نتایج جستجو برای علم-و-فناوری

فیلترها

امر نو

بوریس گرویس

730,400 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

200 صفحه insert_drive_file
%

چیستی تکامل

ارنست مایر

1,162,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

432 صفحه insert_drive_file
%

متافیزیک

استیون مامفورد

304,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ دوم

174 صفحه insert_drive_file
%

وجود خدا؟!

ریچارد سوئینبرن

937,500 ریال

ناشر: لوگوس

چاپ دوم

394 صفحه insert_drive_file
%

فرازمینی ها

جیم الخلیلی

712,500 ریال

ناشر: نیماژ

چاپ یکم

312 صفحه insert_drive_file
%

مغز جنسیت زده

جینا ریپون

880,000 ریال

ناشر: خوب

چاپ دوم

476 صفحه insert_drive_file
%