نتایج جستجو برای موضوع فرعی سینما و تئاتر

فیلترها

شپی

ویلیام سامرست موآم

960,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ دوم

146 صفحه insert_drive_file
%

ویل

ویل اسمیت

875,000 ریال

ناشر: میلکان

چاپ یکم

488 صفحه insert_drive_file
%

لباس صحنه

منیره ملکی

1,000,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ یکم

220 صفحه insert_drive_file
%

هنر سینما

دیوید بوردول

6,320,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ بیست و یکم

542 صفحه insert_drive_file
%

پدر وحشی

پیر پائولو پازولینی

204,000 ریال

ناشر: گیلگمش_چشمه

چاپ چهارم

86 صفحه insert_drive_file
%

چشم جان بین

مازیار اسلامی

1,057,500 ریال

ناشر: لگا

چاپ دوم

200 صفحه insert_drive_file
%