نتایج جستجو برای علم-و-فناوری

فیلترها

ساستک

پی آر اسمیت

877,500 ریال

ناشر: برآیند

چاپ یکم

270 صفحه insert_drive_file
%

پایان غیاب

مایکل هریس

300,000 ریال

ناشر: خزه

چاپ یکم

224 صفحه insert_drive_file
%

سرشت فناوری

ویلیام برایان آرتور

240,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

270 صفحه insert_drive_file
%

متافیزیک

استیون مامفورد

285,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ دوم

174 صفحه insert_drive_file
%

ریاضیات زیبا

تام سیگفرید

465,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دوازدهم

312 صفحه insert_drive_file
%

پیدایش انسان

یوزف ه. رایش هلف

1,012,500 ریال

ناشر: آگه

چاپ دهم

414 صفحه insert_drive_file
%