نتایج جستجو برای موضوع فرعی سینما و تئاتر

فیلترها

میزانسن

فرانک کسلر

280,000 ریال

ناشر: لگا

چاپ دوم

104 صفحه insert_drive_file
میزانسن
%

مشنگ ها

نیل سایمون

150,000 ریال

ناشر: نیلا

چاپ سوم

80 صفحه insert_drive_file
مشنگ ها
%

هنر سینما

دیوید بوردول

1,980,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ هجدهم

542 صفحه insert_drive_file
هنر سینما
%

چشم جان بین

مازیار اسلامی

370,000 ریال

ناشر: لگا

چاپ یکم

200 صفحه insert_drive_file
چشم جان بین
%

قدرت فیلم

هاوارد سوبر

880,000 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ یکم

469 صفحه insert_drive_file
قدرت فیلم
%

بازیگری متد

احمد دامود

395,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ هفدهم

162 صفحه insert_drive_file
بازیگری متد
%