فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای علم و فناوری

دسته بندی ها

(435)
(38)
(1)
(2)

موضوع های اصلی

(1)
(5)
(6)
(2)
(7)
(1)
(434)
(3)
(7)
(7)
(1)
(2)

موضوع های فرعی

(38)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(14)
(5)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(35)
(28)
(2)
(1)
(1)
(262)
(3)
(1)
(4)
(2)
(2)
(3)
(53)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(2)
(6)
(11)
(4)
(1)
(4)
(2)
(4)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(16)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(26)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(10)
(32)
(1)
(2)
(13)
(1)
(2)
(13)
(1)
(1)
(1)
(9)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(84)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(5)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(22)
(2)
(1)
(2)
(5)
(3)
(1)
(4)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
476 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای علم و فناوری

دسته بندی ها

(435)
(38)
(1)
(2)

موضوع های اصلی

(1)
(5)
(6)
(2)
(7)
(1)
(434)
(3)
(7)
(7)
(1)
(2)

موضوع های فرعی

(38)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(14)
(5)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(35)
(28)
(2)
(1)
(1)
(262)
(3)
(1)
(4)
(2)
(2)
(3)
(53)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(2)
(6)
(11)
(4)
(1)
(4)
(2)
(4)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(16)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(26)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(10)
(32)
(1)
(2)
(13)
(1)
(2)
(13)
(1)
(1)
(1)
(9)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(84)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(5)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(22)
(2)
(1)
(2)
(5)
(3)
(1)
(4)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
476 محصول
تکامل، فلسفه و خدا (سايلاو)

تکامل، فلسفه و خدا

سایلاو

3,750,000 ریال

2,812,500 ریال

کيهان و امر متعالي (نقد فرهنگ)

کیهان و امر متعالی

نقد فرهنگ

1,850,000 ریال

1,387,500 ریال

فلسفه علم (ثالث)

فلسفه علم

ثالث

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

ماده و زندگي (پيام امروز)

ماده و زندگی

پیام امروز

1,200,000 ریال

900,000 ریال

درآمدي بر فلسفه سياسي هوش مصنوعي (موسسه فرهنگي دکسا)

درآمدی بر فلسفه سیاسی هوش مصنوعی

موسسه فرهنگی دکسا

3,000,000 ریال

2,250,000 ریال

ما هيچ نمي دانيم (روزنه)

ما هیچ نمی دانیم

روزنه

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

بدن راهنماي ساکنان (مازيار)

بدن راهنمای ساکنان

مازیار

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

چگونه آپولو هوا کنيم (مازيار)

چگونه آپولو هوا کنیم

مازیار

1,000,000 ریال

800,000 ریال

معناي علم (مازيار)

معنای علم

مازیار

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

پيام آور ستاره‌اي (مازيار)

پیام آور ستاره‌ای

مازیار

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

جهاني که مي‌بينيم (مازيار)

جهانی که میبینیم

مازیار

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

فلسفه فيزيک (مازيار)

فلسفه فیزیک

مازیار

950,000 ریال

760,000 ریال

لذت علم (مازيار)

لذت علم

مازیار

800,000 ریال

640,000 ریال

برتري کوانتومي (مازيار)

برتری کوانتومی

مازیار

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

اشتباهاتي صورت گرفت (مازيار)

اشتباهاتی صورت گرفت

مازیار

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

مصاحبه در پژوهش علوم اجتماعي (مازيار)

مصاحبه در پژوهش علوم اجتماعی

مازیار

1,150,000 ریال

920,000 ریال

تصوير بزرگ (مازيار)

تصویر بزرگ

مازیار

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

سرآغاز حيات (ققنوس)

سرآغاز حیات

ققنوس

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

روانشناسي رسانه اجتماعي (فرهنگ نشر نو)

روانشناسی رسانه اجتماعی

فرهنگ نشر نو

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

آيا علم و دين سازگارند؟ (کرگدن)

آیا علم و دین سازگارند؟

کرگدن

850,000 ریال

595,000 ریال

نورشناسي (نشر ني)

نورشناسی

نشر نی

3,200,000 ریال

2,656,000 ریال

سفيد چاله‌ها (سبزان)

سفید چاله‌ها

سبزان

1,560,000 ریال

1,170,000 ریال

نخستين دانشمند (فرهنگ نشر نو)

نخستین دانشمند

فرهنگ نشر نو

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

خلقت (نگارستان انديشه)

خلقت

نگارستان اندیشه

1,400,000 ریال

980,000 ریال

انديشه خطا يادگيري (شباهنگ)

اندیشه خطا یادگیری

شباهنگ

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

کارکرد فضا (کارگاه اتفاق)

کارکرد فضا

کارگاه اتفاق

1,150,000 ریال

862,500 ریال

گياهان چه مي دانند (فرهنگ نشر نو)

گیاهان چه می دانند

فرهنگ نشر نو

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

حيات چيست (فرهنگ نشر نو)

حیات چیست

فرهنگ نشر نو

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

زيبايي جانوران (دکسا)

زیبایی جانوران

موسسه فرهنگی دکسا

2,950,000 ریال

2,212,500 ریال

علوم شناختي (گستره)

علوم شناختی

گستره

3,900,000 ریال

3,315,000 ریال

ويز نيش گاز (فرهنگ نشر نو)

ویز نیش گاز

فرهنگ نشر نو

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

دايره المعارف جانورشناسي (سايان)

دایره المعارف جانورشناسی

سایان

24,000,000 ریال

18,000,000 ریال

علم سرنوشت (چترنگ)

علم سرنوشت

چترنگ

1,700,000 ریال

1,190,000 ریال

فلسفه فيزيک (ققنوس)

فلسفه فیزیک

ققنوس

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

فلسفه فيزيک (ققنوس)

فلسفه فیزیک

ققنوس

2,100,000 ریال

1,785,000 ریال

پيغامي از ستارگان (پازل)

پیغامی از ستارگان

پازل

1,980,000 ریال

1,485,000 ریال

نامه هايي به دانشمند جوان (فرهنگ نشر نو)

نامه هایی به دانشمند جوان

فرهنگ نشر نو

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

اخلاق محيط زيست (دکسا)

اخلاق محیط زیست

موسسه فرهنگی دکسا

3,000,000 ریال

2,250,000 ریال

برتري کوانتومي (پازل)

برتری کوانتومی

پازل

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

داروين در عهد قاجار (کرگدن)

داروین در عهد قاجار

کرگدن

1,600,000 ریال

1,120,000 ریال

هوش مصنوعي (انديشه مولانا)

هوش مصنوعی

اندیشه مولانا

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

قدرت و پيشرفت (کتاب پارسه)

قدرت و پیشرفت

کتاب پارسه

3,980,000 ریال

2,985,000 ریال

افسانه هوش مصنوعي (اميرکبير)

افسانه هوش مصنوعی

امیرکبیر

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

شکاف ديجيتال سوم (ققنوس)

شکاف دیجیتال سوم

ققنوس

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

طرح هاي جنون آميز (ترجمان)

طرح های جنون آمیز

ترجمان علوم انسانی

1,990,000 ریال

1,492,500 ریال

گريزپا (مازيار)

گریزپا

مازیار

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

درک کيهان (مازيار)

درک کیهان

مازیار

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

آيا خدا يک رياضي دان است؟ (لوگوس)

آیا خدا یک ریاضی دان است؟

لوگوس

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

زبان و تکامل مغز (کرگدن)

زبان و تکامل مغز

کرگدن

800,000 ریال

560,000 ریال

رفتار (نوين)

رفتار

نوین

4,900,000 ریال

3,430,000 ریال

اصول بنيادين (مازيار)

اصول بنیادین

مازیار

1,200,000 ریال

960,000 ریال

هيچ (فرهنگ معاصر)

هیچ

فرهنگ معاصر

1,450,000 ریال

1,232,500 ریال

تراژدي علم آمريکايي از ترومن تا ترامپ (پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامي)

تراژدی علم آمریکایی از ترومن تا ترامپ

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی-امیرکبیر

2,300,000 ریال

1,725,000 ریال

پنجه مخملي ها (فرهنگ نشرنو)

پنجه مخملی ها

فرهنگ نشر نو

3,000,000 ریال

2,550,000 ریال

ذهن آگاه (فرهنگ نشر نو)

ذهن آگاه

فرهنگ نشر نو

4,000,000 ریال

3,400,000 ریال

حيات کائنات (علمي و فرهنگي)

حیات کائنات

علمی و فرهنگی

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

اينترنت اشيا (دنياي اقتصاد)

اینترنت اشیا

دنیای اقتصاد

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

درآمدي بر دين و علم (کتاب طه)

درآمدی بر دین و علم

کتاب طه

2,750,000 ریال

2,062,500 ریال

تاريخ پيدايش علوم جديد در اروپا (کوير)

تاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا

کویر

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

عالم ميان بعدي (علم)

عالم میان بعدی

تمدن علمی

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

فاصله را درياب (کرگدن)

فاصله را دریاب

کرگدن

500,000 ریال

350,000 ریال

درآمدي تصويري بر فراکتال ها (ثالث)

درآمدی تصویری بر فراکتال ها

ثالث

1,200,000 ریال

900,000 ریال

تک بودگي جاندار (نگاه معاصر)

تک بودگی جاندار

نگاه معاصر

1,000,000 ریال

750,000 ریال

ذهن مکانيکي (فرهنگ نشر نو)

ذهن مکانیکی

فرهنگ نشر نو

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

ديروز دانش (هرمس)

دیروز دانش

هرمس‏

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

درآمدي تاريخي به نظريه تکامل (کرگدن)

درآمدی تاریخی به نظریه تکامل

کرگدن

1,050,000 ریال

735,000 ریال

هنر هشيارانه زيستن (کرگدن)

هنر هشیارانه زیستن

کرگدن

1,500,000 ریال

1,050,000 ریال

سرگرمي تا سرحد مرگ (نيلوفر)

سرگرمی تا سرحد مرگ

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

شامپانزه سوم (مانوش)

شامپانزه سوم

مانوش

2,850,000 ریال

2,137,500 ریال

انقلاب کوانتومي از منظر تاريخي (کتاب پارسه)

انقلاب کوانتومی از منظر تاریخی

کتاب پارسه

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

قدم اول: نيوتون (شيرازه)

قدم اول: نیوتون

شیرازه

800,000 ریال

560,000 ریال

پرسش کوانتومي در اسلام (آن سو)

پرسش کوانتومی در اسلام

آن سو

3,670,000 ریال

2,752,500 ریال

زايش ذهن (کتاب پارسه)

زایش ذهن

کتاب پارسه

2,250,000 ریال

1,687,500 ریال

بازي علم (علم)

بازی علم

نشر علم

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

تحرير اصول اقليدس (مولي)

تحریر اصول اقلیدس

مولی

16,500,000 ریال

13,200,000 ریال

شبه علم چيست؟ (اختران)

شبه علم چیست؟

اختران

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

تکامل تدريجي (کتاب پارسه)

تکامل تدریجی

کتاب پارسه

3,800,000 ریال

2,850,000 ریال

نگاهي به نظريه ي تکامل در قرن بيستم و يکم (پارسيک)

نگاهی به نظریه ی تکامل در قرن بیستم و یکم

پارسیک

1,300,000 ریال

975,000 ریال

تکامل: نظريه اي در بحران (هرمس)

تکامل: نظریه ای در بحران

هرمس‏

2,860,000 ریال

2,288,000 ریال

آهنگ افلاک (مرکز)

آهنگ افلاک

مرکز

2,180,000 ریال

1,809,400 ریال

مغز هورمون ها و جنسيت (ثالث)

مغز هورمون ها و جنسیت

ثالث

680,000 ریال

510,000 ریال

ده باور بي اساس علم مدرن (ترجمان)

ده باور بی اساس علم مدرن

ترجمان علوم انسانی

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

تصوير بزرگ (نگاه معاصر)

تصویر بزرگ

نگاه معاصر

2,900,000 ریال

2,175,000 ریال

پيشگوييهاي نوسترا داموس (نشر علم)

پیشگوییهای نوسترا داموس

نشر علم

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

فلسفه هوش مصنوعي (نشر علم)

فلسفه هوش مصنوعی

نشر علم

9,500,000 ریال

7,600,000 ریال

نيم عمر واقعيت ها (معين)

نیم عمر واقعیت ها

معین

970,000 ریال

824,500 ریال

پيشرفت علم و مسائل آن (نشر ني)

پیشرفت علم و مسائل آن

نشر نی

1,400,000 ریال

1,162,000 ریال

به ياد دار (بيدگل)

به یاد دار

بیدگل

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

مغز سازگار من (ثالث)

مغز سازگار من

ثالث

680,000 ریال

510,000 ریال

آينده مديريت در دنياي هوش مصنوعي (کتاب پارسه)

آینده مدیریت در دنیای هوش مصنوعی

کتاب پارسه

2,700,000 ریال

2,025,000 ریال

نبرد سيم ها (کرگدن)

نبرد سیم ها

کرگدن

1,100,000 ریال

770,000 ریال

زندگي راز آميز مغز نوجوان ابداع خود (اختران)

زندگی راز آمیز مغز نوجوان ابداع خود

اختران

1,150,000 ریال

920,000 ریال

وينيل پيشتاز (نشر علم)

وینیل پیشتاز

نشر علم

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

اخگر زندگاني (فرهنگ معاصر)

اخگر زندگانی

فرهنگ معاصر

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال

هلگولند (فرهنگ نشر نو)

هلگولند

فرهنگ نشر نو

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

عصر هوش مصنوعي و آينده ما انسان ها (کتاب پارسه)

عصر هوش مصنوعی و آینده ما انسان ها

کتاب پارسه

2,350,000 ریال

1,762,500 ریال

تقارن و اين جهان زيبا (مازيار)

تقارن و این جهان زیبا

مازیار

1,580,000 ریال

1,264,000 ریال

سئو 2022 (برآيند)

سئو 2022

برآیند

1,090,000 ریال

817,500 ریال

امر نو (نشرني)

امر نو

نشر نی

1,100,000 ریال

913,000 ریال

تکنولوژي هاي انقلابي و تاثيرات آن بر زندگي حال و آينده (کتاب آمه)

تکنولوژی های انقلابی و تاثیرات آن بر زندگی حال و آینده

کتاب آمه

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

درد منشا رنج و تلخکامي (فرهنگ معاصر)

درد منشا رنج و تلخکامی

فرهنگ معاصر

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

جهان باز (سهامي انتشار)

جهان باز

شرکت سهامی انتشار

990,000 ریال

742,500 ریال

چرا به علم اعتماد کنيم (فرهنگ نشر نو)

چرا به علم اعتماد کنیم

فرهنگ نشر نو

3,000,000 ریال

2,550,000 ریال

فرازميني ها (نيماژ)

فرازمینی ها

نیماژ

1,980,000 ریال

1,683,000 ریال

حق مادرزاد (فرهنگ نشر نو)

حق مادرزاد

فرهنگ نشر نو

2,600,000 ریال

2,210,000 ریال

چگونه عاشق جهان شويم (نيماژ)

چگونه عاشق جهان شویم

نیماژ

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

هلگولند: درک معناي انقلاب کوانتومي (چترنگ)

هلگولند: درک معنای انقلاب کوانتومی

چترنگ

500,000 ریال

350,000 ریال

خلاقيت کوانتومي (کتاب پارسه)

خلاقیت کوانتومی

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,212,500 ریال

تاريخچه ي تصوير خبري (رازگو)

تاریخچه ی تصویر خبری

رازگو

700,000 ریال

525,000 ریال

شکل دهي آينده انقلاب صنعتي چهارم (آريانا قلم)

شکل دهی آینده انقلاب صنعتی چهارم

آریانا قلم

1,860,000 ریال

1,674,000 ریال

عکاسي و رسانه (پرگار)

عکاسی و رسانه

کتاب پرگار

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

کامپيوتر و مغز (فرهنگ نشر نو)

کامپیوتر و مغز

فرهنگ نشر نو

650,000 ریال

552,500 ریال

پايان جهان از منظر اخترفيزيک (کتاب پارسه)

پایان جهان از منظر اخترفیزیک

کتاب پارسه

1,850,000 ریال

1,387,500 ریال

فلسفه ي هنر کامپيوتري (گيلگمش)

فلسفه ی هنر کامپیوتری

گیلگمش_چشمه

880,000 ریال

704,000 ریال

با مغزمان چه بايد بکنيم؟ (لگا)

با مغزمان چه باید بکنیم؟

لگا

820,000 ریال

615,000 ریال

معماهايي براي رازگشايي از عالم (فرهنگ نشر نو)

معماهایی برای رازگشایی از عالم

فرهنگ نشر نو

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

درآمدي بر نظريه تکامل (لوگوس)

درآمدی بر نظریه تکامل

لوگوس

1,200,000 ریال

900,000 ریال

داستان جهان 2: پيدايش حيات (روشنگران)

داستان جهان 2: پیدایش حیات

روشنگران و مطالعات زنان

1,200,000 ریال

900,000 ریال

داستان جهان 1: پيدايش جهان (روشنگران)

داستان جهان 1: پیدایش جهان

روشنگران و مطالعات زنان

1,200,000 ریال

900,000 ریال

تاريخ اجمالي رياضيات براي فيلسوفان (آن سو)

تاریخ اجمالی ریاضیات برای فیلسوفان

آن سو

890,000 ریال

667,500 ریال

راهنماي بازاريابي محتوايي (برآيند)

راهنمای بازاریابی محتوایی

برآیند

710,000 ریال

532,500 ریال

ساستک (برآيند)

ساستک

برآیند

1,170,000 ریال

877,500 ریال

جاهايي در جهان که مهرباني مهم تر از قانون است (چترنگ)

جاهایی در جهان که مهربانی مهم تر از قانون است

چترنگ

1,100,000 ریال

770,000 ریال

درآمدي بر علوم اعصاب شناختي (چترنگ)

درآمدی بر علوم اعصاب شناختی

چترنگ

1,000,000 ریال

700,000 ریال

تغييرات اقليمي و آينده بشر (کتاب پارسه)

تغییرات اقلیمی و آینده بشر

کتاب پارسه

2,800,000 ریال

2,100,000 ریال

فيزيک و طبيعت (فرهنگ نشر نو)

فیزیک و طبیعت

فرهنگ نشر نو

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

فراسوي کوانتوم (کتاب پارسه)

فراسوی کوانتوم

کتاب پارسه

2,600,000 ریال

1,950,000 ریال