فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(6)
(402)
(85)
(1)
(13)
(22)
(27)

موضوع های اصلی

(132)
(6)
(74)
(8)
(2)
(33)
(6)
(20)
(3)
(51)
(1)
(6)
(30)
(85)
(13)
(1)
(36)
(22)
(27)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(16)
(4)
(4)
(9)
(2)
(7)
(4)
(1)
(18)
(5)
(21)
(3)
(11)
(3)
(8)
(10)
(2)
(5)
(8)
(3)
(3)
(55)
(16)
(3)
(1)
(2)
(4)
(2)
(2)
(3)
(37)
(2)
(4)
(58)
(22)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(18)
(5)
(2)
(11)
(10)
(10)
(2)
(28)
(14)
(1)
(1)
(1)
(10)
(2)
(1)
(3)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(13)
(1)
(8)
(2)

انتشارات

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(9)
(1)
(3)
(21)
(1)
(1)
(15)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(13)
(4)
(3)
(1)
(2)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(3)
(2)
(27)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(14)
(2)
(1)
(5)
(3)
(10)
(6)
(1)
(4)
(1)
(1)
(34)
(8)
(2)
(5)
(5)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(6)
(1)
(7)
(1)
(3)
(3)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(13)
(4)
(2)
(1)
(4)
(3)
(3)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(10)
(4)
(1)
(2)
(1)
(47)
(5)
(1)
(9)
(1)
(16)
(1)
(3)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(18)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
576 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(6)
(402)
(85)
(1)
(13)
(22)
(27)

موضوع های اصلی

(132)
(6)
(74)
(8)
(2)
(33)
(6)
(20)
(3)
(51)
(1)
(6)
(30)
(85)
(13)
(1)
(36)
(22)
(27)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(16)
(4)
(4)
(9)
(2)
(7)
(4)
(1)
(18)
(5)
(21)
(3)
(11)
(3)
(8)
(10)
(2)
(5)
(8)
(3)
(3)
(55)
(16)
(3)
(1)
(2)
(4)
(2)
(2)
(3)
(37)
(2)
(4)
(58)
(22)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(18)
(5)
(2)
(11)
(10)
(10)
(2)
(28)
(14)
(1)
(1)
(1)
(10)
(2)
(1)
(3)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(13)
(1)
(8)
(2)

انتشارات

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(9)
(1)
(3)
(21)
(1)
(1)
(15)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(13)
(4)
(3)
(1)
(2)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(3)
(2)
(27)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(14)
(2)
(1)
(5)
(3)
(10)
(6)
(1)
(4)
(1)
(1)
(34)
(8)
(2)
(5)
(5)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(6)
(1)
(7)
(1)
(3)
(3)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(13)
(4)
(2)
(1)
(4)
(3)
(3)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(10)
(4)
(1)
(2)
(1)
(47)
(5)
(1)
(9)
(1)
(16)
(1)
(3)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(18)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
576 محصول
اشعار شاعران قاجاري در نشريات آن عصر 2جلدي (سخن)

اشعار شاعران قاجاری در نشریات آن عصر 2جلدی

سخن

22,000,000 ریال

17,600,000 ریال

دزيره 2 جلدي شوميز (فرهنگ معاصر)

دزیره 2 جلدی شومیز

فرهنگ معاصر

6,000,000 ریال

4,920,000 ریال

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه2 جلدي (اميرکبير)

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه2 جلدی

امیرکبیر

18,500,000 ریال

14,985,000 ریال

تجارتخانه صادقي 2 جلدي (تاريخ ايران)

تجارتخانه صادقی 2 جلدی

تاریخ ایران

15,700,000 ریال

12,560,000 ریال

معارف و اوقات بروجرد 2 جلدي (تاريخ ايران)

معارف و اوقات بروجرد 2 جلدی

تاریخ ایران

14,500,000 ریال

11,600,000 ریال

پژوهشهايي درباره حماسه ملي ايرانيان 2 جلدي (نگاه معاصر)

پژوهشهایی درباره حماسه ملی ایرانیان 2 جلدی

نگاه معاصر

17,000,000 ریال

13,600,000 ریال

در انديشه عمر 2 جلدي (تاريخ ايران)

در اندیشه عمر 2 جلدی

تاریخ ایران

32,000,000 ریال

25,600,000 ریال

مجموعه کارآگاه مرده 6 جلدي (هرمس)

مجموعه کارآگاه مرده 6 جلدی

هرمس‏

9,400,000 ریال

7,520,000 ریال

مجموعه نارنيا 8 جلدي شوميز (هرمس)

مجموعه نارنیا 8 جلدی شومیز

هرمس‏

17,480,000 ریال

13,984,000 ریال

مجموعه ماجراهاي نيکولا کوچولو پالتويي قابدار 14 جلدي (هرمس)

مجموعه ماجراهای نیکولا کوچولو پالتویی قابدار 14 جلدی

هرمس‏

17,500,000 ریال

14,000,000 ریال

حکايت بلوچ 7 جلدي (دنياي اقتصاد)

حکایت بلوچ 7 جلدی

دنیای اقتصاد

20,000,000 ریال

16,000,000 ریال

کلام و جامعه 3 جلدي (دانشگاه اديان و مذاهب)

کلام و جامعه 3 جلدی

دانشگاه ادیان و مذاهب

20,000,000 ریال

16,000,000 ریال

خاطرات روزانه شاهزاده حسينقلي ميرزا سالور 2 جلدي (تاريخ ايران)

خاطرات روزانه شاهزاده حسینقلی میرزا سالور 2 جلدی

تاریخ ایران

10,000,000 ریال

8,000,000 ریال

درسگفتارهاي کاپيتال 3 جلدي (نگاه معاصر)

درسگفتارهای کاپیتال 3 جلدی

نگاه معاصر

16,000,000 ریال

12,800,000 ریال

مجموعه آثار کسروي 4 جلدي قابدار ( نگاه )

مجموعه آثار کسروی 4 جلدی قابدار

نگاه

18,250,000 ریال

14,600,000 ریال

تاريخ اجتماعي بخارا 2 جلدي (تاريخ ايران)

تاریخ اجتماعی بخارا 2 جلدی

تاریخ ایران

6,000,000 ریال

4,800,000 ریال

پک شرلوک هولمز در ايران 4 جلدي قابدار (مون)

پک شرلوک هولمز در ایران 4 جلدی قابدار

مون

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

اردبيل کهن ديار 2 جلدي (طهوري)

اردبیل کهن دیار 2 جلدی

طهوری

11,000,000 ریال

8,800,000 ریال

مرزهاي شرقي روم و جنگ هاي ايراني 2 جلدي (شفيعي)

مرزهای شرقی روم و جنگ های ایرانی 2 جلدی

شفیعی

12,000,000 ریال

9,600,000 ریال

ادبيات معاصر ايتاليا 2 جلدي (هرمس)

ادبیات معاصر ایتالیا 2 جلدی

هرمس‏

9,600,000 ریال

7,680,000 ریال

تاريخ تحول محاکم و دادرسي در ايران 2 جلدي (تاريخ ايران)

تاریخ تحول محاکم و دادرسی در ایران 2 جلدی

تاریخ ایران

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

قرآن قدس 3 جلدي (سخن)

قرآن قدس 3 جلدی

سخن

31,000,000 ریال

24,800,000 ریال

لنين_استالين تکنولوژي انجام کارهاي ناممکن (آواي فرزانه ) دو جلدي

لنین_استالین تکنولوژی انجام کارهای ناممکن

آوای فرزانه

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

ابن خفيف شيرازي (نگاه معاصر) دو جلدي

ابن خفیف شیرازی

نگاه معاصر

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

دنياي سارا (کرگدن) 2 جلدي

دنیای سارا

کرگدن

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

اي زبان پارسي 3 جلدي (سخن)

ای زبان پارسی 3 جلدی

سخن

15,000,000 ریال

12,000,000 ریال

متافيزيک شعر 3 جلدي (ديد آور)

متافیزیک شعر 3 جلدی

کتاب دیدآور

15,000,000 ریال

12,000,000 ریال

انقلاب آلمان2 جلدي (چشمه)

انقلاب آلمان2 جلدی

چشمه

9,800,000 ریال

8,330,000 ریال

تاريخ ايران دو جلدي (نگاه)

تاریخ ایران دو جلدی

نگاه

12,500,000 ریال

10,000,000 ریال

توطئه ي دو قسمتي اسرار تضييقات استاليني 2 جلدي (آواي فرزانه)

توطئه ی دو قسمتی اسرار تضییقات استالینی 2 جلدی

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

فرهنگ سينماي فارسي 2 جلدي شوميز (عنوان)

فرهنگ سینمای فارسی 2 جلدی شومیز

عنوان

10,000,000 ریال

8,000,000 ریال

مجموعه نمايشنامه هاي آنتون چخوف 5 جلدي قابدار (قطره)

مجموعه نمایشنامه های آنتون چخوف 5 جلدی قابدار

قطره

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

دفترهاي فرويدي 8 جلدي قابدار (نگاه)

دفترهای فرویدی 8 جلدی قابدار

نگاه

16,500,000 ریال

13,200,000 ریال

ديوان سالاري و نظام اداري در روزگار صفويه 2 جلدي (اميرکبير)

دیوان سالاری و نظام اداری در روزگار صفویه 2 جلدی

امیرکبیر

4,950,000 ریال

4,207,500 ریال

عصر اطلاعات 3 جلدي قابدار (فرهنگ نشر نو)

عصر اطلاعات 3 جلدی قابدار

فرهنگ نشر نو

20,000,000 ریال

20,000,000 ریال

تاريخ ادبيات روسيه 2 جلدي (اميرکبير)

تاریخ ادبیات روسیه 2 جلدی

امیرکبیر

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

مجموعه ماکسيم گورکي 6 جلدي قابدار (نگاه)

مجموعه ماکسیم گورکی 6 جلدی قابدار

نگاه

11,350,000 ریال

9,080,000 ریال

دانشنامه جامعه شناسي 3 جلدي قابدار (جامي)

دانشنامه جامعه شناسی 3 جلدی قابدار

جامی

12,000,000 ریال

9,600,000 ریال

اشارات و تنبيهات 2 جلدي (سروش)

اشارات و تنبیهات 2 جلدی

سروش

7,800,000 ریال

6,240,000 ریال

فلسفه و سياست 2 جلدي (فلات)

فلسفه و سیاست 2 جلدی

فلات

6,000,000 ریال

4,800,000 ریال

تاريخ درام و تئاتر اروپا 2 جلدي (مانيا هنر)

تاریخ درام و تئاتر اروپا 2 جلدی

مانیا هنر

5,200,000 ریال

4,160,000 ریال

مجموعه 3 جلدي هوشنگ ابتهاج سياه مشق، تاسيان، بانگ ني قابدار (کارنامه)

مجموعه 3 جلدی هوشنگ ابتهاج سیاه مشق، تاسیان، بانگ نی قابدار

کارنامه

12,000,000 ریال

9,600,000 ریال

نمايشنامه هاي مدرن آلماني 10 جلدي قابدار (قطره)

نمایشنامه های مدرن آلمانی 10 جلدی قابدار

قطره

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

ديوان قطران تبريزي 2 جلدي (سخن)

دیوان قطران تبریزی 2 جلدی

سخن

13,500,000 ریال

10,800,000 ریال

لحظه اي از تاريخ 2 جلدي (نگاره آفتاب)

لحظه ای از تاریخ 2 جلدی

نگاره آفتاب

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

صحنه و روشنگري 2 جلدي قابدار (نشر نو)

صحنه و روشنگری 2 جلدی قابدار

فرهنگ نشر نو

19,000,000 ریال

19,000,000 ریال

سواد و بياض 2 جلدي (اساطير)

سواد و بیاض 2 جلدی

اساطیر

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

حکمت صدرايي در جهان اسلام 4 جلدي (نگاه معاصر)

حکمت صدرایی در جهان اسلام 4 جلدی

نگاه معاصر

18,000,000 ریال

14,400,000 ریال

کمدي الهي 3 جلدي (اميرکبير)

کمدی الهی 3 جلدی

امیرکبیر

13,100,000 ریال

11,135,000 ریال

جاودانه ها دو جلدي (ماهريس)

جاودانه ها دو جلدی

ماهریس

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

خاطرات چرچيل 3 جلدي قابدار (نگارستان)

خاطرات چرچیل 3 جلدی قابدار

نگارستان کتاب

14,000,000 ریال

11,200,000 ریال

پيشگامان کهن تصوف 2 جلدي (حکمت)

پیشگامان کهن تصوف 2 جلدی

حکمت

9,500,000 ریال

7,600,000 ریال

موهيتو 2 جلدي (سخن)

موهیتو 2 جلدی

سخن

5,500,000 ریال

5,500,000 ریال

غزل اجتماعي معاصر 4 جلدي (ديدآور)

غزل اجتماعی معاصر 4 جلدی

کتاب دیدآور

19,500,000 ریال

15,600,000 ریال

جنگ و صلح 2 جلدي (نگاه)

جنگ و صلح 2 جلدی

نگاه

12,950,000 ریال

10,360,000 ریال

مباني تفکرات اقتصادي و توسعه ژاپن 2 جلدي (سهامي انتشار)

مبانی تفکرات اقتصادی و توسعه ژاپن 2 جلدی

شرکت سهامی انتشار

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

هزارتوي ارواح 2 جلدي (نيماژ)

هزارتوی ارواح 2 جلدی

نیماژ

11,000,000 ریال

9,350,000 ریال

پاره هاي فکر 2 جلدي (طرح نو)

پاره های فکر 2 جلدی

طرح نو

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

آنا کارنينا 2 جلدي (نگاه)

آنا کارنینا 2 جلدی

نگاه

5,250,000 ریال

4,200,000 ریال

خاطرات دکتر سلام الله جاويد 2 جلدي (شيرازه)

خاطرات دکتر سلام الله جاوید 2 جلدی

شیرازه

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

بهترين داستان هاي جهان 5 جلدي (نگاه)

بهترین داستان های جهان 5 جلدی

نگاه

19,500,000 ریال

15,600,000 ریال

قهوه و قهوه خانه در ايران 2 جلدي (مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي)

قهوه و قهوه خانه در ایران 2 جلدی

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

12,000,000 ریال

9,600,000 ریال

تقاص 2 جلدي (سخن)

تقاص 2 جلدی

سخن

9,000,000 ریال

7,200,000 ریال

تاريخ تجارت و سرمايه گذاري صنعتي در ايران 2 جلدي (ماهريس)

تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران 2 جلدی

ماهریس

9,000,000 ریال

7,200,000 ریال

در غبار برف 2 جلدي (چشمه)

در غبار برف 2 جلدی

چشمه

4,950,000 ریال

4,207,500 ریال

باغ در باغ 2 جلدي (نيلوفر)

باغ در باغ 2 جلدی

نیلوفر

4,650,000 ریال

3,952,500 ریال

صدام 2 جلدي (ثالث)

صدام 2 جلدی

ثالث

8,800,000 ریال

7,040,000 ریال

محدوديت هاي سرمايه جلد يکم (آشيان)

محدودیت های سرمایه جلد یکم

آشیان

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

خاطرات خودنوشت لويي هکتور برليوز 2 جلدي (علمي و فرهنگي )

خاطرات خودنوشت لویی هکتور برلیوز 2 جلدی

علمی و فرهنگی

1,560,000 ریال

1,248,000 ریال

اقتصاد سياسي ايران 2 جلدي (دنياي اقتصاد)

اقتصاد سیاسی ایران 2 جلدی

دنیای اقتصاد

7,000,000 ریال

5,600,000 ریال

مردي که مي خواست پرتره نيستي را بکشد - 2 جلدي (ثالث)

مردی که می خواست پرتره نیستی را بکشد - 2 جلدی

ثالث

8,200,000 ریال

6,560,000 ریال

خاندان ويال 4 جلدي (فرهنگ معاصر)

خاندان ویال 4 جلدی

فرهنگ معاصر

15,000,000 ریال

12,000,000 ریال

آنا کاري نينا 2 جلدي (علمي و فرهنگي)

آنا کاری نینا 2 جلدی

علمی و فرهنگی

12,000,000 ریال

9,600,000 ریال

مجموعه تاريخ فلسفه غرب 4 جلدي با قاب (کتاب پارسه)

مجموعه تاریخ فلسفه غرب 4 جلدی با قاب

کتاب پارسه

22,200,000 ریال

17,760,000 ریال

سينوهه: پزشک مخصوص فرعون 2 جلدي (نگاه)

سینوهه: پزشک مخصوص فرعون 2 جلدی

نگاه

7,950,000 ریال

6,360,000 ریال

شرح زندگاني من 2 جلدي (هرمس)

شرح زندگانی من 2 جلدی

هرمس‏

9,600,000 ریال

7,680,000 ریال

آموزش خط 4 جلدي (گرمارودي- دليل)

آموزش خط 4 جلدی

دلیل

900,000 ریال

720,000 ریال

اروپا از دوران ناپلئون 2 جلدي گالينگور (نشرني)

اروپا از دوران ناپلئون 2 جلدی گالینگور

نشر نی

12,000,000 ریال

9,600,000 ریال

تاريخ بيهقي 2 جلدي (سخن)

تاریخ بیهقی 2 جلدی

سخن

19,000,000 ریال

15,200,000 ریال

مجموعه بهترين داستان هاي کوتاه 4 جلدي قابدار (نگاه)

مجموعه بهترین داستان های کوتاه 4 جلدی قابدار

نگاه

9,700,000 ریال

7,760,000 ریال

مجموعه صادق چوبک 5 جلدي قابدار (جامه دران)

مجموعه صادق چوبک 5 جلدی قابدار

جامه دران

7,000,000 ریال

5,600,000 ریال

مجموعه آثار بزرگ علوي 10 جلدي قابدار (نگاه)

مجموعه آثار بزرگ علوی 10 جلدی قابدار

نگاه

15,450,000 ریال

12,360,000 ریال

فرهنگ فشرده سخن 2 جلدي (سخن)

فرهنگ فشرده سخن 2 جلدی

سخن

27,000,000 ریال

21,600,000 ریال

تاريخ معماري رنسانس 5 جلدي قابدار (نيلوفر)

تاریخ معماری رنسانس 5 جلدی قابدار

نیلوفر

7,800,000 ریال

6,630,000 ریال

قرآن پژوهي 2 جلدي (علمي و فرهنگي)

قرآن پژوهی 2 جلدی

علمی و فرهنگی

11,000,000 ریال

8,800,000 ریال

مجموعه شکسپير 7 جلدي قابدار (نگاه)

مجموعه شکسپیر 7 جلدی قابدار

نگاه

13,850,000 ریال

11,080,000 ریال

ناسخ التواريخ تاريخ قاجاريه 4 جلدي (اساطير)

ناسخ التواریخ تاریخ قاجاریه 4 جلدی

اساطیر

25,000,000 ریال

20,000,000 ریال

مجموعه هاينريش بل 7 جلدي قابدار (نگاه)

مجموعه هاینریش بل 7 جلدی قابدار

نگاه

12,250,000 ریال

9,800,000 ریال

مجموعه آثار جلال آل احمد 10 جلدي قابدار (جامه دران)

مجموعه آثار جلال آل احمد 10 جلدی قابدار

جامه دران

12,400,000 ریال

9,920,000 ریال

صد سال داستان نويسي ايران 2 جلدي (چشمه)

صد سال داستان نویسی ایران 2 جلدی

چشمه

5,500,000 ریال

4,675,000 ریال

خسرو آواز ايران 2 جلدي (ماهريس)

خسرو آواز ایران 2 جلدی

ماهریس

8,500,000 ریال

6,800,000 ریال

فلسفه هگل 2 جلدي (اميرکبير)

فلسفه هگل 2 جلدی

امیرکبیر

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

گذر از رنج‌ها 3 جلدي (اميرکبير)

گذر از رنج‌ها 3 جلدی

امیرکبیر

9,600,000 ریال

7,680,000 ریال

پر فروغ ها 2 جلدي (ثالث)

پر فروغ ها 2 جلدی

ثالث

8,500,000 ریال

6,800,000 ریال

ميدل مارچ 2 جلدي گالينگور (نشر ني)

میدل مارچ 2 جلدی گالینگور

نشر نی

9,800,000 ریال

8,526,000 ریال

نگاهي به تاريخ جهان 3 جلدي (اميرکبير)

نگاهی به تاریخ جهان 3 جلدی

امیرکبیر

12,000,000 ریال

10,200,000 ریال

قانون‌گذاري اقتصادي مدرن 2 جلدي (دنياي اقتصاد)

قانون‌گذاری اقتصادی مدرن 2 جلدی

دنیای اقتصاد

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

هفت نامه 7 جلدي قابدار (سوره مهر)

هفت نامه 7 جلدی قابدار

سوره مهر

8,550,000 ریال

6,840,000 ریال

سازمان مجاهدين خلق : پيدايي تا فرجام (موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي)

سازمان مجاهدین خلق : پیدایی تا فرجام

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب 8 جلدي (اميرکبير)

قصه های خوب برای بچه های خوب 8 جلدی

امیرکبیر

1,650,000 ریال

1,402,500 ریال

پک داريوش مهرجويي 4 جلدي با قاب مقوايي (به نگار)

پک داریوش مهرجویی 4 جلدی با قاب مقوایی

به نگار

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

آتش: جزئي از کليات شمس 2 جلدي بدون قاب (نظر)

آتش: جزئی از کلیات شمس 2 جلدی بدون قاب

نظر

8,000,000 ریال

6,400,000 ریال

روزنامه خاطرات سيدمحمد کمره‌اي 3 جلدي (شيرازه)

روزنامه خاطرات سیدمحمد کمره‌ای 3 جلدی

شیرازه

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

الکتاب 3 جلدي (مولي)

الکتاب 3 جلدی

مولی

18,500,000 ریال

14,800,000 ریال

خدا در انديشه فيلسوفان غرب 3جلدي (انتشارات‌دانشگاه اديان و مذاهب)

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب 3جلدی

دانشگاه ادیان و مذاهب

11,000,000 ریال

8,800,000 ریال

10000 سال تاريخ و هنر فرش بافي اقوام ايراني 2 جلدي (هيرمند)

10000 سال تاریخ و هنر فرش بافی اقوام ایرانی 2 جلدی

هیرمند

7,000,000 ریال

5,600,000 ریال

مجموعه آثار استانيسلاوسکي 3 جلدي (سروش) آماده سازي هنرپيشه

مجموعه آثار استانیسلاوسکی 3 جلدی

سروش

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال