فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(7)
(389)
(38)
(10)
(3)
(27)

موضوع های اصلی

(129)
(2)
(53)
(50)
(1)
(15)
(12)
(23)
(10)
(6)
(9)
(74)
(38)
(10)
(12)
(3)
(27)

موضوع های فرعی

(14)
(1)
(8)
(28)
(2)
(10)
(3)
(1)
(15)
(22)
(5)
(1)
(8)
(20)
(6)
(1)
(23)
(7)
(1)
(31)
(15)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(10)
(34)
(3)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(20)
(4)
(3)
(3)
(7)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(3)
(37)
(4)
(3)
(7)
(6)
(7)
(4)
(1)
(6)
(3)
(2)
(1)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(6)
(3)
(24)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(13)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(366)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(18)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
480 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(7)
(389)
(38)
(10)
(3)
(27)

موضوع های اصلی

(129)
(2)
(53)
(50)
(1)
(15)
(12)
(23)
(10)
(6)
(9)
(74)
(38)
(10)
(12)
(3)
(27)

موضوع های فرعی

(14)
(1)
(8)
(28)
(2)
(10)
(3)
(1)
(15)
(22)
(5)
(1)
(8)
(20)
(6)
(1)
(23)
(7)
(1)
(31)
(15)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(10)
(34)
(3)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(20)
(4)
(3)
(3)
(7)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(3)
(37)
(4)
(3)
(7)
(6)
(7)
(4)
(1)
(6)
(3)
(2)
(1)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(6)
(3)
(24)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(13)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(366)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(18)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
480 محصول
کافه‌هاي روشنفکري (مرواريد)

کافه‌های روشنفکری

مروارید

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

قضاوت انساني (موسسه فرهنگي دکسا)

قضاوت انسانی

موسسه فرهنگی دکسا

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

مجله فرهنگي هنري کوچه 21 ارديبهشت 1403 (مجله کوچه)

مجله فرهنگی هنری کوچه 21 اردیبهشت 1403

کتاب کوچه

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

موريس هالبواکس (مطالعات اجتماعي و فرهنگي خاورميانه)

موریس هالبواکس

سینا

1,200,000 ریال

960,000 ریال

جامعه شناسي فرهنگي ( نشرگل آذين)

جامعه شناسی فرهنگی

نشر گل آذین

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

يک دست گلف با پدرم (موسسه فرهنگي دکسا)

یک دست گلف با پدرم

موسسه فرهنگی دکسا

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

درآمدي بر فلسفه سياسي هوش مصنوعي (موسسه فرهنگي دکسا)

درآمدی بر فلسفه سیاسی هوش مصنوعی

موسسه فرهنگی دکسا

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

مجله فرهنگي هنري طبل شماره 15 اسفند 1402

مجله فرهنگی هنری طبل شماره 15 اسفند 1402

طبل

1,900,000 ریال

1,710,000 ریال

سفرنامه ناصرخسرو (علمي و فرهنگي)

سفرنامه ناصرخسرو

علمی و فرهنگی

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

عادت‌هاي سالم رنج آفرين‌اند (موسسه فرهنگي دکسا)

عادت‌های سالم رنج آفرین‌اند

موسسه فرهنگی دکسا

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

تاريخ فرهنگي زشتي (ماهي)

تاریخ فرهنگی زشتی

ماهی

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

مجله فرهنگي هنري جعبه شماره 2 سريال‌هاي ابدي

مجله فرهنگی هنری جعبه شماره 2 سریال‌های ابدی

جعبه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله فرهنگي هنري کوچه 19 بهمن 1402 (مجله کوچه)

مجله فرهنگی هنری کوچه 19 بهمن 1402

مجله کوچه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

پيدا و پنهان نوآوري اجتماعي (پژوهشگاه مطالعات فرهنگي)

پیدا و پنهان نوآوری اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1,460,000 ریال

1,168,000 ریال

عواطف در دنياي ديجيتال (موسسه فرهنگي دکسا)

عواطف در دنیای دیجیتال

موسسه فرهنگی دکسا

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

ديناميت کمانچه خودکار جادويي (شيرازه)

دینامیت کمانچه خودکار جادویی

شیرازه

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

تداوم هويت ايراني (مرواريد)

تداوم هویت ایرانی

مروارید

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

تاريخ فرهنگي مفهوم صلح (ماهي)

تاریخ فرهنگی مفهوم صلح

ماهی

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

تاريخ فرهنگي عينک (ماهي)

تاریخ فرهنگی عینک

ماهی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

اين دفتر بي معني (سخن)

این دفتر بی معنی

سخن

9,500,000 ریال

7,600,000 ریال

فلسفه امروزين علوم اجتماعي (فرهنگ نشر نو)

فلسفه امروزین علوم اجتماعی

فرهنگ نشر نو

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

لکان (هزاره سوم انديشه)

لکان

هزاره سوم اندیشه

1,580,000 ریال

1,264,000 ریال

جامع التمثيل (علمي و فرهنگي)

جامع التمثیل

علمی و فرهنگی

8,500,000 ریال

6,800,000 ریال

معني هنر (علمي و فرهنگي)

معنی هنر

علمی و فرهنگی

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

بازيگري روان تني (نيماژ)

بازیگری روان تنی

نیماژ

4,400,000 ریال

3,740,000 ریال

اين بچه (علمي و فرهنگي)

این بچه

علمی و فرهنگی

600,000 ریال

480,000 ریال

حيات کائنات (علمي و فرهنگي)

حیات کائنات

علمی و فرهنگی

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

من، خودم و فرانسوآ ب (علمي و فرهنگي)

من، خودم و فرانسوآ ب

علمی و فرهنگی

750,000 ریال

600,000 ریال

زنانه شدن شهر (علمي و فرهنگي)

زنانه شدن شهر

علمی و فرهنگی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

حکومت مطلقه روشنگرانه (علمي و فرهنگي)

حکومت مطلقه روشنگرانه

علمی و فرهنگی

3,750,000 ریال

3,000,000 ریال

زندگي روزانه در امپراتوري عثماني (علمي فرهنگي)

زندگی روزانه در امپراتوری عثمانی

علمی و فرهنگی

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

ايران جان (نگارستان انديشه)

ایران جان

نگارستان اندیشه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

اسطوره شناسي به مثابه نقد فرهنگي (انسان شناسي)

اسطوره شناسی به مثابه نقد فرهنگی

انسان شناسی

3,960,000 ریال

3,168,000 ریال

تاريخ فرهنگي بدن و بدنمندي در ايران عصر جديد (انسان شناسي)

تاریخ فرهنگی بدن و بدنمندی در ایران عصر جدید

انسان شناسی

1,460,000 ریال

1,168,000 ریال

برنامه کتاب فرانکلين در ايران (شيرازه)

برنامه کتاب فرانکلین در ایران

شیرازه

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

نمادگرايي قومي و ملي گرايي رويکرد فرهنگي (فرهامه)

نمادگرایی قومی و ملی گرایی رویکرد فرهنگی

فرهامه

1,000,000 ریال

800,000 ریال

منشا هاي فرهنگي شناخت انسان (آگاه)

منشا های فرهنگی شناخت انسان

آگاه

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

خاستگاه هاي ارتباطات انساني (علمي فرهنگي)

خاستگاه های ارتباطات انسانی

علمی و فرهنگی

1,020,000 ریال

816,000 ریال

جامعه شناسي فرهنگي (نشرني)

جامعه شناسی فرهنگی

نشر نی

1,280,000 ریال

1,024,000 ریال

تاريخ انتقادي 4: مطالعات فرهنگي در ايران (گام نو)

تاریخ انتقادی 4: مطالعات فرهنگی در ایران

گام نو

860,000 ریال

688,000 ریال

سفر به آرمانشهر (علمي و فرهنگي)

سفر به آرمانشهر

علمی و فرهنگی

1,170,000 ریال

936,000 ریال

آدم ها و خرچنگ ها (علمي و فرهنگي)

آدم ها و خرچنگ ها

علمی و فرهنگی

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

پرتره نگاري (علمي و فرهنگي)

پرتره نگاری

علمی و فرهنگی

1,220,000 ریال

976,000 ریال

خاطرات خودنوشت لويي هکتور برليوز 2 جلدي (علمي و فرهنگي )

خاطرات خودنوشت لویی هکتور برلیوز 2 جلدی

علمی و فرهنگی

1,560,000 ریال

1,248,000 ریال

انقلاب در ميراث فرهنگي (نشرني)

انقلاب در میراث فرهنگی

نشر نی

880,000 ریال

704,000 ریال

فلسفه فيلم نامه (علمي و فرهنگي)

فلسفه فیلم نامه

علمی و فرهنگی

2,640,000 ریال

2,112,000 ریال

ليبراليسم محافظه کار (علمي و فرهنگي)

لیبرالیسم محافظه کار

علمی و فرهنگی

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

داستايفسکي به آنا (علمي و فرهنگي)

داستایفسکی به آنا

علمی و فرهنگی

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

ئي. ام. فارستر (علمي و فرهنگي)

ئی. ام. فارستر

علمی و فرهنگی

450,000 ریال

360,000 ریال

روزگار کرونا

روزگار کرونا تاملاتی فرهنگی درباره‌ی کرونا ویروس

پل فیروزه

550,000 ریال

440,000 ریال

سون يات سن جيبي (علمي و فرهنگي)

سون یات سن جیبی

علمی و فرهنگی

520,000 ریال

416,000 ریال

جک لندن به دنبال يک رويا جيبي (علمي و فرهنگي)

جک لندن به دنبال یک رویا جیبی

علمی و فرهنگی

620,000 ریال

496,000 ریال

رودين - جيبي (علمي و فرهنگي)

رودین - جیبی

علمی و فرهنگی

900,000 ریال

720,000 ریال

خلبان جنگ - جيبي (علمي و فرهنگي)

خلبان جنگ - جیبی

علمی و فرهنگی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

خدايان تشنه اند جيبي (علمي و فرهنگي)

خدایان تشنه اند جیبی

علمی و فرهنگی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

تاراس بولبا - جيبي (علمي و فرهنگي)

تاراس بولبا - جیبی

علمی و فرهنگی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

ينگه دنيايي در لندن جيبي (علمي و فرهنگي)

ینگه دنیایی در لندن جیبی

علمی و فرهنگی

1,150,000 ریال

920,000 ریال

وبر: راهنماي کيمبريج (علمي و فرهنگي)

وبر: راهنمای کیمبریج

علمی و فرهنگی

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

نامه اي از پکن جيبي (علمي و فرهنگي)

نامه ای از پکن جیبی

علمی و فرهنگی

620,000 ریال

496,000 ریال

مرحوم ماتيا پاسکال جيبي (علمي و فرهنگي)

مرحوم ماتیا پاسکال جیبی

علمی و فرهنگی

1,100,000 ریال

880,000 ریال

ماشين انديشه نگار جيبي (علمي و فرهنگي)

ماشین اندیشه نگار جیبی

علمی و فرهنگی

650,000 ریال

520,000 ریال

قصاص جيبي (علمي و فرهنگي)

قصاص جیبی

علمی و فرهنگی

480,000 ریال

384,000 ریال

عقايد يک دلقک - جيبي (علمي و فرهنگي)

عقاید یک دلقک - جیبی

علمی و فرهنگی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

عاشق مترسک جيبي (علمي و فرهنگي)

عاشق مترسک جیبی

علمی و فرهنگی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

گزيده غزليات شمس (علمي فرهنگي)

گزیده غزلیات شمس

علمی و فرهنگی

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

نظريه فرهنگي (علمي)

نظریه فرهنگی

تمدن علمی

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

مدرنيسم در سينما (علمي و فرهنگي)

مدرنیسم در سینما

علمی و فرهنگی

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

قرآن پژوهي 2 جلدي (علمي و فرهنگي)

قرآن پژوهی 2 جلدی

علمی و فرهنگی

11,000,000 ریال

8,800,000 ریال

رسالت زيگموند فرويد (علمي و فرهنگي)

رسالت زیگموند فروید

علمی و فرهنگی

730,000 ریال

584,000 ریال

قصص العلما (علمي فرهنگي)

قصص العلما

علمی و فرهنگی

6,200,000 ریال

4,960,000 ریال

شاهزاده خانم بابل و پنج داستان ديگر (علمي و فرهنگي)

شاهزاده خانم بابل و پنج داستان دیگر

علمی و فرهنگی

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

خانه عروسک و اشباح (علمي و فرهنگي)

خانه عروسک و اشباح

علمی و فرهنگی

1,150,000 ریال

920,000 ریال

دون کارلوس (علمي و فرهنگي)

دون کارلوس

علمی و فرهنگی

1,680,000 ریال

1,344,000 ریال

رمان و فيلم نامه گريز (علمي فرهنگي)

رمان و فیلم نامه گریز

علمی و فرهنگی

1,940,000 ریال

1,552,000 ریال

آنتوني و کلئوپاترا (علمي و فرهنگي)

آنتونی و کلئوپاترا

علمی و فرهنگی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

انديشه ابن خلدون عصبيت و دولت (علمي فرهنگي)

اندیشه ابن خلدون عصبیت و دولت

علمی و فرهنگی

3,100,000 ریال

2,480,000 ریال

نشانه شناسي فرهنگي تاريخ ادبيات و تئاتر ايران (علم)

نشانه شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران

نشر علم

950,000 ریال

760,000 ریال

تار و پود فرهنگ (علمي و فرهنگي)

تار و پود فرهنگ

علمی و فرهنگی

1,050,000 ریال

840,000 ریال

زندگي نادر شاه (علمي و فرهنگي)

زندگی نادر شاه

علمی و فرهنگی

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

پايان يک آغاز (علمي و فرهنگي)

پایان یک آغاز

علمی و فرهنگی

2,640,000 ریال

2,112,000 ریال

تاريخ اروپاي مدرن (علمي و فرهنگي)

تاریخ اروپای مدرن

علمی و فرهنگی

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

درام معاصر فرانسوي 6 : دروغ (علمي و فرهنگي)

درام معاصر فرانسوی 6 : دروغ

علمی و فرهنگی

620,000 ریال

496,000 ریال

دلايلي براي زنده ماندن (علمي و فرهنگي)

دلایلی برای زنده ماندن

علمی و فرهنگی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

گرگ بيابان جيبي (علمي و فرهنگي)

گرگ بیابان جیبی

علمی و فرهنگی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

آلمان رو به فرسايش (علمي و فرهنگي)

آلمان رو به فرسایش

علمی و فرهنگی

2,110,000 ریال

1,688,000 ریال

کنش فرهنگي براي آزادي (خوارزمي)

کنش فرهنگی برای آزادی

خوارزمی

800,000 ریال

680,000 ریال

صدايي که شنيده نشد (نشرني)

صدایی که شنیده نشد

نشر نی

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

ابعاد گمشده معنا در نشانه‌شناسي روايي کلاسيک (علمي فرهنگي)

ابعاد گمشده معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک

علمی و فرهنگی

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

ابعاد روايت پردازي مضمون ايدئولوژي هويت (علمي فرهنگي)

ابعاد روایت پردازی مضمون ایدئولوژی هویت

علمی و فرهنگی

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

تاريخ فلسفه 9 شوميز: ازمن دوبيران تا سارتر (علمي و فرهنگي)

تاریخ فلسفه 9 شومیز: ازمن دوبیران تا سارتر

علمی و فرهنگی

3,450,000 ریال

2,760,000 ریال

تاريخ فلسفه 6 شوميز: از ولف تا کانت (علمي و فرهنگي)

تاریخ فلسفه 6 شومیز: از ولف تا کانت

علمی و فرهنگی

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

تاريخ فلسفه 3 شوميز: فلسفه اواخر قرون وسطا و دوره رنساس(علمي و فرهنگي)

تاریخ فلسفه 3 شومیز: فلسفه اواخر قرون وسطا و دوره رنساس

علمی و فرهنگی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

از علم و دين تا رويکرد ديني به علوم (مطالعات فرهنگي)

از علم و دین تا رویکرد دینی به علوم

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

رساله قشيريه (علمي و فرهنگي)

رساله قشیریه

علمی و فرهنگی

6,600,000 ریال

5,280,000 ریال

مختصر مفيد 8: انسان شناسي اجتماعي و فرهنگي (ماهي)

مختصر مفید 8: انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی

ماهی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

قهوه‌خانه و قهوه‌نشيني در ايران (دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي)

قهوه‌خانه و قهوه‌نشینی در ایران

دفتر پژوهش های فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 11 : لبخند (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 11 : لبخند

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 15 : زن بي‌ارزش (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 15 : زن بیارزش

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 20 : نيشکر تلخ است(علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 20 : نیشکر تلخ است

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 2 : دزد و نگهبان (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 2 : دزد و نگهبان

علمی و فرهنگی

750,000 ریال

600,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 6 : ويترين جديد (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 6 : ویترین جدید

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 17 : شعله‌ي فروزان (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 17 : شعله‌ی فروزان

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 16 : مرگ تاثيرگذار (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 16 : مرگ تاثیرگذار

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 19 : منظره‌ي زمستاني (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 19 : منظره‌ی زمستانی

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

داستان‌هاي کوتاه جهان 22 : شکار (علمي فرهنگي)

داستان‌های کوتاه جهان 22 : شکار

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

جامعه انتزاعي (ثالث)

جامعه انتزاعی

ثالث

880,000 ریال

704,000 ریال

روباه و انگور(علمي و فرهنگي)

روباه و انگور

علمی و فرهنگی

260,000 ریال

208,000 ریال

فضا و نظريه اجتماعي (علمي فرهنگي)

فضا و نظریه اجتماعی

علمی و فرهنگی

1,880,000 ریال

1,504,000 ریال

دلوز (علمي فرهنگي)

دلوز

علمی و فرهنگی

1,180,000 ریال

944,000 ریال

ارسطو (علمي فرهنگي)

ارسطو

علمی و فرهنگی

380,000 ریال

304,000 ریال

سقراط (علمي فرهنگي)

سقراط

علمی و فرهنگی

1,170,000 ریال

936,000 ریال

ژيژک (علمي و فرهنگي)

ژیژک

علمی و فرهنگی

350,000 ریال

280,000 ریال

چرا هنرمندان فقيرند (علمي فرهنگي)

چرا هنرمندان فقیرند

علمی و فرهنگی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

هوسرل (علمي فرهنگي)

هوسرل

علمی و فرهنگی

1,360,000 ریال

1,088,000 ریال

هگل (علمي فرهنگي)

هگل

علمی و فرهنگی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

لوتر (علمي فرهنگي)

لوتر

علمی و فرهنگی

450,000 ریال

360,000 ریال

عمل باوري (علمي و فرهنگي)

عمل باوری

علمی و فرهنگی

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

دکارت (علمي فرهنگي)

دکارت

علمی و فرهنگی

740,000 ریال

592,000 ریال

نسل اژدها (علمي و فرهنگي)

نسل اژدها

علمی و فرهنگی

1,100,000 ریال

880,000 ریال

هند باستان (علمي فرهنگي)

هند باستان

علمی و فرهنگی

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

تحولات خانواده (ماهي)

تحولات خانواده

ماهی

950,000 ریال

760,000 ریال

عليه ليبراليسم (علمي و فرهنگي)

علیه لیبرالیسم

علمی و فرهنگی

1,840,000 ریال

1,472,000 ریال

طلسم  (علمي و فرهنگي)

طلسم

علمی و فرهنگی

780,000 ریال

624,000 ریال

ماه پنهان است  (علمي و فرهنگي)

ماه پنهان است

علمی و فرهنگی

700,000 ریال

560,000 ریال

شب ليسبون جيبي (علمي و فرهنگي)

شب لیسبون جیبی

علمی و فرهنگی

1,100,000 ریال

880,000 ریال

لايم لايت  (علمي و فرهنگي)

لایم لایت

علمی و فرهنگی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

کتاب احمد (علمي و فرهنگي)

کتاب احمد

علمی و فرهنگی

400,000 ریال

320,000 ریال

دفترچه ممنوع (علمي و فرهنگي)

دفترچه ممنوع

علمی و فرهنگی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

گرگ دريا (علمي و فرهنگي)

گرگ دریا

علمی و فرهنگی

2,320,000 ریال

1,856,000 ریال

اصول نقد ادبي (علمي و فرهنگي)

اصول نقد ادبی

علمی و فرهنگی

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

مفهوم ساده روانکاوي (علمي فرهنگي)

مفهوم ساده روانکاوی

علمی و فرهنگی

980,000 ریال

784,000 ریال

تاريخ هنر (علمي و فرهنگي)

تاریخ هنر

علمی و فرهنگی

20,000,000 ریال

16,000,000 ریال

شر زمين را در مي نوردد (علمي و فرهنگي)

شر زمین را در می نوردد

علمی و فرهنگی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

تمدن و فرهنگ (ثالث)

تمدن و فرهنگ

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

جهان باستان: تمدن هاي خاور نزديک و آسياس جنوب غربي (علمي و فرهنگي)

جهان باستان: تمدن های خاور نزدیک و آسیاس جنوب غربی

علمی و فرهنگی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

مردان موسيقي (علمي و فرهنگي)

مردان موسیقی

علمی و فرهنگی

6,800,000 ریال

5,440,000 ریال

بتهوون: انسان پيروز (علمي و فرهنگي)

بتهوون: انسان پیروز

علمی و فرهنگی

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

در جستجوي تاريخ فرهنگي (نقد فرهنگ)

در جستجوی تاریخ فرهنگی

نقد فرهنگ

1,000,000 ریال

800,000 ریال

سال گذشته در مارين باد (علمي و فرهنگي)

سال گذشته در مارین باد

علمی و فرهنگی

600,000 ریال

480,000 ریال

قدرت ارتباطات (علمي و فرهنگي)

قدرت ارتباطات

علمی و فرهنگی

5,300,000 ریال

4,240,000 ریال

خشم و هياهو (علمي و فرهنگي)

خشم و هیاهو

علمی و فرهنگی

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

چيزها (علمي و فرهنگي)

چیزها

علمی و فرهنگی

480,000 ریال

384,000 ریال

به خونسردي (علمي و فرهنگي)

به خونسردی

علمی و فرهنگی

1,100,000 ریال

880,000 ریال

امينه، کبوتر حرم (علمي و فرهنگي)

امینه، کبوتر حرم

علمی و فرهنگی

840,000 ریال

672,000 ریال