فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای پرفروش‌های جشنواره‌ی کتاب

دسته بندی ها

(4)
(89)
(2)
(1)

موضوع های اصلی

(31)
(2)
(10)
(3)
(1)
(7)
(7)
(2)
(1)
(2)
(15)
(8)
(2)
(4)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(3)
(1)
(7)
(4)
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(8)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(7)
(8)
(2)
(1)
(1)
(12)
(1)
(2)
(3)
(2)
(19)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
96 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای پرفروش‌های جشنواره‌ی کتاب

دسته بندی ها

(4)
(89)
(2)
(1)

موضوع های اصلی

(31)
(2)
(10)
(3)
(1)
(7)
(7)
(2)
(1)
(2)
(15)
(8)
(2)
(4)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(3)
(1)
(7)
(4)
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(8)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(7)
(8)
(2)
(1)
(1)
(12)
(1)
(2)
(3)
(2)
(19)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
96 محصول
دوازده روز (نشر مد)

دوازده روز

نشر مد

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

قاشق هايمان را از فروشگاه وولورت خريديم (بيدگل)

قاشق هایمان را از فروشگاه وولورت خریدیم

بیدگل

1,590,000 ریال

1,272,000 ریال

الفباي پديدارشناسي (بيدگل)

الفبای پدیدارشناسی

بیدگل

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

مغاک جنون (فرهنگ نشر نو)

مغاک جنون

فرهنگ نشر نو

1,850,000 ریال

1,572,500 ریال

مردي که خواب است (فرهنگ نشر نو)

مردی که خواب است

فرهنگ نشر نو

800,000 ریال

680,000 ریال

توتاليتاريسم (کتاب پارسه)

توتالیتاریسم

کتاب پارسه

4,950,000 ریال

3,811,500 ریال

امپرياليسم (کتاب پارسه)

امپریالیسم

کتاب پارسه

4,400,000 ریال

3,388,000 ریال

يهودي ستيزي (کتاب پارسه)

یهودی ستیزی

کتاب پارسه

4,400,000 ریال

3,388,000 ریال

رونالد ريگان (ثالث)

رونالد ریگان

ثالث

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

ميانسالي (فرهنگ نشر نو)

میانسالی

فرهنگ نشر نو

1,000,000 ریال

850,000 ریال

دنيا همين است (فرهنگ نشر نو)

دنیا همین است

فرهنگ نشر نو

1,100,000 ریال

935,000 ریال

خرد و حکمت زندگي 17: معناي سفر (گمان)

خرد و حکمت زندگی 17: معنای سفر

گمان

1,450,000 ریال

1,087,500 ریال

ذهن مکانيکي (فرهنگ نشر نو)

ذهن مکانیکی

فرهنگ نشر نو

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

پدران بنيان گذار ايران جديد: ميرزافتحعلي آخوندزاده (اگر)

پدران بنیان گذار ایران جدید: میرزافتحعلی آخوندزاده

اگر

2,300,000 ریال

1,725,000 ریال

پدران بنيان گذار ايران جديد: سيدحسن تقي زاده (اگر)

پدران بنیان گذار ایران جدید: سیدحسن تقی زاده

اگر

2,600,000 ریال

1,950,000 ریال

هميشه با مني (کتاب پارسه)

همیشه با منی

کتاب پارسه

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

بدهي (چرخ)

بدهی

چشمه

6,200,000 ریال

4,960,000 ریال

وداع با پرولتاريا (فرهنگ نشر نو)

وداع با پرولتاریا

فرهنگ نشر نو

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

خاطرات يک ابله سياسي (ماهي)

خاطرات یک ابله سیاسی

ماهی

1,100,000 ریال

825,000 ریال

تابستاني با پروست (فرهنگ نشر نو)

تابستانی با پروست

فرهنگ نشر نو

600,000 ریال

510,000 ریال

بوروکراسي (کتاب پارسه)

بوروکراسی

کتاب پارسه

2,200,000 ریال

1,540,000 ریال

انقلاب فرانسه از خاستگاه هاي آن تا 1973 (چشمه)

انقلاب فرانسه از خاستگاه های آن تا 1973

چشمه

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

خون پرنده (چشمه)

خون پرنده

چشمه

840,000 ریال

672,000 ریال

نقد الهيات سياسي 4: مصائب ليبراليسم اسلامي (سرايي)

نقد الهیات سیاسی 4: مصائب لیبرالیسم اسلامی

سرایی

3,400,000 ریال

2,550,000 ریال

محاکمه هاي نمايشي (نشر مد)

محاکمه های نمایشی

نشر مد

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

به وقت عشق و مرگ (کتاب پارسه)

به وقت عشق و مرگ

کتاب پارسه

4,650,000 ریال

3,487,500 ریال

سبيل (نشر مد)

سبیل

نشر مد

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

ليبراليسم (کتاب پارسه)

لیبرالیسم

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,065,000 ریال

گفتگو با موسوليني (کتاب پارسه)

گفتگو با موسولینی

کتاب پارسه

2,500,000 ریال

1,925,000 ریال

اساطير جهان لاروس (چشمه)

اساطیر جهان لاروس

چشمه

9,800,000 ریال

8,330,000 ریال

انقلاب کوانتومي از منظر تاريخي (کتاب پارسه)

انقلاب کوانتومی از منظر تاریخی

کتاب پارسه

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

خاطرات کتابي (گمان)

خاطرات کتابی

گمان

1,900,000 ریال

1,425,000 ریال

من سندبادم تو مسافر (فنجان)

من سندبادم تو مسافر

فنجان

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

دودمان (چشمه)

دودمان

چشمه

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

دختر هلندي (کتاب پارسه)

دختر هلندی

کتاب پارسه

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

خنده سرخ (کتاب پارسه)

خنده سرخ

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,212,500 ریال

ما هماهنگ شده ايم (ققنوس)

ما هماهنگ شده ایم

ققنوس

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

فارنهايت 451 (ماهي)

فارنهایت 451

ماهی

1,450,000 ریال

1,087,500 ریال

بولشويسم از موسي تا لنين (کتاب پارسه)

بولشویسم از موسی تا لنین

کتاب پارسه

3,950,000 ریال

2,765,000 ریال

يادداشت هاي اينجانب (کتاب پارسه)

یادداشت های اینجانب

کتاب پارسه

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

رولت سرخ (ثالث)

رولت سرخ

ثالث

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

در آخرين روزهاي رضاشاه (فرهنگ نشر نو)

در آخرین روزهای رضاشاه

فرهنگ نشر نو

4,000,000 ریال

3,400,000 ریال

هانا آرنت و محبت به دنيا (مانوش)

هانا آرنت و محبت به دنیا

مانوش

6,550,000 ریال

4,912,500 ریال

فرمان قتل (کتاب پارسه)

فرمان قتل

کتاب پارسه

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

ظهور و سقوط ملت ها (پارسه)

ظهور و سقوط ملت ها

کتاب پارسه

3,950,000 ریال

2,962,500 ریال

قدرت پشيماني (مون)

قدرت پشیمانی

مون

1,140,000 ریال

798,000 ریال

بهترين داستان هاي جهان 5 جلدي (نگاه)

بهترین داستان های جهان 5 جلدی

نگاه

19,500,000 ریال

14,625,000 ریال

نقشه جديد جهان (کتاب پارسه)

نقشه جدید جهان

کتاب پارسه

4,950,000 ریال

3,712,500 ریال

حسرت (بيدگل)

حسرت

بیدگل

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

روانشناسي ملال (نوين)

روانشناسی ملال

نوین

1,590,000 ریال

1,113,000 ریال

قاضي (ثالث)

قاضی

ثالث

6,500,000 ریال

4,875,000 ریال

انقلاب هاي 1989 (ثالث)

انقلاب های 1989

ثالث

6,500,000 ریال

4,875,000 ریال

زير تيغ ستاره جبار (بيدگل)

زیر تیغ ستاره جبار

بیدگل

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

نامه هاي سرگشاده (فرهنگ نشر نو)

نامه های سرگشاده

فرهنگ نشر نو

3,000,000 ریال

2,550,000 ریال

وقتي نيچه گريست (گالينگور -  قطره)

وقتی نیچه گریست

قطره

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

گندزدايي از مغز (کتاب پارسه)

گندزدایی از مغز

کتاب پارسه

2,100,000 ریال

1,575,000 ریال

بدن هرگز دروغ نمي گويد (فرهنگ نشر نو)

بدن هرگز دروغ نمی گوید

فرهنگ نشر نو

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

ايکيگاي (ثالث)

ایکیگای

ثالث

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

برج فرازان (ماهي)

برج فرازان

ماهی

4,950,000 ریال

3,712,500 ریال

سياه مشق (جيبي شوميز کارنامه)

سیاه مشق

کارنامه

1,550,000 ریال

1,085,000 ریال

درباره معني زندگي (کتاب پارسه)

درباره معنی زندگی

کتاب پارسه

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

هنر شفاف انديشيدن رقعي (چشمه)

هنر شفاف اندیشیدن رقعی

چشمه

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

مثل خون در رگ هاي من (چشمه)

مثل خون در رگ های من

چشمه

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

شب هاي روشن جيبي (ماهي)

شب های روشن جیبی

ماهی

650,000 ریال

487,500 ریال

قرن بيستم ايدئولوژي هاي خشونت (ققنوس)

قرن بیستم ایدئولوژی های خشونت

ققنوس

1,300,000 ریال

910,000 ریال

کتابخانه نيمه شب شوميز (کوله پشتي)

کتابخانه نیمه شب شومیز

کوله پشتی

2,190,000 ریال

1,533,000 ریال

شوخي (ثالث)

شوخی

ثالث

3,800,000 ریال

2,850,000 ریال

خرد و حکمت زندگي 3: همه دروغ مي گويند (گمان)

خرد و حکمت زندگی 3: همه دروغ می گویند

گمان

2,150,000 ریال

1,612,500 ریال

شياطين (نيلوفر)

شیاطین

نیلوفر

7,800,000 ریال

6,240,000 ریال

آينه اي در دوردست (ماهي)

آینه ای در دوردست

ماهی

7,200,000 ریال

5,400,000 ریال

هم شرقي، هم غربي (شيرازه)

هم شرقی، هم غربی

شیرازه

3,250,000 ریال

2,275,000 ریال

تجربه و هنر زندگي  2: قدرت بي قدرتان ( فرهنگ نشر نو)

تجربه و هنر زندگی 2: قدرت بی قدرتان

فرهنگ نشر نو

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

استبداد: بيست درس از قرن بيستم (فرهنگ نشر نو)

استبداد: بیست درس از قرن بیستم

فرهنگ نشر نو

800,000 ریال

680,000 ریال

تاريخ جهان (ققنوس)

تاریخ جهان

ققنوس

7,500,000 ریال

6,375,000 ریال

جنگ و صلح 2 جلدي  (گالينگور - نيلوفر)

جنگ و صلح 2 جلدی

نیلوفر

12,500,000 ریال

10,000,000 ریال

برلين الکساندر پلاتس (لاهيتا)

برلین الکساندر پلاتس

لاهیتا

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

مستطاب آشپزي 2 جلدي (کارنامه)

مستطاب آشپزی 2 جلدی

کارنامه

24,000,000 ریال

18,480,000 ریال

هراکلس (بيدگل)

هراکلس

بیدگل

750,000 ریال

600,000 ریال

مجله کتاب نامه آگاهي نو شماره 1 (آگاهي نو)

مجله کتاب نامه آگاهی نو شماره 1

آگاهی نو

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

نگاهي به عکاسي معماري و معاصر آلمان (دانشگاه هنر)

نگاهی به عکاسی معماری و معاصر آلمان

انشارات دانشگاه هنر

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

نيشکرهاي خونين (کتاب پارسه)

نیشکرهای خونین

کتاب پارسه

1,200,000 ریال

900,000 ریال

مجمع الجزاير گولاگ جلد اول (مرکز)

مجمع الجزایر گولاگ جلد اول

مرکز

5,900,000 ریال

4,897,000 ریال

مجله تجربه شماره 18 (ارديبهشت 1402)

مجله تجربه شماره 18

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

در جبهه ي غرب خبري نيست (چشمه)

در جبهه ی غرب خبری نیست

چشمه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

انسان کژگونه (نيماژ)

انسان کژگونه

نیماژ

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

نود و سه (هرمس)

نود و سه

هرمس‏

6,900,000 ریال

6,072,000 ریال

ما که اين جاييم (کتاب فانوس)

ما که این جاییم

کتاب فانوس

350,000 ریال

262,500 ریال

خرد و حکمت زندگي 5: در برابر استبداد (گمان)

خرد و حکمت زندگی 5: در برابر استبداد

گمان

1,000,000 ریال

750,000 ریال

سووشون (شوميز - خوارزمي)

سووشون

خوارزمی

1,470,000 ریال

1,249,500 ریال

بيگانه (ماهي)

بیگانه

ماهی

700,000 ریال

525,000 ریال

دن کيشوت 2 جلدي (ثالث)

دن کیشوت 2 جلدی

ثالث

7,400,000 ریال

5,550,000 ریال

غرور و تعصب (نشرني)

غرور و تعصب

نشر نی

2,800,000 ریال

2,324,000 ریال

درمان شوپنهاور گالينگور (قطره)

درمان شوپنهاور گالینگور

قطره

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

فانوس جادو (آگه)

فانوس جادو

آگه

150,000 ریال

120,000 ریال

حرف هايي با دخترم درباره ي اقتصاد (بان)

حرف هایی با دخترم درباره ی اقتصاد

نشر بان

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

ابله (خوارزمي)

ابله

خوارزمی

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال