فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای بیدگل

دسته بندی ها

(233)
(55)

موضوع های اصلی

(158)
(1)
(2)
(6)
(3)
(7)
(12)
(10)
(21)
(13)
(55)

موضوع های فرعی

(2)
(4)
(18)
(2)
(8)
(4)
(2)
(1)
(19)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(8)
(2)
(41)
(8)
(4)
(5)
(9)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(6)
(106)
(1)

انتشارات

(296)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(11)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(11)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(6)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(8)
(17)
(1)
(1)
(7)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(9)
(1)
(8)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
296 محصول
بیدگل

بیدگل

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای بیدگل

دسته بندی ها

(233)
(55)

موضوع های اصلی

(158)
(1)
(2)
(6)
(3)
(7)
(12)
(10)
(21)
(13)
(55)

موضوع های فرعی

(2)
(4)
(18)
(2)
(8)
(4)
(2)
(1)
(19)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(8)
(2)
(41)
(8)
(4)
(5)
(9)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(6)
(106)
(1)

انتشارات

(296)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(11)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(11)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(6)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(8)
(17)
(1)
(1)
(7)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(9)
(1)
(8)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
296 محصول
درس (بيدگل)

درس

بیدگل

2,880,000 ریال

2,304,000 ریال

بوته آزمايش (بيدگل)

بوته آزمایش

بیدگل

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

گردونه آتش (بيدگل)

گردونه آتش

بیدگل

5,450,000 ریال

4,360,000 ریال

تکنوفئوداليسم، آنچه سرمايه داري را نابود کرد (بيدگل)

تکنوفئودالیسم، آنچه سرمایه داری را نابود کرد

بیدگل

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

انقلاب را زيستن (بيدگل)

انقلاب را زیستن

بیدگل

3,480,000 ریال

2,784,000 ریال

به سوي فروغ آزادي (بيدگل)

به سوی فروغ آزادی

بیدگل

5,250,000 ریال

4,200,000 ریال

شب به خير غريبه (بيدگل)

شب به خیر غریبه

بیدگل

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

داستان‌هاي بلکين (بيدگل)

داستان‌های بلکین

بیدگل

1,380,000 ریال

1,104,000 ریال

بوطيقاي سينما (بيدگل)

بوطیقای سینما

بیدگل

6,700,000 ریال

5,360,000 ریال

سابرينا (بيدگل)

سابرینا

بیدگل

1,420,000 ریال

1,136,000 ریال

آينده در تخم مرغ‌هاست (بيدگل)

آینده در تخم مرغ‌هاست

بیدگل

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

سير طولاني روز در شب (بيدگل)

سیر طولانی روز در شب

بیدگل

2,120,000 ریال

1,696,000 ریال

چرا دودل بودن آن‌قدرها هم بد نيست؟ (بيدگل)

چرا دودل بودن آن‌قدرها هم بد نیست؟

بیدگل

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

سرازير در کوه مورگن (بيدگل)

سرازیر در کوه مورگن

بیدگل

1,320,000 ریال

1,056,000 ریال

هکوب (بيدگل)

هکوب

بیدگل

960,000 ریال

768,000 ریال

مغز اندرو (بيدگل)

مغز اندرو

بیدگل

1,920,000 ریال

1,536,000 ریال

مسائل بوطيقاي داستايفسکي (بيدگل)

مسائل بوطیقای داستایفسکی

بیدگل

4,650,000 ریال

3,720,000 ریال

اتاقي براي مهمان (بيدگل)

اتاقی برای مهمان

بیدگل

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

سرماي گل زرد (بيدگل)

سرمای گل زرد

بیدگل

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

لذت هاي ناممنوع (بيدگل)

لذت های ناممنوع

بیدگل

1,860,000 ریال

1,488,000 ریال

سفر دور و دراز به وطن و دو نمايشنامه ديگر (بيدگل)

سفر دور و دراز به وطن و دو نمایشنامه دیگر

بیدگل

1,100,000 ریال

880,000 ریال

رسوس (بيدگل)

رسوس

بیدگل

1,150,000 ریال

920,000 ریال

آن قدر سرد که برف ببارد (بيدگل)

آن قدر سرد که برف ببارد

بیدگل

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

من ات به دنبال (بيدگل)

من ات به دنبال

بیدگل

3,150,000 ریال

2,520,000 ریال

زندگي خوب و بسنده (بيدگل)

زندگی خوب و بسنده

بیدگل

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

سال ها (بيدگل)

سال ها

بیدگل

2,170,000 ریال

1,736,000 ریال

درخواست کار (بيدگل)

درخواست کار

بیدگل

1,100,000 ریال

880,000 ریال

هم نوايي در پاييز (بيدگل)

هم نوایی در پاییز

بیدگل

2,650,000 ریال

2,120,000 ریال

نرودا (بيدگل)

نرودا

بیدگل

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

نابينايي (بيدگل)

نابینایی

بیدگل

2,820,000 ریال

2,256,000 ریال

شب هاي بي خوابي (بيدگل)

شب های بی خوابی

بیدگل

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

چيزهاي کوچکي مثل اينها (بيدگل)

چیزهای کوچکی مثل اینها

بیدگل

1,180,000 ریال

944,000 ریال

بانوي دريايي (بيدگل)

بانوی دریایی

بیدگل

3,050,000 ریال

2,440,000 ریال

تک گويي معاصر براي مردان (بيدگل)

تک گویی معاصر برای مردان

بیدگل

1,320,000 ریال

1,056,000 ریال

قاشق هايمان را از فروشگاه وولورت خريديم (بيدگل)

قاشق هایمان را از فروشگاه وولورت خریدیم

بیدگل

1,590,000 ریال

1,272,000 ریال

الفباي پديدارشناسي (بيدگل)

الفبای پدیدارشناسی

بیدگل

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

در کمال خونسردي (بيدگل)

در کمال خونسردی

بیدگل

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

سوگ (بيدگل)

سوگ

بیدگل

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

به گزارش زنان تروا (بيدگل)

به گزارش زنان تروا

بیدگل

880,000 ریال

704,000 ریال

سرگذشت تنهايي (بيدگل)

سرگذشت تنهایی

بیدگل

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

ملخک (بيدگل)

ملخک

بیدگل

1,620,000 ریال

1,296,000 ریال

اميد (بيدگل)

امید

بیدگل

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

به ياد دار (بيدگل)

به یاد دار

بیدگل

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

شرم (بيدگل)

شرم

بیدگل

1,420,000 ریال

1,136,000 ریال

افسانه فردگرايي(بيدگل)

افسانه فردگرایی

بیدگل

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

در باب شجاعت (بيدگل)

در باب شجاعت

بیدگل

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

درباره ترجمه (بيدگل)

درباره ترجمه

بیدگل

1,200,000 ریال

960,000 ریال

ويتسک / نظاميان (بيدگل)

ویتسک / نظامیان

بیدگل

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

استانيسلاوسکي: يک مقدمه (بيدگل)

استانیسلاوسکی: یک مقدمه

بیدگل

1,180,000 ریال

944,000 ریال

فرزندان هراکلس (بيدگل)

فرزندان هراکلس

بیدگل

820,000 ریال

656,000 ریال

زنان فوق العاده (بيدگل)

زنان فوق العاده

بیدگل

2,980,000 ریال

2,384,000 ریال

حسرت (بيدگل)

حسرت

بیدگل

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

همه چيز درباره خانه (بيدگل)

همه چیز درباره خانه

بیدگل

1,260,000 ریال

1,008,000 ریال

ماجراي نزاع ايوان ايوانويچ و ايوان نيکيفورويچ (بيدگل)

ماجرای نزاع ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفورویچ

بیدگل

1,100,000 ریال

880,000 ریال

14 شميم بهار (بيدگل)

14 شمیم بهار

بیدگل

520,000 ریال

416,000 ریال

سقف کليساي جامع (بيدگل)

سقف کلیسای جامع

بیدگل

1,120,000 ریال

896,000 ریال

ضرورت تئاتر (بيدگل)

ضرورت تئاتر

بیدگل

3,450,000 ریال

2,760,000 ریال

روز رهايي (بيدگل)

روز رهایی

بیدگل

1,560,000 ریال

1,248,000 ریال

شيرين نشاط در گفت و گويي بلند با محمد عبدي (بيدگل)

شیرین نشاط در گفت و گویی بلند با محمد عبدی

بیدگل

1,220,000 ریال

976,000 ریال

سفرنامه برزخ (بيدگل)

سفرنامه برزخ

بیدگل

720,000 ریال

576,000 ریال

دون ژوان (بيدگل)

دون ژوان

بیدگل

1,180,000 ریال

944,000 ریال

عشق و آگوستين قديس (بيدگل)

عشق و آگوستین قدیس

بیدگل

2,120,000 ریال

1,696,000 ریال

ساختن تئاتر از دل ويرانه ها (بيدگل)

ساختن تئاتر از دل ویرانه ها

بیدگل

880,000 ریال

704,000 ریال

در باب انتظار (بيدگل)

در باب انتظار

بیدگل

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

رضا قاسمي در گفت و گويي بلند با محمدرضا عبدي (بيدگل)

رضا قاسمی در گفت و گویی بلند با محمدرضا عبدی

بیدگل

820,000 ریال

656,000 ریال

در جست و جوي يک پيوند (بيدگل)

در جست و جوی یک پیوند

بیدگل

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

ابيگيل (بيدگل)

ابیگیل

بیدگل

3,200,000 ریال

2,880,000 ریال

آدمکش (بيدگل)

آدمکش

بیدگل

1,220,000 ریال

976,000 ریال

نظريه فيلم: مقدمه اي مبتني بر حواس پنجگانه (بيدگل)

نظریه فیلم: مقدمه ای مبتنی بر حواس پنجگانه

بیدگل

2,370,000 ریال

1,896,000 ریال

با چراغ ها در آينه هاي قناس (بيدگل) بهار دوم در ادبيات نمايشي

با چراغ ها در آینه های قناس

بیدگل

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

زير تيغ ستاره جبار (بيدگل)

زیر تیغ ستاره جبار

بیدگل

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

قرنها بگذشت (بيدگل)

قرنها بگذشت

بیدگل

800,000 ریال

640,000 ریال

چشم اندازي از پل (بيدگل)

چشم اندازی از پل

بیدگل

870,000 ریال

696,000 ریال

بيداري (بيدگل)

بیداری

بیدگل

2,180,000 ریال

1,744,000 ریال

نيچه، اي پسر بد! - حالا که کمونيسم مرده، زندگي من پوچ شده! (بيدگل)

نیچه، ای پسر بد! - حالا که کمونیسم مرده، زندگی من پوچ شده!

بیدگل

690,000 ریال

552,000 ریال

سوسن تسليمي در گفت و گويي بلند با محمد عبدي  (بيدگل)

سوسن تسلیمی در گفت و گویی بلند با محمد عبدی

بیدگل

1,100,000 ریال

880,000 ریال

هملت: شعر بي کران (بيدگل)

هملت: شعر بی کران

بیدگل

1,370,000 ریال

1,096,000 ریال

پس از سقوط (بيدگل)

پس از سقوط

بیدگل

1,520,000 ریال

1,216,000 ریال

چرا شد محو از ياد تو نامم؟ (بيدگل)

چرا شد محو از یاد تو نامم؟

بیدگل

3,450,000 ریال

2,760,000 ریال

ما (بيدگل)

ما

بیدگل

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

ازدواج هاي فيليپس بورگ (بيدگل)

ازدواج های فیلیپس بورگ

بیدگل

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

اين جهان گذرا (بيدگل)

این جهان گذرا

بیدگل

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

مرگ به وقت بهار (بيدگل)

مرگ به وقت بهار

بیدگل

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

شيوه فني نمايشنامه خواني (بيدگل)

شیوه فنی نمایشنامه خوانی

بیدگل

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

عصيان (بيدگل)

عصیان

بیدگل

1,430,000 ریال

1,144,000 ریال

گزارش خواب (بيدگل)

گزارش خواب

بیدگل

600,000 ریال

480,000 ریال

خرده نسيان (بيدگل)

خرده نسیان

بیدگل

1,440,000 ریال

1,152,000 ریال

مرگ فروشنده (بيدگل)

مرگ فروشنده

بیدگل

1,430,000 ریال

1,144,000 ریال

تنفس در هواي تئاتر (بيدگل)

تنفس در هوای تئاتر

بیدگل

1,470,000 ریال

1,176,000 ریال

کرگدن (بيدگل)

کرگدن

بیدگل

1,430,000 ریال

1,144,000 ریال

تک گويي هاي مدرن براي زنان (بيدگل)

تک گویی های مدرن برای زنان

بیدگل

870,000 ریال

696,000 ریال

اتاق ورونيکا (بيدگل)

اتاق ورونیکا

بیدگل

980,000 ریال

784,000 ریال

باقي مانده هاي آشويتس (بيدگل)

باقی مانده های آشویتس

بیدگل

1,680,000 ریال

1,344,000 ریال

صيد ماهي بزرگ (بيدگل)

صید ماهی بزرگ

بیدگل

1,780,000 ریال

1,424,000 ریال

عوارض جانبي ( بيدگل)

عوارض جانبی

بیدگل

980,000 ریال

784,000 ریال

با گروتفسکي (بيدگل)

با گروتفسکی

بیدگل

750,000 ریال

600,000 ریال

درباره ي عکاسي (بيدگل)

درباره ی عکاسی

بیدگل

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

نقادي نقد عقل محض (بيدگل)

نقادی نقد عقل محض

بیدگل

1,680,000 ریال

1,344,000 ریال

تک گويي هاي کلاسيک براي زنان (بيدگل)

تک گویی های کلاسیک برای زنان

بیدگل

880,000 ریال

704,000 ریال

ويوپوينت (بيدگل)

ویوپوینت

بیدگل

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

دره ي علف هزار رنگ (بيدگل)

دره ی علف هزار رنگ

بیدگل

2,120,000 ریال

1,696,000 ریال

رويکردهايي به نظريه اجرا (بيدگل)

رویکردهایی به نظریه اجرا

بیدگل

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

دراماتورژي چيست؟ دراماتورژ کيست؟ (بيدگل)

دراماتورژی چیست؟ دراماتورژ کیست؟

بیدگل

3,450,000 ریال

2,760,000 ریال

نخستين آدم (بيدگل)

نخستین آدم

بیدگل

440,000 ریال

352,000 ریال

زنان فنيقي (بيدگل)

زنان فنیقی

بیدگل

950,000 ریال

760,000 ریال

وقتي ما مردگان سر برداريم (بيدگل)

وقتی ما مردگان سر برداریم

بیدگل

1,050,000 ریال

840,000 ریال

مرغابي وحشي (بيدگل)

مرغابی وحشی

بیدگل

2,090,000 ریال

1,672,000 ریال

پرنده به پرنده (بيدگل)

پرنده به پرنده

بیدگل

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

فهم برشت (بيدگل)

فهم برشت

بیدگل

1,780,000 ریال

1,424,000 ریال

شهرها و سينما (بيدگل)

شهرها و سینما

بیدگل

1,820,000 ریال

1,456,000 ریال

بن بست نويسنده (بيدگل)

بن بست نویسنده

بیدگل

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

نيت خير (بيدگل)

نیت خیر

بیدگل

1,610,000 ریال

1,288,000 ریال

آنچه سينما هست! (بيدگل)

آنچه سینما هست!

بیدگل

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

در انتظار گودو (بيدگل)

در انتظار گودو

بیدگل

920,000 ریال

736,000 ریال

دست روي شانه (بيدگل)

دست روی شانه

بیدگل

2,760,000 ریال

2,208,000 ریال

نام هاي سياست (بيدگل)

نام های سیاست

بیدگل

2,760,000 ریال

2,208,000 ریال

سه کاربرد چاقو در باب طبيعت و مقصود درام (بيدگل)

سه کاربرد چاقو در باب طبیعت و مقصود درام

بیدگل

940,000 ریال

752,000 ریال

اورستس (بيدگل)

اورستس

بیدگل

1,330,000 ریال

1,064,000 ریال

چرخ (بيدگل)

چرخ

بیدگل

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

پرگنت (بيدگل)

پرگنت

بیدگل

1,920,000 ریال

1,536,000 ریال

پنجاه نويسنده کليدي عکاسي (بيدگل)

پنجاه نویسنده کلیدی عکاسی

بیدگل

3,960,000 ریال

3,168,000 ریال

عابر هوايي (بيدگل)

عابر هوایی

بیدگل

680,000 ریال

544,000 ریال

لذت خيانت  جيبي (بيدگل)

لذت خیانت جیبی

بیدگل

980,000 ریال

784,000 ریال

مرگ تراژدي (بيدگل)

مرگ تراژدی

بیدگل

2,160,000 ریال

1,728,000 ریال

قدرت زندگي: آگامبن و سياست آينده (بيدگل)

قدرت زندگی: آگامبن و سیاست آینده

بیدگل

960,000 ریال

768,000 ریال

نگارش خلاق3: فيلمنامه نويسي براي پر مشغله ها (بيدگل)

نگارش خلاق3: فیلمنامه نویسی برای پر مشغله ها

بیدگل

1,260,000 ریال

1,008,000 ریال

نيلوفر و مرداب (بيدگل)

نیلوفر و مرداب

بیدگل

1,050,000 ریال

840,000 ریال

شهادت يا يک کم آسايشي که داريم / فهرست (بيدگل)

شهادت یا یک کم آسایشی که داریم / فهرست

بیدگل

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

هدا گابلر (بيدگل)

هدا گابلر

بیدگل

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

ديدن (بيدگل)

دیدن

بیدگل

2,180,000 ریال

1,744,000 ریال

عليه تفسير (بيدگل)

علیه تفسیر

بیدگل

3,450,000 ریال

2,760,000 ریال

لورکا (بيدگل)

لورکا

بیدگل

6,700,000 ریال

5,360,000 ریال

نخستين دموکراسي (بيدگل)

نخستین دموکراسی

بیدگل

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

جزيره  (بيدگل)

جزیره

بیدگل

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

ژانر هاي سينمايي (بيدگل)

ژانر های سینمایی

بیدگل

1,680,000 ریال

1,344,000 ریال

ابلوموف (بيدگل)

ابلوموف

بیدگل

1,520,000 ریال

1,216,000 ریال

اين آب آشاميدني نيست (بيدگل)

این آب آشامیدنی نیست

بیدگل

740,000 ریال

592,000 ریال

130 نکته در باب کارگرداني (بيدگل)

130 نکته در باب کارگردانی

بیدگل

980,000 ریال

784,000 ریال

مستغلات (بيدگل)

مستغلات

بیدگل

1,170,000 ریال

936,000 ریال

موش (بيدگل)

موش

بیدگل

730,000 ریال

584,000 ریال

شب سپيده مي زند، باري ديگر (بيدگل)

شب سپیده می زند، باری دیگر

بیدگل

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

کبوتران روي چمن (بيدگل)

کبوتران روی چمن

بیدگل

2,670,000 ریال

2,136,000 ریال

يک ماجراي خيلي خيلي خيلي سياه (بيدگل)

یک ماجرای خیلی خیلی خیلی سیاه

بیدگل

750,000 ریال

600,000 ریال

بر اساس دوشس ملفي (بيدگل)

بر اساس دوشس ملفی

بیدگل

1,100,000 ریال

880,000 ریال

عقل ساد جيبي (بيدگل)

عقل ساد جیبی

بیدگل

1,230,000 ریال

984,000 ریال

اشراقها (بيدگل)

اشراقها

بیدگل

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

حلاج الاسرار (بيدگل)

حلاج الاسرار

بیدگل

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

صبح روان (بيدگل)

صبح روان

بیدگل

1,370,000 ریال

1,096,000 ریال

مفيستو براي هميشه (بيدگل)

مفیستو برای همیشه

بیدگل

1,580,000 ریال

1,264,000 ریال

نوشتن با تنفس آغاز مي شود (بيدگل)

نوشتن با تنفس آغاز می شود

بیدگل

2,080,000 ریال

1,664,000 ریال

بازي -  بازيگري (بيدگل)

بازی - بازیگری

بیدگل

2,080,000 ریال

1,664,000 ریال

حالا بي حساب شديم (بيدگل)

حالا بی حساب شدیم

بیدگل

660,000 ریال

528,000 ریال

فعل (بيدگل)

فعل

بیدگل

980,000 ریال

784,000 ریال

شکار مرگ (بيدگل)

شکار مرگ

بیدگل

1,380,000 ریال

1,104,000 ریال

ساختار روان شناختي فاشيسم (بيدگل)

ساختار روان شناختی فاشیسم

بیدگل

860,000 ریال

688,000 ریال

مرگ ، خدا (بيدگل)

مرگ ، خدا

بیدگل

1,080,000 ریال

864,000 ریال

اولئانا (بيدگل)

اولئانا

بیدگل

1,080,000 ریال

864,000 ریال

گوريل پشمالو (بيدگل)

گوریل پشمالو

بیدگل

980,000 ریال

784,000 ریال

عروسک خانه (بيدگل)

عروسک خانه

بیدگل

1,320,000 ریال

1,056,000 ریال

سايکوسيس (بيدگل)

سایکوسیس

بیدگل

1,040,000 ریال

832,000 ریال

مامورهاي اعدام (بيدگل)

مامورهای اعدام

بیدگل

1,080,000 ریال

864,000 ریال

بهانه هاي مانوس (بيدگل)

بهانه های مانوس

بیدگل

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

الکترا (بيدگل)

الکترا

بیدگل

940,000 ریال

752,000 ریال

موج نوي فرانسه (بيدگل)

موج نوی فرانسه

بیدگل

1,230,000 ریال

984,000 ریال

اين قرن (بيدگل)

این قرن

بیدگل

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

هرج و مرج محض (بيدگل)

هرج و مرج محض

بیدگل

1,680,000 ریال

1,344,000 ریال

حباب معلق (بيدگل)

حباب معلق

بیدگل

1,040,000 ریال

832,000 ریال

دام (بيدگل)

دام

بیدگل

980,000 ریال

784,000 ریال

مرگ در مي زند (بيدگل)

مرگ در می زند

بیدگل

900,000 ریال

720,000 ریال

تاريخ طبيعي زوال (بيدگل)

تاریخ طبیعی زوال

بیدگل

960,000 ریال

768,000 ریال

بي بال و پر (بيدگل)

بی بال و پر

بیدگل

680,000 ریال

544,000 ریال

مراسم قطع دست در اسپوکن (بيدگل)

مراسم قطع دست در اسپوکن

بیدگل

980,000 ریال

784,000 ریال

تراس: روال عادي (بيدگل)

تراس: روال عادی

بیدگل

1,420,000 ریال

1,136,000 ریال

پنجاه کارگردان کليدي تئاتر (بيدگل)

پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر

بیدگل

3,620,000 ریال

2,896,000 ریال

زمرد و حمله (بيدگل)

زمرد و حمله

بیدگل

1,170,000 ریال

936,000 ریال

جواني ها (بيدگل)

جوانی ها

بیدگل

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

مده آ (بيدگل)

مده آ

بیدگل

750,000 ریال

600,000 ریال

بازيابي امر محسوس: هفت گفتار در زيبايي شناسي (بيدگل)

بازیابی امر محسوس: هفت گفتار در زیبایی شناسی

بیدگل

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

تک گويي هاي مدرن براي مردان (بيدگل)

تک گویی های مدرن برای مردان

بیدگل

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

راهنماي عملي نمايشنامه نويسي (بيدگل)

راهنمای عملی نمایشنامه نویسی

بیدگل

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

اهميت امر زيبا در زمانه ما (بيدگل)

اهمیت امر زیبا در زمانه ما

بیدگل

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال

فاصله ها (بيدگل)

فاصله ها

بیدگل

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

تجربه و طبيعت (بيدگل)

تجربه و طبیعت

بیدگل

4,320,000 ریال

3,456,000 ریال

جريان هاي پنهان خانوادگي (بيدگل)

جریان های پنهان خانوادگی

بیدگل

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

پارادوکس سود (بيدگل)

پارادوکس سود

بیدگل

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

يک انقلاب ذهني (بيدگل)

یک انقلاب ذهنی

بیدگل

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

هراکلس (بيدگل)

هراکلس

بیدگل

750,000 ریال

600,000 ریال

نمايش خلاق (بيدگل)

نمایش خلاق

بیدگل

1,820,000 ریال

1,456,000 ریال

خانم پالفري در کلرمانت (بيدگل)

خانم پالفری در کلرمانت

بیدگل

1,100,000 ریال

880,000 ریال

آدمي همان است که مي خواند (بيدگل)

آدمی همان است که می خواند

بیدگل

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

انجمن زير شيرواني (بيدگل)

انجمن زیر شیروانی

بیدگل

2,120,000 ریال

1,696,000 ریال

باخ براي بچه ها (بيدگل)

باخ برای بچه ها

بیدگل

960,000 ریال

768,000 ریال

در باب قتل (بيدگل)

در باب قتل

بیدگل

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

داستان لوسي گولت (بيدگل)

داستان لوسی گولت

بیدگل

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

فيلم جستار (بيدگل)

فیلم جستار

بیدگل

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

مرگ و ميل (بيدگل)

مرگ و میل

بیدگل

3,460,000 ریال

2,768,000 ریال

نوعي داستان عاشقانه و يک نمايشنامه ديگر (بيدگل)

نوعی داستان عاشقانه و یک نمایشنامه دیگر

بیدگل

500,000 ریال

400,000 ریال

مکبث: بداهه گويي آلما (بيدگل)

مکبث: بداهه گویی آلما

بیدگل

600,000 ریال

480,000 ریال

کنش پذيري ريشه اي (بيدگل)

کنش پذیری ریشه ای

بیدگل

750,000 ریال

600,000 ریال

زنان فرياد خواه (بيدگل)

زنان فریاد خواه

بیدگل

360,000 ریال

288,000 ریال

فرياي هفت جزيره (بيدگل)

فریای هفت جزیره

بیدگل

990,000 ریال

792,000 ریال

براي عشق به ميهن (بيدگل)

برای عشق به میهن

بیدگل

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

نامه هايي در تربيت زيبايي شناختي انسان (بيدگل)

نامه هایی در تربیت زیبایی شناختی انسان

بیدگل

970,000 ریال

776,000 ریال

بيماري منتهي به مرگ (بيدگل)

بیماری منتهی به مرگ

بیدگل

1,780,000 ریال

1,424,000 ریال

آوازخوان طاس صندلي ها (بيدگل)

آوازخوان طاس صندلی ها

بیدگل

350,000 ریال

280,000 ریال

حد و مرزهاي هنر (بيدگل)

حد و مرزهای هنر

بیدگل

350,000 ریال

280,000 ریال

نه فقط زيبا (بيدگل)

نه فقط زیبا

بیدگل

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال

حرفه کارگردان: کتاب راهنماي تئاتر (بيدگل)

حرفه کارگردان: کتاب راهنمای تئاتر

بیدگل

1,100,000 ریال

880,000 ریال

شناخت سينما (بيدگل)

شناخت سینما

بیدگل

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

تئاتر مستند (بيدگل)

تئاتر مستند

بیدگل

700,000 ریال

560,000 ریال

فاني و باقي (بيدگل)

فانی و باقی

بیدگل

650,000 ریال

520,000 ریال

سيکلوپس (بيدگل)

سیکلوپس

بیدگل

300,000 ریال

240,000 ریال

قدرت فيلم (بيدگل)

قدرت فیلم

بیدگل

880,000 ریال

704,000 ریال

ساعت بي عقربه (بيدگل)

ساعت بی عقربه

بیدگل

1,280,000 ریال

1,024,000 ریال

دزد پادگان (بيدگل)

دزد پادگان

بیدگل

440,000 ریال

352,000 ریال

خيابان کاتالين (بيدگل)

خیابان کاتالین

بیدگل

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

کابوي تحمل ناپذير (بيدگل)

کابوی تحمل ناپذیر

بیدگل

600,000 ریال

480,000 ریال

متل ماه عسل (بيدگل)

متل ماه عسل

بیدگل

180,000 ریال

144,000 ریال

دومين بهار (بيدگل)

دومین بهار

بیدگل

750,000 ریال

600,000 ریال

دوازده قطعه کوتاه (بيدگل)

دوازده قطعه کوتاه

بیدگل

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

تنهايي اليزابت (بيدگل)

تنهایی الیزابت

بیدگل

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

خداي دوزخ (بيدگل)

خدای دوزخ

بیدگل

140,000 ریال

112,000 ریال

عکس و ديدن عکس (بيدگل)

عکس و دیدن عکس

بیدگل

950,000 ریال

760,000 ریال

ذهن ذن ذهن آغاز گر (بيدگل)

ذهن ذن ذهن آغاز گر

بیدگل

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال

کوسه شکم پر 12 ميليون دلاري (بيدگل)

کوسه شکم پر 12 میلیون دلاری

بیدگل

980,000 ریال

784,000 ریال

فرشته تاريخ (بيدگل)

فرشته تاریخ

بیدگل

380,000 ریال

304,000 ریال

غرب غم زده (بيدگل)

غرب غم زده

بیدگل

420,000 ریال

336,000 ریال

هوم بادي / کابل (بيدگل)

هوم بادی / کابل

بیدگل

180,000 ریال

144,000 ریال

جن زدگان (بيدگل)

جن زدگان

بیدگل

1,200,000 ریال

960,000 ریال

جان گابريل بورکمان (بيدگل)

جان گابریل بورکمان

بیدگل

180,000 ریال

144,000 ریال

آيلف کوچولو (بيدگل)

آیلف کوچولو

بیدگل

380,000 ریال

304,000 ریال

سينه فيليا و تاريخ (بيدگل)

سینه فیلیا و تاریخ

بیدگل

350,000 ریال

280,000 ریال

واپسين عصر طلايي هاليوود (بيدگل)

واپسین عصر طلایی هالیوود

بیدگل

400,000 ریال

320,000 ریال

چوب زير بغل، دو ضرب در دو مساوي بي نهايت (بيدگل)

چوب زیر بغل، دو ضرب در دو مساوی بی نهایت

بیدگل

200,000 ریال

160,000 ریال

دهه ي 40 و مشق هاي ديگر (بيدگل)

دهه ی 40 و مشق های دیگر

بیدگل

400,000 ریال

320,000 ریال

شعر مدرن از بودلر تا استيونس (بيدگل)

شعر مدرن از بودلر تا استیونس

بیدگل

690,000 ریال

552,000 ریال

صداي آهسته و يک نمايشنامه ديگر (بيدگل)

صدای آهسته و یک نمایشنامه دیگر

بیدگل

165,000 ریال

132,000 ریال

ذهن و بازار (بيدگل)

ذهن و بازار

بیدگل

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

بوداي بزرگ، کمکشان کن (بيدگل)

بودای بزرگ، کمکشان کن

بیدگل

200,000 ریال

160,000 ریال

دشمن مردم (نمايشنامه ها/ بيدگل)

دشمن مردم

بیدگل

1,420,000 ریال

1,136,000 ریال

همه پسران من (بيدگل)

همه پسران من

بیدگل

420,000 ریال

336,000 ریال

در منطقه جنگي و دو نمايشنامه ديگر (بيدگل)

در منطقه جنگی و دو نمایشنامه دیگر

بیدگل

250,000 ریال

200,000 ریال

خشم در هارلم (بيدگل)

خشم در هارلم

بیدگل

880,000 ریال

704,000 ریال

رقصي چنين ... (بيدگل)

رقصی چنین ...

بیدگل

150,000 ریال

120,000 ریال

شاه مي ميرد (بيدگل)

شاه می میرد

بیدگل

360,000 ریال

288,000 ریال

چشم انداز طبيعي (بيدگل)

چشم انداز طبیعی

بیدگل

350,000 ریال

280,000 ریال

آواز کافه غم بار (بيدگل)

آواز کافه غم بار

بیدگل

750,000 ریال

600,000 ریال

جهان مکتوب (بيدگل)

جهان مکتوب

بیدگل

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

جان هاي بيمار، ذهن هاي سرحال (بيدگل)

جان های بیمار، ذهن های سرحال

بیدگل

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

بدن تکه تکه شده (بيدگل)

بدن تکه تکه شده

بیدگل

320,000 ریال

256,000 ریال

درام اسلامي (بيدگل)

درام اسلامی

بیدگل

520,000 ریال

416,000 ریال

فلسفه و تئاتر: يک ديباچه (بيدگل)

فلسفه و تئاتر: یک دیباچه

بیدگل

580,000 ریال

464,000 ریال

ترانه ايزا (بيدگل)

ترانه ایزا

بیدگل

1,380,000 ریال

1,104,000 ریال

دست آخر (بيدگل)

دست آخر

بیدگل

200,000 ریال

160,000 ریال

تار عنکبوت و دو نمايشنامه ديگر (بيدگل)

تار عنکبوت و دو نمایشنامه دیگر

بیدگل

160,000 ریال

128,000 ریال

وقتي کبوترها ناپديد شدند (بيدگل)

وقتی کبوترها ناپدید شدند

بیدگل

250,000 ریال

200,000 ریال

يکشنبه / زندگي خوب (بيدگل)

یکشنبه / زندگی خوب

بیدگل

150,000 ریال

120,000 ریال

کيمياگر (بيدگل)

کیمیاگر

بیدگل

180,000 ریال

144,000 ریال

مرغ دريايي (بيدگل)

مرغ دریایی

بیدگل

200,000 ریال

160,000 ریال

تک گويي هاي کلاسيک براي مردان (بيدگل)

تک گویی های کلاسیک برای مردان

بیدگل

380,000 ریال

304,000 ریال

چشمهايت را ببند و به انگلستان فکر کن (بيدگل)

چشمهایت را ببند و به انگلستان فکر کن

بیدگل

130,000 ریال

104,000 ریال

گزارش به کميسر (بيدگل)

گزارش به کمیسر

بیدگل

850,000 ریال

680,000 ریال

اتاق روشني که روزش مي خوانند (بيدگل)

اتاق روشنی که روزش می خوانند

بیدگل

260,000 ریال

208,000 ریال

جهان چگونه مدرن شد (بيدگل)

جهان چگونه مدرن شد

بیدگل

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

عزادار اجير (بيدگل)

عزادار اجیر

بیدگل

100,000 ریال

80,000 ریال

ايدئولوژي زيبايي شناسي (بيدگل)

ایدئولوژی زیبایی شناسی

بیدگل

1,150,000 ریال

920,000 ریال

در (بيدگل)

در

بیدگل

980,000 ریال

784,000 ریال

سينماي فانتزي (بيدگل)

سینمای فانتزی

بیدگل

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

استاد سولنس معمار (بيدگل)

استاد سولنس معمار

بیدگل

280,000 ریال

224,000 ریال

زماني که باقي مي ماند (بيدگل)

زمانی که باقی می ماند

بیدگل

300,000 ریال

240,000 ریال

پيش از ناشتايي و سه نمايشنامه ديگر (بيدگل)

پیش از ناشتایی و سه نمایشنامه دیگر

بیدگل

150,000 ریال

120,000 ریال

تاريخ هاي تئاتر (بيدگل)

تاریخ های تئاتر

بیدگل

7,200,000 ریال

5,760,000 ریال

کافکا به سوي ادبيات اقليت (بيدگل)

کافکا به سوی ادبیات اقلیت

بیدگل

1,190,000 ریال

952,000 ریال

ناکجا و دو نمايشنامه ديگر (بيدگل)

ناکجا و دو نمایشنامه دیگر

بیدگل

240,000 ریال

192,000 ریال

تشنگي و دو نمايشنامه ديگر (بيدگل)

تشنگی و دو نمایشنامه دیگر

بیدگل

160,000 ریال

128,000 ریال

در جهت عکس (بيدگل)

در جهت عکس

بیدگل

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال

پوپوليسم چيست؟ (بيدگل)

پوپولیسم چیست؟

بیدگل

840,000 ریال

672,000 ریال

اتاق عروس (بيدگل)

اتاق عروس

بیدگل

200,000 ریال

160,000 ریال

روشنگري (بيدگل)

روشنگری

بیدگل

250,000 ریال

200,000 ریال

زنان تروا (بيدگل)

زنان تروا

بیدگل

760,000 ریال

608,000 ریال

سو قصد هايي به زندگي آن زن (بيدگل)

سو قصد هایی به زندگی آن زن

بیدگل

120,000 ریال

96,000 ریال

شب در رستوران تاک هاس (بيدگل)

شب در رستوران تاک هاس

بیدگل

100,000 ریال

80,000 ریال

عمو سام من (بيدگل)

عمو سام من

بیدگل

70,000 ریال

56,000 ریال

نور گير (بيدگل)

نور گیر

بیدگل

120,000 ریال

96,000 ریال

اثر پرتو هاي گاما برروي گل هاي هميشه بهار ساکنان کره ماه (بيدگل)

اثر پرتو های گاما برروی گل های همیشه بهار ساکنان کره ماه

بیدگل

90,000 ریال

72,000 ریال

بازگشت به خان نخست: هشتمين خان (بيدگل)

بازگشت به خان نخست: هشتمین خان

بیدگل

130,000 ریال

104,000 ریال

بزرگراه بزرگ (بيدگل)

بزرگراه بزرگ

بیدگل

50,000 ریال

40,000 ریال

پانن برگ: الهيات تاريخي (بيدگل)

پانن برگ: الهیات تاریخی

بیدگل

220,000 ریال

176,000 ریال

آرامسايشگاه (بيدگل)

آرامسایشگاه

بیدگل

170,000 ریال

136,000 ریال

زيبايي شناسي نمايشي ژان ژنه (بيدگل)

زیبایی شناسی نمایشی ژان ژنه

بیدگل

175,000 ریال

140,000 ریال

جمجمه اي در کانه مارا (بيدگل)

جمجمه ای در کانه مارا

بیدگل

150,000 ریال

120,000 ریال

تئاتر قانون گذار (بيدگل)

تئاتر قانون گذار

بیدگل

350,000 ریال

280,000 ریال

از گيم تا فيلم (بيدگل)

از گیم تا فیلم

بیدگل

200,000 ریال

160,000 ریال

تمرين هاي تئاتر فمنيستي (بيدگل)

تمرین های تئاتر فمنیستی

بیدگل

320,000 ریال

256,000 ریال

يادداشت هايي در باب سينماتوگرافي (بيدگل)

یادداشت هایی در باب سینماتوگرافی

بیدگل

450,000 ریال

360,000 ریال

سينماي اگزيستانسياليستي (بيدگل)

سینمای اگزیستانسیالیستی

بیدگل

2,110,000 ریال

1,688,000 ریال