فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(369)
(2)

موضوع های اصلی

(348)
(1)
(6)
(5)
(1)
(2)
(8)

موضوع های فرعی

(333)
(1)
(14)
(4)
(2)
(5)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)

انتشارات

(2)
(3)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(3)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(24)
(1)
(2)
(1)
(1)
(31)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(13)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(3)
(5)
(1)
(1)
(2)
(10)
(17)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(16)
(7)
(20)
(7)
(1)
(1)
(9)
(1)
(3)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(19)
(5)
(1)
(1)
(1)
(19)
(13)
(4)
(3)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(12)
(14)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(17)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(13)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(17)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(35)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(26)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(11)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(23)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(6)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(2)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
371 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(369)
(2)

موضوع های اصلی

(348)
(1)
(6)
(5)
(1)
(2)
(8)

موضوع های فرعی

(333)
(1)
(14)
(4)
(2)
(5)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)

انتشارات

(2)
(3)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(3)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(24)
(1)
(2)
(1)
(1)
(31)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(13)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(3)
(5)
(1)
(1)
(2)
(10)
(17)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(16)
(7)
(20)
(7)
(1)
(1)
(9)
(1)
(3)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(19)
(5)
(1)
(1)
(1)
(19)
(13)
(4)
(3)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(12)
(14)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(17)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(13)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(17)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(35)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(26)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(11)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(23)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(6)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(2)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
371 محصول
مسير زندگي (نشرني)

مسیر زندگی

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

بادها (افق)

بادها

افق

950,000 ریال

760,000 ریال

اثر ناپيدا (بهار)

اثر ناپیدا

بهار

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

کتاب‌هاي جيبي مينيماژ : سال لال (نيماژ)

کتاب‌های جیبی مینیماژ : سال لال

نیماژ

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

گورهاي گاوچران (چشمه)

گورهای گاوچران

چشمه

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

نفرين ابدي براي خواننده اين برگ‌ها (نگاه)

نفرین ابدی برای خواننده این برگ‌ها

نگاه

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

لجن صورتي (طرح نقد)

لجن صورتی

طرح نقد

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

آزاد راه جنوبي (خوب)

آزاد راه جنوبی

خوب

1,190,000 ریال

952,000 ریال

شهر مه (نيماژ)

شهر مه

نیماژ

1,980,000 ریال

1,683,000 ریال

رودي به نام زمان (افق)

رودی به نام زمان

افق

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

سال گمشده خوآن سالواتي يرا (چشمه)

سال گمشده خوآن سالواتی یرا

چشمه

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

آفتاب گردان هاي کور (خوب)

آفتاب گردان های کور

خوب

890,000 ریال

712,000 ریال

لاشه ي لطيف (چشمه)

لاشه ی لطیف

چشمه

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

کشتيبان واتيکان (نيلوفر)

کشتیبان واتیکان

نیلوفر

1,650,000 ریال

1,402,500 ریال

در جستجوي کلينگزور (نون)

در جستجوی کلینگزور

نون

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

باد ويرانگر (چشمه)

باد ویرانگر

چشمه

1,350,000 ریال

1,147,500 ریال

پشت بام (طرح نقد)

پشت بام

طرح نقد

900,000 ریال

765,000 ریال

مترجمان هزار و يک شب (خوب)

مترجمان هزار و یک شب

خوب

690,000 ریال

552,000 ریال

حکايت هاي آنتونيوي پير (ژرف)

حکایت های آنتونیوی پیر

ژرف

1,100,000 ریال

880,000 ریال

قبل از رقص سبز (نشر ني)

قبل از رقص سبز

نشر نی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

اداره ي جبران عمر (آده)

اداره ی جبران عمر

آده

700,000 ریال

560,000 ریال

مردي که سگ ها را دوست داشت (نونوشت)

مردی که سگ ها را دوست داشت

نونوشت

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

خانه ام آتش گرفته ست (هيرمند)

خانه ام آتش گرفته ست

هیرمند

970,000 ریال

776,000 ریال

پيمان خوني جيبي (ماهي)

پیمان خونی جیبی

ماهی

780,000 ریال

624,000 ریال

ماندارين (نگاه)

ماندارین

نگاه

750,000 ریال

600,000 ریال

در چاه تاريکي ها (خوب)

در چاه تاریکی ها

خوب

940,000 ریال

752,000 ریال

پکيج کامل مجموعه ي گورستان فراموش شده (نيماژ)

پکیج کامل مجموعه ی گورستان فراموش شده

نیماژ

26,400,000 ریال

22,440,000 ریال

ادبيات آتش است (کراسه)

ادبیات آتش است

کراسه

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

رايش سوم (آده)

رایش سوم

آده

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

سرگذشت دون ژوان (نگاه)

سرگذشت دون ژوان

نگاه

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

آن گاه که از فهم جهان در مي مانيم (مرکز)

آن گاه که از فهم جهان در می مانیم

مرکز

860,000 ریال

688,000 ریال

واقعه اي در زندگي يک نقاش منظره (نشر مد)

واقعه ای در زندگی یک نقاش منظره

نشر مد

600,000 ریال

480,000 ریال

هزارتوي ارواح 2 جلدي (نيماژ)

هزارتوی ارواح 2 جلدی

نیماژ

11,000,000 ریال

9,350,000 ریال

امنيت و دو داستان ديگر (افق)

امنیت و دو داستان دیگر

افق

250,000 ریال

200,000 ریال

برتا ايسلا (چشمه)

برتا ایسلا

چشمه

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

مسند عقاب (افق)

مسند عقاب

افق

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

کليساي شيطان (نشر مد)

کلیسای شیطان

نشر مد

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

پاريس را هرگز پاياني نيست (ناهيد)

پاریس را هرگز پایانی نیست

ناهید

1,100,000 ریال

880,000 ریال

زندگي بربال هاي خيال (کتاب مرو)

زندگی بربال های خیال

کتاب مرو

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

زير درختچه ي ياسمن (افق)

زیر درختچه ی یاسمن

افق

780,000 ریال

624,000 ریال

گلبرگ بلند دريا (برج)

گلبرگ بلند دریا

برج

1,280,000 ریال

1,024,000 ریال

سرزمين خالي از انسان (نيلوفر)

سرزمین خالی از انسان

نیلوفر

980,000 ریال

833,000 ریال

در ستايش ادبيات (حکمت کلمه)

در ستایش ادبیات

حکمت کلمه

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

کارآگاهان وحشي (نون)

کارآگاهان وحشی

نون

5,990,000 ریال

4,792,000 ریال

سايه آنچه بوديم (خوب)

سایه آنچه بودیم

خوب

590,000 ریال

472,000 ریال

انزجار (خوب)

انزجار

خوب

390,000 ریال

312,000 ریال

سوگواري در دوبلين (خوب)

سوگواری در دوبلین

خوب

980,000 ریال

784,000 ریال

گابو و مرسدس؛ يک بدرود (نون)

گابو و مرسدس؛ یک بدرود

نون

320,000 ریال

256,000 ریال

آلگرو و ترانه‌ي زندگي (برج)

آلگرو و ترانه‌ی زندگی

برج

780,000 ریال

624,000 ریال

ديار اجدادي (خوب)

دیار اجدادی

خوب

4,600,000 ریال

3,680,000 ریال

زنان زندگي ام (برج)

زنان زندگی ام

برج

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

داستان غم انگيز و باورنکردني ارنديراي ساده دل و مادربزرگ سنگدلش (ثالث)

داستان غم انگیز و باورنکردنی ارندیرای ساده دل و مادربزرگ سنگدلش

ثالث

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

انقلابي ها دوباره دست به کار مي شوند (برج)

انقلابی ها دوباره دست به کار می شوند

برج

880,000 ریال

704,000 ریال

آدم ها و خرچنگ ها (علمي و فرهنگي)

آدم ها و خرچنگ ها

علمی و فرهنگی

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

نيم قرن با بورخس (برج)

نیم قرن با بورخس

برج

330,000 ریال

264,000 ریال

ناگهان هوس (فرهنگ نشر نو)

ناگهان هوس

فرهنگ نشر نو

650,000 ریال

650,000 ریال

هزارتوي تنهايي (لوح فکر)

هزارتوی تنهایی

لوح فکر

1,200,000 ریال

960,000 ریال

خودم با ديگران (ماهي)

خودم با دیگران

ماهی

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

پاپ سبز (خوارزمي)

پاپ سبز

خوارزمی

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال

بايگاني کودکان گمشده (اگر)

بایگانی کودکان گمشده

اگر

980,000 ریال

784,000 ریال

جهان نمايش 15: بانويي از تاکنا (نشرني)

جهان نمایش 15: بانویی از تاکنا

نشر نی

480,000 ریال

384,000 ریال

به حرف نيامدم (ناهيد)

به حرف نیامدم

ناهید

550,000 ریال

440,000 ریال

ادبيات نازي در قاره امريکا (ناهيد)

ادبیات نازی در قاره امریکا

ناهید

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

ميوه درخت سرمستي (ققنوس)

میوه درخت سرمستی

ققنوس

750,000 ریال

637,500 ریال

بي دوز و کلک (چشمه)

بی دوز و کلک

چشمه

600,000 ریال

510,000 ریال

بورخس و اورانگوتان هاي ابدي (بان)

بورخس و اورانگوتان های ابدی

نشر بان

550,000 ریال

440,000 ریال

عطيه ي برتر: رساله اي درباره ي  عشق جيبي (مکتوب)

عطیه ی برتر: رساله ای درباره ی عشق جیبی

مکتوب

400,000 ریال

320,000 ریال

هلنا (کتاب پارسه)

هلنا

کتاب پارسه

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

روزگار سخت (گالينگور - برج)

روزگار سخت

برج

900,000 ریال

720,000 ریال

روزگار سخت شوميز (برج)

روزگار سخت شومیز

برج

800,000 ریال

624,000 ریال

گومورا (آوند دانش)

گومورا

آوند دانش

500,000 ریال

400,000 ریال

داستان هاي عبرت انگيز (دوستان)

داستان های عبرت انگیز

دوستان

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

تابوت تهي (فرهنگ جاويد)

تابوت تهی

فرهنگ جاوید

1,290,000 ریال

1,096,500 ریال

مرگ و مرگ کينکاس (خوب)

مرگ و مرگ کینکاس

خوب

350,000 ریال

280,000 ریال

سوروسات در سوراخ موش (چشمه)

سوروسات در سوراخ موش

چشمه

820,000 ریال

697,000 ریال

ناخدايان خاک و شن (خوب)

ناخدایان خاک و شن

خوب

980,000 ریال

784,000 ریال

دشت سوزان (ققنوس)

دشت سوزان

ققنوس

1,100,000 ریال

935,000 ریال

کيمياگر جيبي (فرزان روز)

کیمیاگر جیبی

فرزان روز

1,000,000 ریال

800,000 ریال

کتاب هاي جيبي مينيماژ: در غياب بلانکا (نيماژ)

کتاب های جیبی مینیماژ: در غیاب بلانکا

نیماژ

250,000 ریال

212,500 ریال

کتاب هاي جيبي مينيماژ: خود خوار (نيماژ)

کتاب های جیبی مینیماژ: خود خوار

نیماژ

350,000 ریال

297,500 ریال

مرگ به وقت بهار (بيدگل)

مرگ به وقت بهار

بیدگل

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

پاناما پاناما (دوستان)

پاناما پاناما

دوستان

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

خاطره خودکامگي (ناهيد)

خاطره خودکامگی

ناهید

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

برزخ (ناهيد)

برزخ

ناهید

750,000 ریال

600,000 ریال

مردي هست که عادت دارد با چتر بکوبد تو سرم (چشمه)

مردی هست که عادت دارد با چتر بکوبد تو سرم

چشمه

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

همه‌ي نام‌ها (نگاه)

همه‌ی نام‌ها

نگاه

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

دختري از شمال شرقي (نقد فرهنگ)

دختری از شمال شرقی

نقد فرهنگ

900,000 ریال

720,000 ریال

سال مرگ ريکاردوريش (نگاه)

سال مرگ ریکاردوریش

نگاه

5,250,000 ریال

4,200,000 ریال

کيمياگر (نگاه)

کیمیاگر

نگاه

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

النا (گل آذين)

النا

نشر گل آذین

1,000,000 ریال

800,000 ریال

اتاق نونا (قطره)

اتاق نونا

قطره

400,000 ریال

320,000 ریال

اوهام يک مهاجر (چشمه)

اوهام یک مهاجر

چشمه

280,000 ریال

238,000 ریال

گوشه نشين در يونان جيبي (نيلوفر)

گوشه نشین در یونان جیبی

نیلوفر

550,000 ریال

467,500 ریال

بازي فرشته (گالينگور -  نيماژ)

بازی فرشته

نیماژ

5,800,000 ریال

4,930,000 ریال

عشق در روزگار وبا (جيحون)

عشق در روزگار وبا

جیحون‏

2,845,000 ریال

2,276,000 ریال

برگ باد (کتاب سراي نيک)

برگ باد

کتاب سرای نیک

750,000 ریال

600,000 ریال

چشم انتظار در خاک رفتگان (ماهي)

چشم انتظار در خاک رفتگان

ماهی

7,000,000 ریال

5,600,000 ریال

اينس (مرواريد)

اینس

مروارید

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

آنت ورپ (نيماژ)

آنت ورپ

نیماژ

500,000 ریال

425,000 ریال

خروس طلايي و نوشته هاي ديگر (نگاه)

خروس طلایی و نوشته های دیگر

نگاه

1,150,000 ریال

920,000 ریال

همزاد (شوميز - مرواريد)

همزاد

مروارید

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

کوري (شوميز- مرواريد)

کوری

مروارید

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

زنده ام که روايت کنم (نشر ني)

زنده ام که روایت کنم

نشر نی

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

گفتگو در کاتدرال (لوح فکر)

گفتگو در کاتدرال

لوح فکر

6,000,000 ریال

4,800,000 ریال

سايه ي باد (گالينگور - نيماژ)

سایه ی باد

نیماژ

5,800,000 ریال

4,930,000 ریال

بالتازار و بلموندا (ناهيد)

بالتازار و بلموندا

ناهید

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

جاسوس (ثالث)

جاسوس

ثالث

880,000 ریال

704,000 ریال

هفته مقدس (ناهيد)

هفته مقدس

ناهید

6,800,000 ریال

5,440,000 ریال

سايه باد (ققنوس)

سایه باد

ققنوس

4,500,000 ریال

3,825,000 ریال

عشق وراي ايمان: موهبت الهي (کتاب پارسه)

عشق ورای ایمان: موهبت الهی

کتاب پارسه

850,000 ریال

680,000 ریال

ضربان: دم حيات (ناهيد)

ضربان: دم حیات

دوستان

1,200,000 ریال

960,000 ریال

جاسوس (کتاب پارسه)

جاسوس

کتاب پارسه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

اولريکا جيبي (ماهي)

اولریکا جیبی

ماهی

550,000 ریال

440,000 ریال

شيفتگي ها (چشمه)

شیفتگی ها

چشمه

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

ساعت نحس (کتابسراي نيک)

ساعت نحس

کتاب سرای نیک

2,345,000 ریال

1,876,000 ریال

اکتاويو پاز صدايي از آن خود(نشرني)

اکتاویو پاز صدایی از آن خود

نشر نی

780,000 ریال

624,000 ریال

68: پاريس، پراگ، مکزيک (خرد سرخ)

68: پاریس، پراگ، مکزیک

خرد سرخ

930,000 ریال

744,000 ریال

پاييز پدر سالار (امير کبير)

پاییز پدر سالار

امیرکبیر

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

بوي درخت گوياو (مرکز)

بوی درخت گویاو

مرکز

95,000 ریال

76,000 ریال

عصر قهرمان (ثالث)

عصر قهرمان

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

مثل آب براي شکلات (روشنگران)

مثل آب برای شکلات

روشنگران و مطالعات زنان

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

قلبي به اين سپيدي (چشمه)

قلبی به این سپیدی

چشمه

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

رد گم (چشمه)

رد گم

چشمه

2,700,000 ریال

2,295,000 ریال

ژنرال در هزارتوي خود (ثالث)

ژنرال در هزارتوی خود

ثالث

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

مصائب جي. اچ (حکمت کلمه)

مصائب جی. اچ

حکمت کلمه

1,820,000 ریال

1,456,000 ریال

چرا ادبيات ؟ (لوح فکر)

چرا ادبیات ؟

لوح فکر

800,000 ریال

640,000 ریال

آئورا (نشرني)

آئورا

نشر نی

800,000 ریال

640,000 ریال

قهرمان عصر ما (کتاب پارسه)

قهرمان عصر ما

کتاب پارسه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

کتاب دلواپسي (نگاه)

کتاب دلواپسی

نگاه

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

پياده‌روها (اگر)

پیاده‌روها

اگر

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

2666 روبرتو بولانيو (تنديس)

2666 روبرتو بولانیو

کتابسرای تندیس

8,400,000 ریال

6,720,000 ریال

صدسال تنهايي (شوميز - کتاب پارسه)

صدسال تنهایی

کتاب پارسه

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

ادبيات بزرگان : ستاره ي دوردست گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : ستاره ی دوردست گالینگور

نگاه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

ماهي در آب (ثالث)

ماهی در آب

ثالث

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

گفت و گو ها (آگه)

گفت و گو ها

آگه

190,000 ریال

152,000 ریال

گرينگوي پير (ماهي)

گرینگوی پیر

ماهی

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

وسوسه ناممکن (نيلوفر)

وسوسه ناممکن

نیلوفر

950,000 ریال

807,500 ریال

تاريخچه اي عمومي از بي عدالتي و شرارت (کتاب پارسه)

تاریخچه ای عمومی از بی عدالتی و شرارت

کتاب پارسه

1,150,000 ریال

920,000 ریال

سه روايت از يهودا (کتاب پارسه)

سه روایت از یهودا

کتاب پارسه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

خزان خودکامه (ثالث)

خزان خودکامه

ثالث

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

تاريخ محاصره ليسبون (مرکز)

تاریخ محاصره لیسبون

مرکز

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

ماهي در آب (ثالث) گالينگور

ماهی در آب

ثالث

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

خرده خاطرات (مرواريد)

خرده خاطرات

مروارید

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

تدفين مادربزرگ (کتاب پارسه)

تدفین مادربزرگ

کتاب پارسه

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

کنستانسيا  جيبي (ماهي)

کنستانسیا جیبی

ماهی

700,000 ریال

560,000 ریال

يادداشت هاي پنج ساله (ثالث)

یادداشت های پنج ساله

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

دن کاسمورو (نشر ني)

دن کاسمورو

نشر نی

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

در ستايش مرگ (مرواريد)

در ستایش مرگ

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

چشم  هاي سگ آبي رنگ (ثالث)

چشم های سگ آبی رنگ

ثالث

1,200,000 ریال

960,000 ریال

دختري از پرو (کتاب پارسه)

دختری از پرو

کتاب پارسه

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

خانواده ي پاسکوآل دوآرته  جيبي (ماهي)

خانواده ی پاسکوآل دوآرته جیبی

ماهی

950,000 ریال

760,000 ریال

ورونيکا تصميم مي گيرد بميرد (ثالث)

ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد

ثالث

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

زائر کوم پوستل (ثالث)

زائر کوم پوستل

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

کنار رودخانه پيدرا نشستم و گريه کردم (ثالث)

کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم

ثالث

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

کوه پنجم (ثالث)

کوه پنجم

ثالث

880,000 ریال

704,000 ریال

راهي به سوي بهشت (علم)

راهی به سوی بهشت

علمی

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

هوا را از من بگير خنده ات را نه! (چشمه)

هوا را از من بگیر خنده ات را نه!

چشمه

980,000 ریال

833,000 ریال

پنج مصاحبه پاريس ريويو (ناهيد)

پنج مصاحبه پاریس ریویو

ناهید

750,000 ریال

600,000 ریال

ورونيکا تصميم مي گيرد بميرد (آسيم)

ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد

آسیم

1,100,000 ریال

880,000 ریال

سال هاي‏ سگي‏ (نگاه)

سال های‏ سگی‏

نگاه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

قصه هاي کوتاه و خارق العاده (نيلوفر)

قصه های کوتاه و خارق العاده

نیلوفر

850,000 ریال

722,500 ریال

فرشته ظلمت (فرهنگ نشر نو)

فرشته ظلمت

فرهنگ نشر نو

4,600,000 ریال

4,600,000 ریال

از عشق‏ و شياطين‏ ديگر (نگاه)

از عشق‏ و شیاطین‏ دیگر

نگاه

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

برگ هاي مرده (نيلوفر)

برگ های مرده

نیلوفر

650,000 ریال

552,500 ریال

قتل در کميته مرکزي (نيلوفر)

قتل در کمیته مرکزی

نیلوفر

1,550,000 ریال

1,317,500 ریال

آب سوخته (ققنوس)

آب سوخته

ققنوس

450,000 ریال

382,500 ریال

گربه مادرم (ققنوس)

گربه مادرم

ققنوس

110,000 ریال

93,500 ریال

باشگاه دوما (کوله پشتي)

باشگاه دوما

کوله پشتی

600,000 ریال

480,000 ریال

وقت سعد (هيرمند)

وقت سعد

هیرمند

450,000 ریال

360,000 ریال

ساعت ستاره (کتاب سده)

ساعت ستاره

کتاب سده

990,000 ریال

792,000 ریال

روزينيا قايق من (جغد)

روزینیا قایق من

جغد

1,050,000 ریال

840,000 ریال

سومين کرانه رود (ردپا)

سومین کرانه رود

ردپا

760,000 ریال

608,000 ریال

بنانا براوا (دوستان)

بنانا براوا

دوستان

950,000 ریال

760,000 ریال

مسافرهواپيماي ترومن (فرهنگ جاويد)

مسافرهواپیمای ترومن

فرهنگ جاوید

1,290,000 ریال

1,096,500 ریال

موج آفريني (خزه)

موج آفرینی

خزه

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

درخت پرتقال (ققنوس)

درخت پرتقال

ققنوس

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

فراري ها (دوستان)

فراری ها

دوستان

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

کتابدار آشويتس (نون)

کتابدار آشویتس

نون

2,590,000 ریال

2,072,000 ریال

ديه گوي عزيز کيلا تو را در آغوش مي کشد(نشرني)

دیه گوی عزیز کیلا تو را در آغوش می کشد

نشر نی

140,000 ریال

112,000 ریال

در زمانه پروانه ها (خوب)

در زمانه پروانه ها

خوب

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

زنداني آسمان (نيماژ)

زندانی آسمان

نیماژ

3,000,000 ریال

2,550,000 ریال

در قعر لانه خرگوش (آگه)

در قعر لانه خرگوش

آگه

180,000 ریال

144,000 ریال

عيش مدام (نيلوفر)

عیش مدام

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,572,500 ریال

عشق با حروف کوچک (نيلوفر)

عشق با حروف کوچک

نیلوفر

850,000 ریال

722,500 ریال

روزگار سخت (نيماژ)

روزگار سخت

نیماژ

750,000 ریال

637,500 ریال

سقوط (دوستان)

سقوط

دوستان

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

ارتش تک نفره (فرهنگ نشر نو)

ارتش تک نفره

فرهنگ نشر نو

1,000,000 ریال

1,000,000 ریال

دن کيشوت 2 جلدي (ثالث)

دن کیشوت 2 جلدی

ثالث

12,000,000 ریال

9,600,000 ریال

بيوه ها  جيبي (ماهي)

بیوه ها جیبی

ماهی

950,000 ریال

760,000 ریال

مکتوب (آسيم)

مکتوب

آسیم

1,100,000 ریال

880,000 ریال

کوه پنجم (آسيم)

کوه پنجم

آسیم

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

عشق در زمان وبا - جيبي (ققنوس)

عشق در زمان وبا - جیبی

ققنوس

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

عشق در زمان وبا (ققنوس)

عشق در زمان وبا

ققنوس

3,800,000 ریال

3,230,000 ریال

فرزند خوانده (چشمه)

فرزند خوانده

چشمه

480,000 ریال

408,000 ریال

قهرمان فروتن (چشمه)

قهرمان فروتن

چشمه

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

تونل (نيلوفر)

تونل

نیلوفر

1,450,000 ریال

1,232,500 ریال

درد جاودانگي (ناهيد)

درد جاودانگی

ناهید

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

قهرمانان و گورها (نيلوفر)

قهرمانان و گورها

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,912,500 ریال

امتحان نهايي (نيلوفر)

امتحان نهایی

نیلوفر

1,650,000 ریال

1,402,500 ریال

انفجار در کليساي جامع قرن روشنفکري (نيلوفر)

انفجار در کلیسای جامع قرن روشنفکری

نیلوفر

2,850,000 ریال

2,422,500 ریال

رودهاي ژرف (نيلوفر)

رودهای ژرف

نیلوفر

1,750,000 ریال

1,487,500 ریال

کتابخانه بابل و 23 داستان ديگر (نيلوفر)

کتابخانه بابل و 23 داستان دیگر

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,912,500 ریال

سرگذشت يک غريق (نيلوفر)

سرگذشت یک غریق

نیلوفر

550,000 ریال

467,500 ریال

صد سال تنهايي (اميرکبير)

صد سال تنهایی

امیرکبیر

3,350,000 ریال

2,847,500 ریال

پوست انداختن (آگه)

پوست انداختن

آگه

5,850,000 ریال

4,680,000 ریال

لي لي (علم)

لی لی

نشر علم

3,550,000 ریال

2,840,000 ریال

آگرانديسمان و چند داستان ديگر (چشمه)

آگراندیسمان و چند داستان دیگر

چشمه

1,350,000 ریال

1,147,500 ریال

چهره ها در شلوغي (خوب)

چهره ها در شلوغی

خوب

1,290,000 ریال

1,032,000 ریال

سور بز (نشر علم)

سور بز

نشر علم

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

کوري (علم)

کوری

نشر علم

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

سردسته ها (چشمه)

سردسته ها

چشمه

980,000 ریال

833,000 ریال

زندگي خصوصي درختان (چشمه)

زندگی خصوصی درختان

چشمه

400,000 ریال

340,000 ریال

شازده کوچولو براي بزرگ تر ها (خوب)

شازده کوچولو برای بزرگ تر ها

خوب

990,000 ریال

792,000 ریال

مرگ در آند (آگه)

مرگ در آند

آگه

3,120,000 ریال

2,496,000 ریال

جنگ آخر زمان (آگه)

جنگ آخر زمان

آگه

8,250,000 ریال

6,600,000 ریال

ماجراي اقامت پنهاني ميگل ليتين در شيلي (سپهر خرد)

ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین در شیلی

سپهر خرد

330,000 ریال

264,000 ریال

باغ همسايه (آگاه)

باغ همسایه

آگاه

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

نازارين (مرکز)

نازارین

مرکز

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

در جستجوي فردي (لوح فکر)

در جستجوی فردی

لوح فکر

800,000 ریال

640,000 ریال

خاطرات پس از مرگ براس کوباس (مرواريد)

خاطرات پس از مرگ براس کوباس

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

گزينه اشعار بورخس: رز زرد (نگاه)

گزینه اشعار بورخس: رز زرد

نگاه

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

نوشته هاي کرانه اي (ثالث)

نوشته های کرانه ای

ثالث

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

سلحشور نور (ثالث)

سلحشور نور

ثالث

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

بانوي اقيانوس و صد غزل عاشقانه (ثالث)

بانوی اقیانوس و صد غزل عاشقانه

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

حکومت نظامي (نشر ني)

حکومت نظامی

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

سر هيدرا (ماهي)

سر هیدرا

ماهی

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

نبرد (شوميز- ماهي)

نبرد

ماهی

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

گزارش برودي (کتاب پارسه)

گزارش برودی

کتاب پارسه

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

در ستايش تاريکي (کتاب پارسه)

در ستایش تاریکی

کتاب پارسه

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

کتاب شن (کتاب پارسه)

کتاب شن

کتاب پارسه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

کتابخانه بابل (کتاب پارسه)

کتابخانه بابل

کتاب پارسه

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

نوت بوک (ثالث)

نوت بوک

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

دفتر يادداشت (مرواريد)

دفتر یادداشت

مروارید

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

داستاني مرموز (ثالث)

داستانی مرموز

ثالث

720,000 ریال

576,000 ریال

بازگشت شازده پسر (کوله پشتي)

بازگشت شازده پسر

کوله پشتی

850,000 ریال

680,000 ریال

يک رمانک لمپن جيبي (ماهي)

یک رمانک لمپن جیبی

ماهی

550,000 ریال

440,000 ریال

مارينا (نيماژ)

مارینا

نیماژ

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

داستان جنگجو و دوشيزه اسير (کتاب پارسه)

داستان جنگجو و دوشیزه اسیر

کتاب پارسه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

بهترين داستان هاي کوتاه گابريل گارسيا مارکز (نگاه)

بهترین داستان های کوتاه گابریل گارسیا مارکز

نگاه

4,250,000 ریال

3,400,000 ریال

گزارش يک مرگ (مرکز)

گزارش یک مرگ

مرکز

795,000 ریال

636,000 ریال

بينايي  (شوميز - مرواريد)

بینایی

مروارید

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

داستان هاي کوتاه آمريکاي لاتين (نشر ني)

داستان های کوتاه آمریکای لاتین

نشر نی

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

کيمياگر (ثالث)

کیمیاگر

ثالث

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

درد قهوه (فرهنگ جاويد)

درد قهوه

فرهنگ جاوید

1,290,000 ریال

1,096,500 ریال

روانکاو و داستان هاي ديگر (ماهي)

روانکاو و داستان های دیگر

ماهی

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

زنداني لاس لوماس جيبي (ماهي)

زندانی لاس لوماس جیبی

ماهی

450,000 ریال

360,000 ریال

تعويذ جيبي (ماهي)

تعویذ جیبی

ماهی

900,000 ریال

720,000 ریال

تاريخ جهاني بدنامي (نيماژ)

تاریخ جهانی بدنامی

نیماژ

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

نيشکرهاي خونين (کتاب پارسه)

نیشکرهای خونین

کتاب پارسه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

موسيو پين و دو داستان ديگر (افق)

موسیو پین و دو داستان دیگر

افق

110,000 ریال

88,000 ریال

روز ها و شب هاي عشق و جنگ (خزه)

روز ها و شب های عشق و جنگ

خزه

800,000 ریال

640,000 ریال

مترسگ (کتاب فانوس)

مترسگ

کتاب فانوس

500,000 ریال

400,000 ریال

اطلس (گمان)

اطلس

گمان

540,000 ریال

432,000 ریال

دن کيشوت (تاو)

دن کیشوت

تاو

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

سگ کينه توز (علمي و فرهنگي)

سگ کینه توز

علمی و فرهنگی

450,000 ریال

360,000 ریال

هيچ (کتاب فانوس)

هیچ

کتاب فانوس

800,000 ریال

640,000 ریال

روح يک زن (نون)

روح یک زن

نون

490,000 ریال

392,000 ریال

عيسو و يعقوب (کتاب سرا)

عیسو و یعقوب

کتاب سرا

990,000 ریال

792,000 ریال

عطر خوش مرگ (چشمه)

عطر خوش مرگ

چشمه

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

پارساترين بانوي شهر (طرح نو)

پارساترین بانوی شهر

طرح نو

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

عشق کوتاه، فراموشي بلند (گويا)

عشق کوتاه، فراموشی بلند

گویا

560,000 ریال

448,000 ریال

کيمياگر(فرزان روز)

کیمیاگر

فرزان روز

420,000 ریال

336,000 ریال

ارباب ها جيبي (ماهي)

ارباب ها جیبی

ماهی

380,000 ریال

304,000 ریال

جاسوس زمان (آگه)

جاسوس زمان

آگه

680,000 ریال

544,000 ریال

کابوي تحمل ناپذير (بيدگل)

کابوی تحمل ناپذیر

بیدگل

600,000 ریال

480,000 ریال

ارواح اتاق زير شيرواني (کوله پشتي)

ارواح اتاق زیر شیروانی

کوله پشتی

150,000 ریال

120,000 ریال

پاييز پدر سالار (حکايتي دگر)

پاییز پدر سالار

حکایتی دگر

450,000 ریال

360,000 ریال

ساما (مرکز)

ساما

مرکز

329,000 ریال

263,200 ریال

يک نوع مردن (ثالث)

یک نوع مردن

ثالث

280,000 ریال

224,000 ریال

پدرو پارامو جيبي (ماهي)

پدرو پارامو جیبی

ماهی

900,000 ریال

720,000 ریال

مگسي که مي خواست پروانه باشد(فرهنگستان هنر)

مگسی که می خواست پروانه باشد

فرهنگستان هنر

120,000 ریال

96,000 ریال

از گورب خبري نيست (ثالث)

از گورب خبری نیست

ثالث

165,000 ریال

132,000 ریال

پسري که اسب آتيلا را ربود (نگاه)

پسری که اسب آتیلا را ربود

نگاه

85,000 ریال

68,000 ریال

کنگره ي ادبيات (چشمه)

کنگره ی ادبیات

چشمه

115,000 ریال

97,750 ریال

زنداني آسمان (هاشمي)

زندانی آسمان

هاشمی

230,000 ریال

184,000 ریال

خانه کاغذي : از سه گانه ي بازي هاي ممنوعه ( قطره)

خانه کاغذی : از سه گانه ی بازی های ممنوعه

قطره

170,000 ریال

136,000 ریال

موسيو پن (چشمه)

موسیو پن

چشمه

115,000 ریال

97,750 ریال

عشق در روزگار وبا  (کتابسراي نيک)

عشق در روزگار وبا

کتاب سرای نیک

895,000 ریال

716,000 ریال

کتاب صوتي عشق در زمان وبا (آوا نامه)

کتاب صوتی عشق در زمان وبا

آوا نامه

410,000 ریال

328,000 ریال

کتاب صوتي 100 سال تنهايي (نوين کتاب نوين)

کتاب صوتی 100 سال تنهایی

نوین کتاب گویا

360,000 ریال

288,000 ریال

يادداشت هاي عراق (مرواريد)

یادداشت های عراق

مروارید

98,000 ریال

78,400 ریال

زيباترين جاي جهان اين جاست (مرواريد)

زیباترین جای جهان این جاست

مروارید

190,000 ریال

152,000 ریال

آوريل سرخ ( افق)

آوریل سرخ

افق

160,000 ریال

128,000 ریال

راه هاي برگشتن به خانه ( چشمه)

راه های برگشتن به خانه

چشمه

250,000 ریال

212,500 ریال

گفتگو با بورخس ( مرواريد)

گفتگو با بورخس

مروارید

250,000 ریال

200,000 ریال

روزي از روزهاي زندگي (مرواريد)

روزی از روزهای زندگی

مروارید

24,000 ریال

19,200 ریال

همه نام ها (هاشمي)

همه نام ها

هاشمی

950,000 ریال

760,000 ریال

آلخاندرو و ماهيگيران تانکاي (تنديس)

آلخاندرو و ماهیگیران تانکای

کتابسرای تندیس

60,000 ریال

48,000 ریال

مرگ آرتيمو کروز (نگاه)

مرگ آرتیمو کروز

نگاه

250,000 ریال

200,000 ریال

شرم نوشتن (کتاب نشر نيکا)

شرم نوشتن

نشر نیکا

55,000 ریال

44,000 ریال

ابداع مورل (ثالث)

ابداع مورل

ثالث

820,000 ریال

656,000 ریال

زيباترين غريق جهان (سبزان)

زیباترین غریق جهان

سبزان

130,000 ریال

104,000 ریال

صدسال تنهايي (گالينگور - کتاب پارسه)

صدسال تنهایی

کتاب پارسه

895,000 ریال

716,000 ریال

ولاد (مرواريد)

ولاد

مروارید

65,000 ریال

52,000 ریال

اعترافات يک سالک  (بهجت)

اعترافات یک سالک

بهجت

350,000 ریال

280,000 ریال

کوري (مرکز)

کوری

مرکز

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

دختر بخت (تنديس)

دختر بخت

کتابسرای تندیس

750,000 ریال

600,000 ریال

اينس آرام جان من (تنديس)

اینس آرام جان من

کتابسرای تندیس

170,000 ریال

136,000 ریال

سال مرگ ريکاردو ريش (هاشمي)

سال مرگ ریکاردو ریش

هاشمی

550,000 ریال

440,000 ریال

پيرمردي که داستانهاي عاشقانه مي خواند (هرمس)

پیرمردی که داستانهای عاشقانه می خواند

هرمس‏

880,000 ریال

704,000 ریال

بلم سنگي (هاشمي)

بلم سنگی

هاشمی

280,000 ریال

224,000 ریال

اين هنر شعر (نيلوفر)

این هنر شعر

نیلوفر

380,000 ریال

323,000 ریال

برنده تنهاست (عطر کاج)

برنده تنهاست

عطر کاج

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

سايه باد (اختران)

سایه باد

اختران

980,000 ریال

784,000 ریال

فرزندان سانچز (هرمس)

فرزندان سانچز

هرمس‏

960,000 ریال

768,000 ریال

تماس هاي تلفني (مهر و دل)

تماس های تلفنی

مهر و دل

780,000 ریال

624,000 ریال

قصه گو (چشمه)

قصه گو

چشمه

2,300,000 ریال

1,955,000 ریال

جستجوگران دره نيستي (هرمس)

جستجوگران دره نیستی

هرمس‏

40,000 ریال

32,000 ریال

بريدا (عطر کاج)

بریدا

عطر کاج

290,000 ریال

232,000 ریال

اينس در جان من (مرواريد)

اینس در جان من

مروارید

79,000 ریال

63,200 ریال

از اروپا و آمريکاي لاتين (ققنوس)

از اروپا و آمریکای لاتین

ققنوس

65,000 ریال

55,250 ریال

باغ گذرگاه هاي هزار پيچ (جويا)

باغ گذرگاه های هزار پیچ

جویا

900,000 ریال

720,000 ریال

درخت زيباي من (جغد)

درخت زیبای من

جغد

850,000 ریال

680,000 ریال

الف (نيلوفر)

الف

نیلوفر

470,000 ریال

399,500 ریال

بورخس: کارگاه فيلسوف مآب (ورا)

بورخس: کارگاه فیلسوف مآب

نشر ورا

450,000 ریال

360,000 ریال

زن وسطي (افراز)

زن وسطی

افراز

250,000 ریال

200,000 ریال

سايه باد (ديبايه)

سایه باد

دیبایه

460,000 ریال

368,000 ریال

داستان جزيره ناشناخته (گهرشيد)

داستان جزیره ناشناخته

گهرشید

27,500 ریال

22,000 ریال

برنده تنهاست جيبي (مکتوب)

برنده تنهاست جیبی

مکتوب

350,000 ریال

280,000 ریال

مکتوب - جيبي (مکتوب)

مکتوب - جیبی

مکتوب

220,000 ریال

176,000 ریال

صد سال تنهايي  (امير کبير)

صد سال تنهایی

امیرکبیر

3,350,000 ریال

2,847,500 ریال

ناخدا خانه است (پرسش)

ناخدا خانه است

پرسش

400,000 ریال

320,000 ریال

ورونيکا تصميم مي گيرد بميرد (جيبي-مکتوب)

ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد

مکتوب

290,000 ریال

232,000 ریال

شيطان و دوشيزه پريم (مکتوب)

شیطان و دوشیزه پریم

مکتوب

220,000 ریال

176,000 ریال

ادبيات مدرن آمريکاي لاتين (فنجان)

ادبیات مدرن آمریکای لاتین

فنجان

350,000 ریال

280,000 ریال

پائولا (سخن)

پائولا

سخن

650,000 ریال

520,000 ریال

بينايي ( شوميز- مرواريد)

بینایی

مروارید

450,000 ریال

360,000 ریال

کتاب کوچک داستان 42: حافظه شکسپير (نيلا)

کتاب کوچک داستان 42: حافظه شکسپیر

نیلا

50,000 ریال

40,000 ریال

کيمياگر - گالينگور (ثالث)

کیمیاگر - گالینگور

ثالث

450,000 ریال

360,000 ریال

هيچ يک از آن ها باز نمي گردد (ققنوس)

هیچ یک از آن ها باز نمی گردد

ققنوس

450,000 ریال

382,500 ریال

مگس ها (فرهنگ نشر نو)

مگس ها

فرهنگ نشر نو

220,000 ریال

220,000 ریال

پي جو (فرهنگ نشر نو)

پی جو

فرهنگ نشر نو

200,000 ریال

200,000 ریال

پدرو پارامو (آفرينگان)

پدرو پارامو

آفرینگان

150,000 ریال

120,000 ریال

حلبي آباد (چشمه)

حلبی آباد

چشمه

195,000 ریال

165,750 ریال

مه (مرواريد)

مه

مروارید

420,000 ریال

336,000 ریال

صداي افتادن اشيا (چشمه)

صدای افتادن اشیا

چشمه

520,000 ریال

442,000 ریال

توفان برگ و چند داستان ديگر (چشمه)

توفان برگ و چند داستان دیگر

چشمه

420,000 ریال

357,000 ریال

سربازان سالاميس (نيلوفر)

سربازان سالامیس

نیلوفر

430,000 ریال

365,500 ریال

آخرين غروب هاي زمين (چشمه)

آخرین غروب های زمین

چشمه

220,000 ریال

187,000 ریال

بازي بي گناهان (چشمه)

بازی بی گناهان

چشمه

200,000 ریال

170,000 ریال