال

عين عاشقي: چند روايت از وصل و جدايي  (گالينگور - کنار)

عین عاشقی: چند روایت از وصل و جدایی

کنار

1,230,000 ریال

984,000 ریال

تا تکينه گاه روايت (کرگدن)

تا تکینه گاه روایت

کرگدن

1,200,000 ریال

960,000 ریال

برگ هايي از تاريخ مناسبات روسيه و ايران (چشمه)

برگ هایی از تاریخ مناسبات روسیه و ایران

چشمه

290,000 ریال

246,500 ریال

ملانصرالدين به روايت مردم آذربايجان (ماهريس)

ملانصرالدین به روایت مردم آذربایجان

ماهریس

600,000 ریال

480,000 ریال

حکومت نادر شاه: به روايت منابع هلندي (انتشارات توس)

حکومت نادر شاه: به روایت منابع هلندی

توس

250,000 ریال

200,000 ریال

سقوط اصفهان به روايت کروسينسکي (مينوي خرد)

سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی

مینوی خرد

420,000 ریال

336,000 ریال

سالاد به روايت سانازسانيا

سالاد به روایت سانازسانیا

سانازسانیا

850,000 ریال

680,000 ریال

مزه هاي ميهماني به روايت سانازسانيا (سانازسانيا)

مزه های میهمانی به روایت سانازسانیا

سانازسانیا

950,000 ریال

760,000 ریال

مزه هاي ميهماني به روايت ساناز سانيا (سانازسانيا)

مزه های میهمانی به روایت ساناز سانیا

سانازسانیا

950,000 ریال

760,000 ریال

کيک به روايت سانازسانيا (سانازسانيا)

کیک به روایت سانازسانیا

سانازسانیا

990,000 ریال

792,000 ریال

روايت رنه ولک از ادبيات تطبيقي (چشمه)

روایت رنه ولک از ادبیات تطبیقی

چشمه

290,000 ریال

246,500 ریال

داستان خياط (مرواريد)

داستان خیاط

مروارید

480,000 ریال

384,000 ریال

فرهنگ عاميانه همدان : به روايت ميرزا علي اکبر (روزنه)

فرهنگ عامیانه همدان : به روایت میرزا علی اکبر

روزنه

260,000 ریال

208,000 ریال

برگمان به روايت برگمان (سروش)

برگمان به روایت برگمان

سروش

180,000 ریال

144,000 ریال

پازوليني به روايت پازوليني (اختران)

پازولینی به روایت پازولینی

اختران

280,000 ریال

224,000 ریال

شش گشت و گذار در جنگل هاي روايت (نگاه)

شش گشت و گذار در جنگل های روایت

نگاه

140,000 ریال

112,000 ریال

روايت شناسي (مينوي خرد)

روایت شناسی

مینوی خرد

300,000 ریال

240,000 ریال

حافظ معنوي: غزليات حافظ شيرازي به روايت دکتر ديناني (اطلاعات)

حافظ معنوی: غزلیات حافظ شیرازی به روایت دکتر دینانی

اطلاعات

400,000 ریال

340,000 ریال

شعاع شمس 2 جلدي : غزليات شمس تبريزي به روايت دکتر ديناني (اطلاعات)

شعاع شمس 2 جلدی : غزلیات شمس تبریزی به روایت دکتر دینانی

اطلاعات

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

خدا به روايت مولانا (نگاه معاصر)

خدا به روایت مولانا

نگاه معاصر

170,000 ریال

136,000 ریال

اقتصاد ايران به روايت اسناد در قرن نوزدهم (چشمه)

اقتصاد ایران به روایت اسناد در قرن نوزدهم

چشمه

580,000 ریال

493,000 ریال

رمان به روايت رمان نويسان (مرکز)

رمان به روایت رمان نویسان

مرکز

395,000 ریال

316,000 ریال

آينده کهن: روايت شب واپسين (زعفران)

آینده کهن: روایت شب واپسین

زعفران

120,000 ریال

96,000 ریال

آينده کهن: روايت شب دوم (زعفران)

آینده کهن: روایت شب دوم

زعفران

120,000 ریال

96,000 ریال

آينده کهن: روايت شب نخست (زعفران)

آینده کهن: روایت شب نخست

زعفران

120,000 ریال

96,000 ریال

روايت نابودي ناب (ثالث)

روایت نابودی ناب

ثالث

180,000 ریال

144,000 ریال

رومن به روايت پولانسکي (چشمه)

رومن به روایت پولانسکی

چشمه

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

دلاوران (انجمن عکاسان و دفاع مقدس)

دلاوران

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

1,200,000 ریال

960,000 ریال

روايت شناسي و نقد روايت در داستان هاي انتخابي معاصر (نيلوفر)

روایت شناسی و نقد روایت در داستان های انتخابی معاصر

نیلوفر

580,000 ریال

493,000 ریال

سينما به روايت هواردهاکس (نشرني)

سینما به روایت هواردهاکس

نشر نی

19,000 ریال

15,200 ریال

دختري که اشک هاي مرا پاک مي کرد (روزنه)

دختری که اشک های مرا پاک می کرد

روزنه

475,000 ریال

380,000 ریال

تکنوکراسي و سياستگذاري اقتصادي در ايران (لوح فکر)

تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

لوح فکر

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

روايتي ديگر از داستان دليله ي محتاله و مکر زنان (روشنگران)

روایتی دیگر از داستان دلیله ی محتاله و مکر زنان

روشنگران و مطالعات زنان

200,000 ریال

160,000 ریال

هانا آرنت: زندگي يک روايت است (مهرگان خرد)

هانا آرنت: زندگی یک روایت است

مهرگان خرد

600,000 ریال

480,000 ریال

7 روايت خصوصي از زندگي سيد موسي صدر (سپيده باوران)

7 روایت خصوصی از زندگی سید موسی صدر

سپیده باوران

350,000 ریال

280,000 ریال

بازخواني انتقادي روايت شريعتي از هويت، مليت، تشيع (نقد فرهنگ)

بازخوانی انتقادی روایت شریعتی از هویت، ملیت، تشیع

نقد فرهنگ

280,000 ریال

224,000 ریال

من به روايت من (بينش نو)

من به روایت من

بینش نو

1,880,000 ریال

1,504,000 ریال

روايت آميزي در دن کيشوت (اطراف)

روایت آمیزی در دن کیشوت

اطراف

140,000 ریال

112,000 ریال

روايت گمشده (ايران)

روایت گمشده

ایران

850,000 ریال

680,000 ریال

اندر آداب طبابت: بيست روايت مداوا (کاربن)

اندر آداب طبابت: بیست روایت مداوا

کاربن

600,000 ریال

480,000 ریال

رديف ميرزا عبدالله براي تار و سه تار به روايت نورعلي برومند (ماهور)

ردیف میرزا عبدالله برای تار و سه تار به روایت نورعلی برومند

ماهور

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

روايت در فيلم داستاني 2 (بنياد سينمايي فارابي)

روایت در فیلم داستانی 2

بنیاد سینمایی فارابی

320,000 ریال

256,000 ریال

سال 1357 در ايران بودم: انقلاب اسلامي به روايت موريو اونو (طهوري)

سال 1357 در ایران بودم: انقلاب اسلامی به روایت موریو اونو

طهوری

750,000 ریال

600,000 ریال

فرهنگ داستان نويسان: شيوه هاي روايت تشريحي داستان نويسي (فرهنگ معاصر)

فرهنگ داستان نویسان: شیوه های روایت تشریحی داستان نویسی

فرهنگ معاصر

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

تهران تب آلود (روزنه)

تهران تب آلود

روزنه

1,580,000 ریال

1,264,000 ریال

لاکان به روايت ژيژک (هزاره ي سوم)

لاکان به روایت ژیژک

هزاره ی سوم

750,000 ریال

600,000 ریال

روايتي از زندگي و زمانه حضرت آيت الله سيد علي خامنه اي (سايان)

روایتی از زندگی و زمانه حضرت آیت الله سید علی خامنه ای

سایان

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

هانکه به روايت هانکه (شورآفرين)

هانکه به روایت هانکه

شورآفرین

780,000 ریال

624,000 ریال

فيروزشاه نامه: دنباله داراب نامه بر اساس روايت محمد بيغمي (چشمه)

فیروزشاه نامه: دنباله داراب نامه بر اساس روایت محمد بیغمی

چشمه

300,000 ریال

255,000 ریال

ادبيات روس به روايتي ديگر (دنياي اقتصاد)

ادبیات روس به روایتی دیگر

دنیای اقتصاد

130,000 ریال

104,000 ریال

کيميا پرورده حرم مولانا (هرمس)

کیمیا پرورده حرم مولانا

هرمس‏

630,000 ریال

504,000 ریال

حافظ معنوي جلد دوم (اطلاعات)

حافظ معنوی جلد دوم

اطلاعات

1,100,000 ریال

935,000 ریال

بيگانه به روايت آندره آبو (گام نو)

بیگانه به روایت آندره آبو

گام نو

155,000 ریال

124,000 ریال

روايت در فيلم داستاني 1 (بنياد سينمايي فارابي)

روایت در فیلم داستانی 1

بنیاد سینمایی فارابی

280,000 ریال

224,000 ریال

بفرماييد فلسفه! جلد 2 (کرگدن)

بفرمایید فلسفه! جلد 2

کرگدن

800,000 ریال

640,000 ریال

چرتوپيا (چشمه)

چرتوپیا

چشمه

170,000 ریال

144,500 ریال

تاريخ ايران: روايتي ديگر: رواداري فرهنگي در عصر مغولان (ققنوس)

تاریخ ایران: روایتی دیگر: رواداری فرهنگی در عصر مغولان

ققنوس

150,000 ریال

127,500 ریال

تاريخ ايران: روايتي ديگر:پايان دو قرن سکوت (ققنوس)

تاریخ ایران: روایتی دیگر:پایان دو قرن سکوت

ققنوس

320,000 ریال

272,000 ریال

دانشنامه نظريه هاي روايت (نيلوفر)

دانشنامه نظریه های روایت

نیلوفر

200,000 ریال

170,000 ریال

داستان دور و دراز و فراموش نشدني و سراسر پند و اندرز سفر (نيلا)

داستان دور و دراز و فراموش نشدنی و سراسر پند و اندرز سفر

نیلا

70,000 ریال

56,000 ریال

تحليل ساختار روايت در قرآن (نگاه معاصر)

تحلیل ساختار روایت در قرآن

نگاه معاصر

110,000 ریال

88,000 ریال

فانوس جادو (آگه)

فانوس جادو

آگه

150,000 ریال

120,000 ریال

سقوط اصفهان: به روايت کروسينسکي (نگاه معاصر)

سقوط اصفهان: به روایت کروسینسکی

نگاه معاصر

80,000 ریال

64,000 ریال

کانت به روايت ايراني (نگاه معاصر)

کانت به روایت ایرانی

نگاه معاصر

120,000 ریال

96,000 ریال

بازاريابي به روايت کاتلر (آموخته)

بازاریابی به روایت کاتلر

آموخته

200,000 ریال

160,000 ریال

تاريخ به روايت فوتبال (حوض نقره)

تاریخ به روایت فوتبال

حوض نقره

100,000 ریال

80,000 ریال

ترک برلين کنيم و يار و ديار(مرکز)

ترک برلین کنیم و یار و دیار

مرکز

36,000 ریال

28,800 ریال

جنگ هاي صليبي (نشر ني)

جنگ های صلیبی

نشر نی

580,000 ریال

464,000 ریال

روايت عاشقانه اي از مرگ در ماه ارديبهشت (دور تا دور دنيا 18 - ني)

روایت عاشقانه ای از مرگ در ماه اردیبهشت

نشر نی

120,000 ریال

96,000 ریال

قصه قصه ها (کارنامه)

قصه قصه ها

کارنامه

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال